Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konkurs na dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
Marta Seweryn-Wilk16-05-2019 19:57:45   [#01]

PILNE!!!!

Czy może ktoś udostępnić przykład koncepcji do konkursu na dyrektora szkoły

DYREK17-05-2019 11:24:29   [#02]

np. wątki:

 Konkurs!!

 konecpcja pracy na stanowsiku dyrektora szkoły

DYREK17-05-2019 12:56:42   [#03]

i wymiana plików:

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php?category=0&sortby=dd 

gosiaes202-06-2019 18:07:15   [#04]

Czy oświadczenia do konkursu na dyrektora składamy na oddzielnych kartkach, czy można je wypisać w jednym dokumencie i podpisać? np. tak jak tutaj https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/oswiadczenie-dla-nauczyciela.pdf

Jakie formy są bardziej preferowane?

malmar1502-06-2019 19:07:19   [#05]

a kto to wie ;)

ja robiłam na osobnych, żeby czegoś nie pominąć

i po kolei tak, jak sobie OP zapisał (a każdy OP miewa inna kolejność ;)

gosiaes204-06-2019 20:12:19   [#06]

 

Jaką klauzulę powinnam użyć przy stwierdzeniu zgodności kopii pisma lub dokumentu z oryginałem?

Jak powinnam poświadczyć kopie dokumentów potrzebnych do konkursu na dyrektora?

 

rzewa04-06-2019 23:17:40   [#07]

poświadczam zgodność z oryginałem, data i podpis (kandydata na dyrektora)

bobi36706-06-2019 09:10:26   [#08]

Proszę o wyjaśnienie, bo czytając różne powody niedopuszczenia kandydata do konkursu mam coraz więcej wątpliwości jak powinno być przy składaniu dok. na konkurs dyrektora:

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań może być wydane przez lekarza medycyny pracy lub rodzinnego na dowolnym druku gdzie nie ma podanego terminu ważności (tj. terminu kolejnego badania) czy musi być na druku wg zał. 2 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (ale to wtedy nie będzie zaśw. tylko orzeczenie)?

 

2. Czy zaświadczenie o stażu pracy może dla dyrektora wystawić i podpisać gł.księgowy (w szkole nie ma innego stanowiska administracyjnego), czy takie zaświadczenie musi być podpisane przez burmistrza?

gosiaes206-06-2019 09:35:15   [#09]

tez mam druk od lekarza medycyny pracy z określeniem ORZECZENIE.....

AnJa06-06-2019 09:54:32   [#10]

Obowiązki pracodawcy wobec dyrektora pełni OP- więc zaświadczenie od burmistrza lub z jego up.

gosiaes207-06-2019 21:31:39   [#11]

jedno z oświadczeń, które należy złożyć na konkurs brzmi:

 

oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i ust. 3A ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm).

 

W jaki sposób dopełnia się tego obowiązku???

elkap07-06-2019 22:14:29   [#12]

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Obowiązkiem lustracyjnym są objęci kandydaci na stanowisko dyrektora publicznej szkoły oraz dyrektora publicznej placówki, jeśli w jej strukturze utworzona została szkoła publiczna, a dyrektor placówki jest jednocześnie dyrektorem tej szkoły. Obowiązkowi podlegają kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie, lub wykonywanie funkcji. Kandydaci zgłaszający się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej winni złożyć właściwemu kuratorowi oświaty oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1a do ustawy, jeśli wcześniej tego nie robili, a z racji wieku obowiązek ich dotyczy.

Obowiązek lustracyjny nie dotyczy innych niż wskazane powyżej osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w pozostałych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.

Osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa w dokumentach do konkursu oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i ust. 3A ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, co oznacza, że albo złożyła wcześniej takie oświadczenie lustracyjne jako dyrektor szkoły lub placówki publicznej, albo złożyła je kuratorowi oświaty przed konkursem.

gosiaes207-06-2019 22:47:37   [#13]

bardzo dziękuję :)

Zupełnie nie pamiętam, kiedy składałam, to oświadczenie lustracyjne? Jak mogę to sprawdzić i gdzie?

W kuratorium?

