Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Powołanie wicedyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
matyldaa01-09-2019 23:56:38   [#51]

Jeśli jutro, tj. 2 września powołany ma być wicedyrektor (opinia RP i OP już jest) to na podstawie: art. 64 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) ?

rzewa02-09-2019 03:20:31   [#52]

art 64 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078)

mychase02-09-2019 08:09:47   [#53]

a w 1078 który art?

JarTul02-09-2019 08:44:27   [#54]

jak napisała rzewa.
W Dz.U. 1078 były wprowadzone zmiany do tekstu "zasadniczego" ustawy.

Może być też:
art 64 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami)

mychase02-09-2019 10:16:19   [#55]

popatrzylam na 1078 z 2019 a to o opiece zdrowotnej nad uczniami

JarTul02-09-2019 21:57:12   [#56]

...ale w art. 30 tej ustway wprowadza się zmiany w ustawie Prawo oświatowe.

wierzołek104-09-2019 15:58:05   [#57]

A co z aneksem do arkusza? Zatwierdzenie nowego wicedyrektora wiąże się ze zmiana arkusza organizacyjnego szkoły, a tam Kuratorium ma 7 dni roboczych...można go powołać bez zatwierdzonego aneksu???

AnJa04-09-2019 16:03:37   [#58]

Nie można.

Ale praktyka jest taka, że wiele szkół składa aneks po ustablizowaniu sytuacji kadrowej i organizacyjnej- czyli gdzieś w połowie września.

A przecież pracują od 1 września - a przydziały są czasami mocno rozbieżne z tymi z majowego arkusza.

wierzołek104-09-2019 16:07:12   [#59]

Ale jak nie można to nie można...do czasu zatwierdzenia aneksu dyrektor udziela upoważnienia a nauczyciel pracuje swój etat plus robota wicka...taka karma...jak zrobić to formalnie...a co z wypłatą dodatku funkcyjnego? Dyscyplina finansów się kłania czy nie?

wierzołek104-09-2019 16:11:07   [#60]

i podobne...czy na zastępstwo mogę zatrudnić i pozwolić pracować z uczniami nauczycielowi, bez zatwierdzonego aneksu do arkusza organizacyjnego?

AnJa04-09-2019 16:13:41   [#61]

Nie.

Ale nie znam szkoły, w której by choćby raz tak nie zrobiono.

Z tym, ze ja mało wiem o szkołach i ich pragmatykach.

rzewa05-09-2019 22:43:34   [#62]

w AO są dwa rodzaje danych:

1. takie, które wymagają zatwierdzenia -> w prowadzanie w życie zmian tych danych jest możliwe dopiero po zatwierdzeniu aneksu

2. i takie, które zatwierdzenia nie wymagają - są wprowadzane na innej pp niż AO i w ich przypadku zatwierdzenie przez OP jest tak po prawdzie tylko przyjęciem do wiadomości, a obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia jest jedynie obowiązkiem poinformowania OP

przyjęcie n-la na zastępstwo, a także zmiana przydziału godzin (bez zmiany ich ogólnej liczby) już powołanemu (prawidłowo) wicedyrektorowi należy do tej drugiej kategorii

matyldaa09-09-2019 15:13:40   [#63]

Jeżeli powołuję dwóch wicedyrektorów, na ten sam okres,  to zarządzenie ma być jedno z dwoma nazwiskami czy muszą być dwa? 

izael10-09-2019 12:00:45   [#64]

hm

a to musi być zarządzenie?

;)

ale jeśli już to pewnie że na jednym

lasy płoną i tlenu coraz mniej

szkoda papieru

:)

rzewa10-09-2019 20:25:30   [#65]

hm... muszą być dwa -> każdy z wicków musi otrzymać swoje powołanie

i póki nie przejdziemy całkiem na e-dokumenty nie da się tego obejść

:-(

matyldaa10-09-2019 22:12:37   [#66]

Powołanie, rozumiem, że w nim określa się czas i wysokość dodatku. Czy oprócz tego nie musi być zarządzenia (takiego, jak w tym wątku, na pierwszej stronie)?

izael11-09-2019 08:22:04   [#67]

no i tak to zrozumiałam, rzewo:)

i odniosłam się do zarządzenia

NIGDY nie pisałam zarządzeń w tej sprawie, a wicedyrektorów i ich kadencji miałam szmerdziesiąt

 

w ogóle niektórzy z nas mają zarządzeniomanię:)

 


post został zmieniony: 11-09-2019 08:23:25
youras22-08-2020 14:04:52   [#68]

Witajcie, jestem dyrektorem, któremu organ prowadzący przedłużył na podstawie przepisów covidowych kadencję o rok. Czy na tej samej podstawie mogę przedłużyć powierzenie wicedyrektorom, czy zgodnie  PO?

 

izael23-08-2020 19:56:34   [#69]

zgodnie z UPO

cała procedura

youras25-08-2020 00:17:34   [#70]

dziękuję serdecznie

Roman Langhammer06-06-2021 07:35:52   [#71]

Od 1 września tworzony jest zespół szkolno-przedszkolny. Jak wygląda kwestia powołania wicedyrektora zespołu? 

rzewa06-06-2021 11:06:10   [#72]

 Jeżeli już jest uchwała OP o powołaniu zespołu, to można już zacząć procedurę powoływania wicedyrektora tak, aby było możliwe powołanie go z dniem 1.09

oczywiście, o ile już zostało wręczone, wyłonionemu z konkursu kandydatowi, powierzenie stanowiska dyrektora tego zespołu od 1.09 :-)

Roman Langhammer06-06-2021 19:44:20   [#73]

Rozumiem, że opinie Rad Pedagogicznych muszą być i z przedszkola i ze szkoły?

