Forum OSKKO - wątek

TEMAT: OP łączmy się
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 234 ][ 235 ]
Bożena2428-11-2007 08:18:02   [#01]
Na forum jest mnóstwo ludzi. Wiem że jest trochę z OP. Chcialabym żeby w tym wątku wpisywali sie ludzie z OP. Bedzie sie nam łatwiej znaleźć i czasem sobie nawzajem pomóc. Ja pracuje w Urzędzie Gminy. Napiszę w skrócie czym się zajmuję: oświata ( szkoły), pomoc materialna dla uczniów ( stypendia), stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów, robie wszystkie sprawodzania - SIO, EN-3 itd., mundurki i podreczniki, program "Uczeń na wsi" i wiele innych rzeczy nie związanych z oświatą. Pracownicy OP wpisujcie sie tutaj. Łączmy się :)
mireko6628-11-2007 09:12:56   [#02]
takich jednoosobowych omnibusów w gminach jest mnóstwo, którzy mają właśnie taki szeroki wachlarz zadań jak Bożena24 - i ja też jestem jedną z nich, ale dodatkowo mam jeszcze kulturę i sport. Postaram się tu wrzucać różne swoje uwagi przydatne, moim zdaniem, dla innych samorządowców. Nie wiem tylko ile może być znaków w takim wątku.
mireko6628-11-2007 09:16:47   [#03]
Na próbę wpisuję pierwszy tekst:

Powoływanie komisji zdrowotnych niezgodne z prawem

Powołanie jakiegokolwiek zespołu, komisji czy innego organu musi mieć wyraźne umocowanie w ustawie. Nie ma przy tym znaczenia, czy powołany organ wyposażony został w kompetencje władcze, czy tylko opiniodawcze. Ustanawianie w uchwałach organów prowadzących placówek oświatowych tzw. komisji zdrowotnych dla nauczycieli jest zatem niezgodne z prawem

Nowelą wprowadzoną ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (DzU nr 220, poz. 1600), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., dokonano zmiany art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.). W związku z tą zmianą organy prowadzące w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Następuje to w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Do otrzymania takiej pomocy uprawnieni są nauczyciele korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (por. art. 91b ust. 1 Karty). Uprawnienia te zachowują również nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę (art. 72 ust. 4 KN).
Od wielu lat w placówkach oświatowych lub przy organach prowadzących funkcjonowały tzw. komisje zdrowotne, które powoływano wzorując się na wytycznych ministra oświaty i wychowania z dnia 28 września 1987 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (DzUrz Min. Ośw. i Wych. nr 9, poz. 55). Zadaniem komisji było rozpatrywanie podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną. Ponieważ Karta Nauczyciela nie przewiduje powoływania w placówkach oświatowych komisji zdrowotnych w uchwałach JST nie powinno określać się tego typu organów. Należy wyraźnie podkreślić, że w prawie administracyjnym, odmiennie aniżeli w prawie prywatnym, organy administrujące w sferze prawa publicznego kierują się konstytucyjną zasadą określoną w art. 7 (organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa). Ponadto art. 94 Konstytucji RP (DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.) wyraźnie stanowi, iż akty prawa miejscowego stanowione są przez organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Powołanie jakiegokolwiek zespołu, komisji czy innego organu musi mieć zatem wyraźne umocowanie w ustawie.
Artykuł 169 ust. 4 konstytucji stanowi, iż ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące. Dalszy wywód, dla większej czytelności, będzie oparty na przykładzie samorządu gminnego. I tak z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) wynika, iż o ustroju gminy stanowi jego statut, który zgodnie z art. 22 ust. 1 określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy. Zgodnie z art. 11a ust. 1 organami gminy są rada gminy – która ze swego grona powołuje komisję rewizyjną (art. 18a) i może powołać stałe oraz doraźne komisje do określonych zadań (art. 21 ust. 1) – oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta). W świetle art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania gminy przy pomocy urzędu gminy (art. 33 ust. 1). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć również jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1). Dlatego dodatkowe organy mogą zostać powołane tylko wtedy, gdy przepis ustawy wyraźnie tak stanowi.
Takim przykładem powoływania zespołów, komisji lub innych organów mogą być: gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych powoływana na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473), zespół inicjatywno-doradczy ustanawiany w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873 ze zm.), gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 ze zm.), gminna rada sportu – na podstawie art. 18a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DzU z 2001 r. nr 81, poz. 889 ze zm.), czy też komisja przetargowa, o której mowa w art. 19 i 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.).
Również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalił się pogląd, iż podstawowe kwestie ustrojowe samorządu w sposób bezwzględnie wiążący regulują przepisy rozdziału trzeciego ustawy o samorządzie gminnym, poświęcone władzom gminy. Określono tu ich strukturę organizacyjną i kompetencyjną oraz tryb obsadzania stanowisk lub funkcji w poszczególnych organach i tylko na mocy wyraźnych upoważnień można wprowadzać rozwiązania uzupełniające lub modyfikujące (por. wyroki NSA z 14 czerwca 1995 r., sygn. akt II SA 972/95 – „Wokanda” 1996, nr 1, s. 34 i z 19 stycznia 1995 r., sygn. akt II SA 1682/94 – ONSA 1995/4/186).
Również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) i Karty Nauczyciela w szkołach można powoływać tylko takie organy jakie przewidują te ustawy, np.: rady pedagogiczne, rady szkół, rady rodziców, samorządy uczniowskie, komisje stypendialne stypendiów motywacyjnych, komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne.
Ponadto opiniowanie wniosków, w których określono sprawy prywatne, w tym związane z chorobą nauczyciela (tzw. danych sensytywnych) naruszałoby m. in. art. 30, 47 i 51 Konstytucji RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (DzU z 1993 r. nr 61, poz. 284 ze zm.) oraz prowadziłoby bezpośrednio do naruszenia dóbr osobistych nauczyciela, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).
Możliwość żądania podania przez pracownika innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2 art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Taki obowiązek, na mocy przepisów § 4 tegoż artykułu, nakłada na pracownika pracodawca, tylko w przypadkach, gdy wynika to z odrębnych przepisów np. z prawa miejscowego. Z drugiej zaś strony zgodnie z art. 111 Kodeksu pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Ponadto możliwość uzyskiwania i przetwarzania danych wrażliwych określa art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Ustawa ta nakłada również na pracodawcę, jako administratora danych, szereg obowiązków wynikających z ich szczególnej ochrony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty to dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, który w oparciu o art. 31 § 1 Kodeksu pracy dokonuje za pracodawcę, to jest placówkę oświatową, wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.
Zatem uchwały JST w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania ustanawiające komisje zdrowotne w tej części powinny być unieważnione rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody ze względu na naruszenie prawa.
rzewa28-11-2007 09:16:48   [#04]
postów w wątku może być ok. 30000 - bardzo trudno będzie raczej do tej granicy dobić (udało się to tutaj tylko 2 razy :-))
Bożena2428-11-2007 09:26:32   [#05]
mireko66 ja też mam kulturę i sport :) Od razu lżej na duchu :)
mireko6628-11-2007 09:39:17   [#06]
tam gdzie w tekście "Powoływanie komisji zdrowotnych niezgodne z prawem"
pojawiło się takie coś: – to w tym miejscu jest - .
ecomarta28-11-2007 09:39:21   [#07]
No to jestem :) W starostwie powiatowym tworze jednoosobowy wydział oświaty hi hi i ....zajmuje sie wszystkim, tak więc pomoc będzie baaaaardzo przydatna. Mireko66 skąd masz taką interpretację? Czy to może twoje własne przemyślenia? Jak dla mnie art. 72 Karty Nauczyciela mówi, że organy prowadzące mają obowiązek określić rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania. Dla mnie powołanie Komisji Zdrowotnej jest jednym ze sposobów przyznawania świadczenia z Funduszu Zdrowotnego. A rozumując dalej: a z czego wynika,że to dyrektor sam może przyznać lub nie świadczenie?
ecomarta28-11-2007 09:41:16   [#08]
Bożena24 u mnie to chociaż mundurków nie ma :)
mireko6628-11-2007 09:43:25   [#09]
Dobrze idzie to jeszcze drugi tekścik:

