Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uprawnienia do nauczania j. polskiego jako j. obcego
strony: [ 1 ]
katarzyna3008-03-2022 19:04:22   [#01]

Jaką należy mieć ukończoną formę kształcenia, żeby mieć uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach?

Czy taki kurs daje jakieś uprawnienia

https://odnswp.pl/2022/02/15/nauczanie-jezyka-polskiego-jako-obcego-wiosna-2022/

mika08-03-2022 19:27:55   [#02]

Moim zdaniem nie ma uregulowań prawnych w tym zakresie, kurs który jest pod linkiem ma charakter doskonalący.

mika08-03-2022 20:08:29   [#03]

https://www.facebook.com/glottodydaktykauw/

 

olekjurek09-03-2022 12:05:56   [#04]

Czy zajęcia z języka polskiego jako obcego można przydzielić nauczycielowi języka polskiego w klasach starszych , a w klasach młodszych nauczycielom edukacji zintegrowanej? Czy potrzebne jest ukończenie studiów podyplomowych dających kwalifikacje?

Gdzie znajdę pp dot. wymiaru godzin języka polskiego jako obcego?

mika09-03-2022 12:40:59   [#05]

Skoro kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela posiada osoba, która ukończyła (§ 3 ust. 1 rozporządzenia z 1 sierpnia 2017 r.):

1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

najprościej by były gdyby nauczyciel prowadzący zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców miał ukończone studia podyplomowe: Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego.

jeśli nie masz takiego nauczyciela, analizując dokumenty (dyplom, suplement) musisz zdecydować czy studia, które ukończył nauczyciel obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Moim zdaniem podstawa programowa języka polskiego jako obcego to podstawa programowa języka obcego nowożytnego.

Podsumowując przydzieliłabym nauczanie jpjo poloniście/humaniście, który ukończył glottodydaktykę lub lingwiście (j. angielski, j. niemiecki itp.).

 

AnJa09-03-2022 12:58:57   [#06]

Skąd wzięło się przekonanie, ze glottodydaktyka w jakiś szczególny sposób daje kwalifikacje doi nauki języka polskiego jako obcego?

 

mika09-03-2022 13:00:42   [#07]

Z programu wymienionych studiów podyplomowych: Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Moim zdaniem studia mogą nazywać się inaczej, chodzi o program.


post został zmieniony: 09-03-2022 13:01:57
mika09-03-2022 13:03:14   [#08]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283).

§ 17. 1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia. § 18. 1. Dla uczniów wymienionych w § 17 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.

 2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 19. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2, nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

olekjurek09-03-2022 13:04:21   [#09]

Czyli kwalifikacje posiada ktoś po studiach podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, sam język polski jest niewystarczający?

AnJa09-03-2022 13:09:08   [#10]

Aha. 

No to jednak ociupkę to cos innego:-)

Tzn. studia nazywają sie właściwie (nauczanie jezyka polskiego jako obcego), zmyliło mnie połączenie o ukończeniu glottodydaktyki jako czymś istotnym dla polonisty uczacego polskiego jako obcego.

Choć pewnie nie zaszkodzi- acz glottodydaktyka i prof. Rocłowski bardziej mi się z wczesnoszkolną kojarzą.

mika09-03-2022 13:09:10   [#11]

Moim zdaniem niewystarczający bo brakuje chociażby nauczania metodyki nauczania języka obcego. Uczeń musi opanować język polski w stopniu umożliwiającym mu udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych czyli według mnie na B1. Nie chodzi przecież o to żeby dziecka podczas tych dwóch godzin robiło kurs z podstawy programowej języka polskiego.

AnJa09-03-2022 13:10:40   [#12]

#09
Wystarczy

basiaj09-03-2022 14:22:11   [#13]

Naukę języka dla dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli polskich organizuje się w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach. Ich wymiar powinien pozwalać na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Nie może być jednak niższy niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Sformułowanie „dodatkowa nauka języka polskiego” wskazuje, że jest to przedmiot, o którym mowa w ramowym planie nauczania.

