Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Projekt ustawy - prawo oświatowe. Stanowisko OSKKO złożone
strony: [ 1 ]
Jacek16-09-2016 14:18:00   [#01]

i projekt samej ustawy

Projekt ustawy - prawo oświatowe.

Projekt

Uzasadnienie

OSR

Na uwagi czekamy do 12 października br. 

http://www.oskko.edu.pl/oskko/prawo_oswiatowe/index.htm


post został zmieniony: 16-09-2016 15:05:28
Jacek16-09-2016 15:04:05   [#02]
Jacek Projekt ustawy - Prawo oświatowe - wersja Word
Pobierz: Projekt ustawy - Prawo oświatowe.zip* (307 KB)
sońka16-09-2016 15:25:31   [#03]

dobrze, że będzie jeden program profilaktyczno - wychowawczy,

chociaż ja z ginazjum jestem, więc nie wiem, czy dane mi będzie go tworzyć

malchow16-09-2016 18:53:16   [#04]

W art. 2 a) wg mnie jest błąd. Zaznaczony na czerwono zapis winien być w b)

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

c) artystyczne;

malchow16-09-2016 19:01:09   [#05]

Art. 18.

skraca możliwość kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami i autyzmem o jeden rok bez możliwości podjęci przez nich dalszej nauki. Ustawodawca nie określił szkoły przysposabiającej do pracy jako szkoły I stopnia i nie otworzył młodzieży niepełnosprawnej intelektualnej dalszej możliwości kształcenia.

było 6+3+3=12 koniec edukacji

jest 8+3=11 koniec edukacji

proponuję zapis

Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1) ośmioletnią szkołę podstawową;

2) szkoły ponadpodstawowe:

a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,

b) pięcioletnie technikum,

c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,

d) czteroletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy

malchow16-09-2016 19:23:19   [#06]

Art. 38. 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 31 ust. 2, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, lub dyrektor placówki w której dziecko uczęszcza do przedszkola z powiadomieniem dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

Uwaga na gorąco. Dziecko od 3 roku uczęszcza do przedszkola np. w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym, jest tam pod opieka specjalistów i "nagle" odroczenie wydaje mu dyrektor szkoły z obwodu.

malchow16-09-2016 19:25:55   [#07]

Uwaga do postu powyżej.

Taki, albo podobnie brzmiący zapis ograniczyłby konieczność przesyłania dokumentów pomiędzy poradniami w ościennych powiatach. W powiecie N jest placówka, a dziecko pochodzi z powiatu K.

malchow16-09-2016 19:34:19   [#08]

4. Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  takż do najbliżzej szkoł ponadpodstawowej, do końa roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któym uczeń kończy 24 rok życia;

 

nie rozumiem dlaczego uczniowie niepełnosprawni intelektualnie i ze sprzężoną niepełnosprawnością mają możliwość bezpłatnego transportu do 24 roku życia, a uczeń z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym już nie. Przecież po 21 roku życia nagle nie będzie on funkcjonował jak uczeń w normie intelektualnej.

malchow16-09-2016 23:32:51   [#09]

lub

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 16, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

 

Co może jest bardziej zasadne...

malchow16-09-2016 23:56:05   [#10]

Proszę o komentarz,

zwłaszcza "specjalnych":))

slos17-09-2016 18:40:20   [#11]

Przeczytałem, ale tak po prawdzie poważnie analizować można by, gdyby się akceptowało główną zmianę... Gdybym miał pewność, że ktoś posłucha naszych uwag... Niepotrzebne podziały na szkoły resortowe, nie ma ewaluacji, kontrola jak w PRL... Trzeba by na nowo to napisać... 

Wertykal17-09-2016 22:14:15   [#12]

O d... rozbić te konsultacje.

Jeden główny postulat: ODRZUCIĆ W CAŁOŚCI!

Uzasadnienie: Totalnie żenujący pomysł. czysta ideologia, wątpliwej jakości...

Jacek17-09-2016 22:46:46   [#13]

Poczytałem całość obu projektów. Prawnie nie dostrzegłem na razie problemów ale co z tego?

Równie dobrze można zapisać, że g...o pachnie a ślimak to ryba. Choć akurat ze ślimakiem to coś w UE tak zapisano.

siaba18-09-2016 15:37:20   [#14]

czytam na str. 23 uzasadnienia:

"w rozdziale 3a, dotyczącym oceniania (...) w związku z likwidacją gimnazjów oraz wprowadzeniem egzaminu ośmioklasisty wprowadzono zmiany o charakterze dostosowującym i uchylono przepisy art. 44p oraz 44zj ust. 3, które dotyczą realizacji przez uczniów gimnazjum projektu edukacyjnego"

 - czyżby zespołowe projekty edukacyjne też były démodé? nie znalazłam informacji, że młodzież w nowej sp  będzie realizowała projekty?

- słowo "likwidacja" już teraz przechodzi pani minister przez usta

 

Bardzo znamienna jest planowana zmiana zakresu egzaminów po ósmej klasie. Przedmioty przyrodnicze nie są już kluczowe.

