Forum OSKKO - wątek

TEMAT: problemy szkolnictwa zawodowego
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 34 ][ 35 ]
bosia28-09-2012 07:39:27   [#1701]

Bogna, dzięki:-)

Dyskusji dużej nie było, bo czas króciutki. Udało mi się chyba jedno zdanie powiedzieć.

Jednak liczę, że to początki dopiero i media pomogą nam w pokazaniu tego, co najlepsze w szkolnictwie zawodowym, a tym samym pomogą zmienić społeczną opinię, a właściwie stereotyp na temat naszych szkół.

Niektórzy zapominają, że oświata, a szkolnictwo zawodowe szczególnie ma ogromny kontekst społeczny.

izael28-09-2012 08:18:58   [#1702]

a ja słuchałam, nawet te kilka zdań wybrzmiało:)

takimi małymi powtarzanymi czesto krokami  skutecznie zmienia się nastawienia np. do szkolnictwa zawodowego

bosia, zuch:)

bogna01-10-2012 16:12:26   [#1703]

przekleję z wątku o e-podręcznikach

„Almanach Cukierniczo Piekarski”

http://www.technolog.friko.pl/neoalmanach/index.html

Jacek01-10-2012 18:46:53   [#1704]

wkeję poprawnie link bo się nie otwiera ten co wkleiłaś bosiu

http://www.technolog.friko.pl/neoalmanach/index.html

bratek06-11-2012 21:20:28   [#1705]

Wiem, że sporo szkół ma problemy z nowym zawodem- "monter suchej zabudowy". Pisałam już o tym w osobnym wątku, ale napiszę i tu:))

Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt na priv.

bogna25-01-2013 22:23:29   [#1706]

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/szkolnictwo_zawodowe/list%20Izby%20Rzemieślniczej.doc

Po zdaniu egzaminu czeladniczego uczniowie otrzymają świadectwo czeladnicze, które potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie całego zawodu. Dokument ten jest równoznaczny z uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który będzie wydawać Okręgowa Komisja Egzaminacyjna po zdaniu egzaminów w obrębie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

bogna08-07-2013 22:50:20   [#1707]

w programie Kongresu przewidziana jest debata dotycząca sytuacji szkół zawodowych:

Debata nad sytuacją szkół zawodowych - egzaminy zawodowe.
Zapraszamy przedstawicieli szkół zawodowych do zajęcia stanowiska w ich sprawie. Zagadnienia do pracy: Organizacja egzaminów zawodowych. Problemy egzaminatorów, brak kadry. Zarzuty dot. braku spójności standardów wyposażenia pracowni do prowadzenia egzaminów. Finansowanie szkół zawodowych. Teoria a praktyka na egzaminach. Zespół OSKKO.

w joszkowym wątku: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51349&ux=13&pst=2#pst2

zachęcam do zbierania uwag/opinii dotyczących egzaminów zawodowych;

z sentymentu do tego wątku, zachęcam też tutaj :)

Marek Pleśniar08-07-2013 22:57:59   [#1708]

i słusznie:-)

bogna15-10-2013 16:27:04   [#1709]

problemy szkolnictwa zawodowego na VIII Kongresie Zarządzania Oświatą

http://www.oskko.edu.pl/kongres/relacja-zawodowe.html

zapraszam tutaj do dalszej dyskusji

Marek Pleśniar16-10-2013 21:34:56   [#1710]

zwłaszcza że minister obiecała nas przyjąć z naszymi postulatami zmian

bogna10-03-2014 21:25:51   [#1711]Dla przypomnienia wklejam wnioski/postulaty zebrane przez zespół zawodowców na VIII Kongresie;

bardzo proszę o dalszą dyskusję;

zgodnie z zapowiedzią na XI Konferencji OSKKO,

chcielibyśmy jak najszybciej przedstawić Pani Minister zebrane wnioski 

--------- 

1. Podstawa programowa  - konieczność dopracowania i uporządkowania:

a)           Weryfikacja proporcji godzin przeznaczonych na:

        efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach danego obszaru, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (zmniejszenie liczby godzin)

oraz na

        efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (zwiększenie liczby godzin).