Kto może prowadzić dodatkowe zajęcia z języka polskiego w poszczególnych klasach

W przypadku I etapu edukacyjnego nie mamy do czynienia z przedmiotem język polski. Realizowana jest edukacja polonistyczna. Kwalifikacje do realizacji edukacji polonistycznej w klasach I-III posiada nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. To oznacza, że może on także prowadzić zajęcia z dodatkowej nauki języka polskiego dla obcokrajowców.

Zajęcia dla starszych uczniów powinien natomiast prowadzić nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Skoro bowiem zajęcia te są prowadzone w formie dodatkowych zajęć z języka polskiego, to musi prowadzić je nauczyciel, który ma kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu.

Przepisy nie określają, kto może prowadzić dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Nie ulega jednak wątpliwości, że powinien mieć kwalifikacje do nauczania języka polskiego na danym etapie edukacyjnym.

brak przepisów o kwalifikacjach nauczycieli uczących dzieci cudzoziemców

Warto zauważyć, że w przepisach dotyczących kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie przewidziano odrębnych wymagań do nauczania języka polskiego dzieci cudzoziemców oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy wrócili z zagranicy. Nauczyciel języka polskiego nie musi zatem posiadać przygotowania w zakresie glottodydaktyki.

Przydzielenie zajęć niezgodnie z kwalifikacjami

Organizując dodatkową naukę języka polskiego, należy zwracać uwagę, aby nauczyciele mieli odpowiednie kwalifikacje. Za nieprawidłowe należy uznać np., powierzenie prowadzenia zajęć z uczniem klasy:

  • I szkoły podstawowej nauczycielowi języka polskiego bez kwalifikacji do nauczania w klasach I-III
  • IV szkoły podstawowej nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej bez wykształcenia polonistycznego.

 

 taką informacje znalazłam

mika09-03-2022 14:39:57   [#14]

Basiaj, gdzie to znalazłaś?

Dla mnie jest to nielogiczne może oprócz edukacji wczesnoszkolnej. Dla cudzoziemców j. polski jest obcy, nadal uważam, że chodzi o podstawę programową języka obcego nowożytnego. Zgodnie z rozp. nie jest to "dodatkowa nauka języka polskiego" tylko "nauka języka polskiego" w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

AnJa09-03-2022 14:59:43   [#15]

Bardzo chciałby zrozumieć, czym różni sie dodatkowa nauka języka polskiego o nauki języka polskiego w formir dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

Ale za głupi na to jestem - bo poza tym, ze w tym drugim przypadku realizuje sie zajęcia lekcyjne- a w pierwszym mogą być nielekcyjne (czyli jakie? - bo tu znów jestem za głupi - ale to nic nowego, bo od lat nie rozumiem też jakie zajęcia pozaszkolne są realizowane w szkole).

Podoba mi się trop, by te zajęcia prowadzili nauczyciele z uprawnieniami do nauczania jezyków obcych - ze względu na umiejetności metodyczne w zakresie nauczania języka obcego.

mika09-03-2022 16:07:58   [#16]

:), generalnie ma poczucie, że wniosek mamy podobny.

rzewa10-03-2022 09:26:52   [#17]

kwalifikacje do tych zajęć, tak samo jak do innych, wynikają z par. 3 rozporządzenia o kwalifikacjach (patrz post #05)

n-l ma mieć kwalifikacje zgodne z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami - a j. polski jako j. obcy to inne zajęcia niż j. polski (ten jest przedmiotem :-))

malmar1510-03-2022 09:50:40   [#18]

no właśnie

1) nauczyciel 1- mgr filologii słowiańskiej, podyplomowe- filologia polska

2) nauczyciel 2- mgr filologii rosyjskiej, podyplomowe- edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

3) nauczyciel 3- mgr filologii polskiej, podyplomowe- terapia pedagogiczna

kto może prowadzić zajęcia j. polskiego dla dzieci uchodźców w oddziale przygotowawczym?