Kwalifikacje nauczycieli

W świetle przepisów Karty Nauczyciela, poza nielicznymi wyjątkami, niedopuszczalne jest zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego. Natomiast wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli określa art. 9 ust. 1 pkt 1, z którego wynika, że stanowisko nauczyciela może zajmować osoba posiadająca wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Ponadto zagadnienie to reguluje przepis wykonawczy do ustawy, to jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia (DzU Nr 155, poz. 1288).
Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem określają przepisy wyżej cytowanego art. 11 oraz art. 10 Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 10 ust. 1 KN stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole na podstawie umowy o pracę lub mianowania z zastrzeżeniem ust. 8. Przepisy przywołanego ust. 8 ustalają, że nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 - 5, z zastrzeżeniem ust. 9. W ust. 5 pkt 5 określono warunek posiadania przez nauczyciela kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. Natomiast przepis ustępu 9 umożliwia zatrudnienie osoby nieposiadającej wymaganych kwalifikacji jedynie w sytuacjach opisanych w ustępie 7 (przypadki wynikające z zaistniałej potrzeby organizacji nauczania lub konieczności zastępstwa nieobecnego nauczyciela). Zatrudnienie takiego nauczyciela odbywa się wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony i za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Należy pamiętać, że w stosunku do tej grupy nauczycieli, zgodnie z art. 10 ust. 10 KN, nie stosuje się przepisów o awansie zawodowym, ponieważ warunkiem jest, że w czasie stażu nauczyciel musi być zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć na stanowisku, do którego posiada wymagane kwalifikacje (por. art. 3 pkt 3 KN). Dla celów płacowych nauczyciele ci traktowani są jak nauczyciele stażyści bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego.
Inną sytuacją jest opisana w art. 10 ust. 3 KN, kiedy to dopuszcza się zatrudnienie jako nauczyciela stażysty osoby legitymującej się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającej przygotowania pedagogicznego, o ile nauczyciel zobowiąże się do uzyskania tego przygotowania w okresie odbywania stażu.
Odrębną sytuację, w której może być w szkole publicznej zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem regulują przepisy art. 7 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W przypadku uznania przygotowania tej osoby przez dyrektora szkoły i po uzyskaniu zgody kuratora oświaty osobę tą zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, ustala się jej wynagrodzenie takie jak dla nauczyciela kontraktowego oraz stosuje się przepisy dotyczące obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych dla nauczycieli.
Niekiedy w szkołach mają jeszcze miejsce sytuacje, gdy nauczyciel był zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami, ale zabrakło mu godzin i uzupełnia tygodniowy wymiar zajęć na stanowisku do zajmowania którego takich kwalifikacji nie posiada. W świetle przepisów Karty Nauczyciela jest to również niedopuszczalne. W sytuacji uniemożliwiającej nauczycielowi – zatrudnionemu na podstawie mianowania – przyznanie zajęć, do prowadzenia których posiada kwalifikacje, stosuje się odpowiednio przepis art. 22 KN. Oznacza to nałożenie przez organ prowadzący szkołę na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia pensum zajęć lub zastosowanie zasady ograniczenia zatrudnienia nauczyciela do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia. W razie braku zgody nauczyciela na takie ograniczenie stosuje się art. 20 KN – dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy i wypłaca mu odprawę w odpowiedniej wysokości. Natomiast w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosunek pracy powinien być rozwiązany w trybie art. 20 KN. Można również nauczycielowi zmienić warunki pracy i płacy na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy (por. art. 42) w związku z art. 91c ust. 1 KN.
W stosunku do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji z naruszeniem warunków określonych w art. 10 i 11 KN dyrektor stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy. Nauczyciel, który nie posiada kwalifikacji nie może być również przenoszony na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko w oparciu o art. 18 lub art. 19 KN.
Opisane wyżej normy prawne w praktyce nie zawsze są stosowane. Przede wszystkim dotyczy to małych szkół wiejskich, w których nauczyciele tłumaczą się tym, ażeby posiadać pełen etat muszą nauczać kilku przedmiotów i w takim razie powinni mieć skończone kilka „podyplomówek” lub kursów kwalifikacyjnych. Ich zdaniem jest to trudne lub wręcz niemożliwe. W zdecydowanej większości placówek nauczyciele również nauczają kilku przedmiotów, ale do wszystkich posiadają odpowiednie przygotowanie.
mireko6628-11-2007 09:48:26   [#10]
Interpretacje są moje, a teksty powyższe zostały już opublikowane we "Wspólnocie", ale nie pamiętam numerów (mam w domu), więc sprawdzone przez doświadczonych prawników. Mam jeszcze kilka mocnych tekstów, ale będę dawkował stopniowo, jeśli pozwolicie.
ecomarta28-11-2007 09:49:38   [#11]
I jeszcze jeden problem: wedlug wprowadzonego Ustawą z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty organy prowadzące muszą określić zasady korzystania ze stolówki szkolnej w tym wysokość opłat. Ma już może ktoś taki twór? I wciąż próbuje wyjaśnić co rozumiemy pod pojęciem stołówki szkolnej, czy są to wszystkie stołówki a więc zarówno te istniejące w internatach szkolnych jak i te przy szkole czy stołowki w internacie nie są stołówkami szkolnymi....uffff...dużo tego....:) 
Bożena2428-11-2007 09:50:39   [#12]
mireko66 jesteś naszym odkryciem :)) Gdzie sie chowałeś do tej pory? :)
mireko6628-11-2007 09:55:37   [#13]
Jeszcze uwagi do artykułu o komisjach zdrowotnych, tam gdzie są art.221, 111 i 31 Kodeksu pracy, ma być 22, 11 i 3 z tymi małymi jedyneczkami u góry. I już chyba wszystko jasne, że tylko dyrektor dla nauczycieli, a wójt (burmistrz, prezydent miasta itp.) dla dyrektorów szkół może przyznawać pomoc zdrowotną.
kogutek28-11-2007 09:59:09   [#14]

