Forum OSKKO - wątek

TEMAT: "Egzaminacyjna" nowelizacja ustawy oświatowej - konsultacja
strony: [ 1 ][ 2 ]
slos21-08-2014 09:51:09   [#51]

#47 niegłupie

ewa21-08-2014 14:19:33   [#52]

taka projekcja się klaruje

co zmieniać, dopisać, jakie propozycje? piszcie ;-)

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty w większości pozytywnie opiniuje przedstawiony do konsultacji projekt zmian w ustawie o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Uważamy, że trudno jednoznacznie odnieść się do propozycji zapisów w sprawie oceniania – będących konsekwencją wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Z projektu ustawy wynika, że mamy w tym zakresie 3 poziomy:

-        zapisy ustawowe

-         rozporządzenia ministrów (EN i KiDN) w sprawie…

-        zapisane w statucie szkoły – szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

By zaopiniować proponowane zmiany w ustawie wskazane jest poznać treść  projektu zapisów rozporządzeń w tym temacie. Delegacje do określonych zapisów - w statucie szkoły wpisane
w projekcie ustawy mają duży stopień ogólności i bez poznania projektów aktów wykonawczych ministerstw zawierających ich dookreślenie mogą być mylące np. -  art. 44b ust. 3 i ust. 7, art. 44c ust. 2, art. 44d ust. 2 i In.

Mając na względzie wagę dokonywanych zmian proponujemy aby w obszarze oceniania, w projekcie zmian ustawy ( Rozdział 3a) uwzględnić również zapisy dopuszczające możliwość zdawania on-line rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, w przypadku nauczania, o którym mowa w art. 16 ust. 8,  dla uczniów przebywających  poza granicami kraju.

Poniżej, zgłoszone przez członków OSKKO uwagi oraz propozycje/postulaty dotyczące proponowanych w projekcie innych, poza ocenianiem, zmian.

Proponowana zmiana

Uwagi – propozycje - postulaty

Art. 33 ust.1 pkt 3

udzielaniu pomocy przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 2 – 10, z wyłączeniem zakładów kształcenia nauczycieli, oraz szkołom, zespołom szkół, szkolnym punktom konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

Pojęcie udzielanie pomocy jest terminem bardzo obszernym. Obecnie udzielanie pomocy jest utożsamiane z przekazaniem informacji i formułowaniem wniosków z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

Proponujemy:

 doprecyzować w sposób jednoznaczny pojęcie „udzielanie pomocy” o  formy i zakres tej „pomocy” lub zastąpić  terminem  - udzielanie informacji zgodnie z art. 35 ust.1 pkt f).

 

Art.,33 ust,3 pkt 4          

wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę i placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 2 – 10,
z wyłączeniem zakładu kształcenia nauczycieli, oraz szkołę, zespół szkół i szkolny punkt konsultacyjny przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej

Zdecydowanie brak racjonalnego uzasadnienia dla możliwości  wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia edukacyjne bez obowiązku poinformowania o tym dyrektora. Przepisy obowiązującego prawa jednoznacznie wskazują jakie kontrolne instytucje Państwa mają prawo wstępu na teren zakładu pracy, bez informowania o tym fakcie pracodawcy, podając przy tym uzasadniony, zgodny z normami przyjętymi w naszym systemie prawnym, powód takiej interwencji. Tego typu przesłanki nie mają  odzwierciedlenia w zakresie nadzoru pedagogicznego.

 

Stanowczo proponujemy pozostawić zapis art. 33 ust 3 pkt 4 w obecnie obowiązującej  formie.

 

Art.35 ust. 3

 W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i szczegółowy zakres powierzonych zadań.

 

 

Brak uzasadnienia do tworzenia kolejnej instytucji - jednostki nadzoru (koszty tworzenia
i utrzymania), która miałaby współistnieć
z kuratorium. MEN posiada obecnie możliwość powierzania zadań zgodnie z art. 35 ust. 4 i 9 innym poza kuratorium instytucjom. Można zatem poszerzyć katalog tych zleceń.

 

Proponujemy:

Adekwatne do potrzeb zmodyfikować strukturę obecnie funkcjonującej jednostki nadzoru – kuratorium - bez konieczności tworzenia nowych jednostek nadzoru.

Rozważyć także poszerzenie zakresu katalogu zleceń występujący w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

art. 41. ust. 1 kompetencji stanowiących RP należy:

pkt 6 ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Rada pedagogiczna winna mieć prawo opiniowania ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, pełnionego również przez dyrektora w ramach jego kompetencji, a nie jego stanowienia.

 

Proponujemy:

Przenieść proponowany zapis do art. 41 ust. 2 

Art. 54 ust.2 pkt 1

 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli, uwzględniającego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

W pełni popieramy propozycję zawartą w art. 53, ust. 3a dotyczącą  wydłużenia do 3 lat kadencji rady rodziców.