zastanawiam się czasem czy my sami zbytnio niepotrzebnie się nie zagłębiamy

jakoś nie widzę na horyzoncie tabunów nauczycieli ze specjalnymi uprawnieniami do prowadzenia zajęć z j. polskiego jako obcego

w grupie, która mi się szykuje dzieci uczyły się tylko ukraińskiego i rosyjskiego

olaszyma10-03-2022 11:09:02   [#19]

Wygląda na to że mam kwalifikacje bo jestem mgr filologii romańskiej specjalność pedagogiczna i mam studia podyplomowe z języka polskiego;-)

 

laostic10-03-2022 11:53:16   [#20]

Wg mnie każdy nas jest native speakerem, a jeśli jest jeszcze filologiem obcym, to metodycznie też powinien oganąć.

rzewa10-03-2022 12:29:36   [#21]

do #18 dla mnie kwalifikacje ma pkt 1 i 2

olaszyma10-03-2022 13:34:13   [#22]

Rzewo, zgadzam się z Tobą. Mam też nadzieję , że władze oświatowe nie będą "dzielić włosa na czworo"  w kwestii kwalifikacji, bo ważne jest żeby dzieci podjęły naukę w miarę szybko. Nie ukrywam też , że uczenie języka polskiego to naprawdę spore wyzwanie, a fakt że chodzi teraz o użytkowników innego słowiańskiego języka wcale nie oznacza że będzie łatwiej.

parkerpl10-03-2022 13:47:43   [#23]

Nie wiem na jakiej podstawie traktujecie dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego jako przedmiot język polski jako język obcy, do którego trzeba mieć dodatkowe kwalifikacje. Zajęcia które są dla tych uczniów prowadzone to zajęcia z języka polskiego, więc kwestia kwalifikacji powinna być sprowadzona do weryfikacji, czy nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje do nauki języka polskiego.


post został zmieniony: 10-03-2022 13:50:36
barwi10-03-2022 14:02:35   [#24]

 

ja bardzo przepraszam, ale jakiekolwiek "zamącanie" prostej interpretacji przepisów niczemu nie służy. Skoro prawo umożliwia przyznanie do dwóch godzin nauczania języka polskiego dla dziecka zza granicy to owe nauczanie prowadzi polonista . Tak było i jest u mnie . Nie rozumiem tych dywagacji dt. choćby glottodydaktyki !   

#8 , 13 i 23 ! 

:)  

mika10-03-2022 14:55:21   [#25]

Uważam, że po to właśnie jest forum żeby można było sobie podywagować i jest to piękne, ważne, potrzebne. Ostateczną decyzje podejmuje każdy dyrektor samodzielnie.

AnJa10-03-2022 15:07:27   [#26]

A i owszem.

Ale z ostrozności procesowej będe przyp.... się do wszystkiego.

Coby jakiś dyrektor (albo autor materiałów szkoleniowych) nie uznał, że np. jak ostani wpis to glottodydaktyka (albo filologia słowiańska, albo język obcy, albo język polski) to juztak ma byći to jest jak amen w pacierzu.

A właśnie- dlaczego polonista? A nie np. historyk? Albo fizyk? 

No, nie - fizyk nie da rady przy tych 3,5 etatu...

maniana10-03-2022 21:55:12   [#27]

Zdecydowanie popieram #24. Moim zdaniem, język polski realizowany z dziećmi cudzoziemskimi (2 godz. tygodniowo) nie jest językiem polskim jako językiem obcym, a więc kwalifikacje do nauczania j. polskiego są właściwymi. Inna sprawa, gdy j. polski jest nauczany na kursach przygotowawczych - tam jest on językiem obcym i wówczas oprócz filologii polskiej potrzebne są studia podyplomowe.

Natka10-03-2022 22:11:26   [#28]

Dodatkowy język polski dam nauczycielce, która biegle zna język ukraiński, ma kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

Przede wszystkim trzeba nawiązać kontakt z dziećmi, może wtedy szybciej i chętniej będą się uczyć języka polskiego.

Liczę się z tym, że może to być zakwestionowane, ale ze względu na to, iż dzieci nie znają języka polskiego, moim zdaniem to będzie najlepsze wyjście w obecnej sytuacji - dobro dziecka.

