Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wzory wypowiedzeń
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Danusia10-05-2012 11:59:59   [#03]

Ja mam taki:


……………………………………………..

Pan


nauczyciel mianowany

       Wypowiedzenie warunków umowy o pracę z art. 20 Ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) wypowiadam Panu dotychczasowe warunki pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 sierpnia 2012 r.

Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy jest zmniejszenie liczby oddziałów w szkole uniemożliwiające zatrudnienie Pana w pełnym wymiarze zajęć.

Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia 1 września 2012 r., proponuję następujące nowe warunki pracy: zatrudnienie w wymiarze 15/18 etatu oraz wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 851,67 zł brutto, uwzględniając stopień nauczyciela mianowanego i wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym (art. 22 ust. 2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).

Jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do 15 lipca 2012 r.,nie złoży Pan oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę. W razie odmowy przyjęcia przez Pana zaproponowanych warunków pracy stosunek pracy zostanie rozwiązany z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem 31 sierpnia 2012 r., w trybie art. 20 ust. 1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wówczas – zgodnie z art. 20 ust. 2 – przysługuje Panu odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Jednocześnie informuję, że jeżeli złoży Pan, w terminie 30 dni od doręczenia wypowiedzenia warunków pracy, pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, zostanie Pan przeniesiony w stan nieczynny zgodnie z art. 20 ust. 5c Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wraz z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy z Panem wygaśnie

Informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Wydziału …. Pracy Sądu Rejonowego w…. – adres:

……………………………………….. ……………………………………

(potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis) (podpis dyrektora)

 Trochę sie porozjeżdżało....sorry.

Danusia10-05-2012 12:56:54   [#05]
Zostaje o rozwiązaniu stosunku pracy, stanie nieczynnym i odprawie. 
rzewa10-05-2012 13:31:04   [#06]

niestety ten przykład jest zły - nie można wypowiadać warunków umowy o pracę komuś, kto jest zatrudniony na podstawie mianowania, nie mówiąc już o tym, że nie można dokonywać wypowiedzenia warunków stosunku pracy na podstawie art 20 KN

nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie należy zaproponować ograniczenie w trybie art 22 ust 2 KN, a w razie braku jego (natychmiastowej) zgody, należy wręczyć mu wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art 20 ust 1 KN (można zrocić to jednocześnie) - wzór pisma jest w wymianie plików

w przypadku nauczyciela pełnozatrudnionego na podstawie umowy o pracę (kontraktowego) należy zaproponować nowe warunki pracy w trybie opisanym w art 42 k.p. z jednoczesnym wypowiedzeniem, w razie ich nieprzyjęcia, stosunku pracy na podstawie art 20 ust 1 KN

Danusia10-05-2012 13:42:41   [#07]

W którym miejscu wymiany?

Na marginesie dodam, ze wzór zaczerpnęłam  z "Monitora Prawnego Dyrektora" (Miesięcznika Dyrektora Szkoły) - nr 5 z maja 2011 . Pismo polecane przez OSKKO (taki nadruk). Pozdrawiam.


post został zmieniony: 10-05-2012 13:49:18
Jacek10-05-2012 14:01:31   [#08]

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) z dniem 31 sierpnia 2012 r.,  za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, które rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2012 r., rozwiązuję z Panem stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych spowodowanych zmniejszaniem się liczby oddziałów, a tym samym grup ćwiczeniowych z wychowania fizycznego, co skutkuje zmniejszeniem liczby godzin z ww. przedmiotu.

Uzasadnienie:

Jest Pan nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego i posiada Pan odpowiednie kwalifikacje. Zmniejszanie się liczby godzin wychowania fizycznego wynika ze zmniejszającej się liczby oddziałów, a co za tym idzie zmniejszeniem ilości grup ćwiczeniowych i łącznej liczby godzin tego przedmiotu. W planowanej organizacji roku szkolnego 2012/2013 zaplanowano 40 godzin wychowania fizycznego, co wystarczy do zapewnienia pracy dwóm spośród czterech nauczycieli wychowania fizycznego. W zawiązku z brakiem możliwości ograniczenia zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 KN decyzja wymieniona na wstępie jest uzasadniona.

Jednocześnie informuję Pana, że:

1) zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 20 ust 5c Karty Nauczyciela przysługuje Panu prawo wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny w ciągu 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wypowiedzenia.

