Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - świadectwa i inne druki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
beera03-02-2010 20:00:34   [#201]

Pytanie, jaki jest powód dla tego klepnięcia i czemu to trzeba

przzy dużym mieście - jest troche roboty, chyba niepotrzebnej.

Jacek03-02-2010 20:03:02   [#202]
no właśnie.. może wystarczyłoby, żeby wzór świadectwa dawać do wiadomości OP-u, tyle że co OP po takiej wiadomości?
rzewa03-02-2010 20:33:28   [#203]

świadectwo (czy coś świadectwopodobnego) być musi, bo:

§ 19. ust. 1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

a odpis arkusza ocen tego nie zastąpi, bo by o niego wystąpić trzeba najpierw ucznia zapisać do szkoły, a by to zrobić trzeba mieć jakąś podstawę do zapisania do klasy programowo wyższej czy na wyższy semestr (przy przechodzeniu ze szkół dla młodzieży do szkół dla dorosłych)

jerzyk03-02-2010 20:40:51   [#204]
czasami tak bywa że trzeba poprawić:-)

post został zmieniony: 03-02-2010 20:44:21
AsiaJ03-02-2010 21:46:19   [#205]

OP, by chyba zwariwał od nadmiaru tych wzorów co mu spływają;-)

Jacek, tradycja to tradycja, świadectwo musi być:-)

Jacek03-02-2010 21:47:22   [#206]
:-)
bosia03-02-2010 22:04:29   [#207]

ale OP ma właśnie zatwierdzać te wzory i tak dostanie ich dużo

to moze mu ułatwić i niech rp zdecyduje, albo w statucie jaki ma ta szkoła zapisac

Ala04-02-2010 18:02:13   [#208]

trochę poprawek zrobiłam:

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

Jest:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Naszym zdaniem, powinno być:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy
VI  szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Nie można ukończyć szkoły w klasie IV lub V

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Proponujemy:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych, w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

§ 14. 3. Jest:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

 

Powinno być:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

W arkuszu ocen, wzór 30, str.6 wiersz 34 jest:

 

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Powinno być:

 

Wynik egzaminu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Praktycznie nie można drukować arkuszy ocen na koniec roku szkolnego - bo strach co drukarka zrobi z wynikami z poprzedniego roku ( semestru).
Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu klasyfikacyjnego (roku szkolnego lub semestru). Propozycja w sposób opisowy sprowadza się do usunięcia z arkuszy ocen jednej kolumny - czyli zastąpienia dwóch kolumn przez jedną.
Dodatkowo, w celu ułatwienia segregowania wydruków oraz uniknięcia pomyłek wskazane jest aby na każdej stronie arkusza ocen znajdowało się imię i nazwisko ucznia. Na stronie tytułowej arkusza powinna się znaleźć adnotacja o liczbie stron arkusza na koniec nauki w danej szkole.
Na ostatniej stronie arkusza ucznia kończącego szkołę powinny być wyniki klasyfikacji  końcowej wydrukowane zgodnie ze wzorem świadectwa ukończenia szkoły oraz informacja o wynikach odpowiednio sprawdzianu/egzaminu.

 

2.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

3.       Czy, jeśli szkoła opracuje wzór świedectwa, to powinno ono być wystawione na druku z giloszem?Proponujemy, aby w § 6 rozporządzenia wyraźnie zapisać, że świadectwa promocyjne wydawane wg wzoru opracowanego przez szkołę powinny być drukowane na takich samych giloszach jak świadectwa ukończenia szkoły
lub
zrezygnować z wydawania świadectw promocyjnych na drukach ścisłego zarachowania.

 

4.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

5.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce - Warszawa, województwo mazowieckie

 

dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

6.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

7.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

8.       We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

9.       Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

10.   Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

11.   Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

 

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

                         imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

 

Ala04-02-2010 18:04:28   [#209]

no i się kurcze, dalej rozjeżdża :-(

a co z oceną opisową w I-III ??? nie zajmujemy stanowiska?