 

AnJa07-06-2019 22:53:02   [#14]

Tak. Może kilka dni potrwać 

elkap07-06-2019 23:09:47   [#15]

Jeśli jesteś pewna, że takowe w przeszłości złożyłaś, to nie nie jest istotne kiedy to zrobiłaś. W dokumentach do konkursu składasz tylko oświadczenie o dopełnieniu tego obowiązku.

bobi36708-06-2019 06:06:45   [#16]

Jeżeli byłaś zobowiązana do złożenia takiego oświadczenia i jesteś pewna, że je złożyłaś, wystarczy, że napiszesz tak jak pozostałe oświadczenia:

Oświadczam, że dopełniłam obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i ust. 3A ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm).

jasza6608-06-2019 17:48:49   [#17]

Zadzwoniłem do IPN i powiedziałem, że kiedyś złożyłem (nie pamiętam kiedy)oświadczenie lustracyjne a kandyduję na stanowisko dyrektora szkoły. Uprzejma pani spytała o mój pesel a po chwili podała mi datę złożenia oświadczenia - wszystko ok. 2 minut.  https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/kontakty/33336,Biuro-Lustracyjne.html

 

 

gosiaes208-06-2019 18:47:12   [#18]

super!!!

Właśnie o taką drogę weryfikacji mi chodziło - bezpośrednio, szybko i konkretnie :)))

Dziękuję wszystkim, temat uważam za zamknięty:)

 

AnJa09-06-2019 08:31:18   [#19]

Pracownik IPN złamał przepisy o ochronie danych?

jasza6609-06-2019 20:33:48   [#20]

Chyba nie ma tu takiego przypadku. Otrzymałem tylko datę i miejsce złożenia oświadczenia. 

gosiaes210-06-2019 13:12:01   [#21]

jaka klauzula o przetwarzaniu danych osobowych powinna się znaleźćna CV przy konkursie na dyrektora?

Jacek10-06-2019 13:52:19   [#22]

dałbym tak

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

AnJa10-06-2019 14:39:55   [#23]

Z tym, że w rozporządzeniu takiego wymogu nie ma.

Ania Sz13-06-2019 11:57:13   [#24]

Z Rozporządzenia:

§ 6. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Jak rozumiecie pojęcie "staż pracy"? Ja uważam, że potwierdzony świadectwem pracy lub wydanym zaświadczeniem i że jest to staż pracy w rozumieniu przepisów KP lub KN. Czy może być staż pracy w postaci umowy zlecenia? (uważam że nie)

 

rzewa13-06-2019 12:50:21   [#25]

też tak uważam

gosiaes203-07-2019 21:47:24   [#26]

Jestem kandydatem na dyrektora po pomyślnym dla mnie postępowaniu konkursowym.

Uprzejmie proszę Państwa o wskazówki w poniższej sprawie.

 

Jestem dyrektorem w tej szkole do 31 sierpnia br. (miałam umowę na czas określony).

Jak powinno nastąpić teraz moje zatrudnienie - kto ma tego dokonać?

 

bobi36704-07-2019 09:15:51   [#27]

Gosiaes2 gratuluję :)

i tak przy okazji chciałam podpytać - w dokumentacji konkursowej jakie przedłożyłaś zaświadczenie od lekarza?

rzewa04-07-2019 11:36:56   [#28]

do #26: OP

jerzyk04-07-2019 13:23:18   [#29]

do  #27  Zaświadczenie lekarskie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61806&pst=3#pst3

bobi36704-07-2019 13:58:58   [#30]

Jerzyk bardzo dziękuję :)

Mam jutro konkurs i tyle nasłuchałam i naczytałam się o tym czy ma być zaświadczenie czy orzeczenie, że zaczęły dopadać mnie wątpliwości

gosiaes204-07-2019 22:01:05   [#31]

mój dokument od lekarza miał nazwę orzeczenie :)

 

kaef04-07-2019 22:11:15   [#32]

No i tu jest pies pogrzebany. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. Dz. U. 2015, poz. 457 badanie lekarza medycyny pracy kończy się orzeczeniem (w tym rozporządzeniu jest też odpowiedni druk). Niemniej jednak, lekarz medycyny pracy wymaga często (zawsze?) skierowania, jeśli ma wydać orzeczenie. Poza tym odpowiedni druk zawiera formułkę:

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 43
pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu pracy, orzeka się, że:
Pan(i) ..........................(imię i nazwisko)
PESEL .................. zamieszkały(a) w ...............................................
zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy* w .................... (nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)..................
na stanowisku/na stanowisko.........................................................................................

