Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Szkolenie z pierwszej pomocy
strony: [ 1 ][ 2 ]
Daniel120811-02-2019 10:10:15   [#01]

Czy ktoś miał taki przypadek, że nauczyciel /zatrudniony jako psycholog/ odmawia udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy?

Co wtedy?

KaPi11-02-2019 11:02:16   [#02]

Ale to chyba nie koncert życzeń... musi mieć szkolenie z pierwszej pomocy (chyba, że już ma), dostaje polecenie od dyrektora i to chyba tyle w tej kwestii...

Ala11-02-2019 11:51:45   [#03]

moim zdaniem nie podlega dyskusji to co jest obowiązkowe

ale życie pokazuje, że ludziom się wydaje inaczej ;)

tarek11-02-2019 12:12:09   [#04]

Ekstremalnie można zastosować KN: art. 75 ust. 1 w zakresie obowiązku z art. 6 pkt 3a :)

Daniel120811-02-2019 12:13:43   [#05]

OK

Dzięki :-) 

elnik11-02-2019 13:04:04   [#06]

Do 1 marca 2019 takie szkolenie muszą mieć wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni? 

rzewa11-02-2019 14:31:55   [#07]

tak

KaPi11-02-2019 16:11:07   [#08]

a jeżeli pracownicy maja ważne szkolenie z bhp i na zaświadczeniu maja wyszczególnioną pierwszą pomoc, to rozumiem, że to wystarczy...

MKJ11-02-2019 17:37:26   [#09]

Od 1 stycznia 2019 r. trochę się w tym zakresie zmieniło...

Art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) wprowadza zmiany w art. 2373 Kodeksu pracy:

"w art. 2373 po § 21 dodaje się § 22 – 24 w brzmieniu:
„§ 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.
§ 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.
§ 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.”;"

Sięgamy teraz do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 oraz z 2018 r. poz. 502) i tam, w załączniku nr 2 w lp. 61, czytamy, że edukacja znajduje się w trzeciej kategorii ryzyka, co oznacza, że w przypadku pracowników szkoły okresowe szkolenie bhp nie jest wymagane.

Dlatego właśnie, jak sądzę, MEN wprowadziła obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co uważam za słuszne.

Oczywiście szkolenia odbyte wcześniej pozostają w mocy i choć nie ma żadnych przepisów, które nakazywałyby odnawianie tych szkoleń, to uważam, że dla bezpieczeństwa uczniów należy takie szkolenia odnawiać regularnie.

DorotaN12-02-2019 10:43:37   [#10]

Co to znaczy regularnie?

izael12-02-2019 10:54:06   [#11]

w takich samych odstępach czasowych:)

MKJ12-02-2019 11:14:13   [#12]

:)))

AnJa12-02-2019 11:33:43   [#13]

Jeśli wprowadzi się zasadę, ze w piątek przed handlowa niedzielą, to być może, od przyszłego roku nie trzeba będzie wcale.

 

podyr12-02-2019 12:14:36   [#14]

Proszę mi pomóc w interpretacji par. 2 rozp. MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w...

Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.:

2) zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie pierwszej pomocy.

Co z nauczycielami?

link12312-02-2019 12:38:12   [#15]

czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach (A i B) może przedstawić zaświadczenie o szkoleniu pierwszej pomocy (zrealizował w szkole A - przedstawia w szkole B). Czy jest to powód do zwolnienia takiego nauczyciela ze szkolenia ? Czy zaświadczenie, na którym mamy potwierdzenie odbycia szkolenia w szkole A, może znaleźć się w aktach osobowych w szkole B

Roman Langhammer12-02-2019 12:41:33   [#16]

Nie ma znaczenia, gdzie jest przeszkolony. Ma być przeszkolony i na to trzeba mieć potwierdzenie. Po co w dwóch szkołach miałby robić szkolenie? Tzn, jeśli chce to czemu nie - będzie lepiej przeszkolony. ;)

rzewa12-02-2019 16:08:34   [#17]

podyr: nauczyciele powinni już być wszyscy przeszkoleni, gdyż poprzednie przepisy nakładały taki obowiązek

Roman Langhammer13-02-2019 07:12:11   [#18]

@rzewa - nie do końca. ;) Kwestia interpretacji... zapis brzmiał mniej więcej tak, że 'przeszkoleniu podlegają nauczyciele, w szczególności wychowania fizycznego'. No i powiem tak. Tym zapisem o "szczególności" się obroniłem. Tylko część n-li była u mnie przeszkolona, ale wszyscy n-le wf. W czasie kontroli udało mi się obronić moje stanowisko. :)

 

Przy obecnym zapisie nie ma wątpliwości - wszyscy pracownicy (w tym nauczyciele - bo są pracownikami) podlegają przeszkoleniu.


post został zmieniony: 13-02-2019 07:12:18
Macia13-02-2019 12:46:16   [#19]

czy takie szkolenie ma jakiś termin ważności?

 

MKJ13-02-2019 13:18:06   [#20]

Nie.

DYREK13-02-2019 13:49:57   [#21]

Przepisy nie określają form w jakich szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy powinno być przeprowadzone oraz czasu ważności takiego szkolenia.

Może pojawią się wytyczne MEN;-)


post został zmieniony: 13-02-2019 13:52:57
link12318-02-2019 20:03:14   [#22]

chciałbym jeszcze raz dopytać o szkolenie z pierwszej pomocy. Nauczyciel posiada zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia w innej szkole. Nowy przepis, zgodnie z którym pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, nie daje żadnych wskazań, zarówno co do formy takiego przeszkolenia, jak również jego częstotliwości. Przepis nie odnosi się również do sytuacji w której, część pracowników miała zapewnione takie szkolenia w przeszłości. 