Jersz04-02-2010 19:19:16   [#210]
a co z oceną opisową w I-III ? i brakiem wskazanie jaki język obcy był nauczany w ramach edukacji wczesnoszkolnej?
Ala04-02-2010 20:47:19   [#211]
idę wstawiać ;-)
Ala04-02-2010 21:39:30   [#212]

wstawiłam pkt.7 i 8 w uwagach, przeczytajcie czy o to chodziło :-)

 

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

Jest:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Naszym zdaniem, powinno być:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy
VI  szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Nie można ukończyć szkoły w klasie IV lub V

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Proponujemy:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych, w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

§ 14. 3. Jest:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

 

Powinno być:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

W arkuszu ocen, wzór 30, str.6 wiersz 34 jest:

 

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Powinno być:

 

Wynik egzaminu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Praktycznie nie można drukować arkuszy ocen na koniec roku szkolnego - bo strach co drukarka zrobi z wynikami z poprzedniego roku ( semestru).
Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu klasyfikacyjnego (roku szkolnego lub semestru). Propozycja w sposób opisowy sprowadza się do usunięcia z arkuszy ocen jednej kolumny - czyli zastąpienia dwóch kolumn przez jedną.
Dodatkowo, w celu ułatwienia segregowania wydruków oraz uniknięcia pomyłek wskazane jest aby na każdej stronie arkusza ocen znajdowało się imię i nazwisko ucznia. Na stronie tytułowej arkusza powinna się znaleźć adnotacja o liczbie stron arkusza na koniec nauki w danej szkole.
Na ostatniej stronie arkusza ucznia kończącego szkołę powinny być wyniki klasyfikacji  końcowej wydrukowane zgodnie ze wzorem świadectwa ukończenia szkoły oraz informacja o wynikach odpowiednio sprawdzianu/egzaminu.

 

2.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

3.       Czy, jeśli szkoła opracuje wzór świedectwa, to powinno ono być wystawione na druku z giloszem?Proponujemy, aby w § 6 rozporządzenia wyraźnie zapisać, że świadectwa promocyjne wydawane wg wzoru opracowanego przez szkołę powinny być drukowane na takich samych giloszach jak świadectwa ukończenia szkoły
lub
zrezygnować z wydawania świadectw promocyjnych na drukach ścisłego zarachowania.

 

4.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

5.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce -
Warszawa, województwo mazowieckie
dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

6.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

7.       W arkuszach ocen dla szkoły podstawowej nie przewidziano miejsca na wpisanie, jakiego języka obcego nowożytnego dziecko uczyło się w klasach I – III

 

8.       Brak instrukcji do wypełnienia tabeli w arkuszach ocen dla klas I – III w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (wiersz 3). Naszym zdaniem brak jest możliwości umieszczenia w tabeli znajdującej sie w wierszu 3 oceny uwzgledniającej opis  poziomu opanowania umiejętności i wiadomości.
Ponadto, jak to co w tym arkuszu się zrobi przełożyć na świadectwo? Trzy kolumny w tabeli sugerują przypisanie uczniów do trójstopniowej skali ocen (bardzo dobry, średni, słaby)

Może się zdarzyć uczeń, któremu nie możemy zaznaczyć "miewa trudności" bo on zupełnie nie będzie sobie radził z nauką i nie "MIEWA" tylko "MA" trudności.  Jak takiego ucznia opisac w tym arkuszu?
Treść zapisu oceny na świadectwie powinna być zgodna z treścią arkusza.

9.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

10.   We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

11.   Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

12.   Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

13.   Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

 

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

                         imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

 

bogna04-02-2010 22:53:32   [#213]

to ja może jeszcze wrócę do wzorów świadectw:

świadectwo ukończenia szkoły polcealnej - MEN - I/28/2

i u dołu pierwszej strony zapis:

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego"

Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadane wykształcenia średniego,

więc jak można po ukończeniu kolejnego etapu edukacji otrzymywać dokument, który się miało na wejściu?

