Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czy od 1 września można robić nabór do Uzupełniającego Liceum
strony: [ 1 ][ 2 ]
pkarlin16-11-2011 13:31:11   [#01]

Jestem po lekturze ustawy o zmianie USO i z przerażeniem przeczytałem, że od 1 września 2012 nie będzie naboru do pierwszej klasy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) ogłoszono dnia 29 września 2011 r. obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.

Jeżeli tak będzie jak zrozumiałem, to przez najbliższe trzy lata zamknie się możliwość uzyskania wykształcenia średniego absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej. 

Mam nadzieję jednak, że nie wszystko doczytałem i jest inaczej.

LizGothie16-11-2011 16:01:18   [#02]
Nam na szkoleniu mówili, że nie można robić nowego naboru, tylko do 2015 wygaszać TU i LU.
fredi16-11-2011 16:06:14   [#03]
a co bedą robić absolwenci ZSZ
LizGothie16-11-2011 16:16:27   [#04]
Absolwenci ZSZ mogą kontynuować naukę w LO dla Dorosłych - począwszy od 2 klasy LO. Tylko nie pamiętam, czy to się tyczy obecnych uczniów klas III ZSZ.
fredi16-11-2011 16:19:05   [#05]
w mnie nowych ZSZ
LizGothie16-11-2011 16:20:24   [#06]
też mi się tak wydaje, jednak pewności nie mam.
fredi16-11-2011 16:26:07   [#07]

to dlaczego nie móili co ze starymi absolwentami.

co to za szkolenie ?

LizGothie16-11-2011 16:29:33   [#08]

takie, na którym prowadząca wprowadziła nas w błąd informując, że nie będzie już Szkół Policealnych dla Dorosłych - tylko kursy kwalifikacyjne. A ze szkół dla dorosłych zostanie tylko LO :/ 

ale nic to Baśka (jak mawiał Wołodyjowski), nic to :) 

bogna16-11-2011 16:39:51   [#09]

nie ma zastrzeżenia, że do LO dla dorosłych nie przyjmuje się absolwentów ZSZ ze starą podstawą programową.

Pytanie, jak realizować ich kształcenie, zadaliśmy w stanowisku konsultacyjnym dot. ramowych planów nauczania

fredi16-11-2011 16:51:16   [#10]

ale kiedy podjąc uchwałę w sprawie przekształcenia ulo w Lo, żeby można starych absolwentów z czerwca ZSZ roku 2012przyjąć do LO.

Ustawa zmieniająca wchodzi w życie 1.09.2012.


pkarlin17-11-2011 00:05:53   [#11]

2. Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10.


Art. 10. 1. Uczniowie dotychczasowych szkół, o których mowa w art. 8 ust. 1, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji, mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

więc LO dla dorosłych muszą już istnieć (żeby mieli gdzie powtarzać) myślę, że to kiedy przekształcać będzie zmartwieniem OP.

 2. Z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.

a o przekształceniu w LO nic nie znalazłem,


post został zmieniony: 17-11-2011 00:08:32
bogna17-11-2011 00:18:45   [#12]

Art. 8. 1. Organy prowadzące dotychczasowe:

1) licea profilowane dla dorosłych,
2) uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży,
3) uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych,
4) technika uzupełniające dla młodzieży,
5) technika uzupełniające dla dorosłych,
6) technika dla dorosłych,
7) zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych,
- w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych.
pkarlin17-11-2011 00:38:48   [#13]
zgoda jednak fredi pyta ( tak zrozumiałem) od kiedy można przekształcać, kiedy OP może podjąć uchwałę, kiedy szkoła może wystąpić o przekształcenie? skoro ustawa wchodzi w życie 1 września 2012
pkarlin17-11-2011 00:43:43   [#14]
zastanawiam się jeszcze kto po 3 letniej ZSZ będzie chciał chodzić do trzyletniego LO dla dorosłych. kiedys
BYła mowa, że po nowej zsz będzie się robić nabór od razu do drugiej klasy, a od 1 września 2012 gdy stare ZSZ skończą naukę wg starej podstawy to wg jakiej ramówki, bo przecież muszą być trzy lata??
rzewa17-11-2011 07:11:41   [#15]

