Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych
strony: [ 1 ][ 2 ]
Józefina12-03-2011 20:02:53   [#51]

Adaa

mój op nie ma raczej zamiaru wchodzić w indywidualizację, a czytając dokumentację konkursową  wyszło , że w 9.1.2. nie mogę objąć uczniów kl.I-III żadnymi z zajęć , które chcę kierować do kl.IV-VI np.zajęcia dla uczniów zdolnych , z zakresu nauk matematyczno-przyr. , bo jest zapis " z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów kl.I-III sp" nie mam niebezpieczeństwa podwójnego finansowania i co mi po stanowisku :

Men stoi na stanowisku, że uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków. Za zapewnienie, iż te same wydatki nie będą finansowane podwójnie, czyli zarówno ze środków Europejskiego Funduszu, jak i z innych źródeł, odpowiedzialność ponosi beneficjent projektu , czyli dana j.s.t.

Adaa12-03-2011 22:11:51   [#52]

to nie tak Józefino

mozesz objąc uczniów klas I-III projektem w ramach 9.1.2 - mozna zaprojektowac dla nich fajne działania - koło przrodnicze "Mały Ekoludek" na przykład:-)

owo "z wyłaczeniem działań dotyczacych indywidualizacji...." oznacza, ze nie możesz finansowac z unii tego co MUSISZ robić w ramach zadań szkoły

indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17.


ktos Cię wprowadził w błąd

czytałas np;? :

http://www.mazowia.eu/data/notices/dokumentacja_konkursowa_9_1_2_po_uwagach.pdf


Adaa12-03-2011 22:30:04   [#53]

dodam jeszcze cos o zakazie podwójnego finansowania, bo chyba to dosyc niezrozumiałe jest :


14. Co oznacza zakaz podwójnego finansowania?

Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych.

Podwójnym finansowaniem jest np.:
- zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,
- zrefundowanie poniesionego podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę o VAT,
- zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

Ponadto wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka przez beneficjenta stanowi wydatek niekwalifikowalny.

Podwójnym finansowaniem nie jest:
- finansowanie wkładu własnego ze środków zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez beneficjenta (z zastrzeżeniem sytuacji, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który był wcześniej współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych – taka sytuacja będzie uznana za podwójne finansowanie),
- pozyskanie środków na prefinansowanie wkładu wspólnotowego w formie kredytu lub pożyczki, pod warunkiem, iż nie zostaną umorzone,


Józefina13-03-2011 19:04:37   [#54]

Adaa, zanim ogłoszono projekt systemowy tzw. indywidyalizacja , pisałam projekty 9.1.2 w poprzednich konkursach ( tuż za podium toteż dofinansowania nie dostałam ) i tam objęłam kl.I=III , dla których miałam zadania m.in. koło przyrodnicze, dla zdolnych z matematyki i dla słabszych np.Polubię matematykę, o dodatkowej opiece logopedy nie wspomnę itp. I teraz czytając  z wyłączeniem "indywidualizacji " nie umiem rozgraniczyć co jest indywidualizacją a co nie. Zwłaszcza że to co poniżej:

 

5. ZałoŜenia merytoryczne dotyczące projektów systemowych

Zakres realizacji projektów systemowych

1. W ramach projektu systemowego organów prowadzących szkoły mogą być finansowane :

a) Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w standardzie II, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zaleŜności od rozpoznanych potrzeb  uczniów klas I – III szkół podstawowych, (zgodnie ze standardem V określonym w Opisie standardów kształcenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad), a w szczególności:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takŜe zagroŜonych ryzykiem dysleksji;

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 

 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 

(np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;

zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

b) DoposaŜenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych (zgodnie ze standardem IV określonym w Opisie standardów kształcenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad).

Dzwoniłam do Defs  w Gdańsku i dowiedziałam  się , że bezpieczniej będzie tej grupy nie obejmować wsparciem w ramach tego konkursu bo może nie przejść oceny merytorycznej.

Już dostaję małpiego rozumu, a z kolei jeśli nie obejmę kl.I-III to ten projekt spowoduje sporo zamieszania w mojej małej szkole z powodu wykluczenia tych młodszych z ciekwaych zajęć.

Co myślicie?

 

 

 


post został zmieniony: 13-03-2011 19:08:48
Natka25-03-2011 12:21:34   [#55]

Dopóki nie siadałam do przeróbki wniosku, wszystko wydawało się ok, ale teraz ... mam ten sam problem:

"Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych)..."

do indywidualizacji w tym roku szkolnym nie weszliśmy, ponieważ Ci do zgłosili się w minionym roku szkolnym, nie rozpoczęli działań, więc ...

Najłatwiej byłoby "wyrzucić I-III" z działań, ale gdzie tu ... wyrównywanie szans

Mętlik w głowie straszny. Czy ktoś znalazł rozwiązanie? Co zrobiłaś Józefina?


Adaa25-03-2011 14:28:46   [#56]

nie chodzi tu o zakaz : "blondynki nie mogą uczestniczyć"

tu chodzi o : " nie mozna płacic dwa razy za to samo zadanie, w którym uczestnicza blondynki"

............................

i rada praktyczna - wazne jest nazwanie zadania

moze byc : zajecia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów klas I-III

moze być : zajęcia wspierajace rozwój intelektualny uczniów klas I-III

moze być : " Rozumiem - potrafię" - zajecia dla uczniów klas I-III

niby rózne nazwy, nie? - a robic mozna to samo

;-)post został zmieniony: 25-03-2011 14:34:09
slos25-03-2011 14:38:48   [#57]
Macie rację. Jeśli ktośby zapytał, dlaczego tak marnie idzie realizacja niektórych projektów, odpowiedź jest prosta, bo warunki ich realizacji przygotowywali wyłaniani w przetargu krebotyni po niesatysfakcjonującym stosunku z siłą nieczystą. Swoją drogą nazwiska tych indywiduów powinny być upublicznione.
post został zmieniony: 25-03-2011 14:39:33
jerzyk01-04-2011 11:42:26   [#58]
2011-03-31
Wyjaśnienie MRR w kwestii zatrudniania nauczycieli w projektach PO KL
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i uwagami w zakresie finansowania wynagrodzeń nauczycieli w ramach PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło następujące wyjaśnienia.

