Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dyrektor bez zastępcy
strony: [ 1 ][ 2 ]
Rycho15-03-2008 11:06:26   [#51]
bogdan, skoro prosisz otwartym tekstem:
 
nie masz w sobie siły by  wchodzić w te "gówniane" prowinconalne rozgrywki przed konkursem
 
ale żeby srać we własne gniazdo masz siłę?
 
Jeśli masz taką opinię o swoim dyrektorze jaką masz, to po jaką cholerę z nim jeszcze współpracujesz?
 
Żeby innym pokazywać swoją martyrologię? To Cię kręci? Z Twoich wypowiedzi wynika, że tak. Że w tym znajdujesz pożywkę swojego istnienia w szkole. A może żona Cię z nim zdradziła?
 
Bo wybacz, ale cały czas nie rozumiem Twojej postawy wobec niego.
 
To nie bajka, że dyrektor z wice powinni razem ciągnąć wózek pt zarządzanie szkołą. Przy czym to do dyrektora należy ustalanie ram tej roboty oraz decydowanie z kim chce to robić. Twój dyrektor kiedyś zechciał to robić z Tobą. Widać miał jakiś powód.
I moim zdaniem chyba nie wie, jak go podsrywasz.
 
To przede wszystkim świadczy o Twojej nielojalności wobec niego.
 
Gdybyś był tylko nauczycielem w tej szkole było by to jakoś zrozumiałe. Ale nikt na siłe nie każe Ci robić tego, z czym tak bardzo się nie zgadzasz.
 
Więc jeszcze raz pytam. Po jaką cholerę jeszcze się z Tym męczysz?
 
Jeśli jest tak jak twierdzisz, że władza nie odebrała Ci rozumu, to tym bardziej Cię nie rozumiem. Użyj rozumu i albo zrezygnuj, i wtedy krytykuj do woli, albo sam znajdź w sobie siłę i się weź za tą robotę - może nie trafi Ci się współpracownik podobny do Ciebie, to będzie Ci łatwiej.
Sisteron13-08-2015 17:28:19   [#52]

Witam,

jak rozwiązujecie problem braku zastępcy?

Jestem dyrektorem z 11 oddziałami. Organ prowadzący nie wyraża zgody na powołanie wicedyrektora. Obowiązków jest wiele.  Czytam o społecznych zastępcach-wg przepisów chyba takich nie ma, czy nadając upoważnienia lub w jakiś inny sposób mogę wyznaczyć osobę do pomocy-określając jej zakres obowiązków, a regulować wkład i zaangażowanie dodatkiem motywacyjnym? jakie rozwiązania stosujecie?

Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami ;-)

Pozdrawiam.

Jacek13-08-2015 17:41:05   [#53]

Nie mam i radzę sobie sam :-)

co prawda bardzo pomaga mi były wicek, ale nie ma żadnych uprawnień i upoważnień, nie decyduje o niczym, jest trochę jak sekretarz i zastępuje mnie już wtedy formalnie jak jestem w delegacji zgodnie z pismem z OP. No i ma za to dodatek motywacyjny odpowiedni :-)

MKJ13-08-2015 17:43:58   [#54]

Ja mam dokładnie taką sytuację.

OP wyznacza nauczyciela, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności - najczęściej wyznacza tego, którego wskaże dyrektor, bo trudno mi sobie wyobrazić, że OP w takim przypadku nie pójdzie na rękę dyrektorowi.

Ja daję odpowiednie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli, przyznaję odpowiedni dodatek motywacyjny (czyt. najwyższy) i wyznaczam rozsądny zakres jego obowiązków, biorąc pod uwagę fakt, że temu nauczycielowi nie przysługuje zniżka.

I w zasadzie tyle...

Oczywiście wchodzi w grę ustalenie zakresu współpracy. Ja trafiłem idealnie - mam wspaniałą zastępczynię, dla której nasza szkoła jest całym życiem i robi znacznie więcej niż od niej oczekuję niemalże za przysłowiowe "dziękuję". Ale wiem, że nie każdy tak ma...

Sisteron13-08-2015 18:03:10   [#55]

MKJ co oznacza pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli? mógłbyś umieścić wzór? podzieliłbyś się zakresem obowiązków (szczegóły  współpracy?)

Mam nauczycielkę, która mi pomaga-podobnie jak Wy przyznaję jej odpowiedni dodatek motywacyjny. Pracuje dużo, interesuje się tym, co się w szkole dzieje i czuwa nad nią podczas mojej nieobecności.

Jestem dyrektorem z niedużym stażem, więc wspólnie się uczymy. Wydaje się, że już dojrzałyśmy do tego, aby ustalić zakres współpracy, w celu usprawnienia organizacji zadań.

Mam jednak problem z określeniem zakresu obowiązków. 

Organ prowadzący nie wyznaczył nauczyciela, który mnie zastępuje podczas mojej nieobecności. Mam zwrócić się na piśmie z prośbą o wyznaczenia takiej osoby?

Do tej pory, sama upoważniałam w/w nauczycielkę i informowałam o tym fakcie organ prowadzący.

 

Jacek13-08-2015 18:26:43   [#56]

Napisz do OP pismo, w którym sugerujesz, że w czasie gdy będziesz przebywała w podróży służbowej osobą, która Cię będzie zastępowała, może być ta i ta, bo masz zaufanie, itp.

