Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ]
nela230-01-2020 12:36:38   [#01]

Nauczyciel rozpoczął staż w szkole X   - 1.09.2017

Zakończył pracę w szkole X                - 31.08.2019

Rozpoczął pracę w szkole Y               -1.09.2019

Ocena cząstkowa ze szkoły X            -10.09.2019

Wniosek o kontynuację stażu w Szkole Y wpłynął  -29.11.2019

Co dalej czy dobrze myślę :

nauczyciel kontynuuje staż i przedłużamy staż o te 3 miesiące

MKJ30-01-2020 18:19:46   [#02]

Nie wiem, co to jest "ocena cząstkowa", ale domyślam się, że chodzi o ocenę pracy za okres stażu w szkole X.

Jeśli nauczyciel w szkole Y złożył wniosek o rozpoczęcie stażu (nie ma takiego pojęcia, jak "kontynuacja stażu") w dniu 29.11.2019, to rozpocznie staż 1.09.2020 r. i do tego stażu będzie miał zaliczony okres stażu w szkole X (czyli staż mu się skróci do 9 miesięcy i zakończy go 31.05.2021 r.), jeśli ta ocena była co najmniej dobra.

nela204-02-2020 08:31:47   [#03]

Na jakiej podstawie staż mu się skróci do 9 miesięcy?

rzewa04-02-2020 12:36:23   [#04]

na podstawie oceny pracy w szkole X, bo ma zrealizowane 2 lata stażu i zostanie do zrealizowania tylko 9 m-cy - art 9f ust 2 KN

nela205-02-2020 10:22:21   [#05]

A co z przerwą roczną w odbywaniu stażu ?

MKJ05-02-2020 19:15:45   [#06]

Nic. Jest sobie.

A poza tym nie ma przecież żadnej przerwy - nauczyciel zaczyna nowy staż, tylko ma skrócony. :-)


post został zmieniony: 05-02-2020 19:20:08
ewitex06-02-2020 00:06:10   [#07]

Nauczyciel zakończył staż na nauczyciela dyplomowanego 31 maja 2019r. Do tej pory nie złożył sprawozdania ze stażu, więc dyrektor nie dokonał oceny jego pracy.  W okresie stażu dostał karę porządkową. Nauczyciel musi być oceniony według starych zasad. A więc nie powinna to być ocena dorobku zawodowego, tylko ocena pracy. Czy po anulowaniu kary po roku dyrektor nie będzie musiał uwzględniać kary w swojej ocenie, czy też ocena będzie dotyczyła okresu stazu, kiedy nauczyciel otrzymał tę karę. Czy ten nauczyciel może rozpocząć staż od początku, mimo, że już raz go odbył? Nauczyciel uważa, że jeśli karę anuluje się po roku, to nie będzie ona miała wpływu na jego ocenę. Czy tak rzeczywiście jest. Proszę o pomoc.

ewitex13-02-2020 23:29:57   [#08]

Proszę o odpowiedź na wcześniej opisaną sytuację. Mam jeszcze pytanie. Czy urlop bezpłatny przerywa awans zawodowy?

ewitex18-02-2020 20:10:07   [#09]

Bardzo proszę ustosunkować się do postu #7. Dziękuję.

agafial08-05-2020 12:38:35   [#10]

Nauczycielka w czasie stażu na nauczyciela mianowanego zaszła w ciążę.

Od 31.10.2018 do 09.30.2019 była na zwolnieniu i zasiłku.

Od 10.03.2019 do 07.03.2020 urlop macierzyński.

Od 08.03.2020 do 03.05.2020 urlop uzupełniający.

Mam pytania.

Czy od 08.03.2020 tak jak rozpoczął się urlop uzupełniający dalej  kontynuuje staż i powinna mieć przydzielonego opiekuna stażu?

Czy można było wznowić jej staż dopiero od 4 maja jak wróciła do pracy?

rzewa08-05-2020 16:52:43   [#11]

Czy od 08.03.2020 tak jak rozpoczął się urlop uzupełniający dalej  kontynuuje staż i powinna mieć przydzielonego opiekuna stażu?

TAK, ale przecież przydzielono jej opiekuna jak rozpoczynała staż - czyli teraz ten opiekun ma co robić i należy mu się dodatek od 8.03

Czy można było wznowić jej staż dopiero od 4 maja jak wróciła do pracy?