Zgodnie ze stanowiskiem MEN, stosunek pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez JST podlega regulacji przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W związku z powyższym treść tego stosunku, w tym sposób zatrudniania nauczycieli oraz wykonywania obowiązków pracowniczych podlega przepisom ww. ustawy. Nauczyciele są zatrudniani w ramach etatu, którego tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi do 40 godzin i z tego tytułu JST ma obowiązek wypłacać im średnie wynagrodzenie gwarantowane na mocy art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Przepisy Karty Nauczyciela nie ograniczają możliwości finansowania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w projektach w ramach PO KL do wysokości średniego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 8 Karty Nauczyciela wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zagwarantowane są przez państwo w dochodach JST, którymi są środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Niemniej jednak, JST może podwyższać wynagrodzenia nauczycieli ponad średnie wyłącznie ze środków stanowiących ich dochód własny (art. 30 ust. 10b Karty Nauczyciela). Jednocześnie środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich stanowią dochód JST ale nie są jej dochodem własnym - art. 3 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 4-6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

W opinii IZ oznacza to, że:

1) w projektach finansowanych w ramach PO KL, nie jest możliwe sfinansowanie ze środków projektu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy, wypłacanego na podstawie art. 30 ust. 10b Karty Nauczyciela, tj. powyżej wynagrodzenia średniego - nie jest zatem możliwe ze środków projektu podwyższanie wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy poza projektem;

2) w projektach finansowanych w ramach PO KL, w ramach których beneficjent przeznacza środki projektu na finansowanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na podstawie Karty Nauczyciela, zatrudnianie nauczycieli w ramach stosunku pracy jest kwalifikowalne, o ile wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Z kolei, angażując nauczycieli do realizacji zadań w ramach projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej, tj. poprzez zakup usługi edukacyjnej, należy pamiętać, że:

1)  zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej musi być zgodne z przepisami krajowymi;

Beneficjent powinien ustalić, czy w danym przypadku dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej; istotne są i wymagają każdorazowo ustalenia takie okoliczności, jak: sposób wykonywania pracy, zakres podporządkowania i samodzielność osoby ją wykonującej, osobisty charakter zobowiązania tej osoby, odpłatność i sposób określenia wynagrodzenia; zawarcie takiej umowy byłoby dopuszczalne, jeżeli osoba prowadząca zajęcia:

> nie podlegałaby podporządkowaniu pracowniczemu (nie będzie podlegała kierownictwu dyrektora szkoły, w szczególności nie będzie miała obowiązku wykonywania poleceń dotyczących sposobu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć, a także nie będzie podlegała sprawowanemu przez niego nadzorowi);

> nie będzie miała obowiązku osobistego świadczenia pracy (np. w razie niemożności przeprowadzenia zajęć będzie mogła we własnym zakresie zapewnić zastąpienie przez inną osobę);

2)  zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej musi być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, w szczególności z kontekście ograniczeń w zakresie zatrudniania w projektach na umowę cywilnoprawną własnych pracowników zatrudnionych poza projektem na podstawie stosunku pracy, o których mowa w podrozdziale 4.5.2, pkt 2 Wytycznych:

„Kwalifikowanie wydatków poniesionych na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach - w szczególności, gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy oraz pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

> przedmiotowe działanie jest zgodne z przepisami krajowymi (w zakresie pracy rodzajowo różnej);

> zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony;

> zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań ramach umowy cywilnoprawnej;

> osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.”

3) zatrudnianie na podstawie umowy cywilno-prawnej może oznaczać konieczność zastosowania trybu konkurencyjnego tj. PZP lub zasady konkurencyjności, jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 14 tys. euro netto.

 

Adaa05-05-2011 20:49:06   [#59]

czy ktoś z Was przygotowuje sie juz do przeprowadzenia przetargu na zakup usługi edukacyjnej?

mam szereg watpliwości

- mam projekt , w którym ogólna wartość wynagrodzeń dla nauczycieli przekracza kwotę 14 tys euro, ale są to zajęcia różne - czyli w poszczególnych kategoriach zajęć nie przekroczę 14 tys euro

jakos bezsensownym wydaje mi się przeprowadzanie przetargu na całość - bo jak? w specyfikacji podam, ze przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie np. 100 godzin zajęć wyrównawczych, 100 z jezyka polskiego, 100 z matematyki, 450 zajęc swietlicowych itd?

przeciez nie zgłosi mi sie kombajn jeden na to

podzielic to na kategorie zajęc i dla kazdego oddzielny przetarg? - wtedy nie ma potrzeby bo nie ma w kategoriach przekroczeń 14 tys euro

ktos sie z tym zmagał?

instytucje odpowiadające za doradztwo w tym zakresie maja zdania podzielone, instytucja wdrazajaca nie wie:-)

paranoja lekka

Adaa05-05-2011 22:18:06   [#60]

chyba już wiem jak to zrobię - jeden przetarg z zaznaczeniem, że dopuszcza sie złozenie oferty częściowej ( wyodrębnię częsci jako konkretne zadania)

.............................

zobaczcie jaka to głupota jest z tym

szkoła pisze jakis projekt - pod kątem potrzeb i z wykorzystaniem wiedzy o uczniach - praca wykonana

ogłasza sie przetarg i wcale nie ma gwarancji, że Ci co pisali wejdą, CI, którzy sie napracowali przy stworzeniu projektu i Ci, którzy najlepiej znaja srodowisko i dzieci

ogłasza sie przetarg a jakis drobiazg moze spowodowac, ze trzeba bedzie go powtarzac (procedury, procedury)

nawet jak podziele zamówienie na części to moze sie okazac, ze do jednago z wielu zadań nie zgłosi sie nikt - wtedy trzeba powtarzac całość (procedury, procedury)

a najfajniejsze jest to, ze mam okreslony budżet na zadania i może sie okazac, że najkorzystniejsza oferta bedzie wyższa niż przewiduje to mój budżet:-)