Powoływanie Komisji Zdrowotnych - popieram mireko66, takie dostałam rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały.

Mam oświatę, stypendia, kulturę, sport i zdrowie

mireko6628-11-2007 10:06:15   [#15]
Mówiąc szczerze (a w zasadzie pisząc szczerze), to stołówek jeszcze nie rozgryzałem, bo jak już pisałem zajmuję się też sportem i w końcu udało mi się ten temat tak z grubsza rozpracować, łącznie z możliwościami finansowania sportu kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego (ponad 600 stron przekopanego materiału). Gdzie się ukrywałem ? Wystarczy kliknąć na ten chodzący pasek Municipium 10 procent, czy jakoś tak, i ja tam będę na okładce. I jak przez tą kryptoreklamę mnie nie wykopią z forum to zapodam Wam jeszcze parę tekstów. Ale na razie kończę, bo niestety
czeka opisywanie rachunków z wyrównywania szans i decyzje dla pracodawców tych od młodocianych.

P.S. Na usprawiedliwienie dodam, że w książce cytowałem parę razy Forum OSSKO, a książkę - autorski egzemplarz przesłałem Zarządowi.
mireko6628-11-2007 10:17:02   [#16]
ten tekst też był we "Wspólnocie", a zamieszczam go tylko dlatego, że ostatnio osoba z innej gminy powiedziała, że ona i jej koleżanka jeszcze w innej gminie wystawiają decyzje z kwotami bez waloryzacji (tej ubiegłorocznej) i byłem w szoku. Należy się tyle, ile płaciło się w tamtym roku, czyli kwoty zwaloryzowane o 5,7 proc. Jeśli ktoś wystawił na mniejszą kwotę - to zmiana decyzji z urzędu, za zgodą strony, i wyrównanie. Acha, te kwoty niżej (prawa nabyte), chodzi o ulgi podatkowe, te co obowiązywały w poprzednim stanie prawnym, więc nie pomylcie się. Uwaga na te dziwne znaczki zamiast -

Kwoty dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników bez zmian

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełnią warunki określone w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Decyzję w tej sprawie, na wniosek pracodawcy, wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi w przypadku nauki zawodu 4.587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące, 7.645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy oraz w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
W ustawie przewidziano waloryzację ww. kwot dofinansowania. Waloryzacja, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., ma się odbywać w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %. Wskaźnik ten ma ogłaszać Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), w terminie do końca stycznia.
W roku 2006 Prezes GUS w stosownym komunikacie z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2005 r. (MP nr 4, poz. 78) ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2005 r. w stosunku do roku 2003 wyniósł 105,7 %. Tak więc określone w ustawie o systemie oświaty kwoty w roku 2006 podlegały waloryzacji właśnie o tę wysokość i stanowiły odpowiednio 4.848,46 złotych, 8.080,77 złotych oraz 253,68 złotych.
Natomiast w roku 2007 Prezes GUS w komunikacie z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2006 r. (MP nr 4, poz. 45) ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r. w stosunku do roku 2005 wyniósł 101,0 %. Oznacza to, że wskaźnik waloryzacji nie przekroczył, określonego w art. 70b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, progu 105 %. W związku z tym w roku 2007 kwoty dofinansowania pozostają na poziomie roku ubiegłego.

Natomiast pracodawcy korzystający z ulgi uczniowskiej na zasadzie praw nabytych, mogą się spodziewać nieco większych kwot. Wysokość ulgi uczniowskiej w 2007 r. wyniesie z tytułu wyszkolenia jednego pracownika 4.896,18 złotych – przy okresie szkolenia do 24 miesięcy i 8.160,31 złotych – przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące (por. rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych – DzU nr 218, poz. 1594 oraz w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej – DzU nr 218 poz. 1595).
Bożena2428-11-2007 10:17:26   [#17]
mireko66 mam nadzieje że pomożesz mi przy tym sporcie bo trzy światy z tym mam. Za niedlugo bede oglaszać konkursy a robie to dopiero drugi raz. Jestem nowalijką a Ty pewnie masz spore doświadczenie. Teraz przygotowuję konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych :/
Bożena2428-11-2007 10:20:28   [#18]
czy w 2007 r. koszty dofinansowania dla pracodawców nie wynoszą 4 848,46 i 8 080,77 zl???
AnJa28-11-2007 10:21:50   [#19]
przegryzłem się

Prośbę mam:

Drogie (no tu akurat, jak widzę tanie w utrzymaniu - bo jednoosobowe, omnibusy:-)OP!

Piszcie akapitami z wersem przerwy co 3-4 wersy. Bo piszecie ciekawe rzeczy - a wskutek takiego pisania mamy do wyboru:

1. nie czytać Was i stracić sporo wiadomości,
2.czytać i stracić wzrok

Wy czytając siebie też zreszta macie podobną alternatywę.