2) w przypadku braku wniosku o stan nieczynny i rozwiązaniu stosunku pracy przysługuje Panu odprawa w wysokości 6-krotnego wynagrodzenia zasadniczego (art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela)

Pouczenie:

 

W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ………..

rzewa10-05-2012 14:12:55   [#09]

wzór pisma w sprawie ograniczenia etatu n-la z art 22 KN
Pobierz: art 22.zip* (2 KB)

przypominam o konieczności przeprowadzenia wcześniejszej konsultacji z zz-tami jeśli ma być to jednocześnie wypowiedzenie z art 20, bo można wyrzucić z pisma tę część o wypowiedzeniu (o stanie nieczynnym również) - wtedy konsultacji wcześniej przeprowadzać nie trzeba

a to pismo (#03) będzie ok, jeśli będzie dotyczyć n-la kontraktowego i oczywiście dokonamy zmiany co do wysokości ew. odprawy jak również do podstawy prawnej zostanie dodany art 42 k.p., czyli Na podstawie  z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art 42 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) itd

Danusia10-05-2012 18:12:28   [#10]
Dziękuję.
drops10-05-2012 22:36:12   [#11]

Wykorzystałam to co napisał Jacek, proszę o sprawdzenie w szczególności tego co wytłuszczone, czy może być tak, czy: zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowisku nauczyciela


Uzasadnienie:

Jest Pani nauczycielem mianowanym zatrudnionym na stanowisku nauczyciela języka polskiego i posiada Pani odpowiednie kwalifikacje. Zmniejszanie się liczby godzin języka polskiego wynika ze zmniejszającej się liczby oddziałów. W planowanej organizacji roku szkolnego 2012/2013 zaplanowano 52 godziny języka polskiego, co wystarczy do zapewnienia pracy trzem spośród czterech nauczycieli języka polskiego. W zawiązku z brakiem możliwości ograniczenia zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 KN decyzja wymieniona na wstępie jest uzasadniona.

AsiaJ10-05-2012 22:42:09   [#12]
ja bym nie pisała o innych nauczycielach, bo pismo kierujesz do tego konkretnego:-)
drops10-05-2012 22:44:38   [#13]

może tak: W planowanej organizacji roku szkolnego 2012/2013 zaplanowano 52 godziny języka polskiego, co nie wystarcza do zapewnienia pracy wszystkim nauczycielom języka polskiego?


albo w ogóle nie pisać o ilości godzin: Jest Pani nauczycielem mianowanym zatrudnionym na stanowisku nauczyciela języka polskiego i posiada Pani odpowiednie kwalifikacje.  W planowanej organizacji roku szkolnego 2012/2013 zmniejszyła się liczba godzin języka polskiego, co wynika   ze zmniejszającej się liczby oddziałów.W zawiązku z brakiem możliwości ograniczenia zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 KN decyzja wymieniona na wstępie jest uzasadniona.


post został zmieniony: 10-05-2012 22:50:32
AsiaJ10-05-2012 22:59:04   [#14]

drops, tego nauczyciela najprawdopodobniej nie interesuje ilość wszystkich godzin  z polskiego i sytuacja innych nauczycieli, więc moim zdaniem to nie jest argument...

wzór Jacka jest sprawdzony,bez obaw możesz skorzystać,

ale napisz jak uważasz:-)

Jacek10-05-2012 23:23:55   [#15]

wypowiedzenie zawierać musi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Przyczyna to faktyczne, konkretne okoliczności, które powodują, że danego pracownika, pracodawca chce zwolnić z pracy. Jeżeli przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie są zmiany organizacyjne, należy je opisać w wypowiedzeniu co we wzorze jest opisane

 

elgon11-05-2012 17:32:53   [#16]
a może ktoś podrzuci  wzór wypowiedzenia dla nauczycieli, którym trzeba wypowiedzieć umowę w związku z przekazaniem szkoły stowarzyszeniu od 01 września, dziękuję
rzewa12-05-2012 05:03:48   [#17]

nie można rozwiązać z n-lem stosunku pracy z powodu przekazania szkoły stowarzyszeniu w trybie art 5 ust 5g UoSO - można rozwiązać stosunek pracy z n-lem z powodu złożenia przez n-la oświadczenia o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, na podstawie art 5 ust. 5n UoSO w związku z art 20 ust 1 KN (wzór pisma bez zmian, należy tylko poprawić podstawę prawną)

UoSO art. 5 ust. 5m. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5l, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

5n. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5m, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły lub placówki, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.


irekm113-05-2012 21:03:13   [#18]

Chciałbym się upewnić. Muszę zmiejszyć w przyszłym roku wymiar godzin nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na czas nieokreślony. Z pełnego etatu do 0,5 etatu. Rozumiem że musi być porozumienie zmieniające. Czy w razie nieprzyjęcia nowych warunków przez nauczyciela, musi być art.20 i 6-io miesięczna odprawa, czy tylko zwolnienie z 3-miesięcznym wypowiedzeniem?

