Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kontrola obowiazku szkolnego
strony: [ 1 ]
szi27-07-2012 12:40:04   [#01]

Od 5 r.ż. dziecko mieszka w obwodzie naszej szkoły, czyli należy do naszego obwodu, ale jest zameldowane w obwodzie innej szkoły. Od września przyjdzie do I klasy. Czy dyrektor szkoły, gdzie dziecko jest zameldowane, powinien przekazać ucznia do naszej szkoły? 

 

rzewa27-07-2012 13:35:05   [#02]

nie

Dyrektor waszej szkoły powinien poinformować dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko jest zameldowane, że dziecko to zamieszkuje w obwodzie waszej szkoły (podając oba dokładne adresy)

oczywiście wcześniej powinien otrzymać oświadczenie rodzica o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie waszej szkoły (z podaniem dokładnego adresu)

szi27-07-2012 13:54:25   [#03]

I później, każdego roku, należy powiadomić dyrektora szkoły, gdzie dziecko jest zameldowane, że realizuje obowiązek szkolny w miejscu zamieszkania, czyli w naszej szkole?

 

rzepek27-07-2012 14:23:05   [#04]

Tak

rzewa28-07-2012 20:51:46   [#05]

nie

zgodnie z oświadczeniem rodzica tamten dyrektor powinien wykreślic dziecko z księgi ewidencji, a wy powinniście je umieścić w swojej księdze 1.09

szi29-07-2012 08:25:08   [#06]

Będę miała taką sytuację: dziecko mieszka i jest zameldowane w obwodzie innej szkoły, ale ze względu na dojazdy rodziców do pracy, dziecko ma do klasy pierwszej od 1.09., chodzić do naszej szkoły (inny obwód).

Czy w tej sytuacji następuje przekazanie ucznia? 

 


post został zmieniony: 29-07-2012 08:28:20
DYREK29-07-2012 13:19:06   [#07]
Co to jest przekazanie ucznia ?

Druk przekazania ucznia: http://www.swiadectwa.oswiata.org.pl/doc/druk_szkolny_022.pdf

już nie obowiązuje od kilku dobrych lat ?

 

W obowiązujących przepisach dotyczących obowiązku szkolnego występuje pojęcie zamieszkania, a nie zameldowania.

 

Dyrektor szkoły przyjmującej powiadamia dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka o przyjęciu ucznia do szkoły oraz informuje go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

Dyrektor szkoły przyjmującej postępuje zgodnie z:

Art. 16. UoSO

(...)

6. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art.2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

i

rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208).

oraz

Kodeks cywilny: ROZDZIAŁ II, Miejsce zamieszkania

 

 


post został zmieniony: 29-07-2012 13:21:25
szi29-07-2012 18:40:59   [#08]

Bardzo dziękuję.

rzepek01-08-2012 20:03:41   [#09]

Rzewo,proszę, podaj mi, jaka jest pp, że mam wykreslić z ksiegi ewidencji dziecko zameldowane u mnie, a mieszkające i chodzące do szkoły w innej miejscowości. Bo na razie  -to co roku  dostaję informację od tamtego dyrektora, że "moje" dziecko chodzi do jego szkoły. W mojej księdze nadal to dziecko jest, ale z notatką, że chodzi do innej szkoły. Tak samo -ja muszę wysyłać co roku informację, że dziecko z innej miejscowości chodzi do mnie. Miałam kontrole ksiąg ewidencji i było ok.

Edit: pp juz widzę, ale  wydaje mi się, że jednak mam co roku informowac tamtego dyrektora o spełnianiu obowiązku szkolnego (no bo rodzice mogą się znów wyprowadzić i dzieciak "zniknie"


post został zmieniony: 01-08-2012 20:06:04
rzewa01-08-2012 23:35:26   [#10]

UoSO: Art. 19. ust. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:
1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;
2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

§ 3b. ust. 1. Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

ust. 2. Do księgi ewidencji, o której mowa w ust. 1, wpisuje się:
1) według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.
2) informacje o:
a) szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wymienionych w § 3a ust. 2 pkt 2 lit. a, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny,
b) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora gimnazjum, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.

A dziecko nie zniknie, bo jest u Ciebie wpisane do księgi ewidencji dopóki nie otrzymasz za pośrednictwem dyrektora szkoły, której jest ono uczniem, oświadczenia rodzica o zamieszkiwaniu w obwodzie innej szkoły

Magdalena02-08-2012 07:49:02   [#11]

To zamieszkiwanie, czy zameldowanie to nie jest taka jasna sprawa. Przepis przepisem, a my i tak robimy jak chce KO, czy MEN ...

