Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zwolnienie n-la , a odprawa
strony: [ 1 ][ 2 ]
Aga2718-08-2013 20:24:59   [#01]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy przysługuje odprawa i jeżeli to jaka nauczycielowi  zatrudnionemu na 1/2 etatu , inna szkoła jest głównym miejscem pracy zwolniony z art.27 z trzymiesięcznym wypowiedzeniem . Dzięki za pomoc .

rzewa19-08-2013 00:03:26   [#02]

nie przysługuje

ametyst197311-04-2014 10:35:51   [#03]

Witam i proszę o pomoc

czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin, który będzie zwolniony z art 27 z trzymięsiecznym wypowiedzeniem przysługuje odprawa (na pdstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy  z przyczyn niedotyczacych pracowników)?

Szczególnie interesuje mnie fakt czy wymiar zatrudnienia decyduje o przyznaniu odprawy czy nie nie ma znaczenia?   

Jacek11-04-2014 11:02:11   [#04]

 rzewa napisała już wyżej i ja przychylam się do jej zdania, że nie przysługuje.

ametyst197311-04-2014 12:02:23   [#05]

Jacek

ja jestem odmiennego zdania , ale mam wątpliwośc czy wymiar zatrudnienia ma znaczenie. Jacku czy możesz uargumentować swoje zdanie?

dzięki 

Jacek11-04-2014 12:09:33   [#06]

Moim zdaniem odprawy dla nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę reguluje art. 20 ust. 2. Nie ma tam mowy o odprawach dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze.

art. 27 również nie mówi nic o odprawach. Sądzę, że gdyby ustawodawca chciał zapisać, że nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze przysługuje odprawa to zrobiłby to w ustawie.

Zawsze można nie zapłacić, nauczyciel idzie do sądu i niech sąd sprawę rozstrzygnie

ametyst197311-04-2014 12:28:34   [#07]

   Moim zdaniem nie wszysko precyzuje ustawa KN, przepisy, co do których ustawa KN nie ma zastosowania doprecyzowane są w Kodeksie pracy.

Dlatego uważam, że nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien otrzymać odprawę, której zasady określone są w "ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników". Ustawa ta nie zawiera katalogu przesłanek, które wyłączałyby prawo nauczyciela  do otrzymania odprawy. Myślę więc że w każdym przypadku wystapienia okolicznosci, które stanowią podstawę do wypłacenia odprawy, nauczyciel odprawę otrzyma. To moja interpretacja. 

Jacek11-04-2014 12:37:53   [#08]

no to byśmy się spotkali w sądzie :-)

halinah11-04-2014 12:57:51   [#09]

Ani w art. 20, ani w 27 KN nie ma mowy o nauczycielu zatrudnionym w niepełnym wymiarze. Jest mowa o nauczycielu zatrudnionym na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę. Za to art. 20 przewiduje dla takiego nauczyciela zastosowanie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pozwoliłam sobie przytoczyć art. 1,8 i 10 odpowiedniej ustawy.

Art. 20.  2.  Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Art. 27. 1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Art. 1.

1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

- zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.

2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Art. 8.

1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Art. 10.

1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

Jacek11-04-2014 13:02:36   [#10]

ale jest napisane

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

a te przyczyny to stan uniemożliwiający dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć 

halinah11-04-2014 13:07:42   [#11]

A czy wymiar zajęć = wymiar etatu?

Jacek11-04-2014 13:17:57   [#12]

no a jak inaczej?

halinah11-04-2014 13:27:18   [#13]

Zatrudniony na 12/18 etatu realizuje zajęcia w wymiarze 12 godz. Gdy ich zabraknie, zostaje zwolniony na podstawie art. 27 z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1.

ametyst197311-04-2014 13:47:59   [#14]

a czyli nie jestem sam należy się odprawa;)

Jacek11-04-2014 13:49:41   [#15]

wolę by potwierdził to ewentualnie sąd :-)

ametyst197311-04-2014 13:54:18   [#16]

Jacek

jak to Ty byłbyś nauczycielem, którego zwalniam i dostajesz jeszcze odprawę ( Twoim zdaniem niesłusznie) to chciałbyś sie jeszcze spotykać w sądzie? Po co?