 

 

 

 

bosia19-09-2016 07:35:41   [#15]

Naprawdę uważacie, że te konsultacje mają jakiś sens?

przecież wszystko już jest i tak zaplanowane.....:-( a reszta to pozory słuchania

malchow19-09-2016 08:54:31   [#16]

Czy mają sens wątpię, ale próbę chyba musimy podjąć.

Po co dawać argumenty do ręki... .

izael19-09-2016 09:39:25   [#17]

poczytałam i mam podobnie jak przedpiścy

zmiana jest niszcząca dla edukacji, zarówno dla struktury jak i dla treści

nie chce mi się konsultować czegoś w zakresie detali, co tak naprawdę jak czołg niszczy cały dorobek ostatnich nastu lat

żal mi gimnazjów

żal mi szkół podstawowych

najbardziej żal mi dzieci, uczniów, na których to wszystko będzie trenowane

 

 

 

 

 

joljol19-09-2016 10:23:55   [#18]

na czytadło to się nie nadaje, czytać się nie chce

konsultacje?

na co do tej pory mieliśmy wpływ w tym rządzie?

jeszcze ktoś łudzi się?

bosia19-09-2016 12:46:11   [#19]

Ja myślę, że Po co dawać argumenty do ręki...  to dla obecnych władz jest bez znaczenia:-( to będą pseudokonsultacje społeczne, w takim samym wymiarze jak dotychczasowe debaty

analiza detali i dawanie swojego stanowiska w tej sprawie jest w pewien sposób akceptacją proponowanego przez rząd stanu rzeczy

to oczywiście tylko moje zdanie

przeczytam ten projekt w całości, bo MUSZĘ (wbrew sobie niestety) ze względu na to co robię, ale opór wewnętrzny mam tak duży, że jeszcze nawet nie otworzyłam tekstu

olaszyma19-09-2016 12:53:48   [#20]

Nie udało mi się przebrnąć przez całość, ale czy są zapisy mówiące o tym jaka szkołę ukończą obecni uczniowie kl 1 i 2 gimnazjum? Bo jeżeli szkoła już za rok we wrześniu przekształci się w SP to drugi raz SP  z oddziałami gimnazjalnymi im. "dobrej zmiany" ???

Jacek19-09-2016 13:10:03   [#21]

Art. 142. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

  1. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.
  2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 164. 1. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole podstawowej, o której mowa w art. 144, art. 145, art. 149 albo art. 152–161, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 142.

  1. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas, o których mowa w ust. 1, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego gimnazjum, z tym że organ prowadzący może ustalić inny obwód w uchwale, o której mowa w art. 168. Zmiana obwodu następuje po uzgodnieniu z osobą prawną niebędącą jednostka samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną prowadzącą tę szkołę. Przepisy art. 17 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się.
  2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.
  3. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

czyli to będzie dalej gimnazjum na wykończeniu i świadectwa jak w gimnazjum


post został zmieniony: 19-09-2016 13:14:15
olaszyma19-09-2016 13:16:43   [#22]

Czyli art. 142 dotyczy samodzielnych gimnazjów a  164 gimnazjów w zespołach ?

Jacek19-09-2016 13:22:45   [#23]

skutek taki sam również jeśli chodzi o gimnazja przekształcone lub włączone do szkół ponagimnazjalnych

Wertykal19-09-2016 13:45:16   [#24]

Samodzielnych gimnazjów dotyczy raczej art. 144 i 145.
Decyzje, czy i kiedy, podejmie organ prowadzący:

Art. 144.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o:
1) przekształceniu gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową,
2) włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej
z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w drodze uchwały, o której mowa w art. 168
3. W przypadku przekształcenia gimnazjum albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 89 ustawy Prawo oświatowe nie stosuje się.

Art. 145.
1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum może postanowić o:
1) przekształceniu publicznego gimnazjum w publiczną ośmioletnią szkołę podstawową;
2) włączeniu publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej
z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019r.

slos19-09-2016 13:55:14   [#25]

Znalazłem pozytyw. Jest lepsza od poprzedniej, bo krótsza i w mniejszym stopniu uszczegółowiona. Choć nie wszędzie, jakby projektujący przerzucał karki i mówił: "tu będzie normalnie, tu skrócę, tu zostawię, tam przedłużę, tu wyreguluję, tam spuszczę na rozporządzenia, itd..."

Aleks6519-09-2016 15:03:50   [#26]

Koleżanki, Koledzy - hallo, tu ziemia. Obudźcie się. O jakich Wy konsultacjach mówicie? Czy naprawdę wierzycie, że ktoś Was będzie słuchał? Przecież to Wy (my) jesteście (jesteśmy) do odstrzału, jako te "złogi". Wszak nie o reformę (szkołę, uczniów, rodziców, etc) tu chodzi tylko o interes "historyczny" określonej opcji i skuteczne podstawienie nogi samorządom. Czy nie lepiej wybrać się 24 września do Warszawy? Może jeszcze możemy coś uratować??? 