MEN interpretuje te przepisy jak im w danym momencie wygodnie. Wystarczy poczytać instrukcję od SIO - autor Naczelnik Wydziału Statystyki i Analiz w Departamencie Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego MEN

Wiersz 1- należy wykazać liczbę dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałych w obwodzie szkoły, na podstawie wykazu z ewidencji ludności w gminie. wykaz oczywiście jest wg miejsca stałego zameldowania, bo w gminie nie mamy osób zamieszkałych

Zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o systemie informacji oświatowej dane o realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na pobyt stały na terenie gminy przekazywane są tylko w terminie sprawozdawczym 31 marca. Tutaj już wprost podano, że chodzi o zameldowania.

Instrukcję ciężko nazwać wykładnią prawa i ponad ustawą ona nie stoi - rzekomo... spróbował z Was ktoś zrobić to zgodnie z ustawą, a nie tak jak napisano w instrukcji? ;-D

rzewa02-08-2012 12:28:49   [#12]

na podstawie wykazu z ewidencji ludności tworzy się listę dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu -> ale to nie znaczy, że na tej liście są tylko dzieci zameldowane w obwodzie szkoły.

zameldowane lądują na tej liście automatycznie, ale do niej należy dopisać te, które zamieszkują w obwodzie, choć nie są zameldowane oraz wykreślić te, które nie zamieszkują choć są zameldowane

nie zmienia to faktu, że podstawą listy jest wykaz z ewidencji - podstawa nie oznacza, że na liście mogą być tylko dzieci zameldowane

natomiast drugie zdanie instrukcji odnosi się do młodzieży objętej obowiązkiem nauki, kontrolę którego sprawują gminy - owszem jest tu niespójność pomiędzy ustawą o SIO a UoSO, która została skorygowana w nowej ustawie o SIO (ale dopiero po tym jak zafunkcjonuje w pełni nowe SIO, w okresie przejściowym jest "po staremu")

.....
a już niedługo zameldowania nie będzie... :-)


post został zmieniony: 02-08-2012 12:30:33
Kaz06-11-2012 19:28:22   [#13]

Dziecko zameldowane w obwodzie naszej szkoły uczęszcza do szkoły za granicą. Czy w takim przypadku wystarczy pisemne oświadczenie rodzica, że dziecko uczęszcza do takiej szkoły, czy też musi to być zaświadczenie z tamtej szkoły? Czy należy żądać od rodziców takiego pisma corocznie? Proszę o wskazówki.

rzewa06-11-2012 21:27:03   [#14]

wystarczy informacja od rodziców, ale musi być corocznie i rodzice powinni ją dostarczyć bez wezwania w terminie do 30.09 każdego roku - art 18 ust 1 pkt 4 UoSO

Daniel120828-01-2013 20:55:09   [#15]

Witam!

Systematycznie wraca do mnie ten problem i już nie mam pomysłów. Może ktoś mi podpowie jakieś skuteczne sposoby???

Ale w czym rzecz, otóż moja szkoła funkcjonuje przy placówce interwencyjnej. Dzieci przyjmowane są do szkoły na czas pobytu w placówce interwencyjnej. Dużo gorzej i z problemami odbywa się droga powrotna. Nie zawsze jednak można to skutecznie załatwić, gdyż dyrektorzy szkół z których uczniowie przyszli do mojej, bronią się rękami i nogami. Po opuszczeniu placówki interwencyjnej powinny wrócić do szkół z których tu przyszły. Jednak jest to bardzo trudne. Po odejściu ode mnie niektóre gdzieś "giną". Nie wracają do tych swoich szkół, rodzice nie odpowadają na pisma, sądy nie reagują..... i mam te dusze na swoim stanie i małe szanse na jakieś pozytywne ruchy.

Co robić? Jak można próbować sobie z tym problem poradzić???

Dodam tylko, że szkoły tzw. rejonowe, nie chcą ponownie przyjąć, bo skreśliły i przekazały dokumenty do mnie /i są szczęśliwe/. Rodzice w ogóle nie reagują, sądy tak samo, mimo wysyłania kolejnych pism o nierealizacji obowiązku szkolnego.

Może ktoś coś podpowie? Wiele głów to nie jedna.......:-) Z góry dzięki!

