Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zwolnienie n-la , a odprawa
strony: [ 1 ][ 2 ]
gimnazjum11-05-2017 09:58:26   [#51]

art. 225 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)  mówi o ograniczeniu zatrudnienia dla pracownika gimnazjum- jaka jest podstawa takiego ograniczenia na 2017/2018 nauczycielowi przedszkola w szkole ( w związku z wprowadzeniem j. angielskiego dla 3 latków)- ograniczenie o 1 goidzinę

cynamonowa11-05-2017 10:02:41   [#52]

Nauczyciel mianowany. Kilka lat urlop wychowawczy ( 2 dzieci), obecnie od 2 lat....bezpłatny ( do 31 VIII) . I teraz dylemat- jeśli nie ma dla niej godzin od 1 IX , urlop się kończy a nauczyciel pracuje już za granicą. Jak poprawnie rozwiązać z nią stosunek pracy? Czy nalezy się jakaś odprawa? 

rzewa11-05-2017 10:12:39   [#53]

#50: tak - art 225 ust 11 specustawy

#51: art 22 ust 2 KN, ale w związku z wprowadzeniem przygotowania do nauki j. obcego może być śliskie -> przed sądem nie do wygrania, gdyż n-l formalnie ma kwalifikacje do zajęć wychowania przedszkolnego a to takie właśnie zajęcia są i zgoda n-la niczego tu nie rozstrzyga

#52: jeśli nie jest to gimnazjum to art 20 KN - i odprawa się należy

AnJa11-05-2017 10:26:56   [#54]

Albo wezwać do pracy z dniem 1 września i wtedy raczej zawnioskuje o rozwiązanie stosunku pracy.

cynamonowa11-05-2017 10:27:50   [#55]

....Rzewo.....ale tak naprawdę, to ta nauczycielka nie chce wrócić już do pracy.....więc co, chyba tylko świadectwo jej wydać po 31 VIII?  A teraz w piśmie na dzień 15 VIII- napisać o rozwiązaniu stosunku pracy....no własnie, co jej teraz wysłać ? ( bo jest za granicą )

rzewa11-05-2017 10:43:20   [#56]

tak jak pisze AnJa wezwać do stawienia się w pracy

a na jakiej pp ona ten urlop bezpłatny dostała?

art 68 czy 70 KN?

cynamonowa11-05-2017 11:03:07   [#57]

...powód.....chore dziecko, które leczone jest za granicą.....I tak wyszło, ze rodzina już tam zamieszkała i zostanie

olaszyma11-05-2017 14:09:34   [#58]

Zaraz chyba eksploduję: mój OPek każe mi na cito zmienić umowę nauczycielowi o którym wspomniałam w #50 z nieokreślonego na określony (sic!) twierdząc że na tak mała liczbę godzin (3, lub 4 zależnie od roku) i przy założeniu że to drugie miejsce zatrudnienia tego nauczyciela,  to zawieranie umowy na czas nieokreślony było bezzasadne i umowa jest nieprawidłowa. Oni za wszelką cenę bronią się przed płaceniem odprawy (3 mies.) .Nie chce się na to zgodzić bo to z daleka wygląda słabo. Czy macie przykłady orzecznictwa w tej kwestii?

olaszyma11-05-2017 20:29:08   [#59]

Podnoszę

 

Jacek11-05-2017 20:40:44   [#60]

np. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20PK%20106-12.pdf 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20PZP%203-13.pdf 


post został zmieniony: 11-05-2017 20:47:01
olaszyma11-05-2017 20:44:36   [#61]

Dziękuje Jacku. Nie ukrywam że przebrnięcie przez hermetyczny prawniczy język to nie lada wyzwanie. :-(

Jacek11-05-2017 20:53:28   [#62]

wystarczy teza wyroku

Wyjątek dopuszczający zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony uregulowany został w art. 10 ust. 7 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela nie może być interpretowany rozszerzająco. Jednak przepis nie stawia bariery czasu dla jego zastosowania; nie wskazuje też, że zawsze ma to być jednak przyczyna. W myśl tego przepisu jest to prawnie możliwe tylko wówczas gdy zachodzi potrzeba zastępstwa nieobecnego nauczyciela lub potrzeba wynikająca z organizacji nauczania. Zasadniczo zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy jest to konieczne w świetle wynikających z tego przepisu przesłanek, a nie jednej przesłanki.

albo dla OP z tego drugiego :-)

W wypadku zawarcia z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas określony przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po wręczeniu nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia go do pracy wskutek błędnego uznania przez pracodawcę, że umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na jaki była zawarta, nauczyciel może żądać ustalenia istnienia stosunku pracy (art. 189 k.p.c.).


post został zmieniony: 11-05-2017 20:58:50
olaszyma11-05-2017 21:09:15   [#63]

Czy "potrzeba wynikająca z organizacji nauczania" oznacza że jeżeli wiem że przez kilka najbliższych lat będę potrzebował nauczyciela danych zajęć w wymiarze tylko 3-4 h wynikających z ramówki to znaczy że mam prawo zatrudnić nauczyciela na czasówkę? 

