Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 5 ][ 6 ][ 7 ] - - [ 22 ][ 23 ]
Leszek01-01-2013 18:53:12   [#251]

31 grudnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1538 rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 

pozdrawiam

Leszek01-01-2013 18:53:47   [#252]

31 grudnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1541 rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

pozdrawiam

Leszek01-01-2013 18:54:17   [#253]

31 grudnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1544 ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – art. 1 (zmiana KN)

pozdrawiam

Leszek01-01-2013 18:54:49   [#254]

31 grudnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1547 rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

pozdrawiam

Leszek13-01-2013 17:34:23   [#255]

31 grudnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1544 ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego – art. 1 (zmiana KN)

poprawa omyłki w tytule ustawy z #253 (dzięki zetm za wskazówkę)

pozdrawiam


post został zmieniony: 13-01-2013 17:36:04
Leszek17-01-2013 13:35:59   [#256]

może mniej on oświatowy ale...

17 stycznia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 73 ustawę z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 2) – wchodzi w życie 1 lutego 2013 r.,

w art. 2 zapisano, że osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby (m. in.) oświaty.

 

pozdrawiam

Roman K17-01-2013 17:49:19   [#257]

Zachodzę w głowę....

Czy potrzeba zapisu w randze ustawy aby rozwiać takie wątpliwości????

Czy bez tego zapisu ktokolwiek może mieć wątpliwości???

Pozdrawiam

RomanK

Leszek17-01-2013 21:35:42   [#258]

teraz już nie może mieć wątpliwości

:-)))

pozdrawiam

Leszek18-01-2013 18:14:45   [#259]

18 stycznia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 87 wyrok TK z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12sygn. akt K 38/12 (uznanie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty za niezgodny z Konstytucją RP),

pozdrawiam

Marek Pleśniar19-01-2013 01:03:22   [#260]

jako miłośnik psów, oczekuję, że wszystko ws. psów będzie w randze ustawy;-)

AsiaJ22-01-2013 21:17:35   [#261]

Matko kochana...;-)

Leszek31-01-2013 14:30:42   [#262]

31 stycznia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 157 rozp. MS z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

pozdrawiam

DYREK31-01-2013 14:56:21   [#263]

Wykaz prac legislacyjnych MEN

http://bip.men.gov.pl/images/stories/Wykaz_prac_legislacyjnych_zatwierdzony_2013_01_15.pdf 

Leszek31-01-2013 18:28:08   [#264]

dzięki DYREK

cenny to materiał

pozdrawiam

Leszek31-01-2013 18:30:17   [#265]

31 stycznia 2013 r. opublikowano
w M. P. - poz. 48 zarządzenie nr 5 Prezesa RM z dnia
30 stycznia 2013 r. w
sprawie
nadania
statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

pozdrawiam

Leszek05-02-2013 21:09:04   [#266]

5 lutego 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 167 rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r..

pozdrawiam

Leszek05-02-2013 21:09:29   [#267]

5 lutego 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 169 ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. ustawę budżetową na rok 2013 (art. 13 ust. 2 - kwota bazowa dla nauczycieli – w wysokości 2717,59 zł) – wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.,

pozdrawiam

Leszek13-02-2013 20:56:14   [#268]

13 lutego 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 199 rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - wchodzi w życie z dniem 16 marca 2013 r..

 

pozdrawiam

befana14-02-2013 12:46:32   [#269]

dyrku

przeczytałam wykaz, do którego odsyła twój link, okazuje się,że ministerstwo zajmuje się głownie przekładaniem prac legislacyjnych na później. Ale to może i dobrze, bo za obecnymi zmianami wielu z nas już nie nadąża...

literówka


post został zmieniony: 14-02-2013 12:55:14
Macia17-02-2013 16:33:11   [#270]

tak się zastanawiam dlaczego  opublikowano 30 sierpnia 2012 r. w Dz. U. - poz. 977 - rozporządzenie Men w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - z dnia 27 sierpnia 2012 r. bo wydaje mi się że zał nr 1 do przedszkoli jest taki sam jak ten z 2008 roku. Można było rozporządzeniem zmieniającym zaznaczyć tylko to co się zmieniło.

 

rzewa17-02-2013 23:22:22   [#271]

nie można było, bo zmieniła się treść delegacji ustawowej do wydania tego rozporządzenia -> wtedy nie można zmienić dotychczasowego rozporządzenia, gdyż ono z mocy prawa zostaje uchylone i trzeba ogłosić nowe (które może mieć dokładnie taka samą treść jak to uchylone)

Macia18-02-2013 09:29:44   [#272]

Ewciu chylę czoło

Leszek21-02-2013 14:28:42   [#273]

21 lutego 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 245 rozporządzenie MEN z dnia 8 lutego 2013 r. w zmieniające rozporządzenie sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur - wchodzi w życie z dniem 8 marca 2013 r.

pozdrawiam

Leszek27-02-2013 14:27:19   [#274]

27 lutego 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 267 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego,

 

pozdrawiam

Leszek27-02-2013 14:27:54   [#275]

27 lutego 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 269 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych,

 

pozdrawiam

tedu13-03-2013 10:18:59   [#276]

Witam, poszukuję rozporządzenia w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. To które zmieniło rozporządzenie z 18 lutego 1997 r. (Dz.U. 14 Nr 76)

Nigdzie nie mogę znaleźć.

