Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 23 ][ 24 ][ 25 ] - - [ 29 ][ 30 ]
Leszek29-07-2020 08:12:15   [#1151]

28 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1306 rozporządzenie MEN z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy - wchodzi w życie z 12 sierpnia 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1306

pozdrawiam


post został zmieniony: 29-07-2020 08:12:39
Leszek29-07-2020 08:13:05   [#1152]

28 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1309 obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1309

pozdrawiam

Leszek31-07-2020 19:16:32   [#1153]

31 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1327 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1327

pozdrawiam

MKJ03-08-2020 06:21:07   [#1154]

30 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1320 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1320

 

Leszek04-08-2020 09:12:16   [#1155]

3 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1334 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

http://monitorpolski.gov.pl/D2020000133401.pdf

pozdrawiam

Leszek10-08-2020 16:18:24   [#1156]

10 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1361 obwieszczenie MEN z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1361

pozdrawiam

MKJ12-08-2020 18:59:05   [#1157]

12 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1378 Ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 13 listopada 2020 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1378

Art. 17 ww. ustawy zmienia ust. 25 w art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zmiana istotna dla samorządu województwa będącego organem prowadzącym.

Leszek13-08-2020 16:09:53   [#1158]

13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1385 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – wchodzi w życie 14 sierpnia 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1385

pozdrawiam

Leszek13-08-2020 16:10:35   [#1159]

13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1386 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – wchodzi w życie 14 sierpnia 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1386

pozdrawiam

Leszek13-08-2020 16:11:08   [#1160]

13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1388 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wchodzi w życie 14 sierpnia 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1388

pozdrawiam

Leszek13-08-2020 16:11:43   [#1161]

13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1389 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 1 września 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1389

pozdrawiam

Leszek15-08-2020 08:48:52   [#1162]

14 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1390 rozporządzenie MON z dnia 7 sierpnia 2020 r.w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego – wchodzi w życie 29 sierpnia 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1390

pozdrawiam


post został zmieniony: 15-08-2020 08:49:03
Leszek15-08-2020 08:49:54   [#1163]

14 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1394 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 1 września 2020 r. z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 12 i pkt 15 w zakresie § 13b ust. 4, które weszły w życie z dniem 15.08.2020 r.;

2) § 1 pkt 7 lit. c w zakresie § 10 ust. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1394

pozdrawiam

Leszek26-08-2020 10:07:16   [#1164]

Nowe wytyczne GIS dla Przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja 

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 26-08-2020 12:21:33
Leszek26-08-2020 18:42:20   [#1165]

25 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1449 obwieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1449

pozdrawiam

 

Leszek26-08-2020 18:42:49   [#1166]

26 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1453 obwieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1453

pozdrawiam

Leszek26-08-2020 18:43:12   [#1167]

26 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1455 obwieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1455

pozdrawiam

Leszek26-08-2020 18:43:58   [#1168]

26 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1459 rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1459

pozdrawiam

laostic31-08-2020 15:23:15   [#1169]

Podwyżki.

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1491

 


post został zmieniony: 31-08-2020 15:23:35
ewa02-09-2020 12:43:41   [#1170]

maseczki

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1505

 

Leszek03-09-2020 13:39:15   [#1171]

3 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1520 obwieszczenie MEN z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie  rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1520

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 03-09-2020 13:39:28
Leszek05-09-2020 11:43:12   [#1172]

4 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1531 obwieszczenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1531

pozdrawiam

Leszek07-09-2020 19:34:46   [#1173]

7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1537 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – wchodzi w życie 8 września 2020 r., (zmiana przepisu z 2017 r.)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1537

pozdrawiam


post został zmieniony: 07-09-2020 19:35:19
Leszek07-09-2020 19:35:43   [#1174]

7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1538 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – wchodzi w życie 8 września 2020 r., (zmiana przepisu z 2014 r.)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1538

pozdrawiam

Leszek07-09-2020 19:36:16   [#1175]

7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1539 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 8 września 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1539

pozdrawiam

Leszek08-09-2020 16:39:43   [#1176]