To może spróbujcie robić sobie i nam dobrze? Co?
:-)
ecomarta28-11-2007 10:25:03   [#20]
No nie żartujcie ja właśnie chcialam oddać gotowy projekt uchwały o świadczeniach zdrowotnych z piękną Komisją. I co teraz? Bez Komisji...tzn.,że dyrektor przyznaje świadczenie na podstawie złożonego wniosku sam? A dla dyrektora kto? Zarząd powiatu a w gminach wójt,burmistrz, prezydent? Kogutek, dostałeś rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające że komisje są niezgodne z prawem? I w ten oto sposób cała uchwała poszla do kosza :\
mireko6628-11-2007 10:29:35   [#21]
Właśnie wynosi tyle ile napisałaś Bożeno24, ale niektóre samorządy płacą te stawki z ustawy, bez waloryzacji.


teraz już naprawdę ostatni tekst o pomocy zdrowotnej, w którym popieram Zdzisława F - on też pisał, że ma być fundusz ustalany w uchwale budżetowej. tutaj jak była mała jedyneczka u góry to jest w nawiasie kwadratowym. Oto on:Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Organy prowadzące szkoły mają obowiązek corocznego przeznaczania w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Ustanawianie stałego odpisu w uchwałach określających rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania, bądź też w regulaminach wynagradzania jest zatem niezgodne z prawem.


Z dniem 1 stycznia 2007 r. nowelą ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (DzU nr 220, poz. 1600), dokonano istotnych zmiany art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela. W związku z tą zmianą organy prowadzące szkoły – niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego – mają obowiązek corocznego przeznaczania w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Organy prowadzące szkoły, wzorując się na wytycznych ministra oświaty i wychowania z dnia 28 września 1987 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (DzUrz Min. Ośw. i Wych. nr 9, poz. 55), powszechnie ustanawiają stały odpis na ten cel w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Stosowne zapisy, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, pojawiają się najczęściej w uchwałach określających rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Wydaje się, że takie usytuowanie wysokości środków na pomoc zdrowotną stanowi istotne naruszeniem prawa. Wynika to z faktu, iż kompetencja dla organu prowadzącego do określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania nie zobowiązuje tego organu do corocznego podejmowania uchwały w tym zakresie, a wręcz przeciwnie – wydaje się, że stabilne przepisy bardziej sprzyjają konsumowaniu tego typu praw niż ich coroczne zmiany.

Regulamin wynagradzania czy uchwała budżetowa ?

Naczelną zasadą jest coroczne przeznaczanie przez organ prowadzący w budżecie odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Jednakże każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów.


Należy podkreślić, że w Karcie Nauczyciela wyraźnie określono zasadę prawną corocznego przeznaczania odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w budżecie organów prowadzących szkoły. Każdego roku organ prowadzący powinien więc dokonać analizy potrzeb w tym zakresie, aby środki te były adekwatne do potrzeb. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że tę kompetencję organ może zrealizować dwojako: albo poprzez wyodrębnienie takich środków w uchwale budżetowej na dany rok, bądź też w corocznie uchwalanym regulaminie wynagradzania nauczycieli lub innym akcie wykonawczym tego typu (np. rozporządzeniu właściwego ministra). Warto rozważyć, która z tych dróg realizuje prawidłowo ustawową normę kompetencyjną i nie narusza prawa.
Wydaje się niewłaściwym zapisanie wielkości odpisu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w corocznie uchwalanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego regulaminach wynagradzania nauczycieli. Podobnie jak niewłaściwie takiego ustalenia dokonał minister sprawiedliwości w § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych (DzU nr 121, poz. 837). Podstawą prawną, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego miałby być art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, a rozporządzenia – art. 30 ust. 7a – w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty stanowiącym, iż wynagrodzenie nauczycieli składa się również z nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 (dodatku wiejskiego i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego). Udzielona pomoc finansowa – najczęściej w formie zasiłku pieniężnego – miałaby być więc innym świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy. Inny argument, przemawiającym za przyjęciem takiego rozwiązania, to ustawowa gwarancja podlegania tych aktów uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli (por. art. 4 ust. 2 oraz art. 30 ust. 6a Karty).
Przedstawionego wyżej rozwiązania nie można uznać za prawidłowe. Środki finansowe na cele publiczne, zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 78, poz. 483), są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie. Obecnie jest to ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zgodnie z art. 16 tejże ustawy dochody i wydatki publiczne klasyfikuje się według działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności oraz paragrafów – określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku. Ustawa zobowiązała ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tak więc, ażeby w budżecie danego organu prowadzącego, zagwarantowano uprawnionej grupie nauczycieli odpowiednie środki na pomoc zdrowotną, w uchwale budżetowej tego organu powinny pojawić się stosowne zapisy o wysokości środków na ten cel w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej wynikającej z rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU nr 107, poz. 726 ze zm.). W załączniku numer 4 do rozporządzenia zawarto szczegółowe objaśnienia do paragrafów wydatków i środków. W przepisach tych wyjaśniono, że paragraf 3020 – dotyczący wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczonych do wynagrodzeń, w tym m. in. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Takie usytuowanie środków na pomoc zdrowotną jest logiczne, ponieważ uprawnienia do tej pomocy zachowują również nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę (art. 72 ust. 4 Karty). Siłą rzeczy nie można więc środków tych traktować jako części składowej nauczycielskich wynagrodzeń.
Należy podkreślić, że zarówno organy władzy i administracji rządowej jak i organy samorządu terytorialnego kierują do odpowiednich władz statutowych związku założenia albo projekty aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.). Takiemu zaopiniowaniu podlegają np. uchwały budżetowe, będące aktami prawa miejscowego, jednostek samorządu terytorialnego. Przy okazji – nie należy zapominać, że zgodnie z ust. 2[1] tegoż artykułu, założenia albo projekty aktów prawnych ww. organy przekazują związkom również na odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez właściwy organ statutowy związku.
Przepisy wykonawcze muszą bezwzględnie odpowiadać wymogom wewnętrznej zgodności systemu źródeł prawa, w tym wynikających z postanowień art. 92 i 94 Konstytucji. I chociaż, udzielona norma kompetencyjna ma dość szeroki zakres, nie oznacza to jednak dowolności, ponieważ zgodnie z art. 7 Konstytucji, organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa.
Wydaje się więc, że jedynym, a zarazem najprostszym rozwiązaniem pozostaje coroczne określanie wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w uchwałach budżetowych. Czerpanie wzorów, chociażby od organów władzy publicznej, zdawałoby się wysoce kompetentnych (patrz: minister sprawiedliwości), może zakończyć się wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego przez wojewodę.
ecomarta28-11-2007 10:36:59   [#22]

Fundusz zdrowotny jest dzielony i przekazywany do budżetów poszczególnych szkół, dysponuje nim dyrektor szkoły i według interpretacji mireko66 on przyznaje świadczenia.