Zgodnie z zaleceniami szkolenia takie powinny być przeprowadzane co 2 lata, nie wskazują jednak na to żadne przepisy.

Czy wobec powyższego taki nauczyciel ma obowiązek odbyć szkolenie w mojej szkole?

ergo18-02-2019 20:47:51   [#23]

Ja znam tylko zalecenia firm szkoleniowych, że wskazane jest by szkolili odpłatnie co dwa lata :)

Roman Langhammer18-02-2019 21:50:01   [#24]

@link13 - nauczyciel nie musi być ponownie szkolony. Kopię jego zaświadczenia przygarnij sobie.

Daniel120819-02-2019 11:19:14   [#25]

#ergo - takie zalecenia to nich firmy szkolące zachowają dla siebie. Chcą tylko wyciągnąć kasę.

iksik19-02-2019 18:41:47   [#26]

Czy 16 godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy potwierdzone zaświadczeniem z 2003 roku jest ważne w świetle obecnie obowiązujących przepisów? Jakie są Wasze zdania na ten temat?

Leszek19-02-2019 18:58:35   [#27]

umiejętności udzielania pierwszej pomocy mogły odejść w zapomnienie...

decyduje dyrektor

pozdrawiam

AnJa19-02-2019 20:09:47   [#28]

Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale z poprzedniej pracy pamiętam, że obowiązywały jakieś wytyczne ad resuscytacji. I one zmieniały się co 5 lat- co taki czas też zmieniały się standardy na zawodach z zakresu ratownictwa medycznego co np. dla nauczyciela-instruktora oznaczało odbycie nowego szkolenia.

 

MKJ19-02-2019 20:28:00   [#29]

I dalej oznacza - § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

AnJa19-02-2019 21:11:50   [#30]

Aha - czyli to inne ligi: zawodowcy (resyscytucja) co 5 lat i amatorzy (pierwsza pomoc)-bezterminowo?

MKJ19-02-2019 21:16:37   [#31]

Coś na zasadzie, że przynajmniej Ci, co uczą innych powinni być w miarę na bieżąco.

AnJa20-02-2019 09:43:25   [#32]

E, tam - że niby jak skończyłem 30 lat temu historię, to by jej uczyć coś powinienem np. przeczytać?

MKJ20-02-2019 10:00:05   [#33]

Nieee, aż tak daleko bym nie szedł... Zwłaszcza, że to historia i nic nowego się nie wydarzyło.

AnJa20-02-2019 10:05:45   [#34]

Uff...

 

Jot22-02-2019 19:57:21   [#35]

Czy sadzicie, że to szkolenie może przeprowadzić np zaprzyjaźniony ratownik /w ramach oszczędności/czego dowodem będzie tylko lista uczestników z podpisami i krótka notatka? Nie mogę znaleźć, aby musiało by to być szkolenie prowadzone przez firmę, która wyda każdemu zaświadczenie?

MKJ24-02-2019 11:36:28   [#36]

Uważam, że może, ale potwierdzeniem tego faktu oprócz listy obecności powinno być oświadczenie tego ratownika o przeprowadzonym szkoleniu z dołączonym dyplomem, o którym mowa wart. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Przy czym byłbym ostrożny przy niepłaceniu za takie szkolenie (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

Jot24-02-2019 15:18:47   [#37]

MKJ myślisz, że art 8 ust 2 dotyczy też szkolenia nauczycieli i pracowników szkoły?

MKJ24-02-2019 15:56:20   [#38]

Chyba jednak nie - z treści art. 8 wynika, że dotyczy to tylko zajęć edukacyjnych prowadzonych z uczniami w ramach systemu oświaty.

Jot24-02-2019 20:08:52   [#39]

No właśnie też tak pomyślałam, ale dzięki, bo to też się przyda dla przypomnienia:-)

ToRat12-03-2019 14:24:04   [#40]

Witam. Z jakiego paragrafu płacicie za te szkolenia z pierwszej pomocy ? Czy można z WDN ?

DYREK12-03-2019 14:38:37   [#41]

szkolenie z pierwszej pomocy dotyczy wszystkich pracowników szkoły (nie tylko samych nauczycieli) -> wg mnie ze środków na bhp

ToRat16-03-2019 10:20:23   [#42]

Dziękuję za odpowiedź. A może "pochwalicie się" (bez reklamy - oczywiście) jakie ponosicie koszty osobowe ?

Roman Langhammer16-03-2019 13:20:25   [#43]

U mnie wyszło ok. 45 zł za osobę.

olekjurek16-03-2019 13:25:01   [#44]

U mnie 32 zł:)

Jot16-03-2019 13:37:13   [#45]

U nas 37:-)

matyldaa12-01-2023 10:36:13   [#46]

Szkolenie z pierwszej pomocy w szkole. Co ile lat należy powtarzać w przypadku nauczycieli? A co z obsługą i administracją?

Roman Langhammer12-01-2023 11:21:35   [#47]

Nie ma terminu ważności.

malmar1512-01-2023 14:50:47   [#48]

Ostatnio miałam kontrolę sanepidu- co 2 lata

Marcin13-01-2023 08:53:27   [#49]

Jaka niby jest pp do tego,że 2 lata??

joljol13-01-2023 09:52:01   [#50]

Pani sanepid tak powiedziała, bo tak chciałyby:)

strony: [ 1 ][ 2 ]