 

Jacek11-04-2014 14:02:10   [#17]

piszę z pozycji dyrektora, że nie wypłaciłbym i nie wypłacałem nigdy w takich sytuacjach, informując nauczyciela, że do sądu może iść


post został zmieniony: 11-04-2014 14:03:06
izael11-04-2014 14:02:21   [#18]

ja za Jackiem:)

w sytuacji, gdy nie ma precyzji w przepisach, to wybieram rozwiązanie bezpieczniejsze finansowo dla szkoły, czyli włączam procedurę RWD dla dyrektora i informuję nauczyciela, że oczywiście może wystąpić do sądu pracy i że każdy wyrok potraktuje z należytym szacunkiem

 

ametyst197311-04-2014 14:07:07   [#19]

jak tak bardzo kochacie sądy - OK

Jacek11-04-2014 14:13:32   [#20]

sądy są dla ludzi, szkoła dla uczniów, a wyroki do wykonania lub pogodzenia się z nimi :-)

rzewa11-04-2014 22:58:04   [#21]

a jeśli dyrektor wypłaci odprawę a RIO czy OP zakwestionuje, to JAK dyrektor wykaże, że miał rację???

nie udowodni, że się odprawa należała i stanie przed komisja dyscypliny finansów publicznych :-(

dyrlo12-04-2014 10:39:11   [#22]

A to bardzo nieprzyjemna rzecz :-(

Macia13-04-2014 01:33:26   [#23]

no a jeśli pracodawca zatrudnia 35 pracowników. a zwalnia 1 n-la to chyba nie podchodzi pod zwolnienia grupowe poza tym ten n-el to emeryt zatrudniony na 1/2 etatu na czas nieokreślony to chyba mu nie przysługuje muodprawa

 

hania13-04-2014 07:58:18   [#24]

to, że emeryt - nieistotne

zatrudniony przez umowę o pracę  na czas nieokreślony - odprawa wg

Art. 20.  2.  Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

i nieistotne, że ta ustawa dot zwolnień grupowych...

art 20 mówi, że świadczenia takie ( wysokość) jak w tej ustawie z 13 marca.....

rzewa13-04-2014 11:18:27   [#25]

ale jak zatrudniony na 1/2 etatu, to zwolnienie następuje na podstawie art 27 ust 1 KN (z powodu braku godzin) i -> bez odprawy

w art 20 ust 1 wyraźnie zaznaczono, że dotyczy tylko tych n-li, którym nie można zapewnić pełnego wymiaru godzin więc w tym wypadku zwolnienie z powodu braku godzin by wypełnić 1/2 wymiaru nie podpada pod art 20 ust 1 KN

Art. 20. ust. 1. Dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

zatem jeśli n-l zatrudniony na 1/2 etatu jest zwalniany z powodu całkowitej likwidacji szkoły, to przysługuje mu odprawa określona w art 20 ust 2 KN, ale

jeśli szkoła nadal ma istnieć, tylko zmniejsza się liczba godzin jaką może otrzymać n-l zatrudniony w niepełnym wymiarze, to zwolnienie na podstawie art 27 ust 1 KN i bez odprawy


post został zmieniony: 13-04-2014 11:24:55
izael14-04-2014 06:22:49   [#26]

tylko do tego, co napisała rzewa, trzeba dodać, że prawnicy wypowiadają się różnie w kwestii odprawy z art. 27

 

są takie OP, gdzie prawnicy na piśmie stwierdzili konieczność wypłaty odprawy w wysokości takiej, jak o określono w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania...

nasz PIP twierdzi, że trzeba płacić

Ja nie płaciłam, ale sąd zawsze może mieć inne zdanie:)

hania14-04-2014 07:22:02   [#27]

ano właśnie

annamaria22-01-2015 12:28:19   [#28]

n-l zatrudniony w tym roku przez mianowanie ma 11 godzin....w przyszłym roku jedynie 3 godziny........

wypowiedzenie w maju, jaka odprawa?????? prawnik mówi że proporcjonalna...