Więc w jaki sposób organ prowadzący ma przyznać dyrektorowi świadczenie skoro:

- nie ma w swoim budżecie pieniędzy na to

- nie ma pojęcia ile i w jakiej wysokości świadczeń przyznał dyrektor, no chyba że zobowiążemy dyrektora do informowania op o ilości i wysokości przyznanych świadczeń ale nawet takie rozwiązanie nie ma większego sensu ani nawet podstaw prawnych. :/ ide zaraz do mecenasa...czegoś sie dowiem.

krystyna28-11-2007 10:44:26   [#23]

a ja (nie OP) widzę tu analogię do przyznawanych i co roku tu dyskutowanych nagród z okazji DEN:

nie żadne komisje i zespoły,które tym narabiają, opiniją itp...ale

  • nagrodę Dyrektora - osobiście Dyrektor
  • nagrodę Burmistrza - osobiście Burmistrz

Czy masz mirku66 coś na ten temat ?

 

emeryt28-11-2007 10:56:20   [#24]

Witam w wątku OP. Jestem sam. Jeden. Od 1992 r. w Gminie. 5 szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkole. Czym się zajmuję??? - wszystkim co kojarzy się ze szkołą, uczniem, nauczycielem itp. Poniżej wykaz spraw, w których mogę forumowiczom z OP pomóc.

1. Sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością placówek oświatowych w zakresie kompetencji OP

2. Analiza demograficzna i długofalowe i doraźne analizy sieci szkół - likwidacje i przekształcenia. Bieżący monitoring sytuacji w gminnej oświacie i przedstawianie wniosków zmian.

3. Opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych w zakresie merytorycznym i organizacyjnym pod kątem obowiązków OP.

4. Opiniowanie projektów budżetów szkół

5. Procedury konkursowe - konkursy na dyrektorów szkół - członek komisji z ramienia OP

6. Projekty ocen dyrektorów szkół, opiniowanie wniosków o nagrody dla dyrektorów szkół - zadania OP.

7. Współpraca z KO w zakresie nadzoru nad szkołą, inwestycji, odwołań nauczycieli od ocen itp.

8. Koordynowanie wspólnych przedsięwzięć (programów) realizowanych wspólnie przez szkoły w skali gminy - dni ziemi, dni twardogóry, badania wad postawy, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na basen

9. Procedury awansu na mianowanie - przewodniczący komisji

10. Regulaminy wynagradzania nauczycieli, fundusz zdrowotny i inne regulaminy bądź unormowania wynikające z KN i UOSO - przygotowanie projektów i przedstawianie radzie miejskiej do uchwalenia

11. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego - postępowania egzekucyjne

12. Organizacja, koordynacja i kontrola - dowożenie uczniów do szkół

13. Przygotowanie zarządzeń burmistrza dotyczących oświaty

14. Przygotowanie merytorycznej strony wniosków (aplikacji) w projektach unijnych dotyczących oświaty.

15. Przygotowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji i remontów obiektów oświatowych - przetargi, uzgodnienia, odbiory, dotacje, rozliczenia

16.Opracowanie materiałów do informatora samorządowego (miesięcznik) w sprawach oświaty,

17. Organizacja spotkań wyjazdowych z okazji Dnia Edukacji ( wywożę 160 pracowników oświaty corocznie w atrakcyjne miejsca z baletami)

18. Stypendia szkolne – zmiana ustawy o systemie oświaty – analiza wniosków, uzupełnienie i weryfikacja z MGOPS, lista wypłat, przygotowanie decyzji burmistrza, wysyłka korespondencji ze zwrotkami, rozliczenia podatkowe PIT 8C i PIT 2S.

 

19. Zwrot kosztów pracodawcom kształcenia młodocianych – zmiana ustawy o systemie oświaty – prowadzenie ewidencji młodocianych na podstawie zgłoszeń cechów i pracodawców, analiza i ocena wniosków pracodawców, dokumentacja do Kuratorium – rozliczenia, dotacje i wnioski w tych sprawach, przygotowanie decyzju burmistrza, wysyłka korespondencji ze zwrotkami.

 

20. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – opracowanie zbiorczych zestawień planów szkół, analiza i przygotowanie propozycji, przygotowanie zarządzenia, uzgodnienia ze związkami, analiza okresowa wykonania i opracowanie zmian wraz z projektem zarządzenia,

 

21. ZUS – przygotowanie na podstawie dokumentacji płacowej z archiwum zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  ZUS-Rp 7 dla zwolnionych pracowników oświaty.

 

22. Opieka zdrowotna – prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych (umowy z rehabilitantem, kontrola realizacji, kontrola faktur) oraz prowadzenie spraw związanych z badaniami wad postawy u dzieci (umowy z firmą, kontrola realizacji, analiza sprawozdań, koordynacja badań),

 

23. System Informacji Oświatowej – kontrola sprawozdań jednostkowych ze szkół, analiza danych pod kątem ich prawidłowości, wykonywanie zestawień zbiorczych i scalonych plików zbiorczych, przekazywanie scalonych danych do Kuratorium Oświaty,

24. Projekty realizowane przez szkoły na zasadzie współfinansowania lub z udziałem organu prowadzącego – przygotowanie dokumentów, nadzór nad realizacją i rozliczenie projektów Socrates Commenius, Zajęcia sportowo – rekreacyjne współfinansowane przez Ministerstwo Sportu (odwóz uczniów).”Śpiewająca Polska”, „ Aktywizacja samorządów – zajęcia pozalekcyjne 2007”

 

25. Kontrakt Wojewódzki – przygotowanie wniosku, przeprowadzenie procedur przetargowych, przeprowadzenie czynności odbiorowych i przekazania do szkoły, przygotowanie dokumentów rozliczeniowych,

 

26. Program „Zero Tolerancji” – polecenie wiceburmistrza – przedstawicielstwo organu prowadzącego w zespole – udział w spotkaniach instruktarzowych, udział w przeglądach placówek, spotkaniach z Radami Pedagogicznymi, Dofinansowanie Monitoringu – Program Rządowy – projekt, aplikacja, realizacja, rozliczenie,

 

27. Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne na basenie ATOL w Oleśnicy – koordynacja i nadzór nad dowozem uczniów na zajęcia basenowe, umowy, rozliczenia opłat za korzystanie z basenu i kosztów transportu uczniów, prowadzenie spraw wyjaśniających przypadki uszkodzenia mienia basenowego,

 

28. Kultura – prowadzenie spraw związanych z ogniskiem muzycznym MEZZOFORTE – umowy z prowadzącymi, rozliczanie rachunków, wystawianie dokumentów przekazania na rzecz GOSiR zakupionych przez gminę instrumentów, koordynacja dowozu na występy okolicznościowe w szkołach,

 

