Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
strony: [ 1 ]
koala13-03-2019 15:21:18   [#01]

 

Własnie coś takiego dostałam......

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 Na podstawie art. 2 i 10 ust. z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)(Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.):

1. Proszę o udostepnienie polityki bezpieczeństwa (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF)

2.   Proszę o udostępnienie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony w jednostce (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF)

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w tym podmiotów oświatowych.

Na podstawie powyższej ustawy:

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bezwzględnie - nie można żądać od wnioskodawcy wykazania interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu.

 

GAŁKA13-03-2019 15:53:02   [#02]

Mam TEN SAM PROBLEM...

Myślę, że ktoś żarty sobie robi, bo POLITYKA nieco nas jako szkołę kosztowała, a tu wystarczy napisać maila i podpisać się jako IKSIŃSKI i będzie miał dostęp do dokumentów O JAKICH MU SIĘ TYLKO ZAMARZY....

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 Na podstawie art. 2 i 10 ust. z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)(Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.):

1. Proszę o udostepnienie polityki bezpieczeństwa (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF)

2.   Proszę o udostępnienie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony w jednostce (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF)

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w tym podmiotów oświatowych.

Na podstawie powyższej ustawy:

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bezwzględnie - nie można żądać od wnioskodawcy wykazania interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu.

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Kowalik

olga.kowalik@gmail.com

 


post został zmieniony: 13-03-2019 15:54:10
koala13-03-2019 15:57:17   [#03]

to ta sama osoba

Daniel120813-03-2019 18:24:43   [#04]

Ja też mam to samo od tej osoby.

Co robimy? Olewamy?

A może po prostu zapytać IDO?


post został zmieniony: 13-03-2019 18:27:24
GAŁKA13-03-2019 19:47:32   [#05]

Ja tak właśnie zrobiłam, napisałam do swojej p. IODO i czekam na odpowiedź. Jeśli coś konkretnego napisze do mnie, podam to do Was :).

I to jest najgorsze, że jakiś palant może wymagać od nas w ciemno każdych dokumentów, a my MUSIMY mu wszystko przekazać....   absurdy totalne

AnJa13-03-2019 21:57:06   [#06]

Minimalne mam o tym pojęcie, ale że pracuję w 1 pokoju z naszym Yodą  to wydaje mi się, że to są formalnie wymagane dokumenty o takim poziomie ogólności jak inne regulaminy i w sumie mogłyby wisieć w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

 

 

GAŁKA14-03-2019 08:12:23   [#07]

AnJa dobrze pisze i tak samo twierdzi moja IODO, ustawa daje bardzo szerokie możliwości co do dostępu do danych. 

IODO odpisze mi do poniedziałku, bo i tak termin odpowiedzi na udzielenie informacji wynosi 14 dni...
izael14-03-2019 08:26:14   [#08]

no i my też to mamy:)

i czekamy co nasz IODO na to:)

Daniel120814-03-2019 13:38:16   [#09]

Dostałem taką informacją od IDO

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje, że jesteście Państwo proszeni jako Placówka o udostępnienie Polityki Ochrony Danych oraz Rejestru Czynności Przetwarzania.

Z uwagi na fakt, że są to dokumenty wewnętrzne placówki, zawierające m.in. informacje o sposobach zabezpieczania danych osobowych, czy informacje jakie dane placówka gromadzi. Podanie takich informacji osobom trzecim może zagrozić bezpieczeństwu przetwarzanych przez Państwa danych osobowych. Wgląd w tego typu dokumenty mogą mieć: audytorzy z Urzędu Ochrony Danych po okazaniu odpowiednich upoważnień, IOD i  pracownicy placówki.

W związku z powyższym pouczamy, że z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w placówce, w żadnym wypadku nie wolno przesyłać takich dokumentów! Na wszelkie zapytania tego typu prosimy odpowiadać, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych, celach i przysługujących prawach są zawarte w klauzulach informacyjnych.

 

AnJa14-03-2019 13:55:15   [#10]

Można i tak. Jeśli wnioskodawca będzie się upierał- rozstrzygnie sąd, pewnie uzależniając wyrok od stopnia szczegółowości tych dokumentów.