Jacek22-01-2015 13:22:57   [#29]

Miał ograniczenie, teraz nie można tego dalej zastosować, bo nie ma co najmniej 1/2 etatu więc wypowiedzenie i odprawa tak jakby pracował w pełnym wymiarze. Wprost o tym mówi art. 22 ust. 2a.

Prawnik jest w błędzie i nie chodziłbym do niego nawet proporcjonalnie :-)

 

Art. 22. 2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20.
2a. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2.
annamaria22-01-2015 13:38:23   [#30]

czyli 6 razy zasadnicza

Jacek22-01-2015 14:04:20   [#31]

owszem

olaszyma10-05-2017 15:16:21   [#32]

Podnoszę bo właśnie mam wątpliwości (ja i OP). Przeszkolona również przez OSKKO ;-) o tym że nauczyciel nie może być zatrudniony na umowie czasowej chyba że jest to zastępstwo lub jest stażystą, w 2015 roku zmieniłam nauczycielowi umowę z określonego  na czas nieokreślony (zatrudniony na 4h, podstawowe zatrudnienie w innej szkole w gminie w pełnym wymiarze, dyplomowany).Wcześniej pracował już kilka lat u nas i miał umowy zawsze na rok. Teraz, kiedy gimnazjum będzie włączona go SP, nie będzie już godzin dla tego nauczyciela.

1. Czy należy się mu odprawa?

2.Jeżeli tak to jaka? Jeżeli nie to na jakiej podstawie?

3. Czy powinnam dać mu trzymiesięczne wypowiedzenie?

rzewa10-05-2017 17:07:37   [#33]

tu ma zastosowanie art 225 specustawy bo rozumiem, że te parę godzin to w gimnazjum jest, więc

1. będzie się należała o ile on odmówi stanu nieczynnego

2. jeśli weźmie odprawę to będzie to prawdopodobnie 2 lub 3 jego wynagrodzenia urlopowe (to xzależy od stażu pracy zaliczonego u Ciebie) - pp to art 225 ust 11 specustawy

3. wręczysz wypowiedzenie, o ile on odmówi przejścia w stan nieczynny -> do 15 maja musisz mu wręczyć przeniesienie w stan nieczynny


post został zmieniony: 10-05-2017 17:11:52
olaszyma10-05-2017 18:42:39   [#34]

Rzewo ale dlaczego stan nieczynny, jeżeli jego miejscem zatrudnienia jest inna SP (tam ma od lat pełny etat i zatrudnienie przez mianowanie) i tak też będzie dalej.  W innym miejscu specustawy jest przecież informacja że stan nieczynny przerywa się jeżeli nauczyciel znajdzie pracę. A on tę pracę ma od zawsze w tamtej SP.

Jacek10-05-2017 19:37:05   [#35]

bo ma u Ciebie u mowę i nie ważne, że pracuje gdzie indziej.

olaszyma10-05-2017 19:59:42   [#36]

to w takim razie zmiana umowy na nieokreślony dwa lata temu była błędem ?

Jacek10-05-2017 20:06:33   [#37]

a dlaczego?

olaszyma10-05-2017 20:24:24   [#38]

bo OPek twierdzi że nie powinnam była tego robić jeżeli nauczyciel był tylko zatrudniany na 3 lub 4 h do zajęć typu Ed dla bezp których zawsze było mało w gimn. No a teraz jeszcze reforma. Poza tym dalej nie rozumiem jak się ma propozycja stanu nieczynnego i ewentualnie jej przyjęcie przez nauczyciela do faktu,bo ze od 1.09.17 nauczyciel ten będzie miał pracę w pełnym wymiarze.

Jacku znalazłam w wątku "Ruch kadrowy" pomysł na rozwiązanie mojego problemu. Nauczyciel w swojej SP (tam gdzie ma pełny wymiar i zatr przez mianowanie) musi uzyskać zgodę dyrektora na zatrudnienie u mnie. Tamten dyrek tej zgody nie daje więc umowa u mnie się rozwiązuje. Czy tak można?


post został zmieniony: 10-05-2017 20:34:10
Jacek10-05-2017 20:34:26   [#39]

zatrudniam od lat nauczyciela (mianowany) edb na 3 czy 2 godziny i ma umowę na czas niekreślony, bo tak stanowi KN (art. 10 ust. 6).