NIE! - jej staż trwa cały czas, zatem nie można go wznawiać; nieobecność ta tylko spowoduje, że staż się zakobczy później, a dokładnie o 1 rok 4 m-ce i 8 dni


post został zmieniony: 08-05-2020 16:53:23
agafial08-05-2020 17:17:50   [#12]

Dziękuję.

Fresco19-05-2020 22:16:15   [#13]

Nauczyciel kontraktowy powiedział, że nie ma czasu teraz na napisanie sprawozdania (kończy staż na mianowanie 31 maja). Nie powiedział, kiedy to zrobi, ale raczej po zakończeniu zajęć dydaktycznych, czyli może w lipcu. Czy opiekun stażu mimo wszystko ma siedem dni od dnia zakończenia stażu na złożenie projektu oceny dorobku zawodowego?


post został zmieniony: 19-05-2020 22:20:44
bosia20-05-2020 08:14:30   [#14]

tak, termin dla opiekuna nie jest uzależniony od napisania sprawozdania przez nauczyciela, a od zakończenia przez niego stażu

Fresco20-05-2020 11:58:48   [#15]

Dziękuję

an20-05-2020 12:01:46   [#16]

Założyłam nowy watek, ale teraz widzę, że tu jest o awansie....więc jeszcze raz

Czy nauczycielowi, zawieszonemu w pełnieniu obowiązków w okresie od 12 marca do 30 kwietnia wydłuża się staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Fresco20-05-2020 22:18:59   [#17]

kontynuacja #13

Opiekun stażu mówi, że ma problem z projektem oceny, bo nie wie, co ten nauczyciel do końca zrealizował, słaby jest z nim teraz kontakt. Na pewno nie napisze sprawozdania, może przez telefon zrelacjonuje, czy to może być podstawą do projektu oceny? W czasie stażu  na bieżąco nie informował opiekuna o swoich działaniach, stąd problem.

Skimir20-05-2020 22:30:55   [#18]

An, a na jakiej podstawie tego nauczyciela zawieszono w pełnieniu obowiązków? Postępowanie dyscyplinarne?

Roman Langhammer20-05-2020 22:33:01   [#19]

Fresco, czy ten opiekun stażu przez prawie 3 lata wypełniał swoje zadania (jasno określone) czy tylko pobierał dodatek? Jeśli wypełniał zadania, to nie może mieć problemów z projektem oceny dorobku zawodowego, nawet bez sprawozdania nauczyciela... Był na jego zajęciach, rozmawiał z nim, wspierał, motywował itp. Jeśli to oczywiście robił, projekt oceny może napisać. 

 

Zadania opiekuna:

"Do zadań opiekuna stażu należą:

1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

2) współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;

3) wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;

4) umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć;

5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;

6) dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;

7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;

8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu."

 

A w projekcie oceny musi zwrócić przede wszystkim uwagę na:

"Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego."

hania21-05-2020 23:48:47   [#20]

Przypomnijcie zapracowanemu leniowi- czyli mnie- co to się dzieje w temacie stażu na dyplomowanego, gdy nauczyciel rozwiąże - po roku realizacji- z dniem 31 08 2020 , umowę o pracę. I znajduje nową ( bliżej domku) co ze stażem- czy składa w nowej szkole wniosek o kontynuację? pisze plan rozwoju i dołącza do wniosku ? a może aneks jakiś za jakiś czas - jak lepiej pozna szkołę?

a z tej, w której jest póki co - dostanie automatycznie cząstkową ocenę dorobku za ten rok, czy powinien się jakoś upomnieć?...

 

chyba mnie zmęczenie materiału dopadło... umysłowe

rzewa22-05-2020 11:59:40   [#21]

aby zrobić staż musi w tej nowej szkole złożyć wniosek wraz z PRZ o otwarcie stażu w terminie wynikającym z art 9c KN

w swojej "starej" szkole powinien złożyć sprawozdanie z realizacji zrealizowanego tam okresu stażu - jest to jednocześnie wniosek o wystawienie oceny dorobku - po max 21 dniach otrzyma ocenę dorobku za ten okres

i tę ocenę złoży w swojej szkole jako załącznik do wniosku o skrócenie stażu o okres zrealizowany w poprzedniej szkole

podstawa art 9f ust 2 KN


post został zmieniony: 22-05-2020 12:00:06
MKJ22-05-2020 15:58:03   [#22]

Nawet nie musi składać wniosku - przedstawienie oceny z poprzedniej szkoły w połączeniu z przerwą w zatrudnieniu nie dłuższą niż 3 miesiące powoduje, że dyrektor jest zobowiązany skrócić nauczycielowi staż.

rzewa22-05-2020 16:04:57   [#23]

hm... wniosek, jako potwierdzenie złożenia oceny...