Jacek13-05-2012 21:31:50   [#19]

jak nie przyjmie to wypowiedzenie z art. 20. Nauczyciel może w ciągu 30 dni wnioskowac o stan nieczynny a jeśli nie zrobi tego to odprawa w zależności od stazu pracy od 1 miesiąca do 3 miesięcy

rzewa13-05-2012 21:54:46   [#20]

zwolnienie za 3-miesięcznym wypowiedzeniem na podstawie art 20 KN z odprawą wynikającą z art 20 ust 2 zdanie drugie KN

irekm113-05-2012 22:15:27   [#21]

Rozumiem, że najpierw informuję związki, czekam 7 dni i wręczam wypowiedzenie do końca maja. Nauczyciel zarowno zatrudniony przez mianowanie jak i na czas nieokreślony ma 30 dni na podjecie decyzji co do stanu nieczynnego. Jeśli nie zgłosi to różnica jest tylko w wysokości odprawy nauczyciela mianowanego i np. kontraktowego. Czy tak?

Jacek13-05-2012 22:20:25   [#22]

tak

irekm113-05-2012 22:25:28   [#23]

Dzięki.

juasia14-05-2012 08:48:01   [#24]

A czy może ktoś się podzielić wzorem pisma dla kontraktowego- wypowiedzenie zmieniające. N-l z  18 godzinnego etatu przechodzi na 0,8 etatu łączonego (polski+świetlica). Czy to ma byc porozumienie zmieniające za porozumieniem stron?

rzewa14-05-2012 08:56:29   [#25]

przeczytaj post #06 i #09 odnośnie postu #03

juasia14-05-2012 09:28:45   [#26]

Dzieki rzewo, ale trapi mnie jeszcze jedno rozwiązanie: porozumienie zmieniające umowę o pracę  na mocy zgodnego porozumienia stron. Czy jest taka możliwa forma?

Ponadto czy należy dawać wypowiedzenie warunków pracy jezeli n-l ma wpisane w umowie zatrudniene na: pełen etat (bez wskazania czy jest to 18/18, czy 26/26) i ja mu ten etat zapewniam tyle tylko ze nie bedzie to już 18/18, tylko pełen etat ale wynikajcy z łaczonego pensum?

gaj14-05-2012 09:50:47   [#27]

Czy art.22 KN nie jest dla OP?

Jacek14-05-2012 12:33:10   [#28]

jest ale jego ust. 1

Bas14-05-2012 19:12:33   [#29]

Interesuje mnie sytuacja opisana w # 3 (ze zm. #6) - czyli obniżenie wymiaru dla kontraktowego - wypowiedzenie zmieniające z wypowiedzeniem. Jeżeli przyjmie nowe warunki, nie otrzymuje odprawy, prawda? Z góry dziekuję.

jasza6614-05-2012 19:38:52   [#30]

do #24

 

Ja prosze nauczyciela o zgode na przeniesienie. Jak się zgodzi, to przenoszę.

 

Np. tak

 

Na podst. Art. 18 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572)

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie Pani na stanowisko nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla dwóch stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze:

  • Nauczyciel  j. polskiego (pensum 18 godzin)
  • Nauczyciela wychowawca świetlicy (pensum 26 godzin)

 

Przeniesienie pozwoli na zatrudnienie Pani w pełnym wymiarze.

 

Zgoda na przeniesienie wpływa na  Pani pensum ale nie wpływa na Pani wynagrodzenie.

 

Uwagi:

Przewidywane zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013:

Nauczyciel  j. polskiego: 14 godzin

Nauczyciel wychowawca świetlicy:  6 godzin

Pensum: 20 godzin

 

 

puma14-05-2012 20:28:54   [#31]

[#18] Jacku, czy w przypadku nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony nie stosuje się

Art. 27. 1.  Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem?

puma14-05-2012 20:54:06   [#32]

Czy w przypadku nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na 12/18 na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jako podstawę rozwiązania stosunku pracy stosuje się art. 20 ust. 2 czy art. 27 ust.1? Odprawa lub stan nieczynny raczej nie?


post został zmieniony: 14-05-2012 20:54:48
DYREK14-05-2012 21:00:17   [#33]

jeżeli kontraktowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze, to art. 20 (w przypadku zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela kontraktowego w pełnym wymiarze)

jeżeli kontraktowy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze, to art. 27


post został zmieniony: 14-05-2012 21:01:26
elgon14-05-2012 21:20:46   [#34]

do #17, dziękuję za wyjaśnienia i jeszcze żeby sie upewnić zapytam-jeżli n-le nie złożą oświadczeń, to teraz w maju nie daję im żadnych "kwitów", a dopiero we wrześniu daję im nowe umowy 

rzewa15-05-2012 06:42:01   [#35]