b)           Dookreślenie warunków realizacji dla każdej kwalifikacji/zawodu:

        liczba uczniów przy jednym stanowisku; liczebność grupy dostosowana do zawodu/kwalifikacji i do warunków lokalowych i wyposażenia szkoły;

przykładowo dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych liczebności takie zostały określone - b) stanowiska sporządzania potraw i napojów (jedno stanowisko dla trzech uczniów) a brak dla zawodu technik analityk brak określenia liczby uczniów przy stanowisku
w pracowni instrumentalnej i pomiarów technicznych czy pracowni mikrobiologicznej

        wpisanie w warunkach realizacji kształcenia w zawodzie wymogów wyposażenia dla szkoły podejmującej kształcenie w zawodzie tylko takiego wyposażenia, które jest dostępne na rynku;

przykładowo zastrzeżenia budzą takie zapisy:

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię budowlaną, wyposażoną w: …..; filmy dydaktyczne ilustrujące etapy realizacji procesu budowlanego, technologie wykonywania robót budowlanych, urządzenia i sprzęt budowlany, różne rozwiązania konstrukcyjne; …; modele obiektów budowlanych oraz elementów budowli; …

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

2) pracownię rozdzielczo-ekspedycyjną, wyposażoną w: …, specjalistyczne programy komputerowe dotyczące ekspedycji przesyłek

2. Baza kształcenia i egzaminowania

a)        Konieczne jest zapewnienie obudowy dydaktycznej (w tym dobrej jakości podręczników) dla kształcenia zawodowego.

b)        Konieczne jest przygotowania bazy egzaminacyjnej tak by przeprowadzanie egzaminów nie zakłócało procesu dydaktycznego w szkole – przeprowadzanie egzaminów z wykorzystaniem bazy i kadry szkół dezorganizuje naukę młodszych roczników (wyłączone pracownie, brak nauczycieli); zapowiedź doposażenia bazy egzaminacyjnej z funduszy projektowych od 2014 r. nie rozwiązuje bieżących problemów

c)        Zbyteczne są spoty promujące przeprowadzanie egzaminów teoretycznych on-line; szkoły chętnie wprowadzą taką formę egzaminu o ile będą miały odpowiednie wyposażenie (nieakceptowane jest wyłączenie z lekcji szkolnych pracowni komputerowych na potrzeby przeprowadzanych egzaminów); spot promujący możliwość zdawania części pisemnej nowego egzaminu zawodowego przy komputerze: http://cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/240-e-egzamin

d)        Pożądane jest wprowadzenie mechanizmów motywujących pracodawców do tworzenia ośrodków egzaminacyjnych.

e)        Wskazane jest upublicznienie informacji o wymaganiach bazowych i wyposażenia dla ośrodków egzaminacyjnych (dostęp pracodawców do informacji)

3. Egzaminy

a)        Konieczne jest ogłaszanie terminów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodach na początku roku szkolnego, tak by można je było uwzględnić
w ogłaszanych przez dyrektora szkoły do 30 września dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

b)        Wadliwe jest ocenianie egzaminu tylko przez jednego egzaminatora; ocena taka obarczona jest pewną dozą subiektywizmu.

c)        Brak możliwości odwołania się od takiej subiektywnej oceny staje się szczególnie niebezpieczny w przypadku szkół konkurujących ze sobą na rynku edukacyjnym.

d)        Pożądane jest opracowanie i upowszechnienie standardów wykonywania ćwiczeń/czynności zawodowych (tzw. standardy wykonywania zawodu) mających istotny wpływ na ocenię przebiegu wykonania zadań egzaminacyjnych (język efektów w podstawie programowej jest zbyt ogólny by mógł pełnić taką rolę).

e)        Konieczne jest przekazywanie ośrodkom egzaminacyjnym środków finansowych na materiały egzaminacyjne przed egzaminem a nie refinansowanie po egzaminie.

f)          Standaryzacja zadań egzaminacyjnych na uczniach kształconych wg innych  (starych) podstaw programowych jest wadliwa.

g)        Wskazane jest opracowywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu
o ośrodki/szkoły funkcjonujące w różnych warunkach środowiskowych, bazowych, kadrowych.