......................

mam wrazenie, ze cały ten bałagan z zakupem usługi edukacyjnej ma na celu pozwolic zarobic firmom, które po to tylko powstały

w konsekwencji bedzie tak, ze jakas firma na danym terenie wygra przetarg po uprzedniej rekrutacji nauczycieli z danej placówki

firma weźmie za godzinę 100 zł od beneficjenta a wypłaci nauczycielowi 50


hania105-05-2011 23:32:23   [#61]

Dlatego duże projekty powinny pisać i realizować OP, a nie szkoły. Wtedy wszystko byłoby prostsze - zatrudnianie, przetargi, umowy.Nawet mogą sobie specjalistów zatrudniać, którzy będą się na projektach znali pewnie lepiej niż nauczyciele czy dyrektorzy szkół.

Ja się wyleczyłam z harowania i nadstawiania karku (za 80 zł dodatku za miesiąc pracy) - projekty chcę tylko przez stowarzyszenie lub z OP.

Magosia09-05-2011 21:03:46   [#62]

Podnoszę, bo potrzeba. :-)

 Czy z tego fragmentu poniżej  ( post Jerzyka nr58) wynika ,że jako dyrektor nie mogę ( NIE POWINNAM ??) podpisać umowy zlecenia ze swoimi nauczycielami prowadzącymi zajecia w ramach projektu? Konkurs był dla JST, szkoła samodzielnie nie mogła występować z wnioskiem, wniosek i umowę podpisywał Wójt.

Teraz chce mi dać pełnomocnictwo do wszelkich czynności, przed czym się bronię, bo będzie to niekorzystne dla nauczycieli, poza tym chyba nie mogę ( tak mi wynika z powyższej nterpretacji)

 Mam rację czy niekoniecznie??

 

Z kolei, angażując nauczycieli do realizacji zadań w ramach projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej, tj. poprzez zakup usługi edukacyjnej, należy pamiętać, że:

1)  zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej musi być zgodne z przepisami krajowymi;

Beneficjent powinien ustalić, czy w danym przypadku dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej; istotne są i wymagają każdorazowo ustalenia takie okoliczności, jak: sposób wykonywania pracy, zakres podporządkowania i samodzielność osoby ją wykonującej, osobisty charakter zobowiązania tej osoby, odpłatność i sposób określenia wynagrodzenia; zawarcie takiej umowy byłoby dopuszczalne, jeżeli osoba prowadząca zajęcia:

> nie podlegałaby podporządkowaniu pracowniczemu (nie będzie podlegała kierownictwu dyrektora szkoły, w szczególności nie będzie miała obowiązku wykonywania poleceń dotyczących sposobu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć, a także nie będzie podlegała sprawowanemu przez niego nadzorowi);

> nie będzie miała obowiązku osobistego świadczenia pracy (np. w razie niemożności przeprowadzenia zajęć będzie mogła we własnym zakresie zapewnić zastąpienie przez inną osobę);

rzewa09-05-2011 23:22:27   [#63]

nie powinnaś

bo to co jerzyk napisał, a ponadto takie umowy musiałyby być w pełni oskładkowane, co oznacza konieczne wydatki OP, które nie mogłyby być kwalifikowane (o ile projekt nie przewiduje zatrudnienia na umowę o pracę) a także niższe wynagrodzenie dla n-li pomimo takich samych (lub wyższych) wydatków OP

LeP10-05-2011 15:30:00   [#64]

Akurat to podporządkowanie pracownicze chyba możesz ominąć , jeśli kierownikiem projektu będzie nauczyciel i w umowach personelu będzie m.in zapis, że podlegają tylko jemu w "kwestiach projektowych" a nie dyrektorowi.  Ja tak mam ale w projekcie umowy podpisywaliśmy jeszcze w 2010r., więc w trochę innej rzeczywistości "interpretacyjnej".

Niewatpliwie podpisanie umów przez JST ułatwia w tym akurat względzie sprawę, omijasz też te zapisy  z wytycznych , które mówią o zatrudnieniu personelu - twoich nauczycieli z umowy o pracę ( bo nie szkoła jest beneficjentem). No ale to masa roboty dla OP, bo przez nich muszą przejść wszystkie papiery, nawet jesli personel zarządzający projektu wszystko przygotuje.

Ja teraz piszę projekt z 9.1.2 i namawiam mój OP ,żeby tak zrobili a do obsługi i tak "zamówili" ( PZP)  ludzi ze szkoły, więc w sumie tylko podpiszą papierki a dla personelu nie będzie trzeba zusować umów.

Tak naprawdę, jest spory bałagan interpretacyjny , z którego IZ też się trochę wycofuje.hania110-05-2011 19:18:58   [#65]

 Umowy z własnym nauczycielem nie będą problemem, jeżeli:

- w zleceniu nie będzie zapisu o podporządkowaniu. Podporządkowanie służbowe występuje w umowie o pracę. 

- będzie wykonywał inną pracę niż to, co ma w ramach umowy o pracę, np. anglista będzie uczył angielskiego zawodowego (zlecenie) lub napisze i wdroży własny program (dzieło). Warunek: zapis we wniosku aplikacyjnym dopuszcza takie rozwiązanie. Uwaga, ta sama zasada dotyczy księgowej - jej też trzeba mądrze spisać umowę, bo nie może wykonywać tej samej pracy, co na etacie, a w praktyce jest to fikcją. Trzeba jej wpisać szczegółowo np. sporządzanie wniosków o płatność

- umowa będzie dopuszczała nieosobiste świadczenie pracy (np. po uprzednim zgłoszeniu pracodawcy na określonych zasadach)

- z jego wynagrodzenia będą potrącone dodatkowe składki, czyli kwota we wniosku aplikacyjnym i na umowie jest kwotą z ZUSem i podatkiem brutto,

- będzie prowadził ewidencję czasu pracy - jeśli ma jeszcze inne umowy,

- nie będzie podwójnego finansowania tej samej pracy,

- zatrudnienie poprzedzi przetarg, konkurs ofert... zależy od kwoty projektu (trzeba tak czy owak zebrać dokumentację potwierdzającą konkurencyjność).