. 8 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1551 obwieszczenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1551

pozdrawiam

Leszek08-09-2020 16:40:03   [#1177]

8 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1552 obwieszczenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1552

pozdrawiam

Leszek17-09-2020 08:51:55   [#1178]

16 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 obwieszczenie MEN z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1591

pozdrawiam

MKJ17-09-2020 14:27:21   [#1179]

17 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1604 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1604

 

Leszek24-09-2020 16:54:39   [#1180]

24 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1642 rozporządzenie MKiDN z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 25 września 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1642

pozdrawiam

Leszek03-10-2020 16:08:17   [#1181]

2 października r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1697 rozporządzenie MEN z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1697

pozdrawiam

Leszek09-10-2020 07:59:38   [#1182]

8 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1739 rozporządzenie MS z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych –  ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1739

pozdrawiam

Leszek10-10-2020 14:06:04   [#1183]

9 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1758 rozporządzenie RM z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wchodzi w życie z dniem 10 października 2020 r., z wyjątkiem: 1) § 28 ust. 9 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r.; 2) § 15, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1758

 

pozdrawiam

MKJ16-10-2020 21:50:48   [#1184]

16 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1830 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 16 października 2020 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1830

 

Leszek17-10-2020 11:02:56   [#1185]

16 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1829 rozporządzenie RM z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. c tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1829

pozdrawiam

Leszek22-10-2020 08:11:23   [#1186]

21 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1859 rozporządzenie MEiN z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - weszło w życie z dniem 21 października 2020 r.,

dla szkół ze szkoleniem sportowym

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1859

pozdrawiam

Leszek23-10-2020 11:26:19   [#1187]

22 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1865 rozporządzenie RM z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego –  weszło w życie z dniem 22 października 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1865

pozdrawiam

Leszek23-10-2020 19:12:13   [#1188]

23 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1870 rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1870

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 23-10-2020 19:13:26
Leszek24-10-2020 13:20:40   [#1189]

23 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1871 rozporządzenie RM z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - weszło w życie z dniem 24 października 2020 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. c, d i f oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 26 października 2020 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. e, który wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1871

pozdrawiam

joljol24-10-2020 19:58:51   [#1190]

skreślony został ten paragraf, co oznacza, że domownicy nie odbywają kwarantanny

 

§ 5. 1. Osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon

Leszek27-10-2020 07:56:04   [#1191]

26 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1883 rozporządzenie RM z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024–„Aktywna tablica” –  weszło w życie z dniem 27 października 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883

pozdrawiam

Leszek27-10-2020 17:39:22   [#1192]

27 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1885 rozporządzenie MRiRW z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół –  (owoce, warzywa i mleko) - wchodzi w życie z dniem 28 października 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1885

pozdrawiam

Leszek05-11-2020 19:40:35   [#1193]

5 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1960 rozporządzenie MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1960

tekst jednolity w wymianie plików

pozdrawiam

Jacek06-11-2020 22:55:10   [#1194]

6 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. poz. 1972 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000197201.pdf 

tekst ujednolicony w wymianie plików


post został zmieniony: 06-11-2020 22:57:10
Leszek09-11-2020 16:57:11   [#1195]

9 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1979 rozporządzenie MEiN z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą –  - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1979

pozdrawiam

Leszek17-11-2020 17:06:51   [#1196]

17 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2029 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2029

pozdrawiam

malmar1519-11-2020 18:13:22   [#1197]

19 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000204701.pdf

malmar1519-11-2020 18:15:50   [#1198]

19 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2048 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000204801.pdf

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 19-11-2020 18:17:25
Leszek20-11-2020 16:29:39   [#1199]

20 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2057 rozporządzenie MEiN z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2020 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2057

pozdrawiam


post został zmieniony: 20-11-2020 16:30:16
Leszek25-11-2020 17:41:30   [#1200]

25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2082 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2082

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 23 ][ 24 ][ 25 ] - - [ 29 ][ 30 ]