Co będzie później, zobaczymy.

rzewa11-03-2022 09:02:04   [#29]

Natka, ta n-lka ma najlepsze kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć :-)

i broń tego jak niepodległości

:-)

AnJa11-03-2022 09:33:27   [#30]

A przed kim bronić?

No, dobra- będę konsekwentny: nauczyciel z #26 ma dokładnie takie same kwalifikacje formalne jak każdy inny nauczyciel mówiący po polsku- a juz na pewno taki z uprawnieniami do uczenia w szkołach języka polskiego.

Różni go moze tyle tylko, ze faktycznie chyba umiałby to robić:-)

 

tusia111-03-2022 10:04:01   [#31]


AnJa, zgadzam się z rzewą, bo n-l edukacji wczesnoszkolnej to nauczyciel także edukacji polonistycznej na jej podstawowym poziomie (a temu, wydaje mi się, ma służyć ta nauka j.polskiego), jeśli ma przygotowanie do tego, aby sprawnie porozumiewać się z uczniami do momentu, kiedy nie podstawowego słownictwa, to tylko pozazdrościć Natce, że ma kogoś takiego. Nie znaczy to, że gdy nie mamy takich specjalistów, to sobie nie poradzimy. My sobie ZAWSZE radzimy. :)

AnJa11-03-2022 10:20:57   [#32]

Tak. Z akcentem na sobie.

kulka11-03-2022 21:24:24   [#33]

Nie patrząc na przepisy, a na logikę:

Uważam, że języka polskiego jako obcego mógłby uczyć każdy językowiec. Zna on doskonale język polski i zna doskonale metodykę nauczania języka obcego. 


post został zmieniony: 11-03-2022 21:25:20
AnJa12-03-2022 12:17:54   [#34]

Każdy doskonale powiadasz? No to miałem pecha...

MKJ12-03-2022 12:46:13   [#35]

AnJa, bo czasami uczeń musi jeszcze chcieć się nauczyć. Jest to warunek konieczny, choć niewystarczający...

Roman Langhammer12-03-2022 14:53:45   [#36]

Nie wydaje mi się, żeby dzieci ukraińskie przyjęte do polskich szkół (w tym oddziałów przygotowawczych) uczyły się "języka polskiego jako języka obcego". W świetle prawa uczą się "języka polskiego". Natomiast językiem obcym jest j. angielski. A więc języka polskiego może uczyć każdy polonista. 

kulka12-03-2022 20:00:46   [#37]

do #34

Fakt. By było zgodnie ze stanem faktycznym, lepiej napisać: 

...powinien znać doskonale metodykę nauczania języka obcego.

matyldaa14-03-2022 15:17:49   [#38]

1. Na te 2h piszemy aneks?

2. Mam uczniów w klasie 1 i w klasie 7. OP upiera się, że mogą mieć j. polski (dodatkowy) razem. Pomijam już, że nie do końca widzę sens, to przecież w klasie 1 to będzie edukacja polonistyczna (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) a w klasie 7 nauczyciel języka polskiego. Dobrze rozumiem?

KaPi14-03-2022 17:52:10   [#39]

mamy w szkole 17 uczniów ukraińskich, z różnych klas, dodatkowy polski mają razem wszyscy

izael15-03-2022 18:50:02   [#40]

maaaatko

17 osób????

to musi być super łatwe i efektywne prowadzenie takich zajęć...

KaPi15-03-2022 19:38:55   [#41]

wbrew pozorom nie idzie źle... są tam rodzeństwa, wzajemnie się sobą opiekują, niektórzy rozumieją i trochę mówią po polsku, pomagają innym, starają się wynieść sporo z tych zajęć...

większość z nich zostanie z rodzicami na dłuższy czas u nas - przynajmniej takie plany mają rodzice

a efekty? - przyjdą z czasem... nasi uczniowe czasami uczą się angielskiego 8 lat i efekty średnie... 

poczekamy, zobaczymy...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]