Nie wiem, po co w ogóle wystawianie świadectwa ukończenia szkoły policealnej?

to bezwartościowy papier, który niczego nie potwierdza!

 


post został zmieniony: 04-02-2010 22:54:08
bosia04-02-2010 23:00:41   [#214]

bogna, masz rację, nie przeczytałam tego napisu na dole

 

Ala04-02-2010 23:00:42   [#215]

hmm...

ale kończąc szkołę policealną nie ma wykształcenia innego niż średnie

jeśli ukończy szkołę policealną i/lub zda egzamin zawodowy to ma kwalifikacje wyższe niż po LO ale wykształcenie na tym samym poziomie

więc sens w tym jakiś jest

bogna04-02-2010 23:07:58   [#216]

ja sensu nie widzę;

uważam, ze świadectwo szkoły policealnej nie potwierdza wykształcenia średniego!

Czy świadectwo takie można okazać jako dokument uprawniający do przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 

Ala04-02-2010 23:16:41   [#217]

nie będę się sprzeczać bo nie wiem czy znam się na tym wystarczająco dobrze

ale ustalcie, ci co się znają, czy i co mam wpisać w uwagach :-)

bogna04-02-2010 23:17:33   [#218]

zastanawiam się też nad świadectwami ukończenia technikum, na którym nie ma nazwy zawodu, w którym uczeń się kształcił.

Czym powinno się różnić świadectwo ukończenia technikum dla osoby,

która chce przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa

od świadectwa absolwenta technikum przystępującego do egzaminu w zawodzie technik drogownictwa?

Będziemy po nazwach przedmiotów gdybać?

To szczególnie ciekawe będzie przy wielu różnych programach kształcenia zawodowego w różnych szkołach - różne porgramy to i przedmioty mogą być różnie nazwane;)

bosia04-02-2010 23:22:51   [#219]

Bogna, to jest w uzasadnieniu

i o tym zdaje się ostatnio było na Kongresie

że świadectwo bez zawodu

potwierdzeniem kwalifikacji egzamin

bogna04-02-2010 23:23:23   [#220]

oczywiście moje wątpliwości są analogiczne

dla świadectw ZSZ bez nazwy zawodu;

tu nawet rewelka będzie przy programach z listy MENoswej; 

bywa, że nazwy przedmiotów są jednakowe w kilku zawodach (dokumantacja techniczna, technologia)

;)))

bosia04-02-2010 23:25:22   [#221]
ale to samo przecież dotyczy policealnych
bogna04-02-2010 23:25:44   [#222]

pamiętam, bosiu, dyskusję konferencyjną;

ale mimo to się zastanawiam - skąd będzie wiadomo,

że absolwent technikum (ZSZ) może przystapić do egzaminu zawodowego w takim czy innym zawodzie?

bosia04-02-2010 23:30:56   [#223]

ja też się zastanawiałam nad tym

zauważyłam we wszystkich tych swiadectwach brak wpisu zawodu

przeczytałam uzasadnienie, przypomniałam sobie nasze dyskusje

ostatnio u nas próbujemy nadać sens szkolnictwu zawodowemu i rozmawialismy o tym na spotkaniu

nie mam jeszcze konkretnego zdania na ten temat

bo z jednej strony to egzamin ma potwierdzić kwalifikacje i na tej podstawie pracodawca zatrudnia

ale z drugiej strony uczęn, który do egzaminu nie przystąpi, albo nie zda nie posiada żadnych umiejętności?

przecież uczył się przez 4 lata zawodu i ukonczył szkołę, a pracodawca skąd ma wiedzieć wg tego swiadectwa w jakim zawodzie

 

bogna04-02-2010 23:36:34   [#224]

moim zdaniem, zapis u dołu

świadectwa technikum powinien brzmieć:

