Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 11 ][ 12 ]
Leszek02-01-2024 14:11:38   [#551]

takze

pozdrawiam

KaPi02-01-2024 14:23:22   [#552]

to jeszcze pomóżcie w doprecyzowaniu daty, od której biegną te lata pracy do dyplomowania:

egzamin miały 28.12.2023

aktów jeszcze nie dostały

tak więc czy od 29.12.2023 r. czy czekam na akty i daty na aktach?

joljol02-01-2024 15:02:26   [#553]

od daty uzyskania stopnia czyli to co będzie na akcie

Nosia08-01-2024 13:49:13   [#554]

Do kiedy powinno być przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego w przypadku, gdy dokumentacja nauczyciela została złożona do urzędu w dniu 20 grudnia 2023 r. We  wniosku nauczyciela znalazła się również prośba
o umożliwienie przystąpienia do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej roku szkolnego 2023/2024.

Zgodnie z art.  art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Tutaj jest po 30 czerwca.  

rzewa08-01-2024 14:31:57   [#555]

art 9b ust 3a KN mówi o 31 października, ale w tym wypadku nie ma on zastosowania, gdyż wniosek wpłynął po 31 października

komisja zatem może być w każdym czasie po tej dacie ale musi to być taka data, by akt nadania stopnia został wydany do 31.08.2024

XatenkaX08-01-2024 14:56:59   [#556]

Nauczycielka jest  zatrudniona od 1 września 2023 w szkole publicznej, posiada pełne kwalifikacje i 10 letni staż pracy w zawodzie. Nie posiada stopnia awansu zawodowego, ponieważ całe 10 lat pracowała w placówce niepublicznej i nie umożliwiono jej tam zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Jaki wymiar stażu obowiązuje ją w tej chwili? Jaka procedura awansu?

 

joljol08-01-2024 15:29:28   [#557]

jest nauczycielem początkującym

możesz jej zaliczyć 3 lata do okresu pracy na mianowanego

Iśka09-01-2024 07:27:15   [#558]

Dzień dobry,

Mam pytanie i proszę o pomoc. Nauczyciel rozpoczął pracę od dnia 16 listopada 2022 r. wymiar etatu 25/25. Posiadał kwalifikacje. Czy wówczas nauczyciel rozpoczął przygotowanie do zawodu i powinien dyrektor wyznaczyć mu mentora?

Pozdrawiam


post został zmieniony: 09-01-2024 07:27:54
joljol09-01-2024 09:06:37   [#559]

tak, właśnie tak powinno być

i wypłacić 1000 zł w ciągu 30 dni

XatenkaX09-01-2024 10:22:28   [#560]

Czy mogę prosić o podstawę prawna do skrócenia okresu do zatrudnienia dla nauczyciela początkującego posiadającego 10 letni staż pracy?

Kasia201209-01-2024 11:36:38   [#561]

Art 16 ust 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

joljol09-01-2024 11:48:53   [#562]
XatenkaX09-01-2024 10:22:28   [#560]

Czy mogę prosić o podstawę prawna do skrócenia okresu do zatrudnienia dla nauczyciela początkującego posiadającego 10 letni staż pracy?

Kasia201209-01-2024 11:36:38   [#561]

Art 16 ust 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

2a. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1,(nauczyciele kontraktowi)  którzy w dniu 1 września 2022 r. posiadali co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., mogą ubiegać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu trwającego 9 miesięcy.”;

 

Ten przepis dotyczy kontraktowych

Nauczycielowi początkującemu możesz maksymalnie zaliczyć 3 lata pracy

XatenkaX10-01-2024 08:29:58   [#563]

Tu chodzi o kontraktowych, a ja pytam o nauczycieli, którzy maja 10 letni staż pracy i nie maja stopnia kontraktowego. czy mogę skrócić przygotowanie do zawodu i o ile?

joljol10-01-2024 09:33:12   [#564]

masz odpowiedź - max 3 lata

XatenkaX10-01-2024 13:29:40   [#565]