Moim zdaniem w szkołąch są one bardzo ogólne.

izael14-03-2019 19:37:24   [#11]

dostałam podobną informację jak Daniel1208

i jeszcze z powołaniem się na jakieś rozstrzygnięcia sądowe

:)

 

gosiaes215-03-2019 07:42:48   [#12]

o kurczątko, a ja myślałam, że takiego emaila dostały tylko szkoły w mojej gminie, a tu "akcja" zakreśla szerszy krąg :o

 

ola 1315-03-2019 13:11:22   [#13]

Ale zamiast odsyłać pdf, można podlinkować do BIPu, a tam wersji nieściągalnej można zamieścić. :)

Jeżeli się ktoś uprze, to i print screeny będzie robił, ale wtedy się narobi sam.


post został zmieniony: 15-03-2019 13:11:32
koala18-03-2019 10:58:04   [#14]

Czy macie już jakieś ustalenia. Co robicie?

GAŁKA18-03-2019 16:55:54   [#15]

Napisałam do eksperta PORTALU OŚWIATOWEGO i taką odpowiedź dostałam:

Odpowiedź końcowa eksperta

Dokumenty te nie powinny zostać udostępnione. 

UZASADNIENIE

Argumenty przeciwko udostępnieniu polityk bezpieczeństwa w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej przytoczył Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i dostępne są one na stronie www.giodo.gov.pl. Pomimo tego, że obecnie GIODO został zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, to nadal argumenty dotyczące udostępniania polityk należy uznać za aktualne. 

Na przywołanej stronie czytamy, że nie wolno ujawniać dokumentacji związanej z zabezpieczaniem informacji i danych osobowych. Zdaniem GIODO polityka przetwarzania danych to dokument, w którym administrator danych wskazuje cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych osobowych, a także informacje o podmiotach, którym dane mogą być udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane. Dokument taki może np. zawierać odesłanie do formularza na stronie internetowej, za pomocą którego można zwrócić się o informacje lub np. wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Dokumenty tego typu nazywane w praktyce „politykami prywatności” udostępniane powinny być każdej zainteresowanej osobie. Dobrą praktyką jest również publikowanie ich na stronach internetowych administratorów danych, co świadczy m.in. o transparentności działania i umożliwia osobom zainteresowanym, w tym potencjalnym klientom czy interesantom, zapoznanie się szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez dany podmiot.

Dalej w opinii GIODO czytamy, że „dokument określany jako Polityka bezpieczeństwa służy wskazaniu środków bezpieczeństwa i procedur bezpiecznego przetwarzania informacji, w tym danych osobowych. Jest opracowywany w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku w zakresie udokumentowania stosowanych przez administratora danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie ochrony przetwarzanym danym przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o ochronie danych osobowych, w Polityce bezpieczeństwa należy zamieścić m.in. wykaz zabezpieczeń fizycznych i technicznych, miejsc, gdzie dane są przetwarzane oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych. Udostępnianie na zewnątrz takich informacji może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych. Zapoznanie osób trzecich ze szczegółami rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych  i architekturą systemów zastosowanych do ich przetwarzania może ułatwić przestępcom komputerowym ingerencję w te systemy (np. zatrzymania pracy lub niekontrolowaną modyfikację systemu, przejęcie, zniekształcenie lub usunięcie danych w nim zawartych) poprzez ominięcie zastosowanych zabezpieczeń lub ich „złamanie”. Polityka bezpieczeństwa powinna być zatem dokumentem o charakterze wewnętrznym, a osoby, które dysponują wiedzą dotyczącą sposobów zabezpieczenia danych, są zobowiązane te informacje zachować w tajemnicy”.

Podobne uwagi można odnieść do rejestru czynności przetwarzania. Zgodnie z art. 30 RODO każdy administrator oraz - gdy ma to zastosowanie - przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie - przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;

b) cele przetwarzania;

c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;

d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;

e) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;

f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;

g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Zatem również rejestr czynności przetwarzania może zawierać opis środków bezpieczeństwa, który nie powinien zostać udostępniony. 

 ZAPAMIĘTAJ

Udostępnieniu nie podlega polityka bezpieczeństwa i rejestr czynności przetwarzania. 

PODSTAWA PRAWNA     

    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1) – art. 30

Michał Łyszczarz

 

No i co myślicie o tym?....