Przecież startując w konkursie, nie jest się przyjmowanym do pracy.

bobi36705-07-2019 13:52:45   [#33]

Dzisiaj miałam konkurs i przedłożyłam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, nikt nie miał żadnych uwag co do druku

rzewa05-07-2019 14:05:58   [#34]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61806&ux=14&pst=5#pst5

Aleks09-08-2019 08:12:18   [#35]

Moi drodzy, właśnie przygotowuje dokumenty na konkurs. W ogłoszeniu nie ma mowy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Z jakich przepisów wynika czy taka zgoda jest konieczna i w którym miejscu  (na oddzielnej kartce czy dopisana do któregoś z wymaganych dokumentów) powinna być zamieszczona.

parkerpl09-08-2019 09:17:53   [#36]

W rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- obecnie nie jest ono wymagane. Przeczytaj uzasadnienie do projektu tego rozporządzenia.

Aleks09-08-2019 09:46:57   [#37]

Dzięki

 

gosiaes208-09-2019 20:02:37   [#38]

Wygrałam konkurs na dyrektora i jestem nim na kolejną kadencję w tej samej szkole, co poprzednio. Podpisano ze mną nową umowę o pracę.

W kwietniu składałam oświadczenie majątkowe.

Czy teraz też muszę to zrobić, czy jestem z tego obowiązku zwolniona?


post został zmieniony: 08-09-2019 20:05:33
ola 1308-09-2019 20:21:18   [#39]

Po kolejnym wygranym konkursie nie składałam oświadczenia. Dopiero po odspawaniu od stołka składałam oświadczenie majątkowe. Trzeba to było zrobić w ciągu 2 tygodni (?) od ustania powierzenia - gmina przypomina.

joljol08-09-2019 20:32:01   [#40]

skladałam na zakończenie kadencji

składałam na rozpoczęcie nowej

AnJa08-09-2019 21:11:08   [#41]

i tak zdaje się powinno być

na wszelki wypadek złóż oba: na 31 sierpnia i na 1 września

gosiaes209-09-2019 08:56:22   [#42]

Dziękuję :)

 

antek22-01-2020 13:10:06   [#43]

Proszę o odpowiedź, bo choć przez dziesięć lat pełniłam funkcję dyrektora, to nie śledziałam zmian prawnych w ciągu ostatnich dwóch. Czy zawieszając świadczenie kompensacyjne, na którym obecnie przebywam, mogę przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły? Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w marcu 2016 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie, który odbędzie się w kwietniu 2020 r.? Może ktoś ma własne doświadczenia?

AnJa22-01-2020 13:43:25   [#44]

Świadczenie ulegnie zawieszeniu z dniem objęcia stanowiska. Ocena mieści się w 5 latach więc jest ok.

antek22-01-2020 14:10:14   [#45]

Dziękuję, AnJa, czyli formalnie mogę - teraz muszę rozważyć, czy chcę... Pozdrawiam :)

alis22-01-2020 14:33:25   [#46]

W tym roku kończy mi się kadencja i jednocześnie ważność oceny pracy (styczeń 2015), czy wniosek o dokonanie oceny składam do Kuratorium? Jak dobrze pamiętam w 2015 r. składałam wniosek do OP.

izael22-01-2020 14:42:45   [#47]

Do KO:)

 

Marek Pleśniar22-01-2020 19:49:53   [#48]

odczułem dużą ulgę, znajdując wątek historycznie nienowym oraz bez kolejnej prośby o koncepcję na konkurs:-)

strasznie nie lubię tych próśb o koncepcje

ewitex05-06-2020 16:10:50   [#49]

Organ prowadzący ogłosił konkurs na dyrektora szkoły. W związku z czym Rada Pedagogiczna otrzymała informację, aby wyłonić do komisji konkursowej 2 kandydatów. Mam problem, ponieważ nie chcę zwoływać rady w szkole. Prowadzę je zdalnie i tak też chciałabym je prowadzić do końca roku szkolnego. Wysyłam informację poprzez mailing. W ten sam sposób podejmujemy też uchwały. Proszę mi podpowiedzieć, w jaki sposób najlepiej krok po kroku mogę wyłonić tych kandydatów spośród Rady Pedagogicznej. Czy głosowanie powinno być jawne czy też tajne. Jeszcze raz pilnie proszę o pomoc.

Roman Langhammer05-06-2020 16:38:19   [#50]

art. 73 ust. 1a prawa oświatowego:

1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Jak wyłonić? U mnie nauczyciele proponowali kandydatury. Jak się kandydacie zgadzali, to byli wciągani na listę (chyba 4 było). Następnie tajne głosowanie (komisja skrutacyjna). Osoby, które dostały najwięcej głosów były wybrane.


post został zmieniony: 05-06-2020 16:40:24
strony: [ 1 ][ 2 ]