Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego-obowiązkowe od 1.09.?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
skalmo08-08-2008 14:13:06   [#01]
"Prezydent Lech Kaczyński podpisał 1 sierpnia ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty [ z dnia 25 lipca 2008 r ] , która zniosła między innymi obowiązek noszenia mundurków w szkole.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić mundurki z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. Szkoły, które nie wprowadzą obowiązku noszenia jednolitych strojów, będą musiały w swoim statucie określić zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

Nowelizacja przywróciła też szkołom prawo swobodnego wyboru podręczników, z których będą uczyć się uczniowie, oraz programów nauczania.

W nowelizacji zapisano także upoważnienie Ministra Edukacji do wydania rozporządzenia regulującego kwestię wynagrodzeń nauczycieli i egzaminatorów pracujących przy egzaminach zewnętrznych, w tym przy ustnych maturach.

Rozszerzono odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego; dotąd podlegali jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zdecydowano też, że nauczyciele ubiegający się o pracę będą mieli obowiązek przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Według nowelizacji przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych. "

Ustawa wchodzi w życie 1 września.I tu pytanie : czy Zaświadczenie nauczyciel ma obowiązek dostarczyć [ opłatę 50 zł pokrywa sam? ] jeżeli zatrudniony ma zostać od 1 września?
A co z umowami na czas określony , zastępstwo , ponowne zatrudnienie tych samych ? Co z resztą nauczycieli ?
Leszek08-08-2008 14:43:24   [#02]

KN -

 

Art. 10. 8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Art. 10.5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

   4)  nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

 

Przepis będzie obowiązywał po 14 dniach od jego publikacji w Dz.U.

 

pozdrawiam

zgredek08-08-2008 14:46:35   [#03]
opublikowano 8 sierpnia 2008
Leszek08-08-2008 14:48:11   [#04]

czyli od 23 sierpnia

pozdrawiam

emeryt08-08-2008 14:48:16   [#05]

4) w art. 10 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.”;

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

Art. 10. 1. (7) Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.
3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.
4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.
4a. (uchylony).
5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
 1) (8) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.
5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
 1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;
 2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.
5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.
6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.
8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem ust. 9.

8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.”;

Wychodzi na to, że jak zmiany wejdą w życie przed 1 września, to każdy nauczyciel nowozatrudniony ma obowiązek na własny koszt przedstawić informację z KRK. Bez względu na to, czy na pełny etat, zastępstwo czy niepełny.

Ciekawe, jak to technicznie przeprowadzić???

Ci, co są zatrudnieni, nie muszą.

Leszek08-08-2008 14:53:40   [#06]

Ale Zdzisławie - warunek art. 10 ust. 5 pkt. 4 dotyczy tylko zatrudnienia przez mianowanie i to nauczyciela o stopniu mianowanego lub dyplomowanego. Nie jest stawiany pozostałym przy innych formach stosunku pracy...

pozdrawiam

Leszek08-08-2008 14:55:26   [#07]

cofam moje poprzednie zapomniałem o ust. 8

przepraszam

pozdrawiam

emeryt08-08-2008 14:55:28   [#08]
???
post został zmieniony: 08-08-2008 14:56:01
zgredek08-08-2008 15:53:31   [#09]

8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem ust. 9.

Leszek zwrócił uwagę na ust. 8, który mówi o zatrudnianiu nauczycieli (nie tylko mianowanych i dyplomowanych) - muszą oni także spełniać warunki ust. 5 pkt 4

zatem to ich także dotyczy wprowadzona zmiana o informacji z KRK

ulkowa08-08-2008 16:08:31   [#10]

no to zrobił się bałagan.

Starałam się to czytac ze zrozumieniem. I wychodzi mi, że z kazdy nauczyciel z którym nawiązemy stosunek pracy (nie ważne czy na podstawie umowy bądż mianowania) bedzie musiał zapłacić frycowe w wysokości 50 zł. mamy  nowych kontraktowych (nowa umowa na czas nieokreślony plus jeden stażysta. Trzeba wykonać telefony żeby dostarczyli inrormację o karalności. A co z innymi nauczyccielami. Mam na mysli emerytów oraz nauczycieli dochodzących z innych szkół. Z reguły pracują od 3 do 5 godzin. Oni tez będą musieli dostarczyć? Większość z nich przecież nie ma zapytania o karalność. No i co z nauczycielami na zastepstwo. W swojej macierzystej szkole większość nie ma zapytań o karalność (nie były wcześniej wymagane).