I to jest jego odrębny stosunek pracy u mnie, podobnie u Ciebie. Zatem jak w kolejnym roku nie będzie dla niego godzin dam mu stan nieczynny i on się oczywiście nie zgodzi i dostanie odprawę. Oczywiście z tej części etatu, na którym jest zatrudniony.

AnJa10-05-2017 20:38:42   [#40]

Brak zgody tamtego dyrka na zatrudnienie u Ciebie oznacza, ze jeśli jednak on będzie u Ciebie pracował to w przyszłym roku tamten dyrek go zwolni.

O ile tamto zatrudnienie uznamy za podstawowe;-)

olaszyma10-05-2017 20:42:31   [#41]

A nie wygląda to na lukę w prawie a odprawa nie będzie naruszeniem finansów publicznych? Nie byłoby sensowniej dać wypowiedzenia jak kazdemu zatrudnionemu na umowę na czas nieokreślony i potem wypłacić stosowna odprawę zamiast robić jakieś podchody ze stanem nieczynnym i odmową jego przyjęcia, żeby potem wypłacić taką sama odprawę.


post został zmieniony: 10-05-2017 20:46:20
AnJa10-05-2017 20:49:26   [#42]

Jeśli specustawa przewiduje takie rozwiązanie  to nie będzie to naruszenie.

O sensowności nie wypowiem się;-)

olaszyma10-05-2017 20:52:15   [#43]

No właśnie ! Ale dzięki za wszystkie podpowiedzi, będę miała argumenty dla OP że to nie ja zawaliłam przekształcając kilka lat temu umowę na czas nieokreślony. (Bo dzisiaj już OPR dostałam) 

gimjh10-05-2017 20:55:30   [#44]

Mam bardzo podobny problem. Zatrudniam n-la na 3/18 edb. Jest to n-l mianowany, umowa na czas nieokreślony.  Jego podstawowym miejscem pracy jest LO. Tam ma cały etat. Od września u nas (gim) nie będzie dla niego godzin.

Powinnam:

1. poinformować o braku godzin i przeniść w stan nieczynny?

2. Nie godzi się, dostaje odprawę (z 3/18?) ale nadal ma cały etat w LO?

Jacek10-05-2017 21:38:34   [#45]

2 razy tak

gimjh10-05-2017 21:42:24   [#46]

Dziękuję za pomoc.

rzewa10-05-2017 22:15:29   [#47]

do #41: w tym roku w gimnazjum n-lowi zatrudnionemu na czas nieokreślony nie można dać wypowiedzenia z powodu braku godzin -> jeśli musimy zredukować zatrudnienie, to można TYLKO dać wypowiedzenie z powodu nieprzyjęcia przez n-la stanu nieczynnego

tak niestety stanowi art 225 specustawy, który dotyczy każdego n-la zatrudnionego na czas nieokreślony bez względu na wymiar

olaszyma11-05-2017 08:41:20   [#48]

A pismo do nauczyciela jakie? Takie jak z propozycją zmniejszenia wymiaru , tylko że z informacja iż w związku z brakiem godzin przedmiotu  wynikającym z włączenia g do SP proponuję Pani stan nieczynny a w razie nieprzyjęcia rozwiązanie umowy o pracę ?


post został zmieniony: 11-05-2017 08:41:57
Jacek11-05-2017 08:46:16   [#49]
rzewa wzory dokumentów kadrowych w związku ze specustawą
Pobierz: Wzory kadrowe - specustawa.zip* (119 KB)
olaszyma11-05-2017 09:56:04   [#50]

Dziękuję Jacku. A ja drążę dalej. Rozumiem że nauczyciel powinien raczej odmówić przeniesienia w stan nieczynny (bo albo praca w tej drugiej szkole w pełnym wymiarze,  albo stan nieczynny w wyniku likwidacji gimnazjum), jeżeli nie przyjmie to z dniem 31 sierpnia 2017 stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

Czy płacę odprawę ?

strony: [ 1 ][ 2 ]