Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 19 ][ 20 ][ 21 ] - - [ 23 ][ 24 ]
rzewa03-04-2019 17:19:13   [#951]

to nie tu - jeszcze nie opublikowano tego

Leszek04-04-2019 19:10:13   [#952]

4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 639 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/639/1

pozdrawiam

MKJ04-04-2019 19:10:39   [#953]

.


post został zmieniony: 04-04-2019 19:10:54
Leszek04-04-2019 19:12:27   [#954]

26 sekund -))))

pozdrawiam

MKJ08-04-2019 19:04:26   [#955]

8 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 644 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/644/1

 

MKJ08-04-2019 19:07:45   [#956]

8 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 652 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
– wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/652/1

 

Leszek11-04-2019 09:02:40   [#957]

10 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 666 rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw - wchodzi w życie 25 kwietnia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/666/1

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 11-04-2019 09:03:13
Leszek13-04-2019 15:54:41   [#958]

12 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 685 rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – dotyczy szkół przekształconych - wchodzi w życie 27 kwietnia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/685/1

pozdrawiam


post został zmieniony: 13-04-2019 15:54:51
Leszek13-04-2019 15:55:15   [#959]

12 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 686 rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r.  rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innychweszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/686/1

pozdrawiam

MKJ16-04-2019 18:33:58   [#960]

15 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 691 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wchodzi w życie 29 kwietnia 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/691/1

 

Leszek17-04-2019 19:21:26   [#961]

17 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 717 rozporządzenie MKiDN z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/717/1

pozdrawiam

MKJ19-04-2019 16:21:04   [#962]

19 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 730 Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – wchodzi w życie (w większości) 3 maja 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/730/1

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w:

1) Kodeksie postępowania administracyjnego, dotyczące obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 RODO (tzw. klauzule informacyjne);

2) Kodeksie pracy, dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika (art. 221, art. 221a i art. 221b), monitoringu (art. 222) i badań lekarskich przy przyjmowaniu do pracy (art. 229);

3) Karcie Nauczyciela - zmiana nieistotna dla dyrektorów (dotyczy ustanowienia administratora danych dla rejestru orzeczeń dyscyplinarnych);

4) ustawie o systemie oświaty - dodany art 13b (obowiązki szkoły i nauczycieli w zakresie przetwarzania danych osobowych!!!) i uchylona lit g w art. 92k ust. 2 pkt 2 (istotne dla organizatorów i uczestników wypoczynku);

5) ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dodane ust. 1a-1d w art. 8 dotyczące przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców oraz zmiana ust. 2 (również w art. 8);

6) Prawie oświatowym - dodany art. 30a (analogiczny do art. 13b UoSO) oraz dodany pkt 12 w art. 68 w ust. 1 (nowy obowiązek dyrektora!!!)

MKJ19-04-2019 16:27:34   [#963]

19 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 732 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – wchodzi w życie (w większości) 20 kwietnia 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/732/1

 


post został zmieniony: 19-04-2019 16:28:00
MKJ26-04-2019 16:52:45   [#964]

Z obowiązku, ale z wielkim zażenowaniem informuję:

26 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 761 Ustawę z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe – wchodzi w życie 27 kwietnia 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/761/1

Tym razem daruję sobie pisanie, czego ten akt prawny dotyczy. Szkoda słów...

Marek Pleśniar26-04-2019 22:15:26   [#965]

troszkę już jest to akt niepotrzebny;-)
Uznajmy to za akcent na zakończenie sezonu narciarskiego

rzewa18-05-2019 10:33:25   [#966]

17 maja 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 932  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 - wchodzi w życie 18 maja 2019

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/932/D2019000093201.pdf

rzewa18-05-2019 10:35:55   [#967]

17 maja 2019 opublikowano w Dz. U. - poz.928 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego - wchodzi w życie 31 maja 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/928/D2019000092801.pdf

zawiera wzór...

Leszek28-05-2019 17:41:01   [#968]

28 maja 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 991 rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/991/1

prawie 4400 stron

pozdrawiam

MKJ05-06-2019 14:31:00   [#969]

4 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1033 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1033/1

Nowelizacja uchyla § 3 rozporządzenia.

Leszek05-06-2019 17:23:32   [#970]

5 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1040  obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1040

pozdrawiam

Leszek07-06-2019 09:16:10   [#971]

3. 6 czerwca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - weszło w życie z dniem 7 czerwca 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1045/1 

pozdrawiam


post został zmieniony: 07-06-2019 09:34:50
olaszyma07-06-2019 10:32:00   [#972]

A zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku ciągle nie ma....