3. Wnioski/postulaty

a)           Stworzenie realnych warunków współpracy szkoły z pracodawcami (organizacja współpracy nie tylko z inicjatywy szkoły).

b)           Konieczność natychmiastowego dopracowania systemu egzaminów zawodowych, tak by ich obecna wadliwość i eksperymentowanie na uczniach nie przyczyniło się do kolejnej fali odwrotu od szkolnictwa zawodowego.

c)           Organizacja systemu doskonalenia/wspierania dyrektorów, egzaminatorów, nauczycieli kształcenia zawodowego – konstruktywne spotkania, szkolenia, konferencje z wypracowaniem wniosków opartych na doświadczeniach
i problemach szkół.

d)           Odstąpienie od sztywnego określenia w rozporządzeniu ws. ramowych planów nauczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach; ułatwi to w technikach organizację praktyk zawodowych bez zagrożenia dla realizacji minimalnego wymiaru godzin kształcenia ogólnego - szczególnie
w zawodach, dla których wymiar praktyk wynosi 8 i więcej tygodni, przeliczanych odpowiednio na 320 i więcej (wielokrotność 40 !) godzin.

 

bogna10-03-2014 21:32:04   [#1712]

Uwagi przekazane przez dyrektorów szkół medycznych:

  1. Podanie informacji dotyczącej terminów przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (najlepiej do końca sierpnia ze względu na konieczność organizacji danego roku szkolnego).
  2. Uregulowanie zasad zwalniania egzaminatorów w czasie przewidzianych sesji egzaminacyjnych - ze względu na konieczność realizacji podstawy programowej i organizacji egzaminów zawodowych w macierzystej placówce.
  3. Dofinansowanie ośrodków egzaminacyjnych w zakresie spójności standardów wyposażenia pracowni do prowadzenia egzaminów.
  4. Kształcenie średniego wykonawczego personelu medycznego wyłącznie na poziomie szkoły policealnej, zapewniającej najlepszy poziom kształcenia teoretycznego i praktycznego. Zaprzestanie praktyki przenoszenia kształcenia w zawodach medycznych na poziom akademicki wobec braku dyrektyw unijnych w tym zakresie i małą efektywność tego typu kształcenia (na przykład w zawodach pielęgniarki, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, dietetyka).

 

bogna14-03-2014 21:58:34   [#1713]

podnoszę z nadzieją na dyskusję i uzupełnienie pokongresowych postulatów

:)

Marek Pleśniar17-03-2014 16:58:28   [#1714]

obiecaliśmy to nowej minister w Krakowie - więc czas się sprężać

Leszek25-04-2014 13:24:41   [#1715]

podnoszę

i

namawiając do wypowiedzi

pozdrawiam

Leszek14-05-2014 09:27:03   [#1716]W dniu 9 maja 2014 r. opublikowano i skierowano do konsultacji projekt z dnia 17 marca 2014 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501/projekt/218302/katalog/218305

propozycja zmian z 1.09.2015 r. w przypadku technika pojazdów samochodowych, technika transportu drogowego,

technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik optyk

dodane mają zostać z 1.09.2015 r. : technik chłodnictwa i klimatyzacji i technik urządzeń dźwigowych

usunięte mają zostać z 1.09.2015 r. : dietetyk i ratownik medyczny

od roku szk. 2016/17 ma zostać wstrzymany nabór w zawodach: TECHNIK FARMACEUTYCZNY, ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA

OSKKO nie jest na liście konsultantów w/w zmian

pozdrawiam

bogna16-05-2014 17:17:49   [#1717]

Obiecuję, że zajmę się szkolnictwem zawodowym szybciej niż planowałam – powiedziała minister Joanna Kluzik-Rostkowska

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/965-forum-gospodarki-i-ksztalcenia-zawodowego

 

bogna16-05-2014 17:22:27   [#1718]

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM uprzejmie zapraszają   na  Forum Gospodarki i Edukacji, które odbędzie się 23 maja 2014 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematyka konferencji będzie obejmować zagadnienia współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym i wyższym oraz potrzeby w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w tym zakresie. udział w Forum jest bezpłatny.

  http://www.irpoznan.com.pl/aktualnosci/917/forum-gospodarki-i-edukacji.html

 

bogna22-06-2014 10:56:50   [#1719]

tym razem - rozwiązywanie problemów:

http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/lodzkie-szkoly-zawodowe-beda-doskonalone,60652.html

----

Łódź - miasto tegorocznego kongresu z blokiem tematycznym dotyczącym szkolnictwa zawodowego

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

zapraszamy :)

 

bogna17-11-2014 20:31:40   [#1720]

Związek Rzemiosła Polskiego
Narodowe Forum Doradztwa Kariery
Instytut Badań Edukacyjnych
Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki, które odbędzie
się 26 i 27 listopada 2014 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, ul. Miodowa 14.

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konferencje_szkolenia/Forum%20Ed.%20Zaw.%20i%20Gosp.pdf

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 34 ][ 35 ]