Proszę o pomoc

Jacek13-03-2013 11:25:23   [#277]

Jest jeszcze w fazie projektu

tedu13-03-2013 13:50:56   [#278]

Dzięki, ale w takim razie jesteśmy bez rozporządzenia?!  Bo mój program prawny (nie będę wymieniać nazwy, coby nie było) podaje że stare obowiązywało do 11-02-2013 :)

Jacek13-03-2013 14:11:50   [#279]

nie pierwszy to raz jesteśmy bez rozporządzenia :-)

dyrlo13-03-2013 15:35:48   [#280]

Kiedyś, kiedy jedno ważne rozporządzenie przestało obowiązywać a nowego nie było (nawiasem pisząc nadal nie ma) to P.M.H. wydała "decyzję"/czy coś tam co nadal nie ma mocy, że obowiązuje stare bo ktoś tam (chyba kilku sędziów czy ekspertów prawników - nie chce mi się sprawdzać) tak orzekło, no i nadal obowiązuje to co nie obowiązuje :-(o

malchow13-03-2013 21:44:20   [#281]

Polecam

szeroko rozumianą pedagogikę specjalną:)

albo "luki w prawie", albo przepis -przepisowi przeczy:(

Leszek15-03-2013 14:51:08   [#282]

15 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 354 rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy - wchodzi w życie z dniem 16 marca 2013 r.,

pozdrawiam

Leszek19-03-2013 13:24:46   [#283]

19 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 369 rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych - wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2013 r.,

pozdrawiam

Leszek20-03-2013 14:29:59   [#284]

20 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 380 rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2013 r.,

 

pozdrawiam

Leszek21-03-2013 15:48:15   [#285]

21 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 384 rozporządzenie MEN z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  - wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2013 r.

pozdrawiam

Leszek26-03-2013 12:06:42   [#286]

26 marca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 393 rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - wchodzi w życie z dniem 27 marca 2013 r.,
pozdrawiam

Macia26-03-2013 13:13:11   [#287]

a gdzie je można znaleźć bo na stronie MEN nie widzę 

Leszek26-03-2013 13:18:40   [#288]

wszystkie akty prawne znajdujemy tu:
http://www.rcl.gov.pl/

pozdrawiam


post został zmieniony: 26-03-2013 13:19:16
Macia26-03-2013 13:26:04   [#289]

dziękuję i pozdrawiam

mstola11-04-2013 15:07:18   [#290]

A czy gdzieś znajdę porównanie tych dwóch "starego" i "nowego" rozporządzenia? o awansie?

malchow12-04-2013 11:15:16   [#291]

Jaka jest podstawa prawna tworzenia zajęć rewalidacyjno -wychowawczych

skoro rozporządzenie z 18 lutego 1997 r. (Dz.U. 14 Nr 76) jest uchylone,

projekt z 14 sierpnia 2012 r w trakcie prac,

a ustawie o ochronie zdrowia psychicznego jest zapis, że reguluje to rozporzadzenie MEN?

Leszek22-04-2013 18:55:16   [#292]

22 kwietnia 2013 r.
opublikowano w Dz. U. -
poz. 484 rozporządzenie MS z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach
poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach
diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach
śledczych  - wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 r.

pozdrawiam

Leszek30-04-2013 21:32:54   [#293]

30 kwietnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 520 rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - wchodzi w życie częściowo z dniem 1 maja 2013 r., 1 września 2013 r. i 1 września 2014 r.

 

pozdrawiam

Adaa02-05-2013 10:29:55   [#294]

Leszku, te od 1 maja to?

Bo mnie przycmiło:-)

Leszek02-05-2013 21:39:34   [#295]

Od 1 maja 2013 r. wchodzą w życie zmiany w:

§ 6,  61, 68, 102, 132, 133, 133a, 134a, 138 ust. 2 i 5, 146 ust. 5,

pozdrawiam

Magosia07-05-2013 12:49:48   [#296]

Upewnijcie mnie, proszę:-)

 Poniższe rozporządzenie jest podpisane, ale JESZCZE NIE OGŁOSZONE, CZYLI NIE OBOWIĄZUJE?

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E 

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1)
z dnia …………………………… 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

?? 

 I drugie pytanie:

czy coś NAM wiadomo , kiedy można się spodziewać nowelizacji rozporządzenia o nadzorze- zmianione wymagania już ponad rok omawialiśmy na konferencji w Krakowie, w tym roku już była konkretna lista.

Kiedy rozporządzenie?? Ktoś coś wie?

Jacek07-05-2013 13:26:55   [#297]

ad. 1 Tak

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

ad. 2 ostatnie słuchy są tu http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501/projekt/53262/katalog/53265 i nic dalej

Magosia07-05-2013 13:43:26   [#298]

Dzięki, Jacku:-)

Leszek07-05-2013 19:40:44   [#299]

7 maja 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 529 rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim
 - wchodzi w życie z dniem 8 maja 2013 r.

pozdrawiam

Leszek07-05-2013 19:41:13   [#300]

7 maja 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 532 rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  - weszło w życie z dniem 8 maja 2013 r.

 

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 5 ][ 6 ][ 7 ] - - [ 22 ][ 23 ]