- w umowie musi być zapis o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środkow.... i muszą być loga.

Jeżeli projekt zakłada umowy o pracę, to jest z tym znacznie więcej kłopotów (np. trzynastka) i warto się zastanowić, czy nie wystąpić jeszcze przed rozpoczęciem o zgodę na zmianę na umowy cywilno - prawne.


Adaa10-05-2011 19:34:45   [#66]

na przykład taka umowa :


o następującej treści:

1. Zleceniodawca powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy następujące czynności:

-prowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych dla klas I-III (60 godzin zajęć);

- opracowanie programu zajęć według załozeń projektu;

- dokumentowanie przeprowadzonych zajęć (prowadzenie dziennika zajęć z imienną listą uczniów i opisem działań);

- sprawowanie właściwej opieki nad dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa


2. Powyższe czynności wykonywane będą przez Zleceniobiorcę w okresie od dnia 01.10.2010 r. do dnia 29.06.2011 r. zgodnie z założeniami projektu ....................................

3. Za wykonane czynności Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto wysokości ............ płatne w ratach miesięcznych- zgodnie z opracowanym harmonogramem działań. Wynagrodzenie będzie finansowane projetem " .............................................."NR umowy.................................

4. Kwota wynagrodzenia zostanie pomniejszona zgodnie z zobowiązującymi przepisami o zaliczkę na podatek dochodowy , ewentualne składki ubezpieczeniowe oraz składkę na Fundusz Pracy.

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy rachunku po jego akceptacji przez Zleceniodawcę.

6. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania . Z tytułu ewentualnego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca nie będzie sobie rościł praw do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

7. Zleceniobiorca czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywać będzie na bieżąco poza godzinami pracy wynikającymi z umowy o pracę ze Zleceniodawcą.Zleceniobiorca zobowiazany jest prowadzić ewidencje czasu pracy w postaci Karty Pracy, która stanowi załacznik do niniejszej umowy.

8. Zleceniobiorca wykona zlecenie wynikające z zawartej umowy osobiście i bez nadzoru zleceniodawcy.

9. Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy.

10. Zleceniobiorca może powierzyć wykonywanie zleconych czynności osobie trzeciej majacej uprawnienia do wykonywania tego typu czynności.

11. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

13. Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie prawa pracy, a wolą stron nie jest zawarcie umowy o pracę.

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

........................................

karta pracy, rachunek, umowa - wszystko z logami z adnotacją "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegopost został zmieniony: 10-05-2011 19:40:57
LeP10-05-2011 19:49:11   [#67]

Mam u siebie w projekcie  bardzo podobnie.

Chyba wszystko jest - swoją drogą ile to trzeba się nagimnastykować żeby papiery grały - na zdrowy rozum to lekkie (lub ciężkie) wariactwo  co robimy


Tak się tylko zastanawiam  :

1. jeśli nie podlega ten ktoś nadzorowi zleceniodawcy to właściwie komu, bo przecież komuś musi ?

2. jeżeli ktoś go zastąpi to będą same komplikacje ( prowadzi ktoś inny zajęcia , więc musi podpisać się  w dzienniku zajęć, liście czy co tam kto ma), a wtedy co z jego zapłatą  za te zajęcia ?. Najlepiej żeby w praktyce nic takiego nie nastąpiło.

3. w przypadku cyklicznych, powtarzalnych terminowo zajęć z tą samą grupą, w tym samym miejscu, umowa o dzieło raczej odpada- ewidentnie to zlecenie.

Adaa10-05-2011 19:56:06   [#68]

umowa zlecenie, o dzieło to odpada ewidentnie- no chyba, ze ma byc tak, ze iles tam godzin zajęc plastycznych, które ma wieńczyc dzieło w postaci kolosa na glinianych nogach:-)

podlega kontroli ze strony beneficjenta, czyli OP - bezposrednio i posrednio przez jednostke wdrazajaca

obowiazkowe deklaracje uczestnictwa w projekcie (dla dzieci), które otrzymuje MRR maja w danych telefony kontaktowe - MRR moze zadzwonic i skontrolować na odległość, lub bezposrednio w danej placówce

zastepowanie nie jest problemem - to rodzaj podwykonawstwa - ale lepiej by sie nie zdarzało:-)

masz racje LeP człowiek musi sie nagimnastykować i z prostych rzeczy trzeba zrobić nadętą procedurę biurokratyczną

hania110-05-2011 20:01:47   [#69]

Musisz koniecznie dodać w pkt 3, że wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapis pod umową nie wystarczy.

Reszta wygląda OK.

Ja bym w pkt 10 inaczej sformułowała, np. .... po uprzednim powiadomieniu zleceniodawcy.

Pomyślałabym też nad zakresem obowiązków, bo zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze należą do zadań nauczyciela, a Ty zatrudniasz kogoś na zasadach nienauczycielskich. Może określ szczegółowo z góry, jakie to zajęcia ma realizować ta osoba. Ja miałam dla polonisty kółko retoryczne (przygotowanie do matury ustnej), zajęcia terenowe z geografii, język zawodowy, itd. czyli coś, co nie należy do nauczania tych przedmiotów. Nie wiem, jak nazwać dla maluchów, ale dobrze, jak nie kojarzy się zakres obowiązków z ty, co robi nauczyciel na lekcjach. Może jakieś tajemnicze hasło "Klub Małego Wynalazcy/ Technika/ Humanisty/ Sportowca" - spójrz w dokumentację, czy wniosek aplikacyjny dopuszcza takie kombinacje.