MKJ10-06-2019 18:00:43   [#973]

Może nie do końca stricte oświatowe, ale warto się zapoznać:

10 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1071 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – wchodzi w życie 25 czerwca 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1071/1

Powyższe rozporządzenie uchyla dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 2298).

rzewa12-06-2019 17:50:29   [#974]

12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1094 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – wchodzi w życie 13 czerwca 2019 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1094/D2019000109401.pdf

dla szkół nieprzekształconych - LO, T, G

12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – wchodzi w życie 13 czerwca 2019 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1093/D2019000109301.pdf

dotyczy szkół przekształconych - sp, BSIS, SP, SPP


post został zmieniony: 12-06-2019 17:50:55
rzewa12-06-2019 17:59:00   [#975]

12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1087 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych – wchodzi w życie 13 czerwca 2019 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1087/D2019000108701.pdf

rzewa12-06-2019 18:02:37   [#976]

11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1078 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – wchodzi w życie 12 września 2019 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1078/D2019000107801.pdf

rzewa12-06-2019 18:05:16   [#977]

11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 – wchodzi w życie 12 czerwca 2019 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1075/D2019000107501.pdf

Leszek17-06-2019 14:17:30   [#978]

17 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1121 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wchodzi w życie 18 czerwca 2019 r. - dotyczy szkół przekształconych,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1121/1

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 17-06-2019 14:17:59
Leszek17-06-2019 14:18:27   [#979]

17 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1122 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wchodzi w życie 18 czerwca 2019 r. - dotyczy szkół nieprzekształconych,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1122/1

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 17-06-2019 14:18:35
Leszek19-06-2019 18:30:30   [#980]

19 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1148 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1148/1

pozdrawiam

Leszek27-06-2019 17:13:24   [#981]

27 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1194 rozporządzenie RM z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki  – wchodzi w życie 28 czerwca 2019 r.,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1194/1

pozdrawiam

MKJ29-06-2019 13:21:46   [#982]

28 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1197 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – weszło w życie 29 czerwca 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1197/1

Nowy wzór świadectwa pracy + przepisy przejściowe.

Leszek05-07-2019 18:13:57   [#983]

5 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1247 rozporządzenie MKiDN z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania  w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1247/1

pozdrawiam

GAŁKA11-07-2019 22:38:36   [#984]

11 lipca 2019 r. opublikowano Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz, U. 2019 poz. 1287)


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1287/1

 

 

Leszek12-07-2019 09:19:40   [#985]

11 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1282/1

pozdrawiam

dyrlo12-07-2019 16:37:31   [#986]

Chciałam podświetlić i mi się udało, po czym znowu wróciło do stanu pierwotnego. Cóż przepraszam, że zaśmieciłam.


post został zmieniony: 12-07-2019 16:39:46
MKJ12-07-2019 18:04:24   [#987]

Podświetlam

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1282/1

 

MKJ17-07-2019 14:16:54   [#988]

16 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1322/1

Dostosowanie do zmiany ustawy Prawo oświatowe.

Leszek18-07-2019 09:47:14   [#989]

17 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1327 rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy - wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1327/1 

pozdrawiam


post został zmieniony: 18-07-2019 11:14:59
MKJ19-07-2019 17:46:02   [#990]

18 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – wchodzi w życie 2 sierpnia 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1342/1

Wyprawka szkolna.


post został zmieniony: 19-07-2019 17:46:41
Leszek06-08-2019 16:23:49   [#991]

2 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1450  rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  - weszło w życie 3 sierpnia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1450/1

pozdrawiam

Leszek06-08-2019 16:24:20   [#992]

17 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1451 rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1451/1

pozdrawiam

rzewa06-08-2019 22:20:29   [#993]

hm... 17 sierpnia 2019 to jeszcze nie było...

to rozporządzenie zostało opublikowane 2 sierpnia 2019 r.

Leszek08-08-2019 16:09:20   [#994]

8 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1481 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1481/1

pozdrawiam

MKJ16-08-2019 14:03:20   [#995]

14 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1533 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1533/1

 

Leszek16-08-2019 15:20:30   [#996]

16 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1536 rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – dotyczy kolejnej zm. rozporządzenia z dnia 13 marca 2017 r. – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1536/1

pozdrawiam

Leszek16-08-2019 15:21:06   [#997]

16 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1539 rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – dotyczy kolejnej zm. rozporządzenia z dnia 31 marca 2017 r. – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1539

pozdrawiam

Leszek20-08-2019 16:20:37   [#998]

20 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1557 rozporządzenie MEN z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1557/1

pozdrawiam

MKJ21-08-2019 17:22:57   [#999]

20 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1564 Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1564/1

Zmiana w art. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 5 - wyłączenie dodatku za staż pracy przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia.

MKJ21-08-2019 17:33:06   [#1000]

21 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1575 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1575/1

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 19 ][ 20 ][ 21 ] - - [ 23 ][ 24 ]