 


post został zmieniony: 18-03-2019 17:00:43
gosiaes218-03-2019 22:01:24   [#16]

...interesujące!

AndrzejW19-03-2019 15:36:23   [#17]

U nas radca prawny z OP i IODO dali na papierze  jednobrzmiące stanowiska, że te dokumenty nie są informacją publiczną, i że mamy odmówić udostępnienia.

Co też czynimy z chęcią.

GAŁKA19-03-2019 18:47:01   [#18]

 AndrzejW czy możesz podać podstawę prawną?

EElcia19-03-2019 20:18:37   [#19]

Za radą mojego IODO udzieliłam następującej odpowiedzi:

"Szanowna Pani,

zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, organ władzy publicznej, do którego skierowany
jest wniosek ma możliwość zbadania argumentacji wnioskodawcy, aby ocenić czy działa w zakresie ważnego
interesu publicznego albo w zakresie interesu prywatnego.
Samo wskazanie żądania nie potwierdza motywacji działania,
która w kontekście informacji publicznej ma kluczowe znaczenie.
Stanowisko to jest dobrze ugruntowane w doktrynie i judykaturze przedmiotu.
Ponadto nie wskazała Pani podstawy szczegółowej dysponowania danymi w zakresie wskazanym w zapytaniu. "Organ orzekający w sprawie jest obowiązany ocenić, czy udostępnienie informacji przetworzonej będzie służyć
interesowi publicznemu czy też służyć będzie wyłącznie realizacji indywidualnych (prywatnych) celów,
niemających związku z poprawą funkcjonowania Państwa, samorządów, wspólnot lokalnych itp.
(wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 marca 2014 r., IV SA/Gl 111/14, LEX nr 1440865)." "Wnioskodawca domagający się udzielenia informacji publicznej przetworzonej dla wykazania, w jakim zakresie
jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, powinien wyjaśnić, nie tylko, że jest ona ważna dla dużego
kręgu potencjalnych odbiorców, ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych
dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego
(wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 kwietnia 2013 r., IV SA/Gl 75/13, LEX nr 1321057)." "Artykuł 3 u.d.i.p. wskazuje na konieczność istnienia pozytywnej przesłanki (w postaci szczególnie istotnego
interesu publicznego) niezbędnej dla uzyskania informacji publicznej przetworzonej. W pierwszej kolejności to
wnioskodawca powinien udowodnić, że domaga się realizacji istniejącego a nie hipotetycznego uprawnienia
(wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., I OSK 402/11, LEX nr 1082749)." "Funkcjonalna wykładnia normy art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. bezspornie nie pozwala na obciążenie strony
wnioskującej o informację obowiązkiem wykazywania już na poziomie złożonego wniosku, że żądanie w nim zawarte
dotyczy informacji szczególnie istotnej dla interesu publicznego. Obciążony takim obowiązkiem jest przede wszystkim
podmiot dysponujący informacją i to on musi dokonać takiej kwalifikacji z chwilą otrzymania wniosku,
ewentualnie po wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia argumentacji w nim przedstawionej
(wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r., VIII SA/Wa 923/13, LEX nr 1435975)." Biorąc pod uwagę powyższe podstawy zawiadamiamy o przetworzonym charakterze żądanych
informacji publicznych oraz wzywamy w terminie 7 dni do dostarczenia wyjaśnień
uzasadniających żądanie wnioskodawcy umożliwiające ocenę interesu prawnego".


Do dziś brak odpowiedzi :)

 


post został zmieniony: 19-03-2019 20:20:40
GAŁKA19-03-2019 20:25:26   [#20]

EElcia  dzięki :) ... utrzemy nosa natrętasowi...

koala26-03-2019 09:33:19   [#21]

Czy odpowiedź z #19 jest aktualna do naszej sprawy? Czy tak odpisujecie?

GAŁKA26-03-2019 09:46:52   [#22]

Ja tak właśnie odpisałam.