Adaa10-05-2011 20:08:21   [#70]

własnie- warto nazywać jakos działania

na przykład zajecia z jezyka angielskiego są u mnie w projekcie kołem jezykowym " We speak..."

w projekcie mam szczegółowo opisany zakres obowiązków dla kazdego działania, rezultaty twarde i miękkie, zakres dokumentacji, załozenia statystyczne, sposób rekrutacji, docelowa grupa - jednym słowem jak najwiecej

z uwaga do 10 to myslalam - jesli nie podlega nadzorowi zleceniodawcy to nie informuje o "zamianie" :-) - wolałam zostawic jak jest

LeP10-05-2011 20:12:35   [#71]

Tu już nawet nie chodzi o tę biurokrację ( chociaż to też) ale -  tak między nami- ktoś dociekliwy mógłby stwierdzić ,że to zwykłe obchodzenie prawa ;-)

Co do tych telefonów do dzieci to nie bardzo . Telefony ( m.in. )  do PEFSa zbierasz tylko dla dzieci z ukończonymi 12 latkami,  reszta nie musi podawać.

Ale tak z innej beczki : zastanawiam się jak właściwie miałoby wyglądać takie uznanie za niekwalifikowalne wydatków na wynagrodzenia ( bo się kontrolującemu wydaje że to np umowa o pracę ) :

1. urzędnik z IP nie ma żadnych kompetencji ,żeby to stwierdzić ( sami zreszta wszędzie piszą ,że nie mogą wydawać żadnych opinii prawnych w tej mierze , tylko interpretacje) , od tego jest PIP , czy jakiś inny NIK - nie wiem.

2. Więc jeśli coś takiego będzie w ewent. protokole pokontrolnym  to co dalej, jeśli pieniądze już poszły. Sprawa pewnie ciągnęłaby się z kilka lat w sądzie zwykłym czy NSA ?


hania110-05-2011 20:16:25   [#72]

Jeszcze jedno, jeśli umowa jest z 2011, to od stycznia obowiązuje ewidencja czasu pracy z podziałem na godziny, żeby udowodnić, że projekt nie koliduje z obowiązkami z tytułu innych umów z projektów. Jeśli masz stare umowy z 2010r., to na starych zasadach - karta czasu pracy lub rozliczanie zadania. Przed każdą wypłatą podpisujesz też protokół odbioru zlecenia/ dzieła.  


Adaa10-05-2011 20:19:34   [#73]

tak własnie robie Haniu - co do minuty okreslone kiedy pracują i dodatkowo poszła informacja do jednostki kontrolujacej w jakich godzinach sa prowadzone zajęcia

strzezonego ... sama wiesz:-)

na każdym rachunku mam cos takiego :Stwierdzam że ww. zadania zostały wykonane

zgodnie z umową w ramach projektu   ....................................                                                                 Akceptuję do wypłaty

....................................................................... ...................................................................

(podpis przyjmującego pracę) (podpis i data)

Sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym

...............................................


post został zmieniony: 10-05-2011 20:23:15
Adaa10-05-2011 20:30:15   [#74]

marzy mi sie taka sytuacja :

- szkoła pisze sobie projekt, albo grupa szkół - jak wygodniej
- OP daje zgodę
- w przypadku wygranej OP otwiera szkole rachunek pomocniczy, na który zostaje przelana dotacja
- dyrektor szkoły czuwa nad realizacja projektu, zatrudnia nauczycieli, kogo tam trzeba ( wyłacza sie to z zamówień publicznych)
- wszelkie rozliczenia finansowe projektu maja miejsce w jednostce
- szkoła kończy projekt, zamyka budżet - sprawozdaje i ...

   cacy:-)

hania110-05-2011 20:34:04   [#75]

Opis na rachunku to nie to samo. Napisz protokół odbioru dzieła/ zlecenia. Wzór znajdziesz w necie

:) Pomarzyłyśmy

Adaa10-05-2011 20:38:46   [#76]

ok - tak zrobię

dzięki za sugestię 

nie zgrzesze skromnościa jak powiem, ze załozyłam bardzo pozyteczny watek

dla mnie samej najbardziej pozyteczny:-))

LeP11-05-2011 15:19:10   [#77]

W dokumentacji konkursowej 9.1.2, w opisie cech jakie musi spełniać projekt rozwojowy jest m.in zapis :.....działania ...... ( chodzi o kompetencje kluczowe) stanowią co najmniej 70 % ogółu działań  podejmowanych w projekcie .

Jak to właściwie obliczyć ? i jak to będzie obliczał oceniający w KOP ? 

Teoretycznie niby proste - na np. 10 działań 7 ma dotyczyć kszt. tych kompetencje.

Ale są też działania skierowane np. do dzieciaków niepełnosprawnych ( np. hipoterapia, terapie specj. itp) czy do kadry nauczycielskiej., które takimi działaniami nie są.

Nieraz też w zasadzie działanie , np. zaj. rozwijające "kompetencje" polonistyczne i matematyczne we wniosku aplik. zapisałbym pod jednym działaniem - klasy te same, tylko raz mają j.polski a  raz matematykę. Czy to wtedy jest jedno działanie czy dwa ?Adaa30-08-2011 19:12:33   [#78]

i znów schody:-)

muszę skonsultować z Wami pewne konfiguracje - chodzi o obsługe i zatrudnianie w projekcie

1. Gmina jest beneficjentem (docelowo projekt obejmuje jedną szkołę), obsługa finansowa w Gminie - jak u Was wyglada sprawa koordynatora, ksiegowej i zatrudniania nauczycieli, a w szczególności :

- kto z kim podpisuje umowę ( z koordynatorem, nauczycielami, ksiegową)
- kto prowadzi ksiegowość
- na kogo wystawiane sa rachunki

2. Gmina jest beneficjentem (docelowo projekt obejmuje jedną szkołę), obsługa finansowa w ZEAS - jak u Was wyglada sprawa koordynatora, ksiegowej i zatrudniania nauczycieli, a w szczególności :

- kto z kim podpisuje umowę ( z koordynatorem, nauczycielami, ksiegową)
- kto prowadzi ksiegowość
- na kogo wystawiane są rachunki

............................