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206)

7) w art. 9:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a-c i e, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin;

3) szkoły ponadgimnazjalne:

a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie  począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

b) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

c) czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.”,

b) ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

„1a. Sprawdzian i egzamin, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, egzamin maturalny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b i c, oraz egzaminy eksternistyczne, o których mowa w art. 10 ust. 1, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

1b. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, c i d, jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.”;

Zatem absolwenci 3 letniej ZSZ mogą podjąć kształcenie od 1.09.2012 w klasie drugiej LO dla dorosłych

ale pozostaje pytanie czy mogą również w ten sposób kontynuować kształcenie absolwenci dwuletniej ZSZ?

 Art. 8. ust. 3. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.

Art. 10. ust. 2. Uczniowie, o których mowa w art. 8 ust. 3, którzy nie ukończą klasy drugiej, mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

ci, którzy nie ukończą klasy drugiej zsz dwuletniego idą do LO (albo na kursy) - nie mogą powtarzać klasy. I oczywiście pytanie do której klasy LO -> wychodzi mi, że do pierwszej, co oznacza stratę nie jednego roku nauki (nie zdali to normalne, że tracą), ale dwóch lat - zaliczona klasa pierwsza też na straty - nie wiem czy ten zapis nie jest w takim razie niekonstytucyjny?

ale dalej nie widzę odpowiedzi na pytanie czy absolwenta dotychczasowej dwuletniej ZSZ będzie można przyjąć do klasy drugiej LO dla dorosłych


Leszek17-11-2011 08:04:22   [#16]

technika uzupełniające dla dorosłych przyjmują jeszcze słuchaczy z dniem 1.09.2012 r.

pozdrawiam


pkarlin17-11-2011 10:10:58   [#17]

dzięki rzewa, czyli nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie dotyczące ciągłości kształcenia po dwuletniej zsz. Mam nadzieję, że to tylko my tej odpowiedzi nie mamy a taka możliwość istnieje.

Leszku TU nie interesują moich absolwentów ZSZ - brak korelacji kształcenia zawodowego mojej ZSZ i TU w powiecie.

pkarlin17-11-2011 12:07:11   [#18]

Kolejne przemyślenia, nie wiem czy mają sens:

Czy od 1 września będę mógł przekształcić Uzupełniające LO dla Dorosłych w LO i rozpocząć nauczanie od klasy drugiej (wg nowej podstawy programowej), tak aby zapewnić możliwość nauki absolwentom starej zsz (dwuletniej) choć to po mojemu nie mam sensu a wydaje się mieć sens prawny.
pkarlin17-11-2011 22:50:26   [#19]
podnoszę w górę
fredi18-11-2011 07:22:45   [#20]

a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,


ale wg mnie mowa tu o absolwentach nowej ZSZ


AnJa18-11-2011 08:08:49   [#21]

wg mnie (ale bez czytania wnikliwego)

- absolwent obecnej zawodówki może kontynuować naukę w LO od I klasy,

- od II klasy będa zaczynali absolwencji ZSZ nowej- tej kształconej wg nowej podstawy- czyli od 2015 roku

pkarlin18-11-2011 08:37:47   [#22]

AnJa

Też tak pośrednio wnioskuję, jednak wprost nie mam pp

AnJa18-11-2011 09:57:23   [#23]

na co nie masz?

ja kombinuję tak: uczeń zawsze zaczyna edukację od klasy I

czyli absolwent ZSZ jeśli chce uczyć sie w LO- zaczyna od klasy I

wyjątek określa rozporządzenie

rzewa19-11-2011 00:20:28   [#24]

nowa, stara...

w ustawie nie będzie, że nowa, będzie że trzyletnia => zatem jak jest absolwentem 3-letniej ZSZ, to od 1 września może kontynuować naukę w klasie drugiej LO dla dorosłych

tyle.

