Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nieprzyznanie dod. motywacyjnego, brak kartki, brak czegokolwiek
strony: [ 1 ]
og22-10-2017 09:43:35   [#01]

W szkole nie przyznano dod. motywacyjnych nowo zatrudnionym nauczycielom (7 osób) - argumenty jak zwykle te same. 

Nowy dyrektor nie rozumie, że przyznanie 64 zł jest obowiązkiem - kręci bicz na siebie, że brak kartki ze składnikiem wynagrodzenia jest zarzutem, nie rozumie, że dod. jest obligatoryjny (nie ma nawet takiej wiedzy), nie rozumie, że składnik podlega roszczeniu, nie rozumie, że przekroczył środki przewidziane  na dod. - co robić z takim człowiekiem? 

Czy jest jakaś nowa podstawa prawna?

flisegi22-10-2017 11:01:35   [#02]

A od kiedy motywacyjny jest obligatoryjny? Jakaś pp na to? Chyba, że to wynika z regulaminu opracowanego przez OP.

A zasadniczo nie rozumiem co jest napisane w poście #1

Motywacyjny roszczeniu?

 

rzepek22-10-2017 11:10:41   [#03]

U nas nowi nauczyciele pracujący dopiero 2 miesiące tez dostają 0% dodatku motywacyjnego -decyzja OP. Za co mają dostać, jak jeszcze się niczym -oprócz pojawienia się w pracy -  nie wykazali? Co mają powiedzieć ci, którzy pracują po kilkanaście lat i mają duże osiągnięcia?

DYREK22-10-2017 11:23:22   [#04]

Dyrektor szkoły przyznaje dodatek motywacyjny, kierując się przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (§ 6) i regulaminu uchwalonego przez organ prowadzący. 

Jeżeli narusza ww. przepisy to należy złożyć skargę -> właściwym organem do rozpatrywania skargi (w tym przypadku) na działanie dyrektora jest rada gminy.

annamaria22-10-2017 11:32:30   [#05]

a o co w ogóle chodzi w wątku, bo nie rozumiem postu 1

DYREK22-10-2017 12:58:25   [#06]

Uzależnienie otrzymania dodatku motywacyjnego od długości zatrudnienia w danej placówce, nie mieści się wśród ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i wykracza poza upoważnienie ustawowe do uszczegółowienia przez radę gminy zapisów ustawowych w zakresie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania (wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 marca 2010 r., III SA/Kr 1007/2009).


post został zmieniony: 22-10-2017 12:59:13
Karolina22-10-2017 13:31:43   [#07]

Ja rozumiem post 1 - zapewne trzeba go też połączyć z innym postem tego użytkownika z dziś - o ocenie pracy. 

 

flisegi22-10-2017 16:00:22   [#08]

Dyrek, to co napisałeś to prawda. Dodatek motywacyjny dostaje się za coś np. za pracę ponadstandardową. Nauczyciel nawet doświadczony, ale rozpoczynający pracę w nowej szkole raczej nie ma jeszcze za co dostać tego motywacyjnego. Co nie znaczy, że po pół roku tego dodatku nie dostanie.

 

zbiwilk22-10-2017 17:47:34   [#09]

Dyrektor postąpił według mnie prawidłowo..

og22-10-2017 18:11:50   [#10]

Karolina, nie trzeba łączyć. ;-)

Flisegi, też o tym myślę, ale - nowy wcedyrektor od 1.09. był do 31.08. rok na poratowaniu, więc też pewnie nie ma jakichs szczególnych osiągnięć w ponadstandardowej pracy na rzecz placówki. ;-)

Zbiwilk - własnie nie wiem, bo nawet kartki nie dano, że sie dostało 0, wtedy byłaby na niej jakaś podstawa prawna.

flisegi22-10-2017 20:05:19   [#11]

Og, dyrektorowi dodatek daje organ i to jego sprawa co da, kiedy da i ile da. Jak ktoś nie dostaje motywacyjnego to i kartki nie dostaje, bo i po co. Inne miejsce gdzie można "wypatzreć" 0 zł motywacyjnego to angaż. Niektórzy mają w angażu wymienione wszystkie potencjalne składniki wynagrodzenia i przy nich kwotę. Na przykład w linijce doatek funkcyjny za wychowawstwo - 0zł. Ale niektórzy dyrektorzy w angażach wypisują tylko składniki, które wypłacają.

 

izael23-10-2017 13:38:36   [#12]

no cóż

jednak dodatek motywacyjny jest obligatoryjny i o tym powoli przekonują się OP

o tym boleśnie może przekonać się dyrektor w sądzie, gdy ktoś wystąpi z roszczeniem w tej sprawie

tylko że

jeśli chodzi o dyrektora to on przede wszystkim musi przestrzegać tego, co obowiązuje w OP, np. w regulaminie wynagradzania

jeśli jest tam zapis, że nauczyciel może otrzymać 0 zł dodatku... to może

w naszej gminie jest zapis, ze nauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny w wysokości od 1% do 50 % (tylko uprasza się o nie zgłaszanie oszołomienia liczbą 50... równie dobrze można tam wstawić 500), więc KAŻDY nauczyciel dostaje minimum 1% dodatku motywacyjnego

ten zapis pojawił się kilka lat temu po interwencji wojewody, chyba w wyniku skargi ZZ-ów