Zaczynaja docierac sygnały z kraju, ze beneficjenci masowo rezygnuja z realizacji projektów. Zasady kwalifikowalnosci, interpretacje zatrudnieniowe, cuda z przetargami na zakup usługi edukacyjnej itp itd. sprawiaja, że beneficjenci z obawy przed koniecznoscia zwrotu srodków (bo niekwalifikowalne) na wszelki wypadek wola sie wycofać.

To jakas paranoja jest - nauczyciel nie moze w ramach projektu wykonywać obowiazków , które wykonuje jako nauczyciel. Np. nauczyciel matematyki zatrudniony w danej szkole nie moze prowadzic zajęć dodatkowych z matematyki (w ramach projektu), które obejmują treści podstawy programowej, ale juz "obcy " nauczyciel moze to robić;-))

Chore po prostu...

i takie tez chore :

w przypadku gdy np. doradca zawodowy zatrudniony w powiatowym urzędzie pracy na podstawie stosunku pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego wykonuje zadania związane z doradztwem na podstawie umowy cywilnoprawnej, będziemy mieć do czynienia z podwójnym
finansowaniem, a tym samym niekwalifikowalnością wydatku. Gdyby jednak zadania związane z doradztwem były wykonywane podczas urlopu wypoczynkowego w ramach umowy cywilnoprawnej w projekcie innego beneficjenta – w takim przypadku nie występuje podwójne finansowanie, gdyŜ praca świadczona jest dla innego pracodawcy, a zatem nie mamy do czynienia z tym samym wydatkiem.


ktos naprawde nad tym długo dumał, tak długo az mu sie zwoje przegrzały

hania130-08-2011 20:01:13   [#79]

Jeśli gmina jest beneficjentem, to niech się martwi wójt. Twoi nauczyciele realizują po godzinach i nie martwi Cię obsługa finansowa ani zarządzanie projektem. Wójt (osoba wskazana we wniosku aplikacyjnym) powołuje sobie koordynatora, zespół do obsługi finansowo - księgowej, płaci im i nieważne, czy to zespół pracowników gminy czy ZEAS - on zajmuje się wszystkim, również rachunkami (wystawionymi na gminę). To jest wersja luksusowa.

Wójt może przekazać realizację projektu szkole, wtedy zarząd gminy upoważnia dyrektora i wszystkie kwestie spadają na niego - to jest czarny scenariusz, który już testowaliśmy w naszej szkole. 

Bazia30-08-2011 21:01:34   [#80]

ktos naprawde nad tym długo dumał, tak długo az mu sie zwoje przegrzały 

 Kliknęłabym Lubię to, tylko gdzie ten przycisk:)

Adaa31-08-2011 19:27:17   [#81]

dzięki haniu za głos

a powiedz mi? znasz jednostke jakąś, która przeszła juz kontrolę instytucji wdrażajacej?

jestem ciekawa wyników - bo dochodza głosy, że róznie to bywa z kwalifikowalnoscią- co na południu kwalifikowalne, na północy nie musi być

hania131-08-2011 21:44:12   [#82]

Gminy/ szkoły raczej rzadko kontrolują. Organizacje pozarządowe - bardzo często.Taka logika - budżetówka i tak musi mieć wszystko w porządku.

Co do kwalifikowalności - znam przypadek, że zakwestionowano zakup baterii niezbędnych do pilota. Jeśli tylko taki jest problem, to da się żyć.
Podpowiem - byłam wiosną na szkoleniu "Zmiany w kwalifikowalności w POKL" w ROEFS. Polecam. Częsty kontakt z ROEFS naprawdę dużo daje.

Adaa05-10-2011 20:02:26   [#83]

Uprzejmie donoszę, ze jak grzyby po deszczu powstaja firmy, które żeruja na nauczycielach

startuja do przetargów, zapytań ofertowych ( zakup usługi edukacyjnej)

gdy przegrają, zgłaszaja protest wydłużając niemiłosiernie rozpoczecie działań

gdy wygrywają, zatrudniają tych samych nauczycieli, którzy w przetargu odpadli

inkasują dla siebie średnio 45% stawki - że niby na obsługę:-)

to się nazywa rozbój w majestacie prawa:-)

nie wierzę, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego , czy instytucje wdrazajace tego nie wiedzą

Adaa20-10-2011 15:52:09   [#84]

A teraz uprzejmie proszę o poradę:-)

Gmina dostała dofinansowanie z 9.1.1 na wsparcie istniejacego punktu przedszkolnego ( w grę wchodził dodatkowy nabór)

Ponieważ rozstrzygniecie konkursu sie opóxniało gmina uruchomiła dodatkowe oddziały od 1 września 2011 ze środków własnych (zatrudniono nauczycieli na czas nieokreslony z KN).

Teraz dowiedziała sie, że przyznano dotację (kwalifikowane od 1.10.2011).

Co mozna zrobic aby ta dotacja weszła jako finansowanie? Czyli, czy istnieje mozliwość zatrudnienia tych nauczycieli i finansowania ich ze srodków unijnych - jak to zrobić (maja juz podpisane umowy z KN).

Czyli zmiana źródła finansowania.


hania120-10-2011 19:23:05   [#85]

A dlaczego zmiana finansowania? Projekt realizuje gmina, a kto zatrudnia - też gmina czy dyrektor ma pełnomocnictwo?

Może wystarczy dać aneks do umowy, że wynagrodzenie z dniem .... jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach ..... Zapytałabym w kontroli EFS w Urzędzie Marszałkowskim albo dzwoń do opiekuna projektu.

Umowę musisz mieć tak zawartą, jak masz we wniosku o dofinansowanie.

Adaa20-10-2011 19:48:02   [#86]

Haniu, nauczyciele maja podpisane umowy z dyrem szkoły, w której funkcjonuje punkt przedszkolny. 