Czy też oznacza to raczej że można w ten sposób zatrudnić np. nauczyciela wspomagającego bo nie ma pewności że taka potrzeba będzie w następnym roku szkolnym. 

No i jak rozumieć stwierdzenie o " przesłankach" (kilku jednocześnie?) ka nie "jednej przesłance". Czy muszą zaistnieć przynajmniej dwie żeby móc zatrudnić na umowę czasową?

Jacek11-05-2017 21:19:18   [#64]

poczytaj w wyroku http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20PK%20142-15-1.pdf 

"W dotychczasowej judykaturze Sądu Najwyższego kilkakrotnie rozważano znaczenie pojęcia "potrzeby wynikające z organizacji nauczania" właśnie przez wskazanie zobiektywizowanych kryteriów. Przywołania wymaga wyrok z dnia 5 września 1997 r., I PKN 226/97, w którym Sąd Najwyższy omówił szeroki katalog okoliczności, które mogą stanowić "organizację nauczania" w rozumieniu art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela (wówczas art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela), zaliczając doń np. liczbę klas, rodzaj przedmiotów, liczbę godzin lekcyjnych, liczbę etatów, okres nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowość pracy szkoły. Z kolei w wyroku z dnia 3 grudnia 2010 r. I PK 122/10 (OSNP 2012 nr 3-4, poz. 40) podkreślono, że zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć nieobowiązkowych (dodatkowych), co do których nie ma pewności, że w każdym roku szkolnym zostaną zapewnione na nie środki finansowe, stanowi warunek wymieniony w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela w postaci szczególnych potrzeb wynikających z organizacji szkoły.

Podobnie w niniejszej sprawie, przy ocenie zasadności zastosowania art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela na pewno doniosłe znaczenie będzie miało to, czy w istocie istniała niepewność co do corocznego (permanentnego) tworzenia oddziałów przedszkolnych w pozwanej Szkole. Innymi słowy, jeśli oddziały przedszkolne nie stanowiły stałej, obligatoryjnej struktury organizacyjnej pozwanej Szkoły, a ich powołanie zależało od podejmowanej co roku decyzji organu prowadzącego, podyktowanej naborem do tych oddziałów, od czego zależało zapewnienie środków finansowych na ich funkcjonowanie, to świadczyłoby to o szczególnych potrzebach wynikających z organizacji nauczania w rozumieniu art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, uzasadniających zatrudnienie nauczyciela mianowanego na czas określony."


post został zmieniony: 11-05-2017 21:21:13
olaszyma11-05-2017 21:32:54   [#65]

Coś mi się rozjaśnia. Jeszcze raz Ci dziękuję Jacku. Jutro idę z tymi wyrokami do radcy w UG , mam nadzieję że będzie po mojej stronie. ;-)

mariz13-05-2017 14:56:18   [#66]

Do kiedy należy wręczyć ograniczenie etatu n-lowi wygaszanego gimnazjum, a do kiedy przenieść w stan nieczynny?

Jacek13-05-2017 15:09:20   [#67]

15 maja data graniczna

mariz13-05-2017 15:18:41   [#68]

dzięki Jacku.

Czyli jutro muszę to zrobić, n-l ma 7 dni na podjęcie decyzji. Jeśli nie przyjmie ograniczenia, to przenoszę w stan nieczynny.

Czy w tym dniu tj. 22 maja ma wyrazić zgodę na stan nieczynny, czy znowu ma 7 dni?

Jeśli nie przyjmie to rozwiązanie umowy o pracę.

 

Jacek13-05-2017 15:23:52   [#69]

nie.. do 15 maja trzeba załatwić jedno i drugie, czyli w poniedziałek propozycja ograniczenia a jak nie przyjmie to od razu pismo o przeniesieniu w stan nieczynny i tu ma 7 dni na decyzję

mariz13-05-2017 15:31:54   [#70]

Dzięki-  czyli chcąc skorzystac z Twoich wzorów nalezy zmienic treśc?