Marek Pleśniar19-09-2016 15:36:24   [#27]

konsultowanie necesse est,

poważne organizacje jak OSKKO< ZMP< ZGW< ZPP konsultują, opiniują, zajmują stanowiska i zajmować je trzeba

a do Warszawy swojego czasu wybrać się też trzeba

DYREK19-09-2016 20:19:59   [#28]

w odpowiedzi na projekt nowych przepisów należy przesłać stanowisko kongresu ws. zmian systemowych w oświacie 

JarTul19-09-2016 21:15:51   [#29]

Doczytał ktoś może, jak będzie przebiegała likwidacja gimnazjum, które pozostaje w zespole szkół z liceum?

JarTul19-09-2016 21:28:09   [#30]

art. 143 projektu ustawy "Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe" sprawi po wejściu w życie, że niektórzy uczniowie będą dwukrotnie kończyli szkołę podstawową. Ciekawe rozwiązanie - a moim zdaniem kuriozalne.

Art. 143.
1. Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej.
2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
3. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
4. […]

 

Jacek19-09-2016 21:43:11   [#31]

do [#29]

a to liceum to kto prowadzi?

JarTul19-09-2016 21:48:01   [#32]

Liceum prowadzi powiat, a gimnazjum powiat w porozumieniu z gminą miejską.

Jacek19-09-2016 21:52:04   [#33]

to generalnie gimnazjum do likwidacji ale jest jeszcze obszerny art. 172

JarTul19-09-2016 22:00:46   [#34]

To ciekawe jak MEN widzi "wyłączenie" części nauczycieli z zespołu szkół i to jescze "bezkosztowo".

Jacek19-09-2016 22:06:32   [#35]

cóż.. to przecie ogólnie jest "reforma" za 1 PLN i zero nerwów.. ba.. nawet może przybędzie.. nie nerwów łoczywiście. mlekiem i miodem spłynie łoświata


post został zmieniony: 19-09-2016 22:12:02
malchow19-09-2016 22:48:38   [#36]

JEDNO PYTANIE.

Kto nam zafundował Dobrą Zmianę?

Dlaczego poparcie nie tylko historycznie , ale i histerycznie  rośnie.

Bo nikt się przyznać nie chce....

 

Literówka między historię i histerię się wkradła:)


post został zmieniony: 19-09-2016 22:53:15
noe1920-09-2016 09:03:41   [#37]

#30 - "fajna" sprawa

hipotetyczna sytuacja :)

uczeń nie zdaje w I klasie G i wraca do podstawówki, jest bardzo słabym uczniem z "trudnościami" w chodzeniu do szkoły, do 18 roku życia udaje mu się zdać do 8 klasy. Potem przestaje chodzić bo skończył 18 lat nie podlega obowiązkowi.

pytanie

skończył SP czy nie (raz skończył i ma świadectwo, drugi raz nie skończył i nie ma świadectwa) ;)

ddorota20-09-2016 09:18:38   [#38]

Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

tzn. uczeń w 9 roku kształcenia (6 klas sp i 3 gim) wraca do 8 klasy.

Podobnie jest, gdy uczeń nie uzyskuje promocji w liceum.

Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. itd.

Zadziwiają mnie te przemyślane zmiany.

maod20-09-2016 09:27:40   [#39]

Art. 56.

3. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

 

Wobec tego:

Jeżeli dyrektora można odwołać bez wypowiedzenia za złe wyniki w szkole, brak wdrożenia programu poprawy efektywności nauczania - to co może zrobić dyrektor wobec nauczycieli - jeśli takie stosuje się decyzje wobec dyrektora, to dlaczego nie wobec nauczycieli?

Wiemy doskonale, że w jednym roczniku mogą być uczniowie wybitni, a w innym nie, i co nam daje program poprawy?

 

hania26-09-2016 00:36:22   [#40]

nowa podstawa programowa od IX 2017 w kl 1 SP

znaczy - obecna 1 SP idzie sobie "starą" ( czytaj - obecnie obowiązującą) pp. Jak długo? do VI klasy?.....czy może wskoczy w jakimś momencie w nową, co się podobno konsultuje już od wakacji co weekend w MEN.....

 

o MIC! ( matko i córko ;-)

piotrusiowa26-09-2016 12:58:55   [#41]

Równolegle dwa roczniki w liceum. Pięknie! Ucierpią dzieci ale kogo to. 50% mniej szans na dostanie się

PM nie widzi problemu. No cóż zapewne nie ma dziecka w tym wieku.

Zrównanie szans - he he. Oby tak dalej :(

ewa17-10-2016 09:49:45   [#42]

konsultacja zakończona

stanowisko http://oskko.edu.pl/stanowisko-ustawa-prawo-oswiatowe/

 

Stefan Wlazło17-10-2016 17:36:31   [#43]

I pomyśleć, że uczyłem Panią Annę Zalewską na studiach podyplomowych. Pozdrawiam Was serdecznie Stefan

ewa17-10-2016 17:41:22   [#44]

dziękuję i wzajemnie Pozdrowienia Stefanie! :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]