 I teraz kwestia techniczna. W mieście gdzie znajduje się Rejestr Skazanych nie bedzie problemu - zsostanie tylko wydatek 50 zł. Z mojego miasta do takiego punktu jest ponad 60 km. Ma taki delikwent jechac osobiscie a może szkoła ma potwierdzać, ze zapytanie zgłasza akurat ta osoba.

Pamiętam, że kiedys tez obowiązywało zapytanie o karalność. Wysyłaliśmy my jako szkoła i szkoły były zwolnienione z opłaty.

I ta data. 23 sierpnia. To tylko tydzień do rozpoczęcia roku szkolnego. Do 26 księgowość musi mieć dane do wypłaty. I co?. Guzik w wyplatą bo nie wiadomo czy nauczyciel dostarczy informację

I cały czas kołacze mi się w głowie jedna myśl. Czyżby w ten sposób chciano zebrać pieniądze na tanie kredyty mieszkaniowe dla sędziów.

zgredek08-08-2008 17:30:01   [#11]

dzisiaj jest 8 sierpnia - wiadomo, że do umów od 1 września będzie miało to zastosowanie

niech się juz zwracają jak chcą pracować

chyba nie ma przeciwskazań do takiego zapytania w każdym czasie

ulkowa08-08-2008 17:45:28   [#12]

Zgredek, nie widzę problemów z nowymi nauczycielami ani nawet z tymi zatrudnionymi juz jako kontraktowych. Nie widzę tez problemów z nauczycielami, ktorych stosunek pracy ma byc przekształcony na mianowanie. Ma byc i koniec

Dla mnie problemem są nauczyciele dochodzący na kilka godzin. Sama przecież wiesz, że w szkołach zawodowych to jest problem. I tak np. z łapanki musimy znależć nauczyciela angielskiego na 4 godziny, na zastępstwo nauczyciela bilogii i chemi po 10 godz.

Ale nieważne.Dostałam olśnienia :-). Bedzie problem z szukaniem nauczycieli na zastępstwo lub na naprawdę brakujace kilka godzin. A przecież brakujace kilka godzin np. z wych fizycznego spowodowane jest tylko tym, ze pozostali nauczyciele maja ponadwymiarówki i jest nie mieszcza sie w "limicie". Zabierze się ponadwymiarówki, zostanie goły etat :-)

cynamonowa08-08-2008 17:55:47   [#13]

Wydaje się być logicznym, ze  nauczyciel, który uczy w szkole x ( i tam wystepował do KRK), przychodząc do szkoły Y  na kilka godzin - przynosi kserokopię, tak:)

kilka informacji ze strony KRK- http://www.ms.gov.pl/krk/krk.php

 

 

zgredek08-08-2008 17:57:07   [#14]
ale ja nie pisałam o tych co już mają - pisałam o tych co nie mają;-)
zgredek08-08-2008 17:59:41   [#15]
i Ula też o takich pisze - że są gdzieś zatrudnieni, ale nie wymagano do tej pory informacji z KRK
cynamonowa08-08-2008 18:40:10   [#16]

jasne, jakoś nie do końca pomyślałam.....

Zadam przy okazji pytanie. Czy jako kraj podzieleni jestesmy terytorialnie, czy nauczyciel składa wnosek do obojetnie jakiego punktu?

zgredek08-08-2008 18:42:40   [#17]
tam, gdzie mu najbliżej
zgredek08-08-2008 18:43:43   [#18]

a tu formularz:

http://www.ms.gov.pl/krk/form_krk_osoba.rtf

zgredek08-08-2008 18:44:56   [#19]

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie Biura Informacyjnego KRK lub w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.


post został zmieniony: 08-08-2008 18:45:41
zgredek08-08-2008 18:46:56   [#20]

[nie na temat]


post został zmieniony: 08-08-2008 18:47:36
Agnieszka z Krakowa08-08-2008 18:48:58   [#21]
jak długo jest ważny taki dokument?
cynamonowa08-08-2008 18:49:00   [#22]
Jeśłi odpowiedź z KRK nie przyjdzie do 1.O9.....co z umową?
zgredek08-08-2008 18:50:13   [#23]
jak to co - ma niepotwierdzenie spełniania warunku zatrudnienia
zgredek08-08-2008 18:53:00   [#24]
Agnieszko - nie znalazłam odpowiedzi na Twoje pytanie
cynamonowa08-08-2008 18:53:16   [#25]
Obawiam się zatem, że spowoduje to lekkie zawirowanie....Brak umowy ale rozpoczęcie pracy, a co z rozpoczeciem awansu.........
zgredek08-08-2008 18:54:28   [#26]
violu - jeśli brak umowy to jak ma rozpocząć pracę?
cynamonowa08-08-2008 18:57:43   [#27]

No tak....