Sisteron25-05-2020 14:20:59   [#24]

Nauczyciel 31.08.2018 złożył wniosek o otwarcie stażu z dniem 01.09.2018  na stopień nauczyciela dyplomowanego, w wymiarze rok i 9 miesięcy (na podstawie KN Art.9e ust.4. tj.

Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.)

a) Pisze sprawozdanie wg nowych przepisów?

b) ocena pracy nauczyciela na nowych przepisach?

c) komisja kwalifikacyjna na nowych przepisach?

rzewa25-05-2020 14:42:26   [#25]

oznacza to, że kończy staż 31 maja 2020, zatem

a) pisze sprawozdanie z tego co zrobił w czasie stażu

b) otrzymuje na zakończenie stażu ocenę dorobku wg obecnie obowiązujących przepisów

c) dokumentacja i postępowanie awansowe wg obecnie obowiązujących przepisów

graga28-05-2020 14:21:37   [#26]

a ja mam pytanie z innej beczki.

Kto w obecnym stanie prawnym i "pandemii" potwierdza za zgodność dokumenty potrzebne nauczycielowi do awansu (do złożenia wniosku)?

rzewa28-05-2020 14:24:24   [#27]

tak samo jak bez pandemii - dyrektor szkoły

graga28-05-2020 14:45:44   [#28]

dziękuję bardzo

IK28-05-2020 21:23:08   [#29]

Nauczyciel rozpoczął staż na dyplomowanego w poprzedniej szkole.

Od września jest w nowej placówce. Złożył dyrektorowi kopie dokumentów potwierdzone za zgodność przez poprzedniego dyrektora (plan pracy itp.) niestety poprzedni dyrektor nie zrobił oceny za okres przebytego w poprzedniej szkole stażu, gdyż n-l nie złożył sprawozdania. Obecnie nauczyciel oczekuje aby obecny dyrektor wystawił ocenę za cały okres stażu. Nie jestem w stanie stwierdzić jak odbywał się staż w poprzedniej szkole co robić? Dodam, że za nieodpowiednie realizowanie zadań w październiku został ukarany karą porządkową.

 

MKJ28-05-2020 22:14:37   [#30]

Nauczyciel w nowej szkole na początku września powinien złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego (nowym, przygotowanym pod kątem pracy w nowej szkole). Jeśli tego nie zrobił, to w ogóle nie rozpoczął stażu i nie ma o czym rozmawiać. Jeśli złoży teraz wniosek, to rozpocznie staż 1 września 2020 r., który będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy.

Chyba że, jak rozumiem, został mu otworzony staż (na jakiej podstawie? kopii dokumentów???), ale ten staż trwa 2 lata i 9 miesięcy i na razie też nie ma o czym rozmawiać. W tej sytuacji, dopiero jak nauczyciel przedstawi ocenę pracy(!!!) za okres stażu w tamtej szkole i będzie ona co najmniej dobra, to będzie mu można tamten okres stażu zaliczyć i skrócić obecny staż.

Tak, czy inaczej, nie ma teraz mowy o żadnej ocenie dorobku zawodowego.

maniana28-05-2020 22:29:36   [#31]

Mam problem: nauczyciel od 1.09.2019 odbywa staż na kontraktowego, obecnie przebywa na L4(od początku marca), przedłużenie stażu wejdzie na wrzesień, a umowa kończy się 31 sierpnia. Planuję dalej zatrudnić tego n-la, a więc: przedłużam obecnie staż do 31 sierpnia (czyli dnia zakończenia umowy), piszę ocenę, a z nową umową wyznaczam kolejny okres (brakujący) do zakończenia stażu - czy dobrze? czy mogę opuścić ocenę, skoro będzie dalsze zatrudnienie? Proszę o podpowiedzi

rzewa28-05-2020 23:36:39   [#32]

nie ma oceny, bo n-l nie zmienia miejsca zatrudnienia, po prostu przedłużasz czas trwania umowy i czas trwania stażu

tak jak napisałaś, staż przedłużasz 2 razy, o ile będzie to potrzebne (jak n-l wróci w poniedziałek do pracy, to jego staż skończy się przed 31.08)

maniana29-05-2020 07:42:53   [#33]

Bardzo dziękuję Rzewo, o przedłużeniu umowy nie pomyślałam, to będzie najlepsze rozwiązanie. A nauczyciel nie wróci, ponieważ ma L4 do 1.07. Pozdrawiam.