AnJa06-06-2021 20:00:05   [#74]

Przy dobrym układzie z OP i pewnej sprawności logistycznej dyrektora zespołu da się wszystko przeprowadzić 1 września - a wtedy już raczej będzie 1 RP zespołu.

rzewa06-06-2021 20:13:32   [#75]

nie wiem co postanawia uchwała OP - jeśli mówi o jednej rp dla zespołu to trzeba na tę opinię poczekać do 1.09, bo przed tą datą nie będzie rp, która powinna tej opinii udzielić, ale...

jeśli uchwała nic nie mówi o rp, to oznacza, że w zespole będą nadal funkcjonowały obecne rp szkoły i przedszkola, wobec czego nie ma przeszkód by te rp opinie wydały już teraz

Roman Langhammer07-06-2021 03:59:45   [#76]

Dziękuję. :)

Róża5617-08-2022 18:52:52   [#77]

Od 1 września,  obecny wice wybiera się na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Dyrektor musi powołać nowego wice na rok (dyrektor za rok kończy swoją kadencję).

1. Czy może powołać nowego wice od 1 września, przydzielić dodatek funkcyjny, uwzględnić zniżkę godzin - aneks jeszcze nie zatwierdzony!

2. Czy obecny wice musi złożyć rezygnację ze stanowiska, aby mogła być powołana nowa osoba? A może należałoby powołać na zastępstwo, mimo, że wice obecny  nie zamierza wrócić do tej funkcji (może nawet do pracy w szkole, niestety...)

Proszę o odpowiedzi.

rzewa17-08-2022 23:17:37   [#78]

najprościej wyznaczyć n-la zastępującego wice -> wtedy cała procedura nie jest wymagana

a jak urlopowany zrezygnuje, to będzie trzeba powołać ze wszystkimi honorami :-)

Róża5618-08-2022 08:13:14   [#79]

Dzięki, Rzewo, rozumiem, że nie muszę wówczas występować o opinię do RP, organu prowadzącego...A co we wpisie w arkuszu? Jaki tytuł płatności dla zastępującego?

rzewa19-08-2022 20:46:26   [#80]

przyznam się, że nie rozumiem pytania... :-(

Róża5621-08-2022 18:04:31   [#81]

Okazuje się, że jednak cała procedura jest wymagana także w przypadku n-la zastępującego...Ale dziękuję za chęć pomocy.

rzewa22-08-2022 14:42:53   [#82]

??

w przypadku n-la zastępującego nie ma podstaw prawnych by stosować procedurę z art 65 u.P.o. tak jak i do odwołania n-la zastępującego nie stosuje się procedury z art 66 u.P.o.


post został zmieniony: 22-08-2022 14:43:01
Róża5623-08-2022 11:21:57   [#83]

Rzewo, takie uzasadnienie otrzymałam na Portalu Oświatowym

 

Uzasadnienie:

 

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Jeżeli zatem nauczyciel ma otrzymać stanowisko kierownicze nawet na czas określony, wynikający z nieobecności innego nauczyciela, konieczne jest zachowanie obowiązkowej procedury obsadzania stanowisk kierowniczych.

 

W opisanej sytuacji chodzi o powierzenie stanowiska wicedyrektora w związku z urlopem dla poratowania zdrowia dotychczasowego wicedyrektora. Utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora wymaga zgody organu prowadzącego (art. 97 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). Aby tego uniknąć, dotychczasowy wicedyrektor powinien złożyć rezygnację, ty, bardziej jeżeli nie zamierza podejmować obowiązków wicedyrektora po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia. Należy jednak pamiętać, że w razie złożenia rezygnacji, odwołanie następuje za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo oświatowe). Niemniej jednak nie będzie to miało większego znaczenia, gdyż i tak w okresie urlopu dla poratowania zdrowia dodatek funkcyjny nie przysługuje (art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela).

 

Dyrektor musi więc zasięgnąć w tej sprawie zarówno opinii organu prowadzącego szkołę, jak i rady szkoły i rady pedagogicznej. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć (art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że również nauczyciel, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie, jest uprawniony do obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć.

 

Powierzenie stanowiska wicedyrektora skutkować będzie również prawem do dodatku funkcyjnego dla nauczyciela (§ 5 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). Wysokość tego dodatku określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela).

 Powierzenie stanowiska kierowniczego także w zastępstwie wymaga opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.

 

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 r., poz. 1762 ze zm.) – art. 3 pkt 3, art. 42 ust. 6, art. 73 ust. 5, art. 30 ust. 6 pkt 1,
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 r., poz. 1082 ze zm.) – art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 97 ust. 2,
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2014 r., poz. 416 ze zm.) - § 5 pkt 1.

 

Dr Dariusz Dwojewski

rzewa23-08-2022 22:41:02   [#84]

cóż... nie zgadzam się -> patrz art 68 ust 9 u.P.o.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]