Jeśli uda mi się znaleźć anglistę np.3 wrzesnia.....to czekam z zatrudnieniem go aż glejt wróci z KRK......

dopytuję, bo mam 6 vacatów........( różnych)

zgredek08-08-2008 19:04:09   [#28]

o matko - dlaczego zakładać, że to będzie trwało miesiącami?

może to tak jak np. odpis aktu urodzenia - złozy się wniosek - poczeka godzinę - i się ma?

głupio myślę?

zgredek08-08-2008 19:06:26   [#29]

poczytałam te rózne akty prawny z #13 - i mi wychodzi, że to proste jest

klika się do rejestru i wypełnia niewypełnione

----------

dobra - przygotowana jestem na... te... różne...

;-)

zgredek08-08-2008 19:11:56   [#30]
jeszcze mnie męczy ta ważność, o którą Agnieszka w #21 pytała - może gdzieś to napisali?
cynamonowa08-08-2008 19:14:23   [#31]

Zgredku- Ty jesteś optymistką ( ja zresztą też) ale akurat w tej kwestii nie......:)

Kolezanka, która zatrudniała się w banku czekała na pisemko coś koło 2 tygodni.

Może łatwiej =szybciej będzie osobie, która mieszka w miejscu punktu wydawania zaśwadczeń. Na odpis aktu urodzenia dzieci czekałam niedawno 5 dni:) Ale zamiast mędrkować, rzeczywiście, trzeba szybko wysyłać wnioski i tyle....:)

zgredek08-08-2008 19:16:32   [#32]

bo to przecież istotne jest

jesli ktoś w sierpniu uzyska informację i nie zatrudni się z jakichś tam powodów

a będzie miał pracę od października

to znowu 50 zł?

-------

violu - nie optymistka, raczej próbuję jakoś to zrozumieć

ale chyba słabo mi to idzie:-(

Agnieszka z Krakowa08-08-2008 19:18:32   [#33]
no właśnie, tak zapobiegliwie to bym już to zapytanie wysłała, ale przyda mi się pewnie za jakiś rok, i co wtedy?
a jak zmieniam pracę co roku, to za każdym razem nowe?
też nie znalzałam nigdzie, a chyba nikt jeszcze nie zna tego z praktyki...
cynamonowa08-08-2008 19:19:22   [#34]

Nie chciałabym aby nauczyciel "siedział" w domu, ja będę robiła za niego zastepstwa.....nie rozpocznie stażu.....bo papier przyjdzie późno.

Uważam, że tak jak z nową ramówką tak i teraz.....przepis ten zdecydowanie zbyt póxno w stosunku do 1 wrzesnia ujrzał światło dzienne.

zgredek08-08-2008 19:21:14   [#35]

violu - ale tu cały czas pojawia się inny problem - jak długo jest ważne

przecież to bardzo "ulotna" informacja jest

fredi08-08-2008 19:22:53   [#36]
podsumowanie

wszyscy nle podpisujący nową umowę muszą mieć info z KRK (tak?)(a żeby być dyrektorem wystarczy oświadczenie)
cynamonowa08-08-2008 19:23:44   [#37]
tak, widzę, że próbujecie z Agnieszką to rozwikłać..
Agnieszka z Krakowa08-08-2008 19:34:44   [#38]
Cos takiego wyczytałam w Rzepie: "Nie warto jednak wyrabiać takiego zaświadczenia tylko na wszelki wypadek, by w nieokreślonej przyszłości móc je okazać. Dokument ten ma bowiem ograniczoną aktualność – traci ją po pół roku. Aby dane były wiarygodne dla pracodawcy, najlepiej o zaświadczenie z KRK wystąpić bezpośrednio przed rekrutacją."

Ale jakos w przepisach tego nie widze...
Agnieszka z Krakowa08-08-2008 19:37:04   [#39]
A tu wypowiedź z forum prawniczego:

"Pytanie: Przez jaki czas jest ważne zaświadczenie zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego i jakie przepisy to regulują?


