Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Powołanie wicedyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
dawdaw30-08-2017 13:40:58   [#01]

Witajcie,

proszę o kontrolę:

"dn. 1.09.2017r.

Na podstawie art. 64 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej SP z dn. 1.09.2017r., proszę o wydanie opinii organu prowadzącego w sprawie powołanego wicedyrektora szkoły Pani/Pana .... w terminie od ... do ..."

 

Pytanie jeszcze się pojawia, jaka rada rodziców opiniuje 1 września? Do jutra jesteśmy Zespołem, a więc rada zespołu także kończy działalność,...

rzewa30-08-2017 17:02:58   [#02]

a po co ma to opiniować rada rodziców? - nie jest ona wymieniona w art 64 P.o.

cynamonowa30-08-2017 17:08:13   [#03]

Rozumiem, że jak powołanie wice jeszcze teraz w sierpniu to na podstawie UoSO?

rzewa30-08-2017 17:09:18   [#04]

nie ma podstaw by powoływać w sierpniu - powołanie 1.09 i na podstawie Prawa oświatowego

cynamonowa30-08-2017 17:12:32   [#05]

Rzewo....pozwolę sobie na wklejenie Twojej odpowiedzi sprzed kilku dni...

 

PiotrekM18-07-2017 07:50:13   [#01]

Proszę o podesłanie aktualnej podstawy prawnej powołania wicedyrektora szkoły z dniem 1 września 2017 r. W piśmie do Burmistrza o opinię wpisać uso czy prawo oświatowe?

rzewa18-07-2017 08:43:37   [#02]

jeśli piszesz o opinię do OP teraz i chcesz powołać się na pp (choć nie jest to konieczne) to musisz wpisać art 37 ust 1 u.s.o.

natomiast jak będziesz pwierzać to stanowisko w dniu 1.09.2017 (nie wręczaj powierzenia wcześniej) - to wpiszesz art 64 ust 1 u.P.o.

...znaczy tu jest mowa tylko o opiniach...


post został zmieniony: 30-08-2017 17:13:32
rzewa30-08-2017 17:17:10   [#06]

przecież napisałam dokładnie to samo...

w swoim poprzednim poście nie pisałaś o opiniach a o powołaniu


post został zmieniony: 30-08-2017 17:18:03
dawdaw30-08-2017 17:36:54   [#07]

Dziękuję rzewa

 

pomyliłem się :-)

dziękuję za kontrolę.

cynamonowa30-08-2017 17:54:03   [#08]

ech, czasem brakuje mi tu lajka jak na FB :)

 

ametyst197330-08-2017 18:42:11   [#09]

Witajcie doświadczeni,

potrzebuję wzór pisma/ zarządzenia o powołaniu wicedyrektora szkoły podstawowej z dniem 1 .09.  

Jacek30-08-2017 19:45:14   [#10]

Zarządzenie nr

Na podstawie 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) postanawiam:

§ 1.

Powierzyć Pani .............. funkcję wicedyrektora Szkoły ................

§ 2.

Powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły obejmuje okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

§ 3.

Wysokość dodatku funkcyjnego oraz motywacyjnego zostanie określona odrębnie na podstawie Uchwały Nr .............. Rady Miasta ................z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (Dz. Urz. Woj. ................ z 2015 r. poz. ....).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

cynamonowa30-08-2017 22:13:39   [#11]

Jacku, wg naszego regulaminu ( znaczy regulaminu OP) dodatek motywacyjny dla wicedyrektora przyznaje dyrektor. Czy oznacza to, ze z naszym regulaminem jest coś nie tak ?:) 

AnJa30-08-2017 22:25:22   [#12]

A dlaczego? We wzorze jest tylko info, że ten dodatek będzie ustalony innym pismem

Jacek30-08-2017 22:39:51   [#13]

w tzw angażu będzie ustalony, bo u mię tak być musi z racji ... nie opiszę tu, bo za długo tłumaczyć.

Normalnie to od razu można wpisać


post został zmieniony: 30-08-2017 22:44:37
dawdaw31-08-2017 07:25:50   [#14]

Jak tu Wy wszystko jasno opisujecie, SUPER!

A z racji tego, że jestem u Was "nowy" to chętnie się słucha "doświadczonych" dusz ;-)

dawdaw01-09-2017 15:20:49   [#15]

Ale czy powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły musi wejść zarządzeniem dyrektora???

rzewa01-09-2017 15:48:14   [#16]

a jak inaczej?

dawdaw01-09-2017 22:32:01   [#17]

ok ;-)

MKJ02-09-2017 11:20:55   [#18]

Może wejść powierzeniem. :-) Każde pismo z podpisem dyrektora oparte na podstawie prawnej jest ważne.

olaszyma03-09-2017 21:19:00   [#19]

Co sądzicie o OP ku który nagla "obudził się" i pod koniec sierpnia zmienił pensum wicedyrektora (jest na terenie gminy jeden - dawny dyr gimnazjum włączonego do SP) z 9 h na 11 h. Czy to nie złośliwość? Przy 21 oddziałach to jest co robić.

big Tom03-09-2017 22:07:21   [#20]

A co z wicedyrektorem przekształcanej szkoły? Mimo że miał "aktywne" powołanie np do 2021 jako wicedyrektor gimnazjum, muszę go jeszcze raz powoływać jako wicedyrektora szkoły podstawowej?

rzewa04-09-2017 07:49:40   [#21]

cóż -> został ustawowo odwołany

możesz go ponownie powołać ale nie musisz

Ed03-08-2018 16:22:30   [#22]

Do powołania wicedyrektora potrzebna jest m.in. pozytywna opinia Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego. Czy OP ma prawo żądać, by najpierw opinię wydała RP, a dopiero później oni jako organ prowadzący ? Innymi słowy, czy ważna jest kolejność która opinia najpierw, która później ?

MKJ03-08-2018 19:27:35   [#23]

Kolejność nie jest ważna i OP nie może uzależniać swojej opinii od opinii RP. Poza tym w ustawie najpierw wymieniony jest OP, a dopiero potem RP. :-)

A w ogóle to ani jedna, ani druga opinia nie musi być pozytywna. W ogóle jej nie musi być - ważne, żeby dyrektor o nią wystąpił. :-)

Dante03-08-2018 19:36:49   [#24]

 

Zmiana z lipca 2018r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r.
Poz. 1290
USTAWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

w art. 73 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje
kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska
podejmowane są w głosowaniu tajnym.”.

MKJ03-08-2018 19:39:58   [#25]

To prawda, ale to nie zmienia faktu, że RP może nie podjąć takiej uchwały, bo np. wszyscy, łącznie z dyrektorem i kandydatem na wice (a co!), w głosowaniu tajnym, wstrzymali się od głosu. :-)

Dante03-08-2018 19:41:41   [#26]

Z innej strony:

Czy wicedyrektor szkoły  może pełnić w szkole obowiązki inspektora BHP ?

MKJ03-08-2018 20:10:33   [#27]

Teoretycznie może, ale problem pojawi się, gdy dyrektora nie będzie i wicedyrektor będzie reprezentował szkołę, czyli będzie pracodawcą w rozumieniu art. 23711 KP. Chyba, że w szkole jest nie więcej niż 20 pracowników. Oczywiście, zakładamy, że wicedyrektor jest przeszkolony.

gronostaj09-08-2018 22:37:18   [#28]

czy oswiadczenia które skladaja wicedyrektorzy przedpowołaniem uległy zmienie od poprzedniego roku?

Dante09-08-2018 23:19:07   [#29]

#28

O jakich  oświadczeniach mówisz?

MKJ10-08-2018 08:53:56   [#30]

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842, z późn. zm.2)), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

Poza pkt 8 i pierwszą częścią pkt 7 pozostałe wymagają oświadczeń.

gronostaj11-08-2018 07:55:27   [#31]

a czemu poza pkt 8?

Doszły mnie słuchy ze zmieniło się z tymi osiadczeniami....znaczy jakies doszło ale niegdzie nei moge znalezc jakie

MKJ11-08-2018 20:34:36   [#32]

Dlatego, że ten warunek wypełnia informacja z KRK, którą kandydat na wicedyrektora jeszcze jako nauczyciel przedstawił dyrektorowi przed nawiązaniem stosunku pracy, choć, jak w którymś z wątków napisała rzewa, już na drugi dzień ten papierek jest nic nie wart i trudno się z nią nie zgodzić. Ale nie zmienia to faktu, że nie ma żadnych podstaw żądać od wicedyrektora dodatkowego zaświadczenia lub oświadczenia. Zresztą, jakby się dobrze zastanowić, to tak samo będzie z pkt 6, całym 7, 8 i 9 - skoro te wymagania pokrywają się z wymaganiami stawianymi nauczycielowi w ogóle, to skoro wicedyrektor jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela, to automatycznie spełnia te warunki.

W zasadzie oświadczenie może dotyczyć tylko pkt 10.

rzewa11-08-2018 23:53:37   [#33]

cóż... w przypadku pkt 8 uważam, że oświadczenie jest bardziej wartościowe niż zaświadczenie


post został zmieniony: 11-08-2018 23:55:29
MKJ12-08-2018 13:18:04   [#34]

Też tak uważam, ale ustawodawca był innego zdania. :-)

Florentyna23-08-2018 14:24:25   [#35]

a co z przedłużeniem powierzenia stanowiska kierowniczego? (Szkoła średnia)

Cała procedura od nowa?

gtz28-08-2018 16:24:02   [#36]

z innej bajki

Czy w zespole placówek oświatowych - 8 oddziałów publiczna szkoła podstawowa i 3 oddziały w publicznego przedszkola można powołać wicedyrektora w myśl nowych przepisów?

rzewa28-08-2018 17:52:22   [#37]

zawsze można, o ile OP wyrazi zgodę

gtz28-08-2018 18:05:21   [#38]

Czyli trzymając się nowych przepisów to w zespołach szkół jeżeli organ nie wyrazi zgody nie można utworzyć stanowiska wicedyrektora nawet gdyby w szkole podstawowej było 11 oddziałów a w przedszkolu 5!

Przepis w tym przypadku "faworyzuje" szkołę jako pojedynczą jednostkę (12 oddziałów i jest wice) a dyskryminuje zespoły... (16 oddziałów i nie ma wice)... a zawsze za wszystko odpowiada JEDEN Dyrektor ;-(

rzewa28-08-2018 18:33:46   [#39]

cóż... nic nowego - tak jest już co najmniej od 1996r. więc można było się przyzwyczaić...

ewwcia06-09-2018 20:01:42   [#40]

a jeśli jest 8 oddziałów w tym jeden łączony 2 kl.z 3 kl. oprócz tego 2 oddziały przedszkola? można powołać wicedyrektora? Jak wygląda takie pismo do OP (który musi się zgodzić na to powołanie)

rzewa06-09-2018 21:21:14   [#41]

to razem 10 oddziałów - OP nie musi się zgodzić ale może...

rozumiem, że nie jest to zespół a sp z oddziałem przedszkolnym


post został zmieniony: 06-09-2018 21:22:38
ewwcia07-09-2018 08:42:02   [#42]

tak to jest SP z oddziałem przedszkolnym - zerówka i 4 - 5 latki. 

KaPi01-12-2018 16:30:56   [#43]

czy na dzień dzisiejszy pp powołania wicedyrektora pozostaje taka sama, jak w #10?

Jacek01-12-2018 17:01:01   [#44]

tak zmienia się tylko to (Dz.U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.)

 

Dante02-12-2018 09:39:00   [#45]

Zobacz Dz. U. z 2018r. poz. 1290.-zmiana ustawy - Prawo oświatowe.

Tam jest zapis o głosowaniu tajnym rady pedagogicznej przy opiniowaniu kandydata.


post został zmieniony: 02-12-2018 09:39:19
klagor05-08-2019 22:39:46   [#46]

powrócę jeszcze do wątku. Od 01.09.2019r. powierzono mi obowiązki dyrektora szkoły. Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora tejże szkoły. 

1. czy na sierpniowej radzie mogę ( lub odchodzący dyrektor) zasięgnąć opinii RP na temat powierzenia obowiązków wicedyrektora innemu nauczycielowi

2. powierzenie obowiązków nastąpi na podstawie zarządzenia, ale z jaką datą i od kiedy ? ( 01.09 niedziela).

DYREK06-08-2019 09:20:34   [#47]

1. RP prowadzi odchodzący dyrektor, który udziela Tobie głosu i Ty przedstawiasz kandydata na nowego wicedyrektora (może też to zrobić stary dyrektor)

2. Rok szkolny zawsze się rozpoczyna 1.09 i od tej daty powołujesz nowego wicedyrektora -> zarządzenie wydajesz 2.09

klagor07-08-2019 10:49:25   [#48]

Dziękuję

tusia112-08-2019 10:35:42   [#49]

Kto wydaje zarządzenie/ powierzenie wicedyrektorowi nowemu lub występuje o przedłużenie (o ile jest to możliwe), gdy dyrektor jest na urlopie macierzyńskim, a wicedyrektor ma powierzone stanowisko do 31 sierpnia/

DYREK12-08-2019 14:12:55   [#50]

zawsze można porozmawiać z OP :-)

strony: [ 1 ][ 2 ]