29. Konkursy – zakup nagród sponsorowanych przez gminę, opracowanie i wykonanie dyplomów okolicznościowych,

 

30. Dzień Edukacji Narodowej – sfera organizacyjna imprezy okolicznościowej, umowy, koordynacja transportu, dyplomy, analiza i opiniowanie wniosków o nagrody burmistrza dla pracowników oświaty z okazji DEN,

 

31. Dofinansowanie podręczników kl. I-III oraz jednolitego stroju, - koordynacja i rozliczenia

Marek Pleśniar28-11-2007 10:59:47   [#25]
przenoszę Was nad kreskę coby się nam OP nie pogubiły:-)
emeryt28-11-2007 11:01:02   [#26]
Marku - jesteś wielki!!!!
Marek Pleśniar28-11-2007 11:03:52   [#27]
niee, to samorządowcy są wieeelcy:-) To jedyna TAK udana reforma w Polsce - usamorządowienie kraju
Bożena2428-11-2007 11:04:52   [#28]
Zdzisławie wow. Wiedzialam że jesteś z OP bo raz mi pomogleś. Twój zakres jest imponujący. Marku dziekujemy :)
ecomarta28-11-2007 11:17:29   [#29]

No tak.....i nikogo z powiatu :)

mireko6628-11-2007 11:25:03   [#30]
środki dla dyrektorów na pomoc zdrowotną z budżetu danej placówki. Nie będę ukrywał, że w książce pisałem o komisjach ds. nagród, że są niezgodne z prawem (na bazie istniejących rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów), ale tu sytuacja jest identyczna więc poszedłem za ciosem, bo w naszym województwie, co uchwała to komisja, aż się zdenerwowałem i napisałem do nadzoru wojewody, co o tym myślę. Ale po nich to spłynęło. W innych województwach wiem, że tego pilnują i nie pozwalają na takie cudeńka. Niestety musimy się przestawiać na nieco inne myślenie w tym sprawach i większe poszanowanie dla spraw niezwykle delikatnych (choroba itp.).
Jestem z oświatą od 1991 r., bo wtedy gmina przejęła na własne życzenie prowadzenie oświaty. Ale przyznam się, że już też wszystkiego nie ogarniam.

Przepraszam, ale już miałem się dzisiaj nie odzywać !
emeryt28-11-2007 11:41:00   [#31]

mireko66 - nie załamuj się. Ja, jak tylko się ukazała zmiana w KN opracowałem moim zdaniem piękną uchwałę w tej sprawie. Skonsultowałem z ościennymi szefami oświaty, prawnikiem ............i poczekałem. Innym gminom wojewoda poupierdzielał multum zapisów - między innymi te o komisjach.

Trafiło mi się szkolenie w zakresie pomocy zdrowotnej. Pani (bardzo kompetentna i pracująca w biurze wojewody - ta co kontroluje) pięknie omówiła wszystkie aspekty. No to ja wyciągam swój projekt uchwały......i został z niego tylko tytuł i podpis na końcu - przewodniczący rady.....

No to się zdrzaźniłem. Od czasu do czasu obserwuję, jakie uchwały podejmują OP w dolnośląskim i co przeczytam, to koncepcja mi się zmienia.

No to podszedłem do tego tak:

1. Ustawa mówi, że się należy i trza podjąć uchwałę. Nie piszą kiedy np. w teminie 30 dni od daty wejścia w życie.

2. Wniosków o pomoc nie miałem i nie mam.

3. Związki u mnie działające nie naciskają.

więc się nie spieszę.

Bo jak uchwalę, to wtedy zaczną się wnioski - zasadne czy też bez,dyskusje, zaglądanie w choroby - a jak znam życie to jak dasz środki do szkoły to wyssają 100%. Uzasadnienie znajdą.

ecomarta28-11-2007 15:21:50   [#32]

A jeśli chodzi o stołówki: http://www.portalrb.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=993&Itemid=189

Nic dodać nic ująć....a ja wciąż mam stołówke ujętą w budżecie internatu :/ Moja księgowość oczywiście nic nie wie o dodatkowym paragrafie.

teka5728-11-2007 15:45:21   [#33]
zdzisławF-czy ty to sam...czy masz jakiś pracowników? Bo  u nas owszem robi to biuro .ale pracownicy i kierownik.
mireko6628-11-2007 19:49:48   [#34]
Teraz tekst, od którego zacząłem swoją "karierę" publicystyczną (poszedł we "Wspólnocie" 2006 nr 35/780, s. 44-45, tutaj wersja autorska). Uprzedzam, że jak omawiałem ten temat na szkoleniach oświatowych to ludzie (nauczyciele, ale i samorządowcy) nie zostawiali na mnie suchej nitki. Trudno nikt nie jest prorokiem we własnym kraju ... Zdania nie zmieniłem więc zamykam oczy i puszczam:


ILE WOLNEGO DLA NAUCZYCIELA ?

To, że znaczna część dyrektorów szkół i organów prowadzących, traktują jakiś dzień zwyczajowo jako wolny od pracy, nie daje podstaw do przyjęcia, że dzień ten jest rzeczywiście dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 1951 roku. Dotyczy to przede wszystkim przerw świątecznych i innych dni wolnych, ... wolnych ale jedynie od zajęć lekcyjnych

Czas pracy pracownika możemy z grubsza podzielić na dni robocze oraz dni wolne od pracy (niedziele i święta). Ponadto pracownik ma prawo do corocznych płatnych urlopów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 66 ust. 2 gwarantuje pracownikowi prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Aktem prawnym, określającym szczegółowo dni wolne od pracy jest ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Natomiast wymiar urlopu dla nauczyciela określa ustawa z dnia 18 lutego 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). Na ogół w szkołach tzw. „feryjnych” nauczyciele, oprócz urlopu wykorzystywanego w czasie ferii zimowych i letnich, dodatkowo nie pracują w czasie przerw świątecznych, a także korzystają z wolnego 2 maja i piątku po Bożym Ciele. Część nauczycieli również ma wolne 14 października – to jest w Dniu Edukacji Narodowej oraz w czasie przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. To, że znaczna część dyrektorów szkół i organów prowadzących, traktują jakiś dzień zwyczajowo jako wolny od pracy, nie daje podstaw do przyjęcia, że dzień ten jest rzeczywiście dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu ww. przepisów. Być może większość nauczycieli korzysta, za przyzwoleniem, z nadmiernej liczby dni wolnych od pracy.

