Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 21 ][ 22 ][ 23 ] - - [ 25 ][ 26 ]
Leszek25-10-2019 10:44:17   [#1051]

wykonanie ustawowego zapisu

pozdrawiam

Leszek25-10-2019 10:44:39   [#1052]

23 października 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2013 rozporządzenie MEN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2013/1

pozdrawiam

Leszek10-11-2019 15:55:18   [#1053]

1. 8 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2172 rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2172/1

pozdrawiam

MKJ14-11-2019 14:52:31   [#1054]

13 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2197 Ustawę z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich – wchodzi w życie (w większości) 15 listopada 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2197/1

Art. 65 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 22a ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 68 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 54 ust. 3, art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 136 ust. 1, art. 150 ust. 2 pkt 4 oraz w art. 172 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dotyczy szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa.

MKJ15-11-2019 16:51:14   [#1055]

15 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2215/1

Leszek18-11-2019 16:55:22   [#1056]

18 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 3 grudnia 2019 r.:

- zmiana ustawy – Prawo oświatowe – art. 1,

- zmiana ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 3,

- zmiana ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – art. 4.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2248/1

pozdrawiam

Leszek28-11-2019 17:17:20   [#1057]

28 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2324 rozporządzenie RM z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych- wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2324/1

pozdrawiam

Leszek28-11-2019 17:18:27   [#1058]

28 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2328 rozporządzenie MKiDN z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych - wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2328/1

pozdrawiam

Leszek04-12-2019 14:16:41   [#1059]

3 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2345 rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe - weszło w życie 18 grudnia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2345/1

pozdrawiam

Leszek12-12-2019 17:03:06   [#1060]

11 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2387 rozporządzenie MEN z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - wchodzi w życie 26 grudnia 2019 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2387/1

pozdrawiam

Leszek19-12-2019 17:36:59   [#1061]

19 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2441 rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2441/1

pozdrawiam

Leszek19-12-2019 17:37:57   [#1062]

19 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2446/1

pozdrawiam

Leszek20-12-2019 17:17:20   [#1063]

20 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2468 rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkami,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2468/1

pozdrawiam


post został zmieniony: 20-12-2019 17:17:31
Leszek20-12-2019 17:18:12   [#1064]

20 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2470 rozporządzenie MKiDN z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej - wchodzi w życie 5 stycznia 2020 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2470/1

pozdrawiam

Leszek08-01-2020 10:11:43   [#1065]

7 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 17 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/17 

pozdrawiam


post został zmieniony: 08-01-2020 11:01:26
Jacek08-01-2020 16:15:11   [#1076]

wyczyszczone :-)

Leszek15-01-2020 18:43:03   [#1077]

15 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 66 rozporządzenie MS z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego - wchodzi w życie 16 stycznia 2020 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/66/1

pozdrawiam

Leszek17-01-2020 16:41:42   [#1078]

17 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 82 rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie 1 września 2020 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/82/1

pozdrawiam

Leszek30-01-2020 15:26:54   [#1079]

30 stycznia 2020 r. opublikowano w M. P. – poz. 106 obwieszczenie MEN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/106

pozdrawiam

Leszek10-02-2020 19:04:17   [#1080]

10 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 207 rozporządzenie MEN z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia- wchodzi w życie 25 lutego 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/207

 

pozdrawiam

halinah10-02-2020 22:58:49   [#1081]

MZ, nie MEN

Leszek11-02-2020 07:53:18   [#1082]

zgadza się MZ

dzięki za czujność

pozdrawiam

Leszek20-02-2020 13:56:56   [#1083]

19 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 269 rozporządzenie MEN z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej  - wchodzi w życie 5 marca 2020 r. – dotyczy szkół nieprzekształconych.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/269

pozdrawiam

Leszek20-02-2020 17:21:40   [#1084]

20 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 278 ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 - weszła w życie z 21 lutego 2020 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

- oświaty dotyczą artykuły 1-5 ustawy, częściowo art. 10,

- w art. 54 zapisano zmianę art. 110 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17),

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/278

pozdrawiam

Leszek03-03-2020 17:45:49   [#1085]

2 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 337 rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - wchodzi w życie 17 marca  2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/337

pozdrawiam

Leszek08-03-2020 13:35:42   [#1086]

7 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 374 ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - weszła w życie z 8 marca 2020 r.

zmienia ustawę – Prawo oświatowe – poprzez art. 28 dodaje się w u-PO art. 30b i art. 30c:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374

pozdrawiam

Leszek11-03-2020 11:00:21   [#1087]

10 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 385 rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie  konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra  - wchodzi w życie 26 marca 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/385

pozdrawiam

MKJ11-03-2020 22:12:58   [#1088]

11 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 410 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 11 marca 2020 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

Leszek16-03-2020 18:10:36   [#1089]

16 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 453 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r. - wejdzie w życie z 1 kwietnia 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/453

pozdrawiam


post został zmieniony: 16-03-2020 18:25:09
Leszek20-03-2020 13:40:24   [#1090]

19 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 479 rozporządzenie MEN z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. - wchodzi w życie z 1 kwietnia 2020 r.


http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000047901.pdf

pozdrawiam

 

MKJ21-03-2020 00:59:47   [#1091]

20 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 492 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 20 marca 2020 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/492

 

MKJ21-03-2020 01:01:27   [#1092]

20 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 493 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 25 marca 2020 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/493

 

MKJ26-03-2020 12:39:00   [#1093]

25 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 530 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 25 marca 2020 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/530

 

Leszek27-03-2020 14:21:57   [#1094]

27 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 538 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - wchodzi w życie z 28 marca 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/538

pozdrawiam

Leszek31-03-2020 17:55:34   [#1095]

. 31 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 564 rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 31 marca 2020 r. z mocą od dnia 1 marca 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056401.pdf

pozdrawiam

Leszek04-04-2020 08:39:01   [#1096]

3 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 595 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 6 kwietnia 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/595

pozdrawiam

Leszek06-04-2020 13:53:06   [#1097]

1 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 571 ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. - weszła w życie 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

- art. 9 ust. 2 dotyczy kwot bazowych dla nauczycieli

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/571

pozdrawiam

Leszek07-04-2020 16:24:21   [#1098]

7 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 610 rozporządzenie MON z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia - wejdzie w życie z 22 kwietnia 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/610

pozdrawiam

Leszek09-04-2020 19:44:35   [#1099]

9 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 635 rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie z 1 września 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000063501.pdf

pozdrawiam

MKJ09-04-2020 21:21:52   [#1100]

9 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 642 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 9 kwietnia 2020 r. (w większości):

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 21 ][ 22 ][ 23 ] - - [ 25 ][ 26 ]