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

świadectwa ZSZ:

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

świadectwa policealnej:

"Świadectwo jest dokumentem upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

bosia04-02-2010 23:40:04   [#225]

dołóż do tego jeszcze technikum uzupełniajace


post został zmieniony: 04-02-2010 23:43:33
bogna04-02-2010 23:52:56   [#226]

w technikum uzupełniającym, tak samo jak w technikum

 

Ala04-02-2010 23:56:59   [#227]
wklejać już?
bogna05-02-2010 00:02:44   [#228]
spróbuję to zaraz jakoś pozbierać do wklejenia
Ala05-02-2010 00:14:21   [#229]
spokojnie, wkleję jutro :-)
bogna05-02-2010 00:14:37   [#230]

Dotyczy wzorów świadectw szkół prowadzących kszatłcenia zawodowe

Uważamy, że brak na świadectwie informacji  o zawodzie, w którym było prowadzone kształcenie

w znacznym stopniu utrudni (a czasami wręcz uniemożliwi)

określenie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły,

zawodu, w którym absolwent szkoły jest upoważniony potwierdzić kwalifikacje zawodowe.

Ponadto, naszym zdaniem, świadectwo ukończenia szkoły policealnej nie jest dokumentem potwierdzajacym wykształcenie średnie,

gdyż takie wykształcenie musi posiadać osoba przyjmowana do szkoły policealnej.

Z powyższych względów proponujemy zmiany w zapisach wzorów świadectw (na dole pierwszej strony):

 

technikum i technikum uzupełniające

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

zasadnicza szkoła zawodowa

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

szkoła policealna

"Świadectwo jest dokumentem upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

Ala05-02-2010 00:22:11   [#231]

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

Jest:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Naszym zdaniem, powinno być:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy
VI  szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Nie można ukończyć szkoły w klasie IV lub V

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Proponujemy:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych, w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

§ 14. 3. Jest:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

 

Powinno być:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

W arkuszu ocen, wzór 30, str.6 wiersz 34 jest:

 

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Powinno być:

 

Wynik egzaminu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Praktycznie nie można drukować arkuszy ocen na koniec roku szkolnego - bo strach co drukarka zrobi z wynikami z poprzedniego roku ( semestru).
Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu klasyfikacyjnego (roku szkolnego lub semestru). Propozycja w sposób opisowy sprowadza się do usunięcia z arkuszy ocen jednej kolumny - czyli zastąpienia dwóch kolumn przez jedną.
Dodatkowo, w celu ułatwienia segregowania wydruków oraz uniknięcia pomyłek wskazane jest aby na każdej stronie arkusza ocen znajdowało się imię i nazwisko ucznia. Na stronie tytułowej arkusza powinna się znaleźć adnotacja o liczbie stron arkusza na koniec nauki w danej szkole.
Na ostatniej stronie arkusza ucznia kończącego szkołę powinny być wyniki klasyfikacji  końcowej wydrukowane zgodnie ze wzorem świadectwa ukończenia szkoły oraz informacja o wynikach odpowiednio sprawdzianu/egzaminu.

 

2.      Dotyczy wzorów świadectw szkół prowadzących kszatłcenia zawodowe

 

Uważamy, że brak na świadectwie informacji  o zawodzie, w którym było prowadzone kształcenie w znacznym stopniu utrudni (a czasami wręcz uniemożliwi) określenie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, zawodu, w którym absolwent szkoły jest upoważniony potwierdzić kwalifikacje zawodowe.