Urlop wypoczynkowy

Zapisy w Karcie Nauczyciela wyraźnie stanowią, że nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1). Przy czym można ten okres uszczuplić maksymalnie o 7 dni. Ustęp drugi tego artykułu enumeratywnie wylicza okoliczności w jakich to zmniejszenie wymiaru czasu urlopu może nastąpić (przeprowadzanie egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowywanie szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie).
Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, w tym nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.
Sytuacja jest tu więc jasna. Mamy jednak jeszcze tzw. ...

... Przerwy świąteczne

Obowiązujące w szkołach rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego przewiduje następujące przerwy od zajęć lekcyjnych (dydaktyczno-wychowawczych): zimową przerwę świąteczną w grudniu, wiosenną przerwę świąteczną związaną ze świętem Wielkanocy, ferie zimowe i letnie (wakacje). W czasie ferii nauczyciel wykorzystuje więc ustawowy urlop, a co z przerwami świątecznymi ? Karta Nauczyciela nie reguluje tej sprawy, tak więc należy się odnieść do przepisów ogólnych. Ustawa z 1951 roku w art. 1 wymienia dni wolne od pracy, którymi są: 1 stycznia – Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek (zawsze jest to niedziela), dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, a także niedziele. Czyli nauczycielowi, jak każdemu innemu pracownikowi szkoły, w czasie przerw świątecznych przysługują tylko po dwa dni wolne od pracy w czasie obchodów świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz jeden dzień w Nowy Rok, a nie przez cały okres przerw świątecznych.

Uczniowie mają wolne – nauczyciele pracują

Jasność tych przepisów wydaje się oczywista, a zdumiewający jest fakt braku ich powszechnego respektowania. Nauczyciele nie tylko powinni pracować w czasie przerw świątecznych (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy), ale również 2 maja, w piątek po Bożym Ciele, 14 października (porównaj art. 74 Karty Nauczyciela) oraz w czasie przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (wszyscy nauczyciele, bo część pracowała). Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcyjnych), a nie dni wolne od pracy. Uczniowie nie mają w tych dniach lekcji, ale mogą przyjść do szkół, a te mają, w przypadkach określonych w rozporządzeniu, obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, a nawet mogą organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne (porównaj: § 5 ust. 3 i § 6a rozporządzenia o organizacji roku szkolnego). Niektóre dni dyrektorzy szkół, w porozumieniu z radą szkoły i radą pedagogiczną, mogą potraktować, jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę. Również kurator oświaty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.

Jeśli nie ma uczniów, to czy ma jakiś sens, ażeby nauczyciele byli w szkole ?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, a w ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 lub uchwale organu prowadzącego, a także inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych można więc prowadzić różnorodne imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i inne zajęcia pozalekcyjne zajęcia i imprezy z uczniami, jak również na przykład można przeprowadzać okresowe i kontrolne badania lekarskie lub okresowe szkolenia bhp, czy też organizować szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych.
Wybór należy do dyrektorów szkół, a niż demograficzny i spowodowana nim rosnąca konkurencyjność placówek oświatowych z pewnością podpowie najlepsze rozwiązania.
emeryt28-11-2007 19:53:28   [#35]
teko57 - wszystko robię sam. Niestety nie mam pracowników. To sie u nas nazywa inspektor ds oświaty.
mireko6628-11-2007 19:58:17   [#36]
Poza tym dla fanów sportu polecam dwa moje opracowania pt. "Kultura fizyczna i sport cz. I i II", które poszły jako wydania monograficzne "Wspólnoty" 2007 nr 38/836 i nr 40/838 (z 22 września i 6 października br.). jest to materiał typowo dla samorządowców wysoko oceniony, chociaż były pewne uwagi dotyczące finansowania sportu kwalifikowanego przez JST, więc przygotowałem 8 stronicowy suplement na ten temat, ale ukaże się dopiero na święta (pewnie sporo okrojony).
mireko6628-11-2007 20:02:15   [#37]
Podobnie jak i ja Zdzisławie. I takich osób w Polsce jest bardzo dużo. Duże miasta, powiaty mają całe wydziały, gdzie dzielą się pracą, ale i konsultują między sobą oraz z radcami prawnymi przepisy i różne rozwiązania. Nam pozostaje czytanie ze zrozumieniem i myślenie. Albo ... dzielenie się wiedzą.
beera28-11-2007 20:36:55   [#38]

Do Mirka ma kilka:

Jasność tych przepisów wydaje się oczywista, a zdumiewający jest fakt braku ich powszechnego respektowania.

chyba nie jest taki powszechny ten fakt nierespektowania

Nauczyciele nie tylko powinni pracować w czasie przerw świątecznych (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy),

Tu tak, ale ja mam zdanie odrębne- jednak wbrew pozorom na forum pogląd, taki jak wyżej jest wyznawany

 ale również 2 maja, w piątek po Bożym Ciele,

tu się nie zgadzam- ten dzień moze być wolny, pod warunkiem zapewnienia opieki uczniom, którzy tego potrzebują.
jesli takich dzieci nie ma, n-le w ten dzień nie pracują

14 października (porównaj art. 74 Karty Nauczyciela) oraz w czasie przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (wszyscy nauczyciele, bo część pracowała).
nie znam szkoł, gdzie n-le w te dni nie pracują

 

Janusz z W28-11-2007 21:31:41   [#39]

Ecomarto Stołówki szkolne to rozdział klasyfikacji wydatków budżetowych, a nie §. Witajcie ORGANY. ;-)

Jam jest ze starostwa. Kierowniczę oświacie w powiecie mniej niż rok. Dłużej zajmuję się finansami oświaty jako główny ksiegowy.

Doświadczenie Zdzisława, wszak też ze Śląska (Dolnego) jest imponujące. Natomiast dodzwonienie sie do niego chyba graniczy z cudem. Większym niż ten Tuskowy. ;-)))

mireko6628-11-2007 21:37:34   [#40]
Przypomnę, że tekst ten ukazał się 2 września 2006 r., czyli już dawno i widzę pewien postęp, bo większośc nauczycieli już wie, że 2 maja i piątek po Bożym Ciele oraz 14 X nie są dniami wolnymi od pracy. Jest to zasługa przede wszystkim Forum OSKKO, bo o tym się tutaj pisało. Natomiast "Wspólnoty" nauczyciele nie znają, a samorządowcy też się nie palą do czytania (bez urazy). Po tym artykule dostałem tylko jeden komentarz, że nie jestem ministrem edukacji, więc jakim prawem ustanawiam jakieś przepisy. Przyznałem tej osobie, że ma trochę racji - ministrem edukacji to ja nie jestem.
Już kiedyś tłumaczyłem to związkowcom, samorządowcom i nauczycielom (wbrew pozorom również samorządowcom nie zależy, ażeby zmienic ten niepisany zwyczaj, bo to np. dodatkowe koszty dowożenia uczniów, ogrzewania itp.). Mi też na tym nie zależy, bo przez 17 lat współpracy z nauczycielami nie straciłem szacunku dla tej grupy zawodowej - i chyba dlatego jakoś piastuję to stanowisko przez te wszystkie lata - bo wiem że wielu ciężko pracuje. Chodzi tylko o to, że przepis jaki jest każdy widzi i co dalej ? Albo trzeba go zmienic, albo ...
beera28-11-2007 21:57:05   [#41]

Przyznałem tej osobie, że ma trochę racji - ministrem edukacji to ja nie jestem.