Może i pytająca Olga/Aleksandra Kowalik zdziwi się, że w szkołach w różnych gminach podobnie myślimy i przesyłamy podobną czy nawet tak samo brzmiącą odpowiedź, ale to już jej problem :)

malmar1510-05-2019 21:05:11   [#23]

Szanowna Dyrekcjo,

na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. składamy wniosek o udzielenie następującej informacji publicznej:

Czy Państwa jednostka korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów zewnętrznych w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, a jeżeli tak prosimy o podanie:

  1. wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi,
  2. daty zawarcia i zakończenia obowiązywania umowy,  
  3. przedłożenia kopii zawartej umowy w formie elektronicznej (skan),
  4. sposobu wyboru wykonawcy (na podstawie zapytania ofertowego, zapytania o cenę, przetargu, z wolnej ręki, inne)
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prosimy o przesłanie informacji w ustawowym terminie, we wskazanym powyżej zakresie, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: wiadomosc@publiczna.org

 

Z poważaniem,

Wiadomość Publiczna

 

Kto dostał dzisiaj?

 

Ewav11-05-2019 12:03:08   [#24]

Dostałam miesiąc temu. Po uzgodnieniu z IODO udostępniłam.

rafhak13-05-2019 16:49:34   [#25]

Ja również, po konsultacji z IODO udostępniłem. Natomiast w ubiegłym tygodniu dostałem w sprawie BIPu.

GAŁKA13-05-2019 17:26:24   [#26]

nooo...ktoś ma niezłą zabawę :), bo do mojej szkoły takie samo ZAPYTANIE PUBLICZNE przysłała INFORMACJA publiczna, a nie WIADOMOŚĆ publiczna

Dnia 2 kwietnia 2019 13:02  <wniosek@informacja-publiczna.pl> napisał(a):

Szanowna Dyrekcjo,

na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. składamy wniosek o udzielenie następującej informacji publicznej.

Czy Państwa jednostka korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów zewnętrznych w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, a jeżeli tak prosimy o podanie:

  1. daty zawarcia i zakończenia obowiązywania umowy,
  2. wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi,
  3. przedłożenia kopii zawartej umowy w formie elektronicznej (skan),
  4. sposobu wyboru wykonawcy (na podstawie zapytania ofertowego, zapytania o cenę, przetargu, z wolnej ręki, inne)

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prosimy o przesłanie informacji w ustawowym terminie, we wskazanym powyżej zakresie, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: wniosek@informacja-publiczna.pl

 

Z poważaniem,

Informacja Publiczna

i szczerze powiem, że skorzystałam z podpowiedzi EElci, którą pozdrawiam :)

Szanowna Informacjo Publiczna,
zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669), organ władzy publicznej, do którego skierowany jest wniosek ma możliwość zbadania argumentacji wnioskodawcy, aby ocenić czy działa w zakresie ważnego interesu publicznego albo w zakresie interesu prywatnego. Samo wskazanie żądania nie potwierdza motywacji działania, która w kontekście informacji publicznej ma kluczowe znaczenie. Stanowisko to jest dobrze ugruntowane w doktrynie i judykaturze przedmiotu. Ponadto nie wskazała Pani podstawy szczegółowej dysponowania danymi w zakresie wskazanym  w zapytaniu.
"Organ orzekający w sprawie jest obowiązany ocenić, czy udostępnienie informacji przetworzonej będzie służyć interesowi publicznemu czy też służyć będzie wyłącznie realizacji indywidualnych (prywatnych) celów, niemających związku z poprawą funkcjonowania Państwa, samorządów, wspólnot lokalnych itp. (wyrok WSA
w Gliwicach z dnia 3 marca 2014 r., IV SA/Gl 111/14, LEX nr 1440865)."
"Wnioskodawca domagający się udzielenia informacji publicznej przetworzonej dla wykazania, w jakim zakresie jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, powinien wyjaśnić, nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców, ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego (wyrok WSA
w Gliwicach z dnia 15 kwietnia 2013 r., IV SA/Gl 75/13, LEX nr 1321057)."
"Artykuł 3 u.d.i.p. wskazuje na konieczność istnienia pozytywnej przesłanki (w postaci szczególnie istotnego interesu publicznego) niezbędnej dla uzyskania informacji publicznej przetworzonej. W pierwszej kolejności to wnioskodawca powinien udowodnić, że domaga się realizacji istniejącego a nie hipotetycznego uprawnienia (wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., I OSK 402/11, LEX nr 1082749)."
"Funkcjonalna wykładnia normy art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. bezspornie nie pozwala na obciążenie strony wnioskującej o informację obowiązkiem wykazywania już na poziomie złożonego wniosku, że żądanie w nim zawarte dotyczy informacji szczególnie istotnej dla interesu publicznego. Obciążony takim obowiązkiem jest przede wszystkim podmiot dysponujący informacją i to on musi dokonać takiej kwalifikacji z chwilą otrzymania wniosku, ewentualnie po wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia argumentacji w nim przedstawionej (wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 5 lutego 2014 r., VIII SA/Wa 923/13, LEX nr 1435975)."
Biorąc pod uwagę powyższe podstawy prawne, zawiadamiamy o przetworzonym charakterze żądanych informacji publicznych oraz wzywamy w terminie 7 dni do dostarczenia wyjaśnień uzasadniających żądanie wnioskodawcy umożliwiające ocenę interesu prawnego.
DYREKTOR PLACÓWKI