UoSO art 5 ust. 5l. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy

Rozumiem, że każdy z n-li otrzymał taką informację - jeśli tak, to owszem, czekasz na ew. oświadczenia, a jeśli ich nie zlożą to od 1.09 pracują na takich warunkach jakie im w lutym zaproponowano

elgon15-05-2012 15:50:47   [#36]

jeszcze raz wielkie dzięki, tak n-le otrzymali taką informację, ale polecono mi również pisać wypowiedzenia dla n-li do końca maja, dlatego zrobił mi się mętlik w głowie,

barbara7117-05-2012 10:40:49   [#37]

A ja proszę o wzór wypowiedzenia z art. 27 KN, może ktoś mi pomoże.Poza tym: czy muszę zawiadamiać zz działajace w szkole zwalniając n-la?wszystkie, czy tylko te do których n-l nalezy?

gosiaes217-05-2012 12:08:53   [#38]

pieczęć nagłówkowa szkoły                                                                                    Miejscowość …………………(data)

 

 

 

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony (art. 27 KN)

 

 

 Pan(i)

……………………………………..

nauczyciel(ka)

……………………………………..

 

 

Rozwiązuję z Panem(ią) umowę o pracę zawartą w dniu ………………, za trzymiesięcznym uprzedzeniem, którego bieg rozpoczyna się 1 czerwca 200.. roku, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 200… roku.

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest:..................................................................

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia stosunku pracy przysługuje Panu(i) odwołanie do Rejonowego Sądu Pracy w ………………

 

 

………………………………….

(podpis Dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 KN

 

Uwaga:

1. Decyzję, należy poprzedzić konsultacjami ze związkami zawodowymi.

2. Przykładowe przyczyny rozwiązania umowy o pracę: nieterminowe prowadzenie
dokumentacji szkolnej, częsta niespodziewana absencja chorobowa dezorganizująca

pracę szkoły, skargi rodziców, niewykonywanie poleceń dyrektora, spóźnienia, itp.

 

---------

sorki, ale nie opanowałam tego nowego edytora jeszcze

 


post został zmieniony: 17-05-2012 12:12:21
barbara7117-05-2012 12:17:27   [#39]

Czy mozna podać, ze z przyczyn ekonomicznych? Tak mi poradził PIP. Sama nie wiem. Dziwnie to brzmi.

Hanna3517-05-2012 20:19:12   [#40]

A ja chciałabym zapytać, czy nauczycielowi kontraktowemu, który pracował dotąd w niepełnym wymiarze godzin, a w przyszłym roku nie mam dla niego godzin- przysługuje mu odprawa lub stan nieczynny? Rozumiem, że wypowiedzenie z art.27?


post został zmieniony: 17-05-2012 20:20:24
Jacek17-05-2012 21:16:59   [#41]

dobrze rozumiesz. odprawa nie przysługuje i wypowiedzenie z art. 27

Hanna3517-05-2012 21:38:22   [#42]

Jak każde wypowiedzenie i to  z art. 27 musi mieć uzasadnienie

nauczyciel kontraktowy ma umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze

 

jeżeli muszę zwolnić nauczyciela z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów i zmiana planu naucznia uniemozliwia mi dalsze jego zatrudnienie NIE MAM INNYCH POWODÓW JEST SUPER NAUCZYCIELEM to czy mogę z art. 27 czy muszę art. 20

i co z odprawą czy w art. 27 mogę zastosować z przyczyn niedotyczących pracownika  KP

Jacek17-05-2012 22:01:05   [#43]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48282&pst=15#pst15

Hanna3517-05-2012 22:08:35   [#44]

Jacek, a możesz jaśniej :)

Jacek17-05-2012 22:13:21   [#45]

jak kontraktowy byl zatrudniony w niepełnym wymiarze to zwalniasz go z braku godzin z art. 27 choć powodem sa zmiany organizacyjne i zmniejszenie liczby oddziałów.. Gdyby był zatrudniony w pełnym wymiarze to wtedy stosowałabyś art. 20

czyli powody wypowiedzenia moga byc takie same a róznica polega na tym, że ma niepełny etat więc wypowiadasz z art. 27

już jasne? :-)

Hanna3517-05-2012 22:30:24   [#46]

Jasne:), dziękuję. A co z odprawą czy w art. 27 mogę zastosować z przyczyn niedotyczących pracownika  KP?

Jacek17-05-2012 22:33:44   [#47]

z niepełnego wymiaru zatrudnienia nie ma odprawy.. odprawa dla kontraktowego może być tylko przy wypowiedzeniu z pełnego wymiaru zatrudnienia z art. 20

KP tu nie ma nic do rzeczy

Hanna3517-05-2012 22:42:40   [#48]

Dziękuję ślicznie:)

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]