Nie ma przepisów, które określałaby "datę ważności" zaświadczenia. Jego celem jest swoisty opis stanu faktycznego istniejącego w chwili jego wydawania. Ewentualne ponowne żądanie złożenia takiego zaświadczenia (tu zapytania o karalność) może być uzasadnione w przypadku, gdy np. pracodawca może przypuszczać, iż zaszła jakaś zmiana w stanie faktycznym będącym przedmiotem zaświadczenia. Nadto należy pamiętać, iż pracodawca jest informowany przez prokuratora o ewentualnym wszczęciu postępowania przeciwko pracownikowi. Nie jest to jednak - naszym zdaniem - dostateczny powód do żądania ponownego zaświadczenia "zapytania o karalność", gdyż przedmiotem jego nie jest samo wszczęcie postępowań karnych, ale skazanie. W praktyce, np. w przypadku egzaminów na aplikację radocowską bądź sądową zastrzeżone jest, iż zapytanie o karalność traci swoją moc po upływie 3 miesięcy od jego wydania."
cynamonowa08-08-2008 19:38:22   [#40]
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,4773122.html tu też mowa o tym że wazne jest pół roku ( ale pp brak)
zgredek08-08-2008 19:44:33   [#41]

wycofuję post #29

po przeczytaniu powyższych

czarno to widzę:-(

cynamonowa08-08-2008 19:49:20   [#42]

Chyba w tym roku......."udam", ze nie wiedziałam, że to od 1 wrzesnia obowiazuje:))

 

rzewa08-08-2008 20:13:29   [#43]

w świetle tego co w #39, to moje zaświadczenie z 1992 roku ważne nadal jest w przypadku zatrudnienia (występowałam wtedy o takie bo mi było potrzebne wówczas do konkursu na dyrka)

KN mówi, że mam przedstawić zaświadczenie przy zatrudnieniu i nie mówi nic jak ono ma być "stare", żadne inne przepisy nie stwierdzają tego też -> zatem moje zaświadczenie jest równie dobre jak te uzyskane teraz...

przecież to bez sensu... :-(

znowu ta idiotyczna niespójnośc przepisów -> a wystarczy by wrócić do tego co było: szko.ła występowała o zaświadczenie do KRS, otrzymywała je, a sądy były zobowiązane do powiadamiania tego pracodawcy, który o zaświadczenie wystąpił o ew. postępowaniu i/lub skazaniu. Przy zmianie zatrudnienia wystarczyło, że poprzedni pracodawca był zobowiązany do występowania o zaświadczenie - wtedy następny pracodawca nie musiał o nie występować ponownie.

jolakam08-08-2008 21:30:27   [#44]
O ile pamiętam, kiedy stawałam do konkursu, zaświadczenie o niekaralności dostałam tego samego dnia. Tylko 50 zł szkoda. A co w przypadku kiedy nauczyciel był zatrudniony na 1/2 od 1.09 zaczyna pracować w pełnym wymiarze. Obawiam się, że tez musi dostarczyć zaświadczenie, bo dostaje nową umowę.
cynamonowa08-08-2008 21:31:49   [#45]

no własnie.....

przypomniało mi się, że mamy kilku emerytów na godzinki.....czyli oni chyba także

EwaBe08-08-2008 22:38:51   [#46]

Najprościej to będzie tak:

- nowo przyjmowany do pracy nauczyciel składa wraz z innymi dokumentami oświadczenie, że nie był skazany za przestępstwo umyślne

- podpispisujemy z nim umowę

- informujemy, że ma obowiązek dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego

- nauczyciel występuje

- czekamy

Gdy okaże się, że był skazany, umowa wygaśnie, bo pracodawca, czyli dyrektor został  wprowadzony w błąd przez pracownika.

I mamy kłopot (nihil novi), bo musimy szukać nauczyciela. A zresztą kto się tym przejmuje?. Czy to pierwszy raz stawiani jesteśmy w sytuacji, że musimy, z powodu niefrasobliwości stanowiących prawo, stawać na głowie i klaskać uszami?.

A poza tym, spokojnie!. To będą bardzo rzadkie przypadki. I zawsze się wybronimy, wskazując na "podkoniecsierpniową" datę wejścia w życie ustawy.

 

 

agata38108-08-2008 23:48:53   [#47]
A jak wygląda sprawa z nauczycielem,który odbył staż,przeszedł pomyślnie rozmowę.Od 1.09 praktycznie zatrudniam go na nowo.Czy on tez ma dostarczyć zaświadczenie z KRK?
ulkowa08-08-2008 23:54:39   [#48]
W poniedziałek dzwonię do nich, że jak nie dostarczy informacji to nie będzie zatrudniony. A to, ze został ujęty w arkuszu organizacyjnym to już z mało istotne i nie ważne jest to, że dzieci nie będą mieli lekcji. Wszak nowy kandydat też będzie musiał mieć informację z ZRS - a jak nie będzie miał to nie będzie umowy i nie będzie lekcji
beera09-08-2008 10:38:04   [#49]

Uważam, że Ewa Be ma rację.