 

Ponadto, naszym zdaniem, świadectwo ukończenia szkoły policealnej nie jest dokumentem potwierdzajacym wykształcenie średnie, gdyż takie wykształcenie musi posiadać osoba przyjmowana do szkoły policealnej.
Z powyższych względów proponujemy zmiany w zapisach wzorów świadectw (na dole pierwszej strony):

 

technikum i technikum uzupełniające

 

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

zasadnicza szkoła zawodowa

 

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

szkoła policealna

 

"Świadectwo jest dokumentem upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

3.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

4.       Czy, jeśli szkoła opracuje wzór świedectwa, to powinno ono być wystawione na druku z giloszem?Proponujemy, aby w § 6 rozporządzenia wyraźnie zapisać, że świadectwa promocyjne wydawane wg wzoru opracowanego przez szkołę powinny być drukowane na takich samych giloszach jak świadectwa ukończenia szkoły
lub
zrezygnować z wydawania świadectw promocyjnych na drukach ścisłego zarachowania.

 

5.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

6.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce -
Warszawa, województwo mazowieckie
dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

7.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

8.       W arkuszach ocen dla szkoły podstawowej nie przewidziano miejsca na wpisanie, jakiego języka obcego nowożytnego dziecko uczyło się w klasach I – III

 

9.       Brak instrukcji do wypełnienia tabeli w arkuszach ocen dla klas I – III w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (wiersz 3). Naszym zdaniem brak jest możliwości umieszczenia w tabeli znajdującej sie w wierszu 3 oceny uwzgledniającej opis  poziomu opanowania umiejętności i wiadomości.
Ponadto, jak to co w tym arkuszu się zrobi przełożyć na świadectwo? Trzy kolumny w tabeli sugerują przypisanie uczniów do trójstopniowej skali ocen (bardzo dobry, średni, słaby)

Może się zdarzyć uczeń, któremu nie możemy zaznaczyć "miewa trudności" bo on zupełnie nie będzie sobie radził z nauką i nie "MIEWA" tylko "MA" trudności.  Jak takiego ucznia opisac w tym arkuszu?

 

10.   W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

11.   We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

12.   Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

13.   Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

14.   Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

 

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

                         imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

 

Jacek08-02-2010 19:19:36   [#232]

Się poczepiam jeszcze..

w obowiązujących drukach świadectw na pierwszej stronie jak wpisuje się nazwę szkoły a dalej numer to skrót jest Nr czyli z dużej litery a w projekcie ten skrót jest pisany z małej litery czyli nr

jak powinno być właściwie np. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Koziej Wólce czy Szkoła Podstawowa nr 6 w Koziej Wólce

a może i tak i tak jest dobrze???

rzewa08-02-2010 19:24:14   [#233]
wg mojej wiedzy powinna być mała litera
Jacek08-02-2010 19:26:28   [#234]
jak dla mnie to ładniej wygląda z dużej  :-)
jerzyk08-02-2010 19:28:53   [#235]
 "bo strach co drukarka zrobi "
Tacy strachliwi to chyba nie jesteśmy. ;-) Chyba trzeba to przeredagować np. że "istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia"
Jacek, trzeba polecić MEN-owi stronkę nPana profesora
Marek Pleśniar 28-01-2010 20:55:42   [#34]

o, jest branżowo tez:

Jest spór m. dyrekcją szkoły a polonistą. Proszę o pomoc. Czy w nazwie szkoły np. Technikum Nr/nr 2 w ZSZ Nr/nr 4 im. B. K.... powinno się pisać Nr czy nr (małą , czy dużą literą)? Dyrekcja uważa , że skoro na pieczątce szkoły jest duże Nr, to tak też powinno się pisać na świadectwach. Nie rozumiem, skąd ten spór, skoro watpliwośc mozna /latwo rozstrzygnąc, zaglądając do słownika ortograficzengo, a dokładniej do poprzedzających go zazwyczaj zasad pisowni polskiej, które, uchwalone, obowiązują, o czym przynajmniej polonistyczna część ciala pedagogicznego wiedzieć powinna. I to owe zasady, nie zaś rzemieślnik wykonujący pieczatki regulują użycie wielkich i malych liter. Piszemy więc np. Zespół Szkól Zawodowych im. Kubusia Puchatka albo Zespół Szkół Zawodowych nr 2. A pieczątkę wypadałoby zmienić i nie powielać błędu na świadectwach, które są dokumentami urzędowymi. - prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