Zastanawia mnie, czy moze tak byc, że z dniem takim a takim finasowanie ich umów będzie pochodziło ze srodków unijnych - czy to załatwi aneks?

Podchodze ostrożnie bo triochę juz postraszono ludzi niekwalifikowalnością:-)

Opiekun projektu zupełnie nie rozumie niuansów KN, umowa, nauczyciel, mianowanie:-)


hania120-10-2011 20:51:18   [#87]

Jak masz we wniosku o dofinansowanie? Jeśli zatrudnienie przez szkołę nauczyciela na umowę o pracę, to obowiązuje cię prawodawstwo krajowe. Moim zdaniem powinien wystarczyć aneks ze wskazaniem źródła finansowania. Może podpowie ktoś bieglejszy w sprawach kadrowych. Ja bym dzwoniła do EFS w UM i zrobiłabym notatkę z rozmowy.

Nie widzę problemu w zatrudnieniu nauczyciela w projekcie z KN, ale może lepiej 2 razy zapytać niż nie spać z obawy, że jest źle.

hania124-11-2011 14:30:44   [#88]
Właśnie przeżyłam kontrolę projektu. Muszę się szybko komuś pochwalić :)
Adaa24-11-2011 15:14:57   [#89]
no to będe Cie teraz meczyć pytaniami:-)
hania124-11-2011 19:43:24   [#90]

Na początek kontrolerzy mnie postraszyli, że chodzą po szkołach i mieli już parę projektów do zwrotu np. na 2,5 mln. albo 50% kosztów uznali za niekwalifikowane w projekcie za 1 mln.W tych szkolnych wszystkie błędy dotyczyły umów z nauczycielami albo zamówień publicznych. Kontrolerka podkreślała, że jak się ma duży projekt, to nie może go robić nauczyciel, tylko trzeba zatrudnić specjalistę od zamówień publicznych +prawnika.

Mnie na szczęście to nie dotyczy, bo stowarzyszenia rozliczają się inaczej, bez zamówień i umowy podpisują z kim chcą. Ale adrenalina mnie nie ominęła i tak.

jerzyk25-11-2011 00:58:32   [#91]
Aktualności PO KL
 
2011-11-23
Kompleksowe wyjaśnienia IZ PO KL w sprawie zatrudniania nauczycieli w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach Kapitału Ludzkiego
W związku z licznymi pytaniami na temat możliwości zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca  PO KL przekazała kompleksowe wyjaśnienia uwzględniające dotychczasowe stanowiska i interpretacje wydane w tej kwestii.

I.    Przede wszystkim należy pamiętać, że zatrudnianie nauczycieli do projektów PO KL w ramach stosunku pracy musi być zgodne z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm. - dalej Karta Nauczyciela), co zostało wskazane w piśmie Instytucji Zarządzającej PO KL z dnia 23 marca 2011 r. (znak: DZF-IV-82252-170-ŁP/11, nk: 40172/11). Tym samym:

          w przypadku projektów, w ramach których beneficjent przeznacza środki na finansowanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na podstawie Karty Nauczyciela, zatrudnienie nauczycieli w ramach stosunku pracy jest kwalifikowalne, o ile wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela;

          w przypadku projektów, w ramach których beneficjent chce przeznaczyć środki na finansowanie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy powyżej średniego wynagrodzenia - zgodnie z art. 30 ust. 10b Karty Nauczyciela - możliwość taka istnieje wyłącznie ze środków stanowiących dochód własny jednostki samorządu terytorialnego (należy wspomnieć, że o ile środki funduszy strukturalnych nie stanowią dochodu własnego JST to już dotacja celowa - zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów - tak, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.)).

II. Angażując nauczycieli do realizacji zadań w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. poprzez zakup usługi edukacyjnej, należy pamiętać o weryfikacji następujących okoliczności:

1)         Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej wymaga zastosowania trybu konkurencyjnego tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) lub zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne), jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 14 tys. euro netto.

2)         Zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy cywilnoprawnej musi być zgodne z Wytycznymi.

Pragnę przypomnieć, że wśród różnych ograniczeń określonych w Wytycznych wprowadzono m.in. warunki, na jakich możliwe jest zatrudnianie na umowę cywilnoprawną do projektu własnych pracowników. I tak, zgodnie z Wytycznymi, kwalifikowanie wydatków poniesionych na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach - w szczególności, gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy oraz pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

-           przedmiotowe działanie jest zgodne z przepisami krajowymi - w zakresie pracy rodzajowo różnej;

-           zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony;

-           zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań ramach umowy cywilnoprawnej;

-           osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.

Spełnienie pierwszego z ww. warunków, tj. występowanie pracy rodzajowo różnej w przypadku nauczyciela, należy rozpatrywać z uwzględnieniem przepisów Karty Nauczyciela, która zawiera regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli - jako specyficznej grupy zawodowej. Dopiero w zakresie spraw nieuregulowanych przepisami tej ustawy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm., dalej: Kodeks pracy).

I tak, przepisy Karty Nauczyciela określają m.in. maksymalne tygodniowe normy czasu pracy nauczycieli oraz zadania, które nauczyciel jest zobowiązany realizować w ramach obowiązującego go czasu pracy. Karta Nauczyciela - w przeciwieństwie do Kodeksu pracy - nie przewiduje możliwości wykonywania pracy w ramach godzin nadliczbowych, jak również nie przewiduje odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Ponadto w ramach stosunku pracy zawartego na podstawie Karty Nauczyciela nauczyciel nie może zostać zobowiązany do wykonywania innych czynności niż przewidziane w art. 42 ust. 2 ww. ustawy oraz pracować w wymiarze przekraczającym 40 godzin na tydzień. W świetle powyższych ustaleń Instytucja Zarządzająca PO KL stwierdza, że w sytuacji, gdy zadania powierzone nauczycielowi w ramach realizowanego projektu PO KL wykraczają poza zakres zadań określony w art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela i poza czas pracy regulowany Kartą Nauczyciela (i w związku z powyższym nie ma prawnej możliwości realizowania ich w ramach stosunku pracy), zawarcie z danym nauczycielem umowy cywilnoprawnej na realizację zadań w ramach projektu - co do zasady - nie oznacza obejścia przepisów Karta Nauczyciela. Powyższe wyjaśnienia dotyczą wyłącznie pierwszego z warunków możliwości kwalifikowania wydatków na postawie pkt 4.5.2.2 Wytycznych (tj. przedmiotowe działanie jest zgodne z prawem krajowym) - w celu zakwalifikowania odpowiedniego wynagrodzenia konieczne jest spełnienie również pozostałych warunków wskazanych w tym przepisie.