Jacek13-05-2017 15:37:25   [#71]

można połączyć w jednym piśmie propozycję ograniczenia, a w przypadku jej odrzucenia informację o przeniesieniu w stan nieczynny

mariz13-05-2017 15:41:52   [#72]

Dziękuję.

Czy jeśli po stanie nieczynnym nauczyciel przejdzie na świadczenie kompensacyjne to należy mu się 3 - miesięczna odprawa?

Jacek13-05-2017 15:46:27   [#73]

tak

https://www.experto24.pl/oswiata/stosunek-pracy/po-stanie-nieczynnym-mozna-przejsc-na-swiadczenie-kompensacyjne-i-otrzymac-odprawe.html#.WRcN-vnyjIU 

mariz13-05-2017 15:51:38   [#74]

Jacku napiszę na priv

kinia282013-05-2017 18:35:46   [#75]

Ze względów organizacyjnych (zmniejszenie liczby oddziałów) nauczycielka wyraziła w kwietniu zgodę (ustnie) na prace przez rok w szkolnej świetlicy. Kilka razy rozmawiałyśmy na ten temat i była to uzgodniona decyzja. Zależy jej na jubileuszówce, a wspólnie ustaliłyśmy że bez sensu byłoby branie klasy pierwszej, której nie doprowadzi do końca. Przepisy emerytalne się zmieniają dynamicznie i może się okazać, że nawet nie dopracuje do końca roku szkolnego. Mogłaby przejść z art. 88 KN a po 1.10. na normalną emeryturę. RP zaopiniowała pozytywnie projekt arkusza, nauczycielka nie wnosiła żadnego sprzeciwu. Poinformowałam szczegółowo Radę Pedagogiczną, że wszystko z nauczycielką zostało uzgodnione i wyraziła zgodę. Jest to zanotowane w protokole.  Przygotowałam dla niej porozumienie zmieniające, które miałyśmy podpisać w piątek 12.05. i odmówiła podpisania. Nie zgadza się na świetlicę. Jest zatrudniona przez mianowanie.  Co w tej sytuacji? Nie chcę awantur i sądów pracy.

Jacek13-05-2017 19:27:20   [#76]

winna być przeniesiona za jej zgodą na podstawie art. 18 ust. 1 KN na stanowisko wychowawcy świetlicy od 1 września br. No ale skoro się nie zgadza to nie poradzisz, a jeśli nie ma innej możliwości by jej zapewnić realizację zajęć z pensum 18 to nie ma wyjścia, trzeba rozwiązać stosunek pracy, odprawa 6 m-cy i ona złoży wniosek o przejście na emeryturę (bo rozumiem, że uprawnienia ma), więc jeszcze 3 miesięczna odprawa.

kinia282013-05-2017 22:22:51   [#77]

Czy może to być porozumienie zmieniające, jeśli oczywiście podpisze? 

Jacek13-05-2017 22:29:57   [#78]

nie.. to nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, czyli pozaumownym stosunkiem pracy, więc tylko przeniesienie na inne stanowisko.

Porozumienie zmieniające stosujemy do umów o pracę.

Ala13-05-2017 22:35:59   [#79]

powinnaś do dnia 31 maja wręczyć wypowiedzenie z art. 20 KN 

wtedy 31 sierpnia rozwiązujesz stosunek pracy i wypłacasz odprawę 6-miesięczną oraz jeśli złoży wniosek o emeryturę to jeszcze 3-miesięczną odprawę emerytalną

ale pamiętaj, że nauczycielka może w ciągu 30 dni złożyć wniosek o stan nieczynny

wtedy przenosisz ją w stan nieczynny od 1 września, nie wypłacasz odprawy a nauczycielka otrzymuje przez 6 miesięcy wynagrodzenie, po zakończeniu stanu nieczynnego składa wniosek o emeryturę a ty wypłasz 3-miesięczną odprawę emerytalną ( w związku ze zmianą przepisów emerytalnych od 1.10.2017 to się raczej nie opłaca)

w czasie tego stanu nieczynnego może pracować nawet w świetlicy u ciebie, jeśli ją zatrudnisz (nie musisz)

a jubileuszówkę można wypłacić nawet rok wcześniej

 

kinia282014-05-2017 07:05:48   [#80]

Jacku, czy mogę prosić o wzór takiego przeniesienia?  W SP wszystko muszę załatwić do 31 maja?