DO TEJ PORY ŻADNEGO ZAPYTANIA CZY ODPOWIEDZI I ....CISZA

KahaM13-05-2019 19:47:42   [#27]

Ja też takiego maila otrzymałam. Po konsultacji z IODO odpowiedź została wysłana.

malmar1513-05-2019 20:02:19   [#28]

poprosiłam o interpretację mojego IODO, a on dział prawny

wklejam

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, dotyczące wniosku w trybie udostępnienia informacji publicznej wysłanego z adresu e-mail: wiadomość@publiczna.pl, podpisanego jako "Wiadomość publiczna", informuję, iż informacje, których udostępnienia żąda Wnioskodawca stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 - dalej jako: u.d.i.p.) bowiem zgodnie  z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

W świetle sformułowań zawartych we wniosku - odpowiedzi na poszczególne pytania stanowią więc informację publiczną, co oznacza, że teoretycznie należałoby udzielić informacji zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy pamiętając przy tym o art. 5 ust 2 zd. 1 u.d.i.p., zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Tym samym, udostępniając informacje publiczną organ nie może udostępnić danych, które umożliwiałyby zidentyfikowanie osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Wobec powyższego, przed ewentualnym udostępnieniem w formie elektronicznej żądanych informacji np. skanów umowy czy innych dokumentów - uprzednio należy  zanonimizować (zaczernić) w nich dane pracowników (imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości, nr PESEL, numer telefonu, adres e-mail - które znajdują się w treści umowy, o ile występują). Ponadto proszę zwrócić uwagę na załączniki do Umowy, jeśli są to puste, nie wypełnione wzory lub dokumenty należy je udostępnić, natomiast jeśli są wypełnione o dane pracowników, o których mowa powyżej należy również dokonać anonimizacji tych danych. Dane Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych są jawne.

Ważne jest, aby przed udzieleniem informacji w trybie przewidzianym w u.d.i.p. organ zweryfikował, czy wszystkie żądane dane mogą zostać udostępnione, a w związku z tym powinien również rozważyć, czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej pochodzi od podmiotu, który można zidentyfikować

W niniejszej sprawie, proszę zwrócić uwagę na jeden istotny fakt: otrzymany przez Państwa wniosek nie został podpisany, nie wiadomo więc kto jest wnioskodawcą. W końcowej części wniosku znajduje się jedynie informacja, iż żądane informacje powinny zostać przekazane na adres e-mail wiadomość@publiczna.pl  bez wskazania danych personalnych wnioskodawcy (wniosek podpisany jedynie jako Wiadomość Publiczna".

Zgodnie ze stanowiskiem Działu Prawnego- w takich przypadkach nie należy  udzielać odpowiedzi na taki wniosek gdyż  wniosek został niepodpisany, nie jest wiadome komu właściwie udzielić odpowiedzi - należy go więc poczytywać jako wniosek anonimowy. Oczywiście, jeśli Państwo nie podzielacie  niniejszego stanowiska - możecie udzielić odpowiedzi zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy bądź ewentualnie zasięgnąć jeszcze dodatkowych konsultacji w zapleczu prawnym Państwa jednostki.