Powyższe stanowisko zostało wypracowane przez Instytucję Zarządzającą Programem w toku konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy cywilnoprawnej musi być zgodne z przepisami krajowymi, w tym w szczególności przedmiotowa umowa nie może spełniać podstawowych warunków wykonywania pracy, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.). W związku z powyższym istotne są i wymagają każdorazowo ustalenia takie okoliczności jak: sposób wykonania pracy, zakres podporządkowania i samodzielność osoby ją wykonującej, osobisty charakter zobowiązania tej osoby, odpłatność i sposób określenia wynagrodzenia, z uwzględnieniem wyjaśnień określonych w pkt 2 powyżej.

Jak wskazano w piśmie Instytucji Zarządzającej PO KL z dnia 23 marca br., zawarcie takiej umowy byłoby dopuszczalne jeżeli osoba prowadząca zajęcia:

   nie podlegałaby podporządkowaniu pracowniczemu (nie będzie podlegała kierownictwu dyrektora szkoły, w szczególności nie będzie miała obowiązku wykonywania poleceń dotyczących sposobu i miejsca prowadzenia zajęć, a także nie będzie podlegała sprawowanemu przez niego nadzorowi);

• nie będzie miała obowiązku osobistego świadczenia pracy (np. w razie niemożności przeprowadzenia zajęć będzie mogła we własnym zakresie zapewnić zastąpienie przez inną osobę).

 

 
beera25-11-2011 08:15:58   [#92]

trochę materiałów mamy tu:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=44:prezentacje-ze-spotka-projektowych&Itemid=1559

chociaż dotyczyło spotkanie konkursowych z III, wiekszość materiałów jest wlaściwych i dla IX

rzewa25-11-2011 11:23:18   [#93]
muszę powiedzieć, że dawno nie czytałam tak trafnego i jasnego oficjalnego stanowiska jak to przytoczone w #91
Bazia07-12-2011 19:12:58   [#94]

też może się przydać realizujacym POKL, zwłaszcza, że w necie chodzi dużo wzorów kart pracy bez wskazania konkretnie w jakich godzinach zrealizowano zajęcia

http://defs.pomorskie.eu/res/pokl/Systemowki/Priorytet_VII/ewidencja_czasu_pracy.pdf 

jerzyk08-12-2011 20:53:36   [#95]
To też warto poczytać 
Adaa14-06-2013 11:17:33   [#96]

Mam mała zagwozdkę

nauczyciel prowadzi zajecia z uczniami w ramach projektu unijnego (umowa zlecenia z OP) - do końca 2013 r
ten sam nauczyciel wygrał konkurs (środki unijune) na opiekę i administrowanie pracownia komputerową (umowa o pracę z OP)- od 1 lipca 2013

Op sugeruje aby rozwiazac umowę zlecenia i czynności prowadzenia zajęc wynagradzać w ramach dodatku do umowy o pracę

ja jestem zdania, że moze miec z OP i umowe zlecenia i umowe o pracę bo sa to zadania o innym charakterze choć pracodawca/zlecajacy ten sam

chciałabym poznac Wasze zdanie

 

hania114-06-2013 14:31:57   [#97]

Zakładam, że zatrudnienie dotyczy tego samego projektu. Na szkoleniu słyszałam, że:

Może - jeżeli zatrudniony jest na dwa rózne zadania związane z merytoryczną częścią projektu (koszty bezpośrednie)

Nie może - jeżeli administrowanie dotyczy kosztów obsługi technicznej (pośrednich), a drugie zadanie kosztów bezpośrednich

Z pytaniem radzę się zwrócić do najbliższego ROEFS-u.

Adaa14-06-2013 14:42:53   [#98]

dotyczy dwóch róznych projektów

dwa róne projekty, ten sam OP, ten sam nauczyciel

hania114-06-2013 16:52:35   [#99]

No to nie ma przeszkód. Może jeszcze dorabiać w bufecie na zlecenie i napisać strategię rozwoju - z umową o dzieło.

gosiaz28-10-2015 14:26:01   [#100]

Podnoszę wątek w związku z nowymi zapisami Ustawy i KN oraz pojawiającymi się nowymi konkursami POWER.

1. Jaka stawkę godzinową proponować dla nauczycieli na etapie planowania budżetu?

Tu kilka niby drobnych spraw: rozbicie na stopnie awansu, odległość czasowa  pisania wniosku i realizacji projektu, ew. dodatki za warunki pracy...

Wytyczne w pierwszych województwach ogłaszających dokumentacje konkursowe albo nie uwzględniają tego zagadnienia albo proponują rozwiązania budząc wątpliwości w kontekście zapisów art. 35a. KN. 

2. Jak widzicie możliwość uwzględnienia w kosztach zarządu (w ramach k. pośrednich) choćby niewielkiego dodatku dla dyrektora szkoły, bo nawet jeśli ktoś inny koordynuje i rozlicza, to i tak odpowiada dyrektor?

2. Jak widzicie możliwość zaangażowania dyrektora/wicedyrektora/nauczyciela jako koordynatora w ramach kosztów pośrednich? ( oczywiście jeśli chcą i umieją)?

3. Czy w waszych OP rozpoczęły się jakieś przygotowania, poczyniono jakieś korekty uchwał?

4. Podzielcie się też, proszę,  dobrymi praktykami dot. lokalnych procedur w celu usprawnienia aplikowania.

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]