Jacek08-02-2010 19:32:36   [#236]

ooo :-) no to MEN czytał skoro w nowych wzorach z małej jest

a ja idem se pieczątkę zmienić :-)

jerzyk08-02-2010 19:47:34   [#237]
To ja MEN przepraszam, ze przypisalem mu Twoją niewiedzę;-)
Jacek08-02-2010 19:53:59   [#238]
alem się przynajmniej naumiał
EwaBe08-02-2010 20:07:15   [#239]

Takich obowiązujących wykładni może dokonywać Rada Języka Polskiego. Sobie wkleję, co już kiedyś wklejałam. Wszak powtarzanie ...:

Rada Języka Polskiego została powołana w roku 1996 Uchwałą nr 17/96 Prezydium Polskiej Akademii Nauk jako Komitet przy Prezydium PAN. Od maja 2000 roku działa na mocy Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, uchwalonej przez Sejm RP.

W skład 38-osobowej Rady wchodzą ludzie nauki (językoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin: fizyki, informatyki, medycyny, literaturoznawstwa, historii sztuki, filozofii, logiki, prawa) i kultury (pisarze, aktorzy, dziennikarze). Osobą zasłużoną dla powstania Rady jest jej pierwszy przewodniczący (1996-2000), prof. dr hab. Walery Pisarek. Od maja 2000 r. przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Andrzej Markowski.

W sprawie pisowni rzeczownika numer Rada wypowiada się tak:

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego poprosił przewodniczącego Rady o rozstrzygnięcie, czy skrót nr w "metrykach" aktów prawodawczych powinno się pisać małą czy wielką literą. Oto fragmenty odpowiedzi prof. A. Markowskiego:

[...] powinno się w tym wypadku stosować ogólną regułę pisowni tego skrótu, ujętą w uchwale Komisji Kultury Języka PAN. Tak więc właściwa jest pisownia skrótu wyrazu numer małą literą. W konsekwencji tego należałoby zmienić zwyczaj stosowania zapisu Nr na nr w metrykach aktów prawodawczych przy określaniu numeru dziennika urzędowego.

Gdyby jednak taka zmiana wiązała się z istotnymi trudnościami i powodowała niepożądane konsekwencje w działalności Trybunału Konstytucyjnego, który z jakichś powodów (np. motywowanych zwyczajami prawnymi lub tradycją) wolałby pozostać przy pisowni dotychczasowej, bardzo proszę o skierowanie do Rady Języka Polskiego pisma w tej sprawie. Wówczas na posiedzeniu plenarnym Rady w maju br. rozpatrzylibyśmy tę kwestię. Jeśli sugerowana przeze mnie zmiana nie byłaby jednak kłopotliwa dla Trybunału Konstytucyjnego, proponuję jej wprowadzenie.Ala08-02-2010 21:57:57   [#240]

przeredagowane

ale nie jest to jeszcze wersja ostateczna ;-)

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

Jest:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Naszym zdaniem, powinno być:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy
VI  szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Nie można ukończyć szkoły w klasie IV lub V

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Proponujemy:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych, w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

§ 14. 3. Jest:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

 

Powinno być:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

W arkuszu ocen, wzór 30, str.6 wiersz 34 jest:

 

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Powinno być:

 

Wynik egzaminu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Praktycznie nie można drukować arkuszy ocen na koniec roku szkolnego - bo istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia wyników wydrukowanych w  poprzednim  roku (semestrze).
Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu klasyfikacyjnego (roku szkolnego lub semestru). Propozycja w sposób opisowy sprowadza się do usunięcia z arkuszy ocen jednej kolumny - czyli zastąpienia dwóch kolumn przez jedną.
Dodatkowo, w celu ułatwienia segregowania wydruków oraz uniknięcia pomyłek wskazane jest aby na każdej stronie arkusza ocen znajdowało się imię i nazwisko ucznia. Na stronie tytułowej arkusza powinna się znaleźć adnotacja o liczbie stron arkusza na koniec nauki w danej szkole.
Na ostatniej stronie arkusza ucznia kończącego szkołę powinny być wyniki klasyfikacji  końcowej wydrukowane zgodnie ze wzorem świadectwa ukończenia szkoły oraz informacja o wynikach odpowiednio sprawdzianu/egzaminu.