AnJa19-11-2011 08:05:19   [#25]

możliwe, acz nielogiczne

co w niczym mi nie przeszkadza, a nawet jest zgodne z tym, do czego przyzwyczajony jestem;-)

 

fredi20-11-2011 17:30:54   [#26]

Poseł Domicela Kopaczewska (PO): Pan minister mówił o podstawie programowej i o drożności tego kształcenia, a ja chcę zwrócić uwagę na opinię dyrektorów szkół, zarówno liceów ogólnokształcących, jak i szkół zawodowych, którzy zwracali się do niektórych posłów właśnie z taką propozycją. Mówimy o podstawie programowej do liceum i do szkoły zawodowej, gdzie na poziomie I klasy jest zbliżona ilość godzin, czyli podobny poziom przygotowania, i chodzi o to, by uczniowie szkół zawodowych nie musieli uczyć się w liceum 3 lata, bo to wydłuża cykl kształcenia, a potem jeszcze zdobywać kursy kwalifikacyjne na poziomie technika. Była to propozycja oddolna dyrektorów szkół, którzy uznali, że jest to najlepsze rozwiązanie przy wprowadzaniu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/ENM-256

edukacja0122-11-2011 09:34:24   [#27]

Z art. 22 wynika, że większość zapisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (...) wchodzi w życie 1 września 2012 r. natomiast w art. 8 ust. 2 zapisano, że z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niz 3 lata przekształcają je w zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy.

Organ prowadzący przekształcenia może dokonać w formie uchwały rady - czy można podejmować uchwałę w sprawie przekształcenia, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. , przed 1 września 2012 r. - wówczas przywołany przepis nie będzie jeszcze obowiązywał ?

fredi12-12-2011 20:54:22   [#28]
nit nie ma problemów z ULO i absolwentami ZSZ ?
pkarlin13-12-2011 00:05:58   [#29]
ja własnie mam, nie umiem powiedzieć moim uczniom kończącym w tym roku czy będą mogli kontynuować naukę w LO dla dorosłych. Jeżeli tak, to czy od klasy drugiej... 
DYREK13-12-2011 12:33:28   [#30]

Na "zdrowy rozum";-)

absolwenci starej zwodówki do pierwszej klasy nowego LO dla dorosłych (nowa podstawa programowa i nowa ramówka),

a dopiero absolwenci nowej zawodówki (3 lata, nowa podstawa programowa, nowa ramówka) pójdą do 2 klasy nowego LO dla dorosłych.

 

DYREK13-12-2011 13:20:17   [#32]
po pierwsze rozmowa z OP
DYREK13-12-2011 14:02:02   [#34]
uchwała o utworzeniu LO dla dorosłych
rzewa13-12-2011 23:52:07   [#37]

uchwała o utworzeniu LO dla dorosłych - i włączeniu go do zespołu

a potem robimy nabór

:-)

bosia15-12-2011 00:43:47   [#38]

do #29

absolwenci obecnychtrzyletnich  szkół zasadniczych nie moga być przyjmowani do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, do kl II tego liceum moga być przyjmowani tylko absolwenci trzyletnich zsz, którzy rozpoczną kształcenie w 2012r, ponieważ wynika to z zapisów w UoSO

było

a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e i f,

jest

a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,


rzewa15-12-2011 04:36:26   [#39]

hmm... ja tego zakazu nie widzę...

czyli twierdzisz, że absolwenci dotychczasowych zsz (obojętnie czy 2 czy 3-letnich) nie będą mogli zdobywać wykształcenia średniego w systemie szkolnym inaczej jak absolwenci gimnazjów - inaczej oznacza to ni mniej ni więcej, że od września 2012 uznaje się, iż dotychczasowa zsz nie dawała żadnego wykształcenia ogólnego (co jest nieprawdą! - najlepszy dowód to ten, że LU było o rok krótsze od LO) - innymi słowy odmawiasz im realizacji ich praw nabytych...