Ala29-01-2013 10:40:43   [#16]

szkoła rejonowa (dot. SP i G) ma obowiązek przyjąć ucznia zamieszkałego w obwodzie

i kontrolować spełnianie obowiązku szkolnego

to Ty możesz skreślić ucznia po opuszczeniu placówki interwencyjnej bo nie jesteś szkołą rejonową i przekazać dokumenty do rejonowej

tam powinni się zająć odszukaniem ucznia i egzekucją spełniania obowiązku szkolnego


post został zmieniony: 29-01-2013 10:43:40
Ala29-01-2013 11:57:09   [#17]

dopiszę jeszcze:

tak długo aż sprawa się nie wyjaśni nękałabym z dużą częstotliwością szkołę rejonową o informację gdzie przesłać dokumenty ucznia

do zmęczenia przeciwnika :)

kulka24-09-2013 10:35:08   [#18]

Czy jeśli zgodnie z wykazem dziecko powinno spełniać u nas obowiązek szkolny, a nie zostało zapisane do szkoły i nie potrafię ustalić, czy lub gdzie realizuje obowiązek,  a zgodnie z UoSO 50% nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu miesiąca to nierealizacja obowiązku - wysyłam upomnienie do rodziców?

kulka24-09-2013 17:06:04   [#19]

A czy Wy, w takim przypadku wysyłacie upomnienia (mój post powyżej)?

Bo jeśli do końca września nie uda mi się "namierzyć" rodziców, którzy pozostali u nas zameldowani, ale wyjechali i dziecko zapisali do szkoły gdzieś w Polsce, to jak mam wykazać, że spełniają lub nie-obowiązek szkolny? Więc teraz  wysyłam upomnienia. Czy dobrze robię? Proszę o odpowiedź.Po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji.

DYREK24-09-2013 20:20:32   [#20]

dobrze, najlepiej wysłać pismo poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

zobacz wątek:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49405

 


post został zmieniony: 24-09-2013 20:22:42
malchow26-09-2013 19:59:44   [#21]

A może w końcu Ustawodawca przejrzałby stworzone dokumenty

i wyprowadził normalnie pracujących ludzi na łąkę RZECZYWISTOŚCI.

To jakiś absurd. my mamy się zastanawiać co wpisać w SIO i co autor miał na myśli.

 

 

 

 

Dan6714-04-2016 13:59:02   [#22]

Witam!

Jako  SOSW wysyłamy corocznie informacje do szkół w obwodzie których mieszkają nasi uczniowie o tym , że realizują obowiązek szkolny u nas. Jeżeli taka informacja "poszła" do szkoły obwodowej i uczniowie są zameldowani tymczasowo w naszej miejscowości /rodzice meldują tymczasowo dzieci, które mieszkają w internacie - ale nie zawsze. czy SOSW ma obowiązek informować szkołę gimnazjalną ogólnodostępną w tej miejscowości w której jest SOSW, cze dziecko realizuje u nas obowiązek szkolny /chociaż już poszła informacja do szkoły w obwodzie której mieszka/.

trochę to zawiłe, ale może ktoś poradzi

rzewa14-04-2016 15:33:23   [#23]

w internacie, nawet zameldowane, dziecko nie zamieszkuje na stałe -> na stałe zamieszkuje tam, gdzie mieszkają rodzice

rozstrzygnął to już NSA

Dorka14-04-2016 17:49:02   [#24]

Taka oto zagwozdka: dzieci bez jakiegokolwiek meldunku, zamieszkujące niegdyś w naszym rejonie, potem w innej dzielnicy miasta, uczęszczały 4 lata do naszej szkoły. W połowie maja ubiegłego roku matka oświadczyła, że wyjeżdża na stałe do Anglii i zabiera dzieci. Od tego czasu nie mamy żadnego kontaktu ani potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego ( kl.1, 4 i 5). Czy można je wykreślić, skoro ani nie mają meldunku, ani nie zamieszkują w obwodzie szkoły?

Dorka14-04-2016 17:51:23   [#25]

Małe sprostowanie: oczywiście 4 lata chodziła najstarsza. Najmłodsza nawet nie zaczęła, ale wcześniej została przez matkę zapisana, więc widnieje w wykazie.

Zak14-04-2016 19:21:16   [#26]

Powinny zostać wykreślone z chwilą przeprowadzki z waszego obwodu do innej dzielnicy. Dzieci ewidencjonujemy wg adresu zamieszkania a nie zameldowania.

sońka14-04-2016 23:05:20   [#27]

Jaka jest podstawa prawna przyjęcia dziecka na podstawie oświadczenia rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły?

 

Jacek14-04-2016 23:49:29   [#28]

na podstawie tegoż oświadczenia :-) , choć zeznać może nieprawdę wtedy skierowanie do prokuratury za składanie fałszywych oświadczeń


post został zmieniony: 14-04-2016 23:50:33

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]