 Po raz kolejny postulujemy jednak, by kompetencję uchwalania programu wychowawczego przekazać radzie pedagogicznej z warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Rodziców zmieniając zapisy art. 54 ust. 2 pkt1 oraz ust. 4

 

Art. 55 ust.5a
Samorząd uczniowski opiniuje projekt sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ nadzoru pedagogicznego.” 

 

Proponujemy:

by kompetencję opiniowania przez Samorząd uczniowski projektu sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przyjąć z zastrzeżeniem, że nie dotyczy Samorządu uczniowskiego w szkołach podstawowych

 

uzasadnienie - wiek uczniów; 6-12 lat

 

 

 


post został zmieniony: 21-08-2014 14:21:28
dariuszn722-08-2014 09:25:48   [#53]

Czy ktoś się orientuje czy zapisy tej nowelizacji zdążą wejść w życie w tym roku szkolnym czy raczej od przyszłego roku szkolnego ma to obowiązywać.

Marek Pleśniar07-01-2015 17:41:50   [#54]

podnoszę wątek

jestem na kolejnym posiedzeniu podkomisji ds jakości sejmu i niestety MEN bardzo broni zmiany o wchodzeniu na lekcję bez zgody nauczyciela

nie dojdziemy tu do porozumienia - ale jak na razie udało się wywołać zatrzymanie w zatwierdzaniu punktów automatycznie

po sporze doszło do procedowania Art 33 ustawy punkt po punkcie

pierwsza cudowna propozycja jest głosowana: za odrzuceniem całej zmiany - upadła

poprawki po kolei:

pkt 34a - poprawka o "inspirowaniu" przeszła

zm 34b - wstęp na zajęcia - PRZESZEDŁ

34c przeszedł

34 d - przeszedł

poniżej tekst:

34)   w art. 33:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór pedagogiczny polega na:

1)     obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

2)     ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3)     udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.”,

b)     w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę;”,

c)     ust. 4–6 otrzymują brzmienie:

„4. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.

5. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których mowa w ust. 4, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których mowa w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

1)     organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2)     organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.”,

d)     dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników i uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.”;

 

ulega zmianie pkt a) ale nie mam teraz tekstu sumarycznego, trwa posiedzenie

 

generalnie: MEN zaostrza kurs w nadzorze i w kwestii słynnego fińskiego zaufania szkole[daruję sobie resztę komentarza]


post został zmieniony: 07-01-2015 18:53:26
Marek Pleśniar07-01-2015 17:49:17   [#55]

rozsądny głos - i dający jeszcze nadzieję - posła Sprawki

przed nami jeszcze główne posiedzenie całej sejmowej komisji edukacji

Marek Pleśniar07-01-2015 17:52:48   [#56]

szalenie przykre jest jedno - w każdej sprawie głosują z dyscypliną partyjną - wszystko za

wszyscy posłowie myślą to samo? Przecież patrzę na ich twarze i widzę że nie...

Marek Pleśniar07-01-2015 18:49:06   [#57]

trwa dobra dyskusja nt ocen idących w kierunku kształtujących

 poprzeć


post został zmieniony: 07-01-2015 18:55:10
Marek Pleśniar07-01-2015 18:51:00   [#58]

rozsądna postawa komisji i rządu ws pozostawienia autonomii szkole - w sprawie ustalania sposobu  oceniania

przekazywanie informacji pomagającej  uczeniu się jest wzmacnianie ale z pozostawieniem nienarzucania oceny opisowej

Marek Pleśniar07-01-2015 18:54:53   [#59]

są uwagi ws projektu edukacyjnego:

Art. 44p. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1)     wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)     określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)     wykonanie zaplanowanych działań;

4)     publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

to będzie zmieniane


post został zmieniony: 07-01-2015 18:56:08
Marek Pleśniar07-01-2015 18:56:31   [#60]

dobre pytanie pos Sprawki - po co akurat projekt w ustawie

czy nie wystarczy włożyć to do pp?


post został zmieniony: 07-01-2015 18:57:01
Marek Pleśniar07-01-2015 19:01:06   [#61]

generalnie:-)

-----

myślę że niedługo będzie ustawa czyszcząca im. Syzyfa

Marek Pleśniar07-01-2015 19:02:43   [#62]

metoda projektu obroniona:-)

AnJa07-01-2015 19:08:27   [#63]

czyli zostaje w projekcie?

 

Jacek07-01-2015 19:25:59   [#64]

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=AF1C4D477FA1D5EAC1257DB300439C2F 

 

AnJa07-01-2015 19:31:45   [#65]

teraz już oglądam

Jacek07-01-2015 19:45:29   [#66]

procedują teraz to str 107 druku sejmowego

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/00C53BA3AE174921C1257DA2004A5E82/%24File/2957.pdf 


post został zmieniony: 07-01-2015 19:54:07
Jacek07-01-2015 20:03:33   [#67]

no i koniec.. jutro o 9 ciąg dalszy procedowania

Magosia07-01-2015 21:05:13   [#68]

Dzięki za bieżącą relację...:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]