nie byłabym tak radykalna, gdyż w ten sposób wchodzące zmiany stają się (moim zdaniem) niekonstytucyjne, a raczej jest taka powyższa interpretacja

jak do tej pory istniała zawsze uznawalność dotychczasowego wykształcenia - np. absolwenci 8-letniej podstawówki mają prawo rozpocząć naukę w obecnym LO dla dorosłych pomimo tego, że obecna sp + gimnazjum, to 9 a nie 8 lat kształcenia, jakoś nikt nie każe takim osobom ukończyć gimnazjum, chociaż zdecydowanie inną podstawę programową realizowali (a czasem żadnej nie realizowali :-))

czyli, per analogiam, nie sądzę, by ustawodawca, likwidując licea uzupełniające miał na myśli aż tak daleko idącą interpretację - uważam, że osoba posiadająca wykształcenie zawodowe ma nadal prawo uzyskać wykształcenie średnie w trybie dwuletniego kształcenia w LO dla dorosłych

bosia15-12-2011 15:09:53   [#40]

to nie tylko moja interpretacja, choć uważam to za logiczne, bo jest inna definicja zsz

zresztą Dyrek w #30 tez to wyjasnił w sposób logiczny

zajrzyj do ramówek obecnych zsz i zobacz jakie przedmioty mieli

ale oczywiście zawsze dyrektor podejmuje decyzje o przyjęciu i wyrównaniu róznic programowych - tak jak do tej pory

ja nie przyjełabym do II klasy LO po dwuletniej zawodówce

a oprócz tego istenieją egzaminy eksternistyczne i kursy wiedzy ogólnej w CKU

pkarlin17-12-2011 23:47:31   [#41]

Od dłuższego czasu śledzę tą dyskusję i wciąż jestem głupi. Myślę że w tej sprawie powinna się pojawić wykładnia prawna tego problemu. Może OSKKO wystąpi z takim wnioskiem do MEN.


rzewa18-12-2011 08:06:01   [#42]

jeśli chodzi o wiedzę ogólną, to obecna 2-letnia zawodówka nie różni się od 3-letniej -> obie realizują ta samą podstawę programową (i to jeszcze w tym samym wymiarze godzin) - w jednej i drugiej nie ma chemii i biologii, które to przedmioty trzeba uzupełnić o ile obecna siatka LO nie przewiduje ich do realizacji później

uważam również, że trzeba przewidzieć wyrównanie różnic programowych z podstaw przedsiębiorczości z uwagi na zupełnie inny zakres obecnej podstawy do tego przedmiotu dla lo i zsz (oczywiście o ile podstawy przedsiębiorczości w obecnej siatce lo dd są realizowane w pierwszych 2 semestrach) - i dotyczy to zarówno absolwentów 2-letniej zsz jak i 3-letniej

zatem nie widzę powodu dla którego absolwentów obecnej 2-letniej zsz mam traktować inaczej niż absolwentów 3-letniej zsz, zwłaszcza w kontekście dalszego kształcenia ogólnego


post został zmieniony: 18-12-2011 08:06:57
pkarlin03-01-2012 23:59:23   [#43]

podnoszę w górę, czy można liczyć na jakąś wykładnię...


AnJa04-01-2012 11:31:15   [#44]
trudno raczej o wykładnię do dokumentu, który jest projektem
rzewa04-01-2012 12:07:11   [#45]
to jest jakiś projekt?
AnJa04-01-2012 12:59:02   [#46]
zapis, ze do II klasy pojdą absolwenci zawodówek jest w projekcie ramówek
pkarlin04-01-2012 13:12:40   [#47]

To chociaż komentarz do projektu o ramówkach lub uzasadnienie. 


rzewa04-01-2012 15:01:38   [#48]

AnJa, ten zapis jest w ustawie, a nie w projekcie ramówek - w projekcie ramówek nic nie ma na ten temat

Szczegóły powinny być w rozp. o przyjmowaniu uczniów do szkół, ale tu nawet projektu zmian nie ma (chyba że jest ale ja o tym nie wiem?)

bosia04-01-2012 15:54:11   [#49]

utrzymuję to co napisałam wyżej, to wynika z zapisu w uoso i logiki

taką otrzymalismy równiez odpowiedź jako promotorzy zmian

fredi04-01-2012 19:10:07   [#50]

Do Bosi

wnioski końcowe:

Absolwenci ZSZ kończący naukę w czerwcu 2012, 2013, 2014 do pierwszej klasy LO ?

Tak ?


strony: [ 1 ][ 2 ]