 

Marek Pleśniar23-10-2017 13:49:16   [#13]

więc przeczytać regulamin najpierw:-)

a potem pytać nas

bogna404-12-2018 23:59:07   [#14]

Rada Gminy uchwaliła nowy regulamin dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Czy dyrektor musi wprowadzić go zarządzeniem? Czy może doprecyzowywać?

rzepek05-12-2018 07:56:41   [#15]

Z Operona -Oświata i Prawo  w odpowiedzi na pytanie o nieprzyznanie dodatku motywacyjnego::

"Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku (art. 49 ust. 2). Organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Ponadto na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 3 KN organ prowadzący określa w regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokość i warunki wypłacania nagród.

Należy jednak pamiętać, że na mocy art. 39 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przyznawanie nagród nauczycielom stanowi wyłączną kompetencję dyrektora szkoły. Nauczycielowi nie przysługuje roszczenie o nagrodę."

 

izael05-12-2018 08:23:41   [#16]

bogna4, dyrektor nie ma takich uprawnień - nie wprowadza nic ponad to, co określił OP

powinien podlinkować albo wydrukować regulamin i udostępnić go nauczycielom

i tyle

bogna405-12-2018 10:22:14   [#17]

Cieszy mnie takie rozwiązanie.:-) Dziękuję bardzo. 

Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Gmina określiła na jaki czas przyznaje się dodatek motywacyjny (max 6 miesięcy), ale nie ma innych informacji , np czy nauczyciele powinni składać sprawozdanie, jakiego okresu powinno ono dotyczyć i jakim terminie powinno być złożone. Czy regulować takie sprawy zarządzeniem dyrektora?

 

izael05-12-2018 13:03:30   [#18]

takie rzeczy to już pomysły dyrektora

można po prostu przegadać to na spotkaniu z nauczycielami i określić, co nam jest potrzebne do określania wysokości dodatku, w jakim terminie, jaką czcionką...

i czasem to jest potrzebne dla zobiektywizowania takiej oceny

a można też, jeśli jest wysoki poziom komunikacji i zaufania w zespole, rozmawiać ze sobą i bezpapierowo określać dodatek

do zarządzenia to nie bardzo widzę podstawę

ale nie takie rzeczy widziałam regulowane zarządzeniowo, więc poczekamy na inne wypowiedzi

:)

 

 

AnJa05-12-2018 17:32:36   [#19]

no, ni ma 

tej podstawy

a od 1 stycznia, w ramach ulżenia Waszej doli i eliminacji biurokracji - tak samo jak przydzielacie motywacyjny będziecie 0-3 pkt dawać oceniając pracę nauczyciela

ej, wszystko włądza robi, by nauczyciele Was znienawidzili

bogna406-12-2018 20:41:49   [#20]

Dziękuję za pomoc.

Ciężkie czasy idą.

Marek Pleśniar21-12-2018 08:28:49   [#21]

podnoszę bo pytają

i dokleję też starszy wątek na podobny temat

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58841


post został zmieniony: 21-12-2018 08:32:11
młody-dyr23-12-2018 12:10:44   [#22]

A to nie jest tak, że dodatek jest składnikiem wynagrodzenia i jego pozbawienie wymaga wypowiedzenia zmieniającego?

MKJ23-12-2018 13:04:11   [#23]

Jest składnikiem wynagrodzenia, podobnie jak dodatek funkcyjny. Ale są też warunki przyznawania tych dodatków określone w rozporządzeniu MEN i w regulaminie OP. Jeżeli nauczyciel przestał spełniać warunki uprawniające go do dodatku funkcyjnego lub motywacyjnego, to powinien przestać go otrzymywać zgodnie z trybem przewidzianym przez art. 39 ust. 1 zdanie drugie KN.

link12319-02-2019 21:46:44   [#24]

podnoszę wątek. Jak macie w waszych regulaminach? Czy przyznajecie dodatek motywacyjny począwszy od drugiego roku pracy nauczyciela? Co w przypadku, kiedy nauczyciel pracował niepełny rok - np. był zatrudniony od 10.2018?

bogna420-02-2019 04:13:12   [#25]

U nas jest nowy regulamin. Nie ma w nim ile czasu musi pracować nauczyciel, by mógł otrzymać dodatek. Musi natomiast spełnić 1/3 z podanych kryteriów. Wnika z tego, że wystarczy, że przepracuje jeden okres rozliczeniowy, w czasie którego spełni minimum 1/3 z podanych kryteriów.

DYREK20-02-2019 09:58:12   [#26]

Regulamin uchwala OP (np. Rada Gminy), dyrektor nie opracowuje "swojego regulaminu".

-----------------

"Uzależnienie otrzymania dodatku motywacyjnego od długości zatrudnienia w danej placówce, nie mieści się wśród ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i wykracza poza upoważnienie ustawowe do uszczegółowienia przez radę gminy zapisów ustawowych w zakresie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania"

https://www.prawo.pl/oswiata/dodatek-motywacyjny-a-staz-pracy-nauczyciela,371235.html 

http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/565940,dodatek_motywacyjny_dla_nauczyciela.html 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]