Ze swojej strony przedstawiamy dla Państwa informacji wyroki sądowe, które m.in. odnoszą się do anonimowych wnioskodawców żądających udostępnienia informacji publicznej.  I tak:

Z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn akt II SAB Łd 86/16 możemy wyczytać, że "Niewątpliwie tak sformułowane żądanie nie pozwalało na ustalenie kto w istocie występuje z żądaniem, czy osoba fizyczna, czy osoba prawna, czy może organ administracji publicznej, czy też może wiadomość została wysłana z adresu mailowego stworzonego "sztucznie" przez program komputerowy, co przy aktualnej technologii nie jest wykluczone. W ocenie sądu tak sformułowane żądanie nie pozwalało na zakwalifikowanie go do kategorii wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu art. 10 ustawy. Zdaniem sądu, mimo że ustawa wprowadza daleko idące odformalizowanie i ułatwienia co do sposobu i formy ubiegania się o informację publiczną, to jednak nie mogą one prowadzić do wypaczenia podstawowych zasad obrotu prawnego dotyczących m.in. zidentyfikowania podmiotu uprawnionego, czyli osoby wykonującej prawo do informacji publicznej. W ocenie sądu, użyte w art. 2 ust. 1 ustawy określenie "każdy" nie jest synonimiczne z anonimem i brak jest podstaw do ich utożsamiania. A skoro tak, to stwierdzić trzeba, iż w dacie złożenia skargi do sądu organ nie pozostawał w bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej, gdyż jedynie skuteczne złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowić może podstawę merytorycznego badania i ewentualnego stwierdzenia pozostawiania przez organ w bezczynności. Nieskuteczne złożenie wniosku, a z takim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, nie może powodować, że organ pozostaje w bezczynności. Tym samym, sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę nie podziela tych odmiennych poglądów prezentowanych w orzecznictwie i piśmiennictwie, a przywołanych w uzasadnieniu skargi".

Ponadto, zgodnie z innym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dnia 26 stycznia 2016 r., sygn akt II SAB Łd 205/15: "O ile bowiem oczywiste jest, że przepisy omawianej ustawy wprowadzają minimum formalizmu w zakresie procedury wnioskowej, o tyle złożony wniosek musi zawierać co najmniej te elementy, które umożliwią udzielenie żądanej informacji względnie - wydanie i doręczenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy udostępnienia żądanej informacji (o której to decyzji wspomina zresztą sam skarżący w treści skargi). Oczywiste jest zatem, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może być anonimowy. Niezależnie więc od formy jego wniesienia winien zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres i treść żądania. W przypadku przesłania zapytania pocztą elektroniczną nie jest konieczne użycie podpisu elektronicznego, jednakże nie zwalnia to wnioskodawcy ze wskazania imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) oraz adresu, w tym także poczty elektronicznej, na który winna być przesłana informacja (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2009 r., sygn. akt I OSK 1277/08, ONSAiWSA 2010/5/91, I.Kamińska, M.Rozbicka - Ostrowska "Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Lexis Nexis 2012, M.Jaśkowska "Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń 2002, str.60). [...] W rozpoznawanej sprawie wniosek, opatrzony tematem "prośba o odpowiedź", zawierający w swej treści żądanie udostępnienia informacji publicznej nie zawierał wskazania imienia i nazwiska wnioskodawcy. Danych tych nie identyfikował również adres poczty elektronicznej, z której został przesłany (B@.com). Zatem w istocie wniesione żądanie miało charakter anonimowy, co nie pozwalało na zakwalifikowanie go do kategorii wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu art. 10 ustawa". 

Należy dodać, iż w orzecznictwie sądowym od dawna nie budzi już wątpliwości okoliczność, że w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, w której chociażby tylko potencjalnie zachodzi możliwość podjęcia decyzji odmownej, zachodzi wymóg podpisania wniosku, a brak podpisu podlega uzupełnieniu w trybie art. 64 § 2 KPA (por. wyrok WSA w Gliwicach z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt IV SA/Gl 289/17, Legalis nr 1633873; wyrok NSA z 26 maja 2017 r., sygn. akt I OSK 2534/16, Legalis nr 1605523).