 

2.      Dotyczy wzorów świadectw szkół prowadzących kszatłcenia zawodowe

 

Uważamy, że brak na świadectwie informacji  o zawodzie, w którym było prowadzone kształcenie w znacznym stopniu utrudni (a czasami wręcz uniemożliwi) określenie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, zawodu, w którym absolwent szkoły jest upoważniony potwierdzić kwalifikacje zawodowe.

 

Ponadto, naszym zdaniem, świadectwo ukończenia szkoły policealnej nie jest dokumentem potwierdzajacym wykształcenie średnie, gdyż takie wykształcenie musi posiadać osoba przyjmowana do szkoły policealnej.
Z powyższych względów proponujemy zmiany w zapisach wzorów świadectw (na dole pierwszej strony):

 

technikum i technikum uzupełniające

 

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

zasadnicza szkoła zawodowa

 

"Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

szkoła policealna

 

"Świadectwo jest dokumentem upoważniającym do przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ............................................"

 

3.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

4.       Czy, jeśli szkoła opracuje wzór świedectwa, to powinno ono być wystawione na druku z giloszem?Proponujemy, aby w § 6 rozporządzenia wyraźnie zapisać, że świadectwa promocyjne wydawane wg wzoru opracowanego przez szkołę powinny być drukowane na takich samych giloszach jak świadectwa ukończenia szkoły
lub
zrezygnować z wydawania świadectw promocyjnych na drukach ścisłego zarachowania.

 

5.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

6.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce -
Warszawa, województwo mazowieckie
dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

7.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

8.       W arkuszach ocen dla szkoły podstawowej nie przewidziano miejsca na wpisanie, jakiego języka obcego nowożytnego dziecko uczyło się w klasach I – III

 

9.       Brak instrukcji do wypełnienia tabeli w arkuszach ocen dla klas I – III w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (wiersz 3). Naszym zdaniem brak jest możliwości umieszczenia w tabeli znajdującej sie w wierszu 3 oceny uwzgledniającej opis  poziomu opanowania umiejętności i wiadomości.
Ponadto, jak to co w tym arkuszu się umieści przełożyć na świadectwo? Trzy kolumny w tabeli sugerują przypisanie uczniów do trójstopniowej skali ocen (bardzo dobry, średni, słaby)

Może się zdarzyć uczeń, któremu nie możemy zaznaczyć "miewa trudności" bo on zupełnie nie będzie sobie radził z nauką i nie "MIEWA" tylko "MA" trudności.  Jak takiego ucznia opisac w tym arkuszu?

 

10.   W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

11.   We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

12.   Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

13.   Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

14.   Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

 

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

                         imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

 

jxg09-02-2010 19:20:36   [#241]

a jeśli w akcie założycielskim szkoły nadana jest uchwałą Rady Gminy nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 25,

z dużym Nr, to możemy samowolnie traktować to jako błąd i zmieniać pieczątki?

Marek Pleśniar09-02-2010 20:23:22   [#242]

nie możecie

boleśnie się o tym przekonasz w np. banku;-)

Gaba10-02-2010 11:10:03   [#243]

Bzdur urzędniczych jest wiele. Numer dużą był swego czasu norma dopuszczalną, dzis stanowisko się wyklarowało. I niestety trzeba usunąć byk orotgraficzny.