Ok już doczytałam i bardzo dziękuję

Kasia201210-01-2024 13:58:19   [#566]

dokładnie - jeśli nie miał kontaktowego min 3 lata

gronostaj11-01-2024 18:19:21   [#567]

Moi drodzy - mam niejasność odniesnie odbywania stażu na stopień dyplomowanego. Nauczycielka w 2023 uzyskała stopień mianowanego  miała skrócony staż do 1 roku i 9 miesięcy , gdyż uzyskała przy zatrudnieniu od razu kontraktowego). Ile ona teraz ma odbywac staz na dyplomowanie? nie wiem jak to liczyc!

rzewa12-01-2024 01:52:28   [#568]

nie ma stażu na dyplomowanie - po nowemu nie ma żadnych staży

n-lka może po przepracowaniu 5 lat i 9 m-cy ubiegać się o awans składając papiery na komisję w KO

izael17-01-2024 23:05:11   [#569]

Chyba 3 lat i 9 miesięcy, bo zmieści się jeszcze do 31 sierpnia 2027 r. Chyba:)

rzewa18-01-2024 11:41:04   [#570]

zgoda, bo ten n-l uzyskał mianowanego po staremu

:-)

Animo11-03-2024 15:46:20   [#571]

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego:

Nauczyciel rozpoczął staż dnia 01 września 2021r. , a przewidywana data zakończenia  stażu to 31 maja 2024r.

W tym czasie :  

  • od dnia 02 lutego 2023r. do 01 lutego 2024r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia;
  • od 02 lutego 2024 r. do 14 marca 2024r. przysługiwał mu urlop uzupełniający, który wykorzystywał;
  •  od 04 marca 2024 r. do 22 marca 2024r. ma  zaświadczenie lekarskie  o niezdolności do pracy i urlop wydłuża się  do 10 kwietnia 2024r.

 W związku z tym wnoszę zapytanie czy nauczycielowi zostaje  wydłużony staż na nauczyciela dyplomowanego, czy też z powodu nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu.

rzewa12-03-2024 08:33:58   [#572]

nieprzerwana nieobecność w pracy spowodowana chorobą lub urlopem innym niż wypoczynkowy nie trwała dłużej niż rok -> w czasie urlopu uzupełniającego, który jest urlopem wypoczynkowym n-l realizuje staż (zawsze tak było)

zatem ten miesiąc i 2 dni (2.02 - 3.03.24) przerywają ciągłą nieobecność

w dniu 2.02.24 powinien n-l otrzymać informację o przedłużaniu jego stażu o rok, tj. do 31 maja 2025

jeśli wróci do pracy 23.03.24 to nieobecność do 4.03.24 nie wpłynie na okres trwania stażu, gdyż nie będzie dłuższa niż miesiąc i nie ma tu znaczenia, że n-la nie będzie do 10.04, gdyż będzie on na urlopie wypoczynkowym, co oznacza, że staż będzie wówczas realizowany


post został zmieniony: 12-03-2024 08:34:47
Animo12-03-2024 09:03:36   [#573]

Bardzo dziękuję za pomoc. 

Mirosław Doring18-03-2024 09:40:17   [#574]

Dzień dobry,

proszę o pomoc w wyliczeniu. 

Nauczycielka przedszkola 17.12.2020 r. "po staremu" uzyskała awans na nauczyciela mianowanego. Od kiedy liczy jej się wymagany staż na dyplomowanego? Musi przepracować 3 lata i 9 miesięcy od daty uzyskania mianowanego (licząc skrócenie wymaganego okresu do przepracowania o 2 lata)? i jak wtedy wygląda ścieżka? 

Pozdrawiam!

Jersz18-03-2024 10:39:45   [#575]

Nauczycielka nie odbywa stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielka będzie mogła ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego, jeśli przepracuje w szkole co najmniej 3 lata i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego i uzyska w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy.

W obecnym stanie prawnym może nauczyciel ubiegać się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 9b ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów przejściowych, o których mowa w art. 12 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730 z późn. zm.)