Jak podkreślił NSA w wyroku z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 1002/09, Legalis nr 184182 "w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej nie stosuje się przepisów KPA jedynie wówczas, gdy wniosek dotyczy informacji prostej. Mają one natomiast zastosowanie w sytuacji, gdy wymaga ona przetworzenia albo też gdy sprawa kończy się decyzją odmowną. Wszystkie te przypadki, w których ma dojść do podjęcia przez organ aktu administracyjnego, w tym zwłaszcza kwalifikowanego, jakim jest decyzja administracyjna (odmowna oraz o umorzeniu postępowania), bezwzględnie wymagać będą własnoręcznego podpisu wnioskodawcy (podpisu elektronicznego) na wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego brak winien być usuwany w postępowaniu naprawczym, regulowanym w art. 64 § 2 KPA. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do decyzji odmownej oraz o umorzeniu postępowania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza, że Kodeks ten ma zastosowanie do całego procesu wydawania decyzji, a więc także do kwestii usuwania braków formalnych wniosku o dostęp do informacji publicznej, o ile zobowiązany organ zmierza do wydania takiej decyzji (podjęcie decyzji administracyjnej w sytuacji niepodpisania wniosku wykazuje cechy działania organu z urzędu, co w przypadku postępowania wszczynanego jedynie na wniosek oznacza wydanie decyzji nieważnej - art. 156 § 1 pkt 2 KPA)".

Jednakże zasygnalizowania wymaga fakt, iż w orzecznictwie znajdą się również stanowiska nieco odmienne od wyżej wskazanych, wg których "Wniosek składany w trybie u.d.i.p. nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymogom formalnym. Nie stanowi on podania w rozumieniu art. 63 k.p.a., gdyż na tym etapie postępowania nie stosuje się przepisów k.p.a. Minimalne wymogi odnośnie do takiego wniosku muszą obejmować jasne sformułowanie, z którego wynika, co jest przedmiotem żądania udostępnienia informacji publicznej, niezbędne jest bowiem wykazanie, że żądana informacja ma charakter informacji publicznej. (Wyrok NSA z 18 stycznia 2019 r., sygn. akt: I OSK 1742/18), jak również "W u.d.i.p. brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku, poza utrwaleniem go w formie pisemnej, przy czym za wniosek pisemny uznawać także należy przesłanie zapytania pocztą elektroniczną, zaś wobec braku konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, wniosek taki może nawet nie zawierać podpisu, o ile możliwa jest jego realizacja w oparciu o samą treść wniosku.” (Wyrok WSA w Opolu z 21 czerwca 2018 r., sygn. akt: II SAB/Op 49/18).

Dlatego mając powyższe na względzie pragniemy wskazać, iż jeśli Państwo nie podzielacie niniejszego stanowiska- możecie udzielić odpowiedzi zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy pamiętając o wymogach art. 5 ust 2 zd. 1 u.d.i.p., zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Tym samym, udostępniając informacje publiczną organ nie może udostępnić danych, które umożliwiałyby zidentyfikowanie osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) - powinien dokonać anonimizacji danych.

 

mychase17-05-2019 14:50:42   [#29]

A kto dostał coś takiego ?

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Proszę o udzielenie informacji publicznej nieprzetworzonej dotyczącej prowadzenia Biuletynu Informacji publicznej (BIP). 1. Czy podmiot prowadzi BIP i pod jakim adresem internetowym? 2. Z usług jakiego dostawcy BIP podmiot korzysta. Czy jest to www.nbip.pl lub www.bip.edu.pl czy inny (podać jaki)? 3. Jakie są umowne okresy świadczenia tej usługi. Jaka jest wartość umów brutto w poszczególnych okresach? Dane odrębnie za poszczególne okresy w latach 2017-2019. 4. Proszę podać liczbę informacji publicznych opublikowanych w BIP w roku 2018. 5. Proszę podać liczbę wniosków o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz wnioskowaną informacją, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji, liczbę wniosków na które nie udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku wnioskami o informację publiczną. Jeśli sąd określił, że podmiot pozostawał w bezczynności podać ile razy to określił i w poszczególnych latach (rok wyroku i rok przedmiotowego wniosku). Dane odrębnie za rok 2017, 2018 oraz 2019. 6. Informację czy instytucja planuje zmianę obecnego dostawcy BIP? 7. Jakie elementy przy zmianie dostawcy BIP są dla instytucji najważniejsze? 8. Czy w ostatnich trzech latach pracownicy podmiotu uzupełniali wiedzę podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków o informację publiczną? Jeśli tak to kto był dostawcą szkoleń (www.instytutOS.pl, www.nbip.pl czy inny (jaki?)), Proszę podać ilu pracowników przeszkolono i jaki był koszt brutto szkolenia za pracownika oraz łącznie, a także czy były to szkolenia zamknięte czy otwarte, stacjonarne(w siedzibie czy wyjazdowe), zdalne (stacjonarne czy telekonfernecja) Z poważaniem dr inż. Jarosław Dębski Odpowiedź proszę przesłać przez ePUAP oraz emailem na adres: info@maszprawowiedziec.pl Dostęp do dokumentów źródłowych w siedzibie podmiotu nie jest wymagany.
korzystam z BIP-u OP co powinnam odpisać 
AnJa17-05-2019 16:44:08   [#30]