 

Mnie ZEO prosi o wyrobienie pieczęci z treścią: ... środki zabezpieczone w budżecie... - regularnie nie wykonuję tego zalecenia, gdyz środki mogą być zabezpieczone przed kradzieżą, zalaniem, czy defraudacją. Wyrabiam pieczęć - środki zapewnione w budżecie, bo przecież na koncie szkoły sa bezpieczne - defraudacja im nie grozi.

Adaa10-02-2010 11:17:43   [#244]

gaba, a to? - ze SJP :

 • zabezpieczenie
  1. «to, co zabezpiecza»
  2.  «to, co stanowi gwarancję wypłacalności lub dotrzymania umowy»
  3.  «ogół środków i przedsięwzięć wspierających wojsko podczas działań bojowych»
 • zabezpieczyćzabezpieczać
  1. «zapewnić ochronę przed czymś niebezpiecznym lub szkodliwym»
  2. «uczynić bezpiecznym»
  3. «zapewnić utrzymanie się czegoś w dotychczasowym stanie»
  4. «zapewnić komuś środki do życia»
  5. «zapewnić zaspokojenie roszczenia lub wykonanie kary»
  6. «zająć decyzją władz jakieś przedmioty»
 • zabezpieczyć sięzabezpieczać się
  1. «zapewnić sobie bezpieczeństwo»
  2. «zapewnić sobie środki do życia»

Gaba10-02-2010 11:49:24   [#245]

zabepiecza się coś przed czymś - nie ma znaczenia zabezpieczyć jako zapewnić. To jakies bzdury, neologizmy, bardzo mozliwe, ze któryś z nowoczesniejszych badaczy juz sobie tylnimi drzwiami wprowadza znaczenie potoczne.

 

to krecia robota, brrr - wiele jest artykułów nt. i się tu nic nie zmieniło. Zaraz podonie ten jakoby słownik. A fe!

Gaba10-02-2010 12:16:00   [#246]

s. 1261 - Słownik poprawnej polszczyzny - błędnie w zn. gwarantować, zapewniac coś, np. Szkoły zabezpieczają  uczniom bezpłatne obiady, błędnie: w znaczeniu: zaspokajać potrzeby, , zapewniac realizację czegoś.

 

Ps. Fuj! 

Jersz11-02-2010 15:28:18   [#247]

Może trochę zaśmiecająco ale może warto przeczytać również artykuł w rzepie, ponieważ dotyczy zmian miajacych zostać wprowadzonymi tym rozporzadzeniem.

Cenzurki już dla pięciolatków

Renata Czeladko 10-02-2010, ostatnia aktualizacja 10-02-2010 02:43

Każdy przedszkolak ma dostać rodzaj świadectwa. – To może dzielić dzieci na lepsze i gorsze – ostrzegają eksperci

 

http://www.rp.pl/artykul/19,431757_Cenzurki_juz_dla_pieciolatkow.html

Ala11-02-2010 22:15:23   [#248]

To może dzielić dzieci na lepsze i gorsze – ostrzegają eksperci

jesli się będą doszukiwać tego podziału to go znajdą...

Marek Pleśniar13-02-2010 12:30:40   [#249]
w zasadzie podzielenie ludzi na posiadających różne rozmiary buta może, zdaniem czyimś, dzielić ich na gorszych i lepszych;-)
grzezale15-02-2010 21:32:14   [#250]

Witam Was OSKKO-oseski. CHciałbym dorzucić na wątek wypowiedź z Miętnego:

Nie mam knmretnych propozycji ale - arkusz ocen powinen zawierać wszystkie istotne informacje o uczniu łącznie informacjami o dysfunkcjach i być przekazywany do szkoły wyższego stopnia jako ?odpis? kserokopia? Nie będzie wtedy problemu z przepływem informacji o uczniu. Wiadomo, że inf popłynie tylko wówczas, gdy rodzic ją udostępni (to w kontekście postulatów o kierowaniu na badania i obowiązkowości przesyłania wyników do szkoły).

Pozdrawiam.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]