IK29-05-2020 08:51:27   [#34]

[#30]

Bardzo bardzo dziękuję za pomoc

pozdrawiam serdecznie Iza

rzewa29-05-2020 09:35:35   [#35]

maniana: gdyby skończyła się nie później jak 30.06 (np. 26.06), to też staż zakończył by się najpóźniej 31.08

ale jeśli będzie trwała do 1.07, to staż zakończy się we wrześniu/październiku (1.10 lub wcześniej, zależy od którego marca ma L4)


post został zmieniony: 29-05-2020 09:35:53
graga29-05-2020 11:19:56   [#36]

mam pytanie o przerwę w stażu: czy zasiłek opiekuńczy (z powodu pandemii) na dzieci do lat 8 powyżej 30 dni wydłuża staż?

bb1729-05-2020 11:58:42   [#37]

w tym roku 31 maja wypada w niedzielę, czas na złożenie sprawozdania to 7 dni, też niedziela ten 7 dzień, czy mogę złożyć sprawozdanie w poniedziałek 8 czerwca?

MKJ29-05-2020 12:54:18   [#38]

Tak.

rzewa29-05-2020 16:22:36   [#39]

możesz też złożyć sprawozdanie później... :-)

do #36: tak, wydłuża

graga29-05-2020 22:27:51   [#40]

Dzięki rzewa :)

Skimir01-06-2020 13:18:15   [#41]

Zamotałem się...

Czy nauczyciela kontraktowego i mianowanego realizującego staż na stopień odpowiednio mianowanego i dyplomowanego obowiązuje siedmiodniowy termin złożenia sprawozdania po zakończeniu stażu, czy dotyczy to tylko nauczyciela stażysty?

MKJ01-06-2020 13:29:08   [#42]

Obowiązuje wszystkich, z zastrzeżeniem, że nie ma on kompletnie żadnego znaczenia.

Skimir01-06-2020 13:38:29   [#43]

No właśnie... Jak nauczyciele złoży sprawozdanie pół roku po zakończeniu stażu to...

MKJ01-06-2020 13:50:42   [#44]

To dyrektor dokona mu oceny dorobku zawodowego w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.

Lulka01-06-2020 13:51:28   [#45]

Mam nauczyciela który rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego w gimnazjum 2 lata, obecnie 9 miesięcy jest wspomagającym w przedszkolu. Otrzymałam ocenę cząstkową z poprzedniej placówki. W przedszkolu złożył aneks do planu rozwoju. Mam dokonać ocenę jego pracy. Czy do mojej oceny mam dołączyć ocenę cząstkową z gimnazjum czy ocenić cały jej dorobek?

MKJ01-06-2020 13:56:03   [#46]

Czy ten nauczyciel kontynuował staż na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe?

Lulka01-06-2020 14:05:11   [#47]

tak, art. 228 ust. 2

MKJ01-06-2020 14:07:47   [#48]

Ale dokonujesz oceny pracy czy oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu?

mimka01-06-2020 14:17:27   [#49]

Proszę o pomoc:

Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego 1.09. 2017 r. i kończy go teraz. Plan rozwoju zawodowego napisała zgodnie z rozp. MEN z 2013 r. i moje pytanie: Czy sprawozdanie za okres stażu pisze wg wymagań z 2013 r., czy wg wymagań z Rozp. MEN z 26.07.2018 r.? 

Podobna sytuacja dotyczy nauczycielki, która rozpoczęła staż 1.09.2015 r i z powodu jego wydłużenia zakończyła go 11.10.2019 r. - czy sprawozdanie za okres stażu pisze pisze wg wymagań z 2013 r., czy wg wymagań z Rozp. MEN z 26.07.2018 r.? 

MKJ01-06-2020 14:32:33   [#50]

Sprawozdanie pisze się z realizacji planu rozwoju - rozporządzenie nic do tego nie ma. Oczywiście, ze sprawozdania (a też z egzaminu lub rozmowy) powinno wynikać spełnianie wymagań na dany stopień awansu. Ale w takim przypadku należało dokonać zmiany planu rozwoju, jeżeli zmieniły się w trakcie stażu wymagania (choć teoretycznie staż nauczyciele realizowali zawsze wg dotychczasowych przepisów, ale wymagania już są po nowemu).

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ]