Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wycieczki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
eleonora05-06-2017 06:53:51   [#01]

jeżeli na wycieczkę jedzie 43 uczniów, to wystarczy jeśli pojedzie 3 opiekunów (w tym kierownik wycieczki, który łączy funkcję opiekuna i kierownika)

noe1905-06-2017 07:41:24   [#02]

potwierdzeniem Twojej tezy powinien być Twój regulamin wycieczek :)

DYREK05-06-2017 13:32:15   [#03]

istotny jest też wiek uczniów (także rodzaj niepełnosprawności) oraz rodzaj wycieczki (spływ kajakowy, wycieczka w góry .....) -> to powinno być uregulowane w Waszym regulaminie :)

boreasz07-06-2017 22:40:46   [#04]

Kierownik wycieczki nie powinien być jednocześnie opiekunem.

Czy kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem grupy?

Kierownik odpowiedzialny jest za organizację, przebieg i realizację oraz dokumentację wycieczki, a także za jej rozliczenie finansowe. Zgodnie z przepisami do 40 uczestników włącznie powołuje się 1 kierownika. Natomiast powyżej 40 uczestników powinien być powołany dodatkowo zastępca kierownika. Opiekunem w trakcie imprezy turystycznej może być osoba pełnoletnia, która jest wyznaczona przez organizatora i posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek lub instruktora turystyki kwalifikowanej. Wg rozporządzenia, kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: 1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, 2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, 3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, 4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, 5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, 7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy, 10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu. Natomiast opiekun w szczególności: 1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. Zatem z treści można wnioskować, że każdy z nich ma inne zadania, co sugeruje, że kierownik nie może być opiekunem wycieczki. Wynika to także z faktu, że uczniowie powinni mieć opiekę przez cały czas trwania wycieczki, natomiast kierownik zajęty jest innymi obowiązkami i nie może pozostawić uczniów bez opieki. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 


post został zmieniony: 07-06-2017 22:43:10
Jacek07-06-2017 22:58:12   [#05]

http://provence.pol01.sienn.com/provence/download/276MEN_stanowisko_opiekun_kierownik_Biuro_Turystyki_Szkolnej.pdf 

 


post został zmieniony: 07-06-2017 22:58:21
MKJ08-06-2017 00:04:51   [#06]

Nowela rozporządzenia z 28.08.2014 r. (Dz. U. poz. 1150) jednoznacznie rozstrzygnęła tę kwestię:

"po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.”;"

alis27-09-2017 08:45:45   [#07]

Czy opiekunem wycieczki szkolnej/rajdu rowerowego, według obowiązujących przepisów, może być obok nauczyciela również inna pełnoletnia osoba? Czy coś się zmieniło w tej kwestii?

 

 

alis27-09-2017 14:02:06   [#08]

Podnoszę, może ktoś wypowie się na ten temat.

JarTul27-09-2017 14:29:30   [#09]

§ 13. 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

alis27-09-2017 14:41:03   [#10]

Dzięki serdeczne:)

Jot25-10-2017 14:56:52   [#11]

Jak długo w Waszych szkołach przechowujecie rozliczenie wycieczek szkolnych? Proszę, napiszcie, czy znajduje się to w dokumentacji  nauczyciela przez jakiś okres czasu, czy dołączacie do dokumentacji, która zostaje u dyrektora?

JarTul25-10-2017 16:25:16   [#12]

dokumentacja wycieczek - jednolity rzeczowy wykaz akt  - kategoria B5, zatem 5 lat.

Jot25-10-2017 20:24:30   [#13]

Czyli rozliczenie wycieczki klasowej również 5 lat. Dziękuję:-)

malmar1525-10-2017 22:23:05   [#14]

5 lat (klasowa to szkolna)

NIK kontrolował z ostatnich pięciu (komplet= karty, zgody), sprawdzał m. in. liczbę uczniów i liczbę zgód, program, itd.


post został zmieniony: 25-10-2017 22:25:03
alis07-05-2018 12:56:09   [#15]

Czy aktualne jest, że na wycieczce rowerowej obowiązują następujące zasady:

liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób). 

Jeden z nauczycieli porusza się na przodzie kolumny, drugi na jej końcu. 

AnJa07-05-2018 13:05:56   [#16]

Aktualne jest to , co macie ustalone w szkole dla takich wycieczek.

alis07-05-2018 13:47:29   [#17]

Masz na myśli Regulamin Wycieczek Szkolnych AnJa?

Jeżeli mam w regulaminie 1 opiekun na 10 osób w przypadku wycieczki rowerowej, to jest ok? Jak to się ma do wyżej przytoczonego przeze mnie zapisu z prawa o ruchu drogowym?

AnJa07-05-2018 14:45:04   [#18]

Tak samo się ma jak było w momencie wprowadzania tego zapisu w regulaminie.

Skąd przekonanie, że na początku i końcu grupy rowerzystów, z których każdy ma uprawnienia do poruszania się rowerem po drogach publicznych musi być opiekun?

AnJa07-05-2018 14:45:18   [#19]

Tak samo się ma jak było w momencie wprowadzania tego zapisu w regulaminie.

Skąd przekonanie, że na początku i końcu grupy rowerzystów, z których każdy ma uprawnienia do poruszania się rowerem po drogach publicznych musi być opiekun?

DYREK07-05-2018 16:09:24   [#20]

jak powinna się poruszać się grupa dzieci z klasy II SP na wycieczce rowerowej jeśli nie ma chodnika ?

lewą czy prawą stroną szosy ? ;-)

 


post został zmieniony: 07-05-2018 16:09:43
AnJa07-05-2018 16:56:43   [#21]

z II to zdaje się wcale;-)

rzepek07-05-2018 17:18:21   [#22]

Nie polecam wycieczek rowerowych. Pojechaliśmy 1 raz ze starszymi uczniami. Na 1-szym kilometrze zepsuł się 1 rower, na 2-gim -następny. Na 5-tym km uczeń przewrócił się i rozbił kolano. Przyjechal rodzic, zapakowal oba do auta i pojechal do domu. Na pierwszym biwaku okazalo sie, że kilku uczniów zapomniało picia, kilku kanapek, a jednemu urwała się sznurówka i but spadał. W czasie zabawy w chowanego zginęło na amen 2 uczniów. Na szczęście obyło sie bez psów tropiących. Do drugiego biwaku nie dojechaliśmy. W dodatku caly czas stres, bo część trasy prowadzila drogą gminną asfaltową i jeździły auta. Dawniej robiło się wiele głupich rzeczy. Nie do pomyślenia dzisiaj;)

DYREK07-05-2018 19:57:45   [#23]

zgodnie z Kodeksem drogowym dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym

może jechać z opiekunem lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych :-)


post został zmieniony: 07-05-2018 19:58:16
olekjurek07-05-2018 21:53:27   [#24]

Ja troszeczkę z innej beczki:

1)jakie przepisy regulują liczbę dzieci i liczęy opiekunów podczas przejazdu dzieci z miejsca zamieszkania  do miejsca wypoczynku(kolonii)?

2) Za w/w przejazd odpowiada organizator wypoczynku, czy kierownik kolonii?

zuziak08-05-2018 09:41:26   [#25]

A ja przy wycieczkach chciałam zapytać o listę uczestników wycieczki, a dokładnie o to co w świetle RODO na niej powinno się znajdować. 

Czy już tylko nazwiska i imiona dzieci? Reguluje to jakiś przepis? Wzór karty wycieczki jest w rozporządzeniu, ale listy nie.

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam i słonecznego dnia życzę

 

olekjurek09-05-2018 09:23:55   [#26]

Bardzo proszę o odpowiedź :)

Dante10-05-2018 19:37:19   [#27]

Problem dotyczy wycieczek zagranicznych.

Wycieczka zagraniczna polegająca na rejsie po Bałtyku, gdzie uczniowie wykonują ,,zadania" typu mycie pokładu itp., zakładanie żagli.

1. Czy jest to impreza turystyki kwalifikowanej, gdzie kierownik musi mieć odpowiednie kwalifikacje czyli żeglarskie.

2. A jak ze znajomością języka obcego: jeśli rejs zahacza o port w Szwecji, to czy kierownik i opiekunowie powinni znać    język szwedzki? Bo sama znajomość j. angielskiego  (i tak nie potwierdzona dokumentem) chyba nie wystarczy.

 

Proszę o pomoc.

 

 

MKJ10-05-2018 20:06:32   [#28]

1. Zdecydowanie jest to impreza turystyki kwalifikowanej, ale kierownik nie musi mieć kwalifikacji żeglarskich:

§ 4 rozporządzenia:

"Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

(..)

4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,"

§ 11:

"1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3. Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu."

 

2. Znajomość angielskiego w Szwecji powinna wystarczyć:

§ 14 rozporządzenia:

"Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy."

Ed22-05-2018 07:13:40   [#29]

Czy podczas wycieczki młodzież (szkoła ponadgimnazjalna, większość uczniów pełnoletnia) może korzystać z przyhotelowego basenu ? Hotel nie ma zatrudnionego ratownika. Nie potrafię nigdzie znaleźć odpowiedniego przepisu.

Promyk22-05-2018 20:17:42   [#30]

To ja przy okazji zapytam o spływ pontonem - czy to jest turystyka kwalifikowana??

MKJ22-05-2018 20:47:01   [#31]

Do [#29]:

§ 34 ust. 4 rozporządzenia MENiS z dn. 31.12.2002 r. ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:

"Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki."

Do [#30]:

Moim zdaniem zdecydowanie tak.

Ed22-05-2018 23:04:21   [#32]

Dzięki serdeczne :)

tarek23-05-2018 06:54:59   [#33]

A co to jest turystyka kwalifikowana? Taki twór w prawie nie został nigdzie zdefiniowany.

Roman Langhammer02-06-2018 14:20:03   [#34]

Czy dobrze widzę, że w nowym rozporządzeniu ws. warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1055/1) wykreślono konieczność informacji z krk jeśli chodzi o opiekunów, którzy nie są nauczycielami? Bo to chyba było w projekcie?

martek05-06-2018 16:45:17   [#35]

pewnie dla wielu banalne pytanie, tym bardziej, że wpis wyżej jest tekst rozporządzenia, ale odpowiedzcie, czy rodzic może ( z całą pewnością) pełnić funkcję opiekuna wycieczki( oczywiście za zgodą dyrektora)? Dziś wizytator naszego KO był bardzo zbulwersowany, kiedy z nim rozmawiałam( stwierdził, że to z mojej strony nieodpowiedzialne, ponieważ rodzic nie ma żadnych ,, możliwości" prawnych do sprawowania opieki nad dziećmi i nie może ponosić za nie odpowiedzialności. ... jakie jest Wasze zdanie. Ja uważam, że rodzic może pełnić taką funkcję z wszystkimi obowiązkami i uprawnieniami. Jeśli się mylę to proszę o wskazówki...

Roman Langhammer05-06-2018 17:00:37   [#36]

Par. 9

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

 

Ust. 2 wyraźnie mówi, że nie musi to być nauczyciel. Bardziej bym się zastanawiał jaki musi być cel i program, że musi jechać nauczyciel, a jaki - że może to być inna osoba. Tutaj może być bardzo luźna interpretacja.

martek05-06-2018 17:57:44   [#37]

dzięki, to wycieczka turystyczno- krajoznawcza nad morze, trochę zwiedzania, trochę relaksu nad morzem, konkretny,, specjalista" nie wymagany, a rodzic jako opiekun pomógłby mi po prostu,, kadrowo" inaczej będzie trudno zorganizować ,,normalne"zajęcia dla pozostałych uczniów( mała wiejska szkoła). Domyślam się jednak, że dla wizytatora KO to niewystarczający powód.

Roman Langhammer05-06-2018 19:06:35   [#38]

Nie no... w takim przypadku to każdy opiekun powinien być ratownikiem wodnym...;) No, chyba że jest nauczycielem... to nie musi być. :)

martek06-06-2018 12:05:26   [#39]

Roman! żartujesz...., ale rzeczywiście mam w obsadzie wycieczki instruktora pływania i ratownika wodnego( w jednym) choć na kąpiele nie pozwoliłam.... co najwyżej spacer po plaży z zamoczeniem stóp....

Roman Langhammer06-06-2018 15:56:09   [#40]

Żartuję, żartuję... ale tylko tak tę sytuację można interpretować. ;)

Leszek08-06-2018 17:20:03   [#41]

Coraz mniej widzę tu rodzica:

Par. 9. 2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 

pozdrawiam

rzepek08-06-2018 19:27:56   [#42]

Najnowsze rozporządzenie w sprawie wycieczek:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1055/1

 

flisegi20-08-2018 09:45:28   [#43]

Witam,

Mam pytanie czy to najnowsze rozporządzenie dotyczy wszystkich szkół, czy tylko "nowych", a "stare" nadal obowiązuje rozporządzenie z 8 listopada 2001. Pogubiłam się już co do czego!

MKJ20-08-2018 10:11:35   [#44]

Nowe dotyczy tylko "nowych" szkół, a stare "starych", ale stare dostało nowelizację z dn. 26.07.2018 r. (Dz. U. poz. 1533), więc w praktyce niczym się one nie różnią.

flisegi21-08-2018 17:50:09   [#45]

Dzięki, przeczyłam nowelizację z 26.07.2018. Teraz już wszystko się zgadza ;-)

Jot03-09-2018 17:34:25   [#46]

1. W rozporządzeniu dotyczącym wycieczek z 25 maja 2018 jest napisane, że

paragraf 9

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

   Na szkoleniu tłumaczono nam, że przepis ten wyklucza rodzica, że  odnosi się do tego, iż możemy zgodzić się na opiekuna spośród pracowników niepedagogicznych . Z tym, że niezbyt rozumiem  na jakie to wycieczki można wziąć za opiekuna pracownika niepedagogicznego? Wyjaśnijcie mi to proszę...

 

Jacek03-09-2018 17:38:54   [#47]

na taką, na którą dyrektor uzna, że np. woźna da radę

Jot03-09-2018 17:45:30   [#48]

    Czy projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach z 26 lipca został już podpisany? Nie mogę znaleźć. Tam jest też mowa o rejestrze wyjść innych wycieczek, niż ujęte w paragrafie 4, zawodów, konkursów

rzewa03-09-2018 18:14:11   [#49]

a niby dlaczego nie może to być rodzic?

Jot03-09-2018 18:25:32   [#50]

Ja też tego nie rozumiałam...Taką interpretację przedstawiono, choć  tłumaczyłam sobie, że rodzic to tak samo nie pracownik pedagogiczny z ust.2 i opiekunem być może. Dla nas było by to ogromnym utrudnieniem, bo niejednokrotnie korzystaliśmy z ich wsparcia...

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]