Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ochrona związków zawodowych
strony: [ 1 ][ 2 ]
rzewa16-04-2015 14:36:39   [#51]

zdania nie zmieniam -> uważam, że ta interpretacja idzie za daleko

zapolska17-04-2015 07:31:01   [#52]

Ja zrobiłam tak:wystąpiłam do OP aby podał mi liczbę stanowisk kierowniczych w placówkach objętych działaniem związku,po otrzymaniu liczby zarząd podjął stosowna uchwałę.

rzewa17-04-2015 07:45:27   [#53]

istotna jest liczba stanowisk kierowniczych tylko w tych zakładach pracy objętych działalnością związku, w których związek ma reprezentatywność w rozumieniu art 2412a k.p.

i OP do tego nie ma nic -> o liczbie stanowisk zawiadamia związek każdy zakład pracy, a związek ma obowiązek podać informację o liczbie pracowników tego zakładu będących członkami związku wraz z informacją ilu z nich ma co najmniej 6-ciomiesięczny staż członkowski

zapolska17-04-2015 07:48:27   [#54]

Jak często ta informacja ma iść od ZZ do zakładów pracy?

rzewa17-04-2015 08:09:19   [#55]

u.z.z. Art. 251. ust. 1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:
1) pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo
2) funkcjonariuszami, o których mowa w art. 2 ust. 6, pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.

ust. 2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia co kwartał - według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy albo dowódcy jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, informację o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków, o których mowa w ust. 1.

a w przypadku zwolnienia członka związku w całości lub części ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia informacje te zz-ty są obowiązane przedstawiać co miesiąc

izael17-04-2015 08:17:15   [#56]

a czy związek może objąć ochroną członka, który do tego związku należy od miesiąca (sam związek powstał miesiąc temu)?

 

rzewa17-04-2015 15:12:37   [#57]

może

Omega19-04-2015 16:40:43   [#58]

Wyrok SN II PK 262/12   z dnia 14 maja 2013 r.

Sposób ustalania liczby działaczy chronionych w przypadku organizacji międzyzakładowej

Z ust. 1 tego przepisu wynika, iż organizacja międzyzakładowa, która co najmniej u jednego pracodawcy zrzesza liczbę pracowników, uprawniającą do nadania jej statusu reprezentatywności w rozumieniu art. 24125a KP, może wskazać liczbę pracowników podlegających szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie trzech kryteriów. Po pierwsze można zastosować kryterium parytetowe (art. 32 ust. 3 ZwZawU), uwzględniając liczbę członków kadry kierowniczej wszystkich pracodawców, u których działa. Po drugie, może określić liczbę osób chronionych proporcjonalnie do ilości wszystkich swoich członków na zasadzie art. 34 ust. 4 ustawy. Po trzecie, co wynika z art. 342 ust. 1 pkt 2 ZwZawU może zastosować kryterium parytetowe lub proporcjonalne, uwzględniając tylko jednego z pracodawców i dodać do tego po 1 pracowniku szczególnie chronionym za każdego pracodawcę, u którego także działa i u którego zrzesza powyżej 10 pracowników. Jeśli natomiast u żadnego z pracodawców (uwzględniając zatrudnionych u niego pracowników) organizacja nie spełnia kryterium reprezentatywności, organizacja może wskazać liczbę osób podlegających szczególnej ochronie, odpowiadającą liczbie pracodawców, u których zrzesza powyżej 10 osób.


post został zmieniony: 19-04-2015 16:43:58

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]