Spokojnie

====

Niejednokrotnie apelowalismy tu - SAMI, o to, że nie wiemy, czy zatrudniamy karanego pracownika - sami apelowalismy, by dać nam narzedzie, ktore umozliwi posiadanie tej wiedzy - więc o co teraz awanturka?

Rzewa
wystarczy by wrócić do tego co było: szkoła występowała o zaświadczenie do KRS, otrzymywała je,

przeciwko temu rok temu PROTESTOWALIŚMY!

Data:
18.07.2007 0:00:00
Autor: JOLANTA GÓRA
Strona: 13
Dział: Praca
Gazeta: Gazeta Prawna

OŚWIATA Nowe obowiązki dyrektorów szkół

ZMIANA PRAWA Dyrektorzy szkół będą musieli sprawdzać w Krajowym Rejestrze Karnym czy nauczyciel, którego chcą zatrudnić był karany. Za każdy wniosek będą musieli zapłacić 50 zł.
Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty stanowi, że przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem dyrektor szkoły musi uzyskać informację o nim z Krajowego Rejestru Karnego. Projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Krytykują go dyrektorzy szkół, samorządy i związki zawodowe.
- W szkole nie mogą być zatrudniane osoby karane, ale to kandydaci powinni zostać zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia - mówi Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Tak samo uważa Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem dyrektor szkoły nie powinien się starać o zaświadczenie o niekaralności dla potencjalnego pracownika.
Dyrektorzy szkół dodają, że chociaż krajowy rejestr działa sprawnie, to na odpowiedź na zapytanie złożone drogą listowną czeka się nawet dwa tygodnie.
- Może to spowodować utrudnienie w zatrudnianiu nauczycieli w sytuacjach nagłych - podkreśla Joanna Berdzik.
Ponadto zaświadczenie będzie też potrzebne dla nauczycieli bez kwalifikacji, na których zatrudnienie musi wyrazić zgodę kurator oświaty. Kuratoria bowiem przyjmują tylko komplet dokumentów. W sytuacji gdy kurator wyda negatywną decyzję, szkoła zmarnuje i czas, i pieniądze na zdobycie informacji z KRK.
Obecnie nauczyciele, którzy byli karani za przestępstwo umyślne, nie mogą pracować w szkole. Stanowi tak ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm). Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi jednak, że dyrektorzy szkół nie sprawdzają, czy osoby, które chcą zatrudnić, figurują w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Wystarczy im pisemne oświadczenie zatrudnianego nauczyciela o niekaralności. Tymczasem bez sprawdzenia w KRK nie można mieć pewności, czy dana osoba poświadcza prawdę. W efekcie może się zdarzyć, że z dziećmi będzie pracować osoba skazana za pedofilię. Dlatego resort chce wprowadzić wymóg sprawdzania w rejestrze. Zdaniem związkowców i dyrektorów szkół problem ten można rozwiązać inaczej.
- Obecne przepisy rzeczywiście nie zobowiązują do sprawdzania kandydatów w rejestrze. Jednak do zdobycia informacji z KRK ustawodawca powinien zobowiązać nauczyciela, a nie dyrektora - podkreśla Sławomir Broniarz.
Samorządowcy dodają ponadto, że złożenie wniosku wiąże się z kosztami. Pracodawcy za uzyskanie informacji z KRK muszą bowiem zapłacić 50 zł.
- W efekcie samorządy, które prowadzą szkoły, kolejny raz zasilą budżet państwa - podkreśla Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. W ubiegłym roku bowiem pracodawcy samorządowi musieli sprawdzić, czy w rejestrze figurują osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych.
MEN szacuje, że sprawdzenie w KRK kandydatów do pracy w szkole będzie kosztowało 3 mln zł. Jednocześnie jednak resort zauważa, że dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego będą to wydatki nieznaczne.

====

nie wiem, zaczynma się gubić w tym, czego chcemy, a czego nie;)

rzewa09-08-2008 11:45:52   [#50]

ja nie mówię, że tego chcę -> chodzi mi o system: trzeba myśleć o całości a nie tylko o fragmencie

opisałam po prostu jak było (szkoły były zwolnione z opłaty)

ale może być tak, że to n-l występuje tylko... powinien (na przykład!) robić to już po zatrudnieniu i podawać nazwę pracodawcy dla którego to robi - w konsekwencji ten pracodawca powinien być informowany o każdej zmianie dotyczącej tego n-la jaka w KRS zaszła

Bez takiego (lub podobnego) mechanizmu działanie to nie ma żadnego sensu i jest tylko pustym gestem nie gwarantującym niczego

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]