W myśl art. 9b ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego jest:

1)     spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3;

2)     przepracowanie w szkole okresu, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7, a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej - także okresu, o którym mowa w art. 9g ust. 8;

3)     posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;

4)     uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10.

Zgodnie z art. 9ca ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wskazany okres, na podstawie przepisów art. 12 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730 z późn. zm.), ulega skróceniu o 2 lata w przypadku nauczycieli, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali według przepisów dotychczasowych (tj. w brzmieniu ustawy Karta Nauczyciela obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r.), i do dnia 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Okres ten będzie wówczas trwał co najmniej 3 lata i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Ustalając czy nauczyciel przepracował wymagany okres należy zwrócić uwagę na przepisy określone w art. 9ca ust. 8 i 9 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którymi uwzględniane są wyłącznie okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i z wykluczeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

Jeśli nauczycielka nie miała i nie będzie miała przerw w pracy trwających dłużej niż 30 dni, była i będzie nadal zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/e etatu to wymagany okres pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego osiągnie w dniu 17 września 2024 r. (wtorek)  (do daty 17 grudnia 2020 r. (czwartek) należy dodać 3 lata i 9 miesięcy, to uzyskamy dzień 17 września 2024 r. (wtorek) ).

Nauczycielka musi jeszcze złożyć wniosek do dyrektora o dokonanie oceny pracy, o którekj mowa w art. 6a ust. 1dd ustawy Karta Nauczyciela.

 

Mirosław Doring18-03-2024 10:59:32   [#576]

Bardzo dziękuję za odpowiedz i pomoc.

paja9610-04-2024 12:16:08   [#577]

Nauczycielka uzyskała stopień awansu nauczyciela mianowanego 13 lipca 2017.

1 września 2019 rozpoczęła staż na nauczyciela dyplomowanego.

z powodu zwolnienia lekarskiego "ciążowego"  była nieobecna w pracy nieprzerwanie od 3 marca 2020 do 15 września 2020, następnie od 16 września 2020 do 14 września 2021 urlop macierzyński i rodzicielski. Nieprzerwana nieobecność z tych powodów dłuższa niż 1,5 roku. Staż uległ przerwaniu.

15 września wróciła do pracy. Pracuje nadal.

Proszę o pomoc w ustaleniu sposobu awansu na dyplomowanego nauczycielki.

rzewa10-04-2024 12:35:41   [#578]

a w czasie wakacji w 2020 roku miała cały czas L4 czy nie?

paja9610-04-2024 12:44:27   [#579]

niestety tak, cały czas na zwolnieniu;(

rzewa10-04-2024 12:50:43   [#580]

i po co to zwolnienie brała? wystarczyłby jeden dzień przerwy, jakaś niedziela...

no to awans po nowemu, czyli składa wniosek o ocenę pracy, zbiera dokumenty i po otrzymaniu oceny składa wniosek do KO (do 30.06.24) - i jak wszystko dobrze pójdzie od 1.09.24 otrzymuje wynagrodzenie wg stawki dyplomowanego

paja9610-04-2024 13:01:38   [#581]

dziękuję Rzewo za pomoc

katarzyna3013-05-2024 21:10:27   [#582]

Nauczyciel uczy w trzech szkołach w różnych organach prowadzących i w każdej z tych szkół ma po kilka godzin, ale w żadnej połowy etatu. Czy ten nauczyciel ma szansę na rozpoczęcie awansu zawodowego? 

ewa13-05-2024 22:58:29   [#583]

tak, jeżeli ma w sumie 1/2 etatu (we wszystkich szkołach), to zgodnie z art. 22 ust. 4 KN rozpoczyna proces awansu

katarzyna3014-05-2024 16:12:47   [#584]

#583

Czy któraś z tych szkół powinna być szkołą "wiodącą"? Czy każda "po równo".

joljol14-05-2024 18:43:21   [#585]

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, w tym powołuje mentora, dokonuje oceny pracy nauczyciela, o której mowa w art. 6a ust. 1da-1dd, oraz wskazuje nauczycielowi właściwy organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 11 ][ 12 ]