OP mi daje takie pismo w zwrotce, że w roku szkolnym wyznacza jana kowalskiego na cały rok w zastępstwie za mnie w przypadku mojej nieobecności.

MKJ13-08-2015 18:33:34   [#57]

Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli oznacza ni mniej więcej tylko pełnomocnictwo do zastępowania Cię podczas Twojej nieobecności - Ty, jako dyrektor, otrzymałaś pełnomocnictwo od swojego OP do dysponowania majątkiem szkoły i składania w imieniu szkoły oświadczeń woli. Jeśli nie ma w nim zastrzeżenia, to możesz w jego ramach udzielać dalszego pełnomocnictwa w zakresie, w jakim uznasz to za niezbędne. Oczywiście, w przypadku Twojej nieobecności, ale tylko w tym przypadku, zastępujący Cię nauczyciel ma ustawowe pełnomocnictwo do składania w imieniu szkoły oświadczeń woli.

Mimo wszystko, to OP powinien pisemnie wyznaczyć takiego nauczyciela - mój OP ma takich przypadków setki, więc i druki stosowne posiada. :) Zwróć się pisemnie do swojego OP i wskaż nauczyciela, który ma Cię zastępować - OP się chyba przychyli do Twojej prośby... Podstawa prawna dla OP to art. 39 ust. 7 USO.

Usiądź z tą nauczycielką i ustalcie zakres jej obowiązków.

Na przykład coś z tego + coś swojego - w końcu to Ty wiesz najlepiej, do czego zastępca Ci jest potrzebny. :)

 

Lp.

Obszar

Czynności

1.

Zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

Podejmowanie decyzji i składanie oświadczeń woli w ramach udzielonego pełnomocnictwa, w przypadkach niecierpiących zwłoki, po konsultacji z dyrektorem szkoły.

2.

Podejmowanie decyzji i składanie oświadczeń woli w ramach udzielonego pełnomocnictwa, w sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji lub złożenia oświadczenia woli bez konsultacji z dyrektorem szkoły.

3.

Organizacja pracy szkoły

Tworzenie tygodniowego rozkładu zajęć.

4.

Tworzenie planu dyżurów nauczycielskich.

5.

Organizowanie doraźnych zastępstw nauczycieli i prowadzenie księgi zastępstw.

6.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz godzin przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych w terminach ustalonych przez organ prowadzący szkołę oraz .

7.

Przygotowanie egzaminu maturalnego, w tym:

- pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

- koordynowanie czynności związanych ze składaniem deklaracji maturalnych,

- wprowadzanie danych osób przystępujących do matury do systemu elektronicznego OKE,

- koordynowanie przygotowania i przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego, w tym przygotowanie dokumentacji egzaminu,

- tworzenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego,

- wprowadzanie wyników ustnych egzaminów maturalnych do systemu elektronicznego OKE.

8.

Przygotowanie informacji o szkole i ofercie edukacyjnej w elektronicznym systemie rekrutacji.

9.

Organizowanie grup oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.

10.

Przygotowanie dziennika elektronicznego do pracy przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz jego bieżąca aktualizacja.

11.

Organizowanie i koordynowanie przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności.

12.

Nadzór pedagogiczny

Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania, w tym:

- kontrola arkuszy ocen,

- kontrola dzienników lekcyjnych prowadzonych w formie papierowej,

- kontrola dzienników zajęć pozalekcyjnych i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela,

- kontrola dziennika pedagoga szkolnego,

- kontrola dziennika elektronicznego.

13.

Kontrola wypełniania przez nauczycieli obowiązków, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela oraz art. 100 Kodeksu pracy, w tym:

- punktualności rozpoczynania zajęć,

- obowiązku pełnienia dyżurów,

- świadczenia pracy w sposób respektujący godność zawodu nauczyciela i normy etyczne.

14.

Nadzór nad działalnością turystyczno-krajoznawczą szkoły oraz kontrola organizowania wycieczek edukacyjnych i wyjść uczniów poza szkołę.

15.

Nadzór nad działalnością zespołów nauczycielskich.

16.

Nadzór nad bieżącą działalnością kulturalną, artystyczną i sportową szkoły, w tym koordynacja i nadzór nad organizacją imprez szkolnych.

 

 

Ala13-08-2015 18:55:21   [#58]

o! ładnie :)

Sisteron13-08-2015 22:05:40   [#59]

MKJ dziękuję za odpowiedź. Wpisujesz zakres obowiązków dla n-la w w/w oświadczeniu?czy też osobno,w innej formie?Twój zastępca pomaga Ci w nadzorze i np.sprawdza dzienniki?a Ty się podpisujesz pod arkuszem kontroli?

MKJ13-08-2015 22:33:19   [#60]

Ja zrobiłem troszkę mniej formalnie - usiedliśmy przy kawie, wybraliśmy z tabelki, co ja, a co moja zastępczyni (tabelka jest generalnie dla wicedyrektora na etacie) i okrojoną tabelkę moja zastępczyni podpisała jako zakres obowiązków w ramach indywidualnego przydziału.

Moja zastępczyni czuje się dobrze w organizacji pracy szkoły (dyżury, zastępstwa, rozliczanie godzin ponadwymiarowych, organizacja matur i egzaminów itp.), ja wziąłem na siebie prawie w całości nadzór i kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania oraz dziennik elektroniczny.

Sisteron14-08-2015 08:34:28   [#61]

Dziękuję,bardzo rozsądnie.Zrobię podobnie.Pozdrawiam.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]