:)))))
Postanowiłam Cię polubić

Konto zapomniane28-11-2007 22:14:47   [#42]
Witam
W związku z aktualnym tematem stołówek szkolnych mam watpliwości co do zastosowania rozdziału klasyfikacji budżetowej dla rachunku dochodów własnych, który został powołany uchwała Rady Gminy, a na który wpływaja tylko i wyłacznie odpłatnosci za wyzywienie dzieci w przedszkolu, a mianowicie: dotychczas zastosowano rozdział klasyfikacji budżetowej 80101, poniewaz rachunek dochodow własnych jest utworzony przy szkole podstawowej (r. 80101) a jak powinno byc od I 2008? Czy należy klasyfikowac dochody i wydatki w rozdziale 80148?
Pozdrawiam
mireko6628-11-2007 22:18:11   [#43]
Do Asi: i wzajemnie. Bardzo mnie lubią też związkowcy moje opracowanie monograficzne o "Regulamin wynagradzania nauczycieli" ("Wspólnota" 2007 nr 4/802 z 27 stycznia 2007 r.), jako materiał poglądowy zakupiła Sekcja Krajowa Oświaty NSZZ "Solidarnośc" (całe 120 egzemplarzy) ze względu na duży obiektywizm, również bardzo dobrze współpracuję z ZNP. Przecież to ja cały czas powtarzam, że średnie ustawowe muszą byc zachowane (mogą byc też większe). To przeze mnie samorządowcy muszą dla związkowców liczyc te średnie. Mam też inne teksty korzystne dla nauczycieli, które powoli będę zapodawał, jeśli to Was interesuje ?
Ale na tym kompie się nie da, bo jest alt i c, a c z kreseczką nie chce wskoczyc (o właśnie). I tym sposobem o 22 czeka mnie kolacja.
beera28-11-2007 22:21:49   [#44]
zapodawaj:)
rzewa28-11-2007 22:38:27   [#45]
a ja wiem dlaczego ci c z kreseczką nie chce wskoczyc

:-))
Wojciech Tański29-11-2007 00:09:09   [#46]
Z uwagą czytam posty zamieszczone na tym wątku. Niestety utwierdzają mnie w mniemaniu, że wiele fajnych i kompetentnych osób próbuje szukać sposobu poradzenia sobie z idiotyczną sytuacją, w którą "wpędzają" nas oświatowe, tudzież inne uregulowania prawne. I tak sobie myślę, że forum daje multum ciekawych rozwiązań, sposobów, interpretacji, czyli tak naprawdę odpowiedzi na pytania: "Jak sobie poradzić ze stanem prawnym?". I dobrze.

Czy jest jednak sposób na to by:
1. Prawo nas dotyczące nie zmieniało sie jak w kalejdoskopie?
2. Oświata nie była polem do wdrażania "pomysłów" na nią kolejnych ekip i ministrów?
3. Istniały stabilne ramy funkcjonowania oświaty?

Ja myślę, że taki sposób jest. Pozwolę sobie na chwilę oderwania sie od realiów i pofantazjowania. Jak mawiał Marcin Luter King, miałem sen, a w nim:

1. Komitet ekspertów, a nie dorywający się tymczasowo do władzy politycy, tworzy PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W POLSCE na najbliższe kilkanaście lat.
2. Program ten nie staje się polem walki politycznej i jest realizowany przez kolejne ekipy tymczasowo pozostające u władzy.
2. Wszelakie planowanie, od władz centralnych począwszy, poprzez samorządy, a skończywszy na dyrektorze szkoły, ma względnie trwały punkt odniesienia.

Może to sen, a może idea, który warto upowszechniać?

Tak mnie dopadło przed snem. Może nie do końca w związku z poruszanymi tu problemami, ale miałem potrzebę napisania, tym bardziej że wątek jest wyróżniony. ;).
A wiadomo czym kończą sie niezaspokojone potrzeby..
rzewa29-11-2007 06:28:19   [#47]
Wojtku, marzenie marzeniem, ale dobrze by było, gdyby się ziściło...

tylko jak to zrobić - wydaje się, że jedyna możliwość to... wpisanie PROGRAMU w Konstytucję... ??
AnJa29-11-2007 08:35:13   [#48]
Wojtek przedstawił program minimalistyczny - bo takie pierdoły na poziomie abstraktu to moze i da się napisac, a nawet w Konstytucję wpisać- ja pójdę na maksa:

1.Komitet ekspertów przejrzy obowiazujące akty prawne, wywali niespójne (zasiłek na zagospodarowanie a pierwsza praca i jego ewentualny zwrot) , bezsensowne (np.średnie wynagrodzenie stażysty itp w OP) lub niesprawiedliwe (dlaczego urlop zdrowotny finansowany z budżetu szkoły przy chorobie innej niż zawodowa) a następnie będzie miał moc sprawczą by nie pozwolić kolejnym ekipom na kolejne ich psucie.

Przepraszam za śmiecenie- ja nie OP!
ecomarta29-11-2007 10:29:44   [#49]

Janusz z W no nie wiem czemu paragraf wpisałam, to chyba tak z rozpędu wyszło...... oczywiście o rozdział 80 148 chodziło. A co ze stolowkami dalej nie wiem....brrrrr....

Wojtku jakie ty piękne sny masz....

 

emeryt29-11-2007 11:12:11   [#50]

OP-owcy: potrzebuję kontaktu z OP, w którym funkcjonują małe szkółki o statusie:

- szkoła filialna

- oddział zamiejscowy szkoły podstawowej

Szykuje mi się misz-masz ze względu na demografię i zamyślam przymierzyć się do likwidacji szkoły przez jej reorganizację i podporządkowanie większej szkole.

Czy wogóle istnieje taka możliwość jak oddział zamiejscowy????

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 234 ][ 235 ]