To jest informacja nieprzetworzona?

dorotagm19-05-2019 22:18:13   [#31]

Dostałam, odpisałam po konsultacji z OP:

Odpowiadając na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) podaje, jak niżej.

Ad 1)

...................  prowadzi BIP pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/..............// Powyższa strona przydzielona została .................................... przez gminę ...................

Ad 2)

Z uwagi na odpowiedź na pytanie nr 1 informuję, że Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu nie zawierał umów w przedmiotowym zakresie.

Ad 3)

Z uwagi na odpowiedź na pytanie nr 1 informuję, że ........................ nie zawiera umów w przedmiotowym zakresie.

Ad 4)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacje publiczne zamieszczone w BIP nie podlegają udostępnieniu na wniosek. Liczba informacji publicznych zamieszczonych w BIP wynika z materiałów w nim zamieszczonych, nie podlega zatem przekazaniu w odpowiedzi na wniosek.

Ad 5)

Liczba wniosków o informację publiczną:

2017 r. –

2018 r. –

2019 r. –

Brak postępowań sądowych w przedmiocie informacji publicznej.

Ad 6)

Dane objęte pytaniem nie stanowią informacji publicznej, nie podlegają zatem udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ad 7)

Dane objęte pytaniem nie stanowią informacji publicznej, nie podlegają zatem udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ad 8)

W ostatnich trzech latach pracownicy ............... nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu dostępu do informacji publicznej/ prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków o informacje publiczną.

 

Ewa Bu20-05-2019 08:10:04   [#32]

U nas również w zapytanie, jednak o inne dane. Odroczyliśmy udzielenie odpowiedzi, zgodnie z sugestią radcy z OP - do 14 czerwca. Zwrócimy się teraz z zapytaniem, czy przytoczone przez Forumowiczów odpowiedzi będą miały zastosowanie i tu. Prawdopodobnie nie udzielenie odpowiedzi może wiązać się z roszczeniem o nałożenia kary finansowej. Cytuję poniżej treść maila, którego otrzymaliśmy :

Dzień dobry
Dyrektor Szkoły:
Działając na podstawie uprawnień określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /Dz. U z 2018 roku poz. 1330/, zwracam się o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1)        wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto dyrektorowi 
szkoły w miesiącu styczniu 2019 roku,
2)        wykształcenia dyrektora szkoły /ukończonej szkole wyższej i 
szkołach podyplomowych/ i doświadczenia zawodowego dyrektora szkoły/funkcjach pełnionych przed powołaniem na stanowisko dyrektora/.
Nadto wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ujawnienia i przesłania;
1)        kopii umów zlecenia i umów o dzieło zawartych przez Szkołę w 
miesiącu styczniu 2019 roku,
2)        kopii; statutu Szkoły, regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy,
3)        kopii zarządzeń dyrektora szkoły wydanych w miesiącu  styczniu 2019 roku,
4)        kopii aktualnego arkusza organizacyjnego pracy Szkoły.

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej w dowolnych plikach na adres mail: beata.balawender@hbnature.pl

Z poważaniem:
Beata Balawender
Ul. Sienkiewicza 22/12
37-200 Przeworsk

rzewa20-05-2019 08:47:20   [#33]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61533

Ewa Bu20-05-2019 09:30:03   [#34]

Dziękuję ! Obfita lektura :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]