Jacek14-05-2017 10:03:57   [#81]

Najprościej tak

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) przenoszę Panią z urzędu, za Pani zgodą z dniem 1 września 2017 r. na stanowisko (np. wychowawcy świetlicy).
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody
....................................
   data i podpis nauczyciela
Jak się zgodzi to ok a jak nie to rozwiązujesz stosunek pracy jw. napisałem i Ala. Trzeba też pamiętać, że jak ona związkowa jest to przed dokonaniem wypowiedzenia będzie jeszcze trzeba powiadomić związki (art. 20 ust. 5a KN), które mają 7 dni na odpowiedź. Dopiero wtedy wypowiedzenie, po zapoznaniu się z ich stanowiskiem, można wręczać. I to wszystko do 31 maja załatwić.

post został zmieniony: 14-05-2017 10:08:20
kinia282015-05-2017 20:19:53   [#82]

Jacku, potrzebuję dalszej pomocy w tej samej sprawie. Wysyłam pytanie na priva. Proszę o pomoc.


post został zmieniony: 15-05-2017 20:20:13
gimnazjum18-05-2017 13:53:03   [#83]

N-l likwidowanej szkoły nie decyduje się na przeniesienie do innej szkoły ( w zw. z art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)- mimo że wstępnie złożył deklarację i ujęto go w projekcie organizacyjnym tej drugiej szkoły. Nieoficjalnie wiemy że chce dostać odprawę i do tej drugiej szkoły i tak zostać zatrudniony. Co ma zrobić dyrektor tej drugiej strony skoro pisma o przeniesieniu od niego nie dostał i zgodnie z sugestiami OP ma nie przyjąć go do pracy od września?

rzewa18-05-2017 16:17:36   [#84]

jakoś pogubiłam się, który dyrektor się pyta i o co?...

mamy dwie szkoły: A i B, szkoła A jest likwidowana -> rozumiem, że n-l miał być przeniesiony do szkoły B, zatem to dyrektor szkoły B powinien uzyskać zgodę od nauczyciela na przeniesienie i wręczyć nauczycielowi (za pośrednictwem dyrektora szkoły A i z kopią dla niego) akt przeniesienia

wobec tego nie wiem dlaczego nie został przeniesiony?

jeśli dlatego, że się nie zgodził na przeniesienie, to dlaczego dyrektor szkoły B wpisał go w AO?

niech teraz dyrektor szkoły B szybko zmieni AO umieszczając w nim vacat, zgłosi do KO wolne stanowisko, a w sierpniu przyjmie jednego z tych n-li co się zgłoszą

 


post został zmieniony: 18-05-2017 16:18:01
gregorz24-05-2017 10:15:15   [#85]

Dla katechety zatrudnionego na czas nieokreślony na 4/19 nie ma godzin od 1 września (szkoła filialna). Został tylko punt przedszkolny. Proszę o pomoc. Do 31 maja wypowiedzenie czy tak?

 

rzewa24-05-2017 22:12:07   [#86]

tak

na podstawie art 27 ust 1 KN z powodu braku godzin

gregorz25-05-2017 08:25:02   [#87]

Dziękuję

 

gregorz26-05-2017 12:29:03   [#88]

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Czy nauczyciel zwalniany na podst. art 27 ust 1 KN otrzymuje odprawę?

Jacek26-05-2017 15:07:06   [#89]

wg mnie nie otrzymuje. Poczytaj ten wątek od początku


post został zmieniony: 26-05-2017 15:08:35
cynamonowa26-05-2017 21:13:51   [#90]

Czy ktoś może podać pp...skąd OP bierze pieniądze na odprawę. czy są to wydatki własne OP, czy z góry?....

Jacek26-05-2017 21:17:35   [#91]

To wydatki OP dofinansowywane z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2017.html 

cynamonowa26-05-2017 21:23:11   [#92]

dziękuję Jacku :)

Jot21-01-2019 17:14:29   [#93]

Czy przepisy przejściowe Art 220 Prawo Oświatowe  dotyczące uzupełnienia etatu w innej szkole i liczby godzin specjalistów w odniesieniu do roku 2016/2017 dotyczą roku szkolnego 2019/2020? Jest tam napisane, że obowiązują do 31 sierpnia 2019 roku, ale mam jeszcze wątpliwości, bo wszystkie pisma odnośnie zmian trzeba dać nauczycielom do końca maja 2019...Odpowiedzcie proszę

Jot21-01-2019 17:17:25   [#94]

pomyliłam się,,,do 15 maja

Jot21-01-2019 17:26:06   [#95]

Przepraszam. Przeniosłam powyższe do właściwego wątku, bo trochę namieszałam:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]