Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Interpretacje, pisma ministerstwa
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 12 ][ 13 ]
ejrut15-08-2006 12:58:21   [#51]

Ewo...interesują mnie te sprawy , o które zapytałaś w #48 i #49...

Wklej proszę jeśli masz...

                                               Pozdrawiam i...z góry dziękuję

Ewa 1315-08-2006 14:13:56   [#52]

Ok wkleję, ale jutro, bo muszę te pisma zeskanować...

odnośnie wicka... to chodzi o słowo "tworzy się stanowisko", a OP różnie to sobie interpretowały ... i stąd interpretacja MEN-u, że MUSI być i nie ma zmiłuj...

Leszek15-08-2006 19:40:10   [#53]

Czy zwróciłaś Ewo13 uwagę na to, iż właściwie tylko w ramowych statutach szkół pisze się wprost o tworzeniu internatu (#48), w np. sosw pozostawia się kwestię szczegółowej organizacji wewnętrznej OP i dyrektorowi?

pozdrawiam

Ewa 1315-08-2006 19:59:57   [#54]

Leszku ... ten temat już drążyłam od ponad pół roku i mam go tak szczerze dosyć jak żadnego innego... nawet kwalifikacje znoszę lżej...

ale napiszę Ci w wielkim skrócie - ośrodek sam w sobie jest "internatem"... - sosw to nie jest szkoła z internatem, ale ośrodek ...  i błagam nic już na ten temat dopóki nie przeczytasz pisma MEN..

Leszek15-08-2006 20:18:59   [#55]

jestem nieco odmiennego zdania Ewo13, jeśli chodzi o końcówkę Twojej wypowiedzi (#54)...

za wielki skrót dziękuję...

a interpretacje, no cóż stają się u nas "drugim" prawem...

czy to dobrze?

pozdrawiam

Ewa 1315-08-2006 20:22:52   [#56]

nie wiem, czy dobrze, ale ja biorąc do ręki rozporządzenie chciałabym mieć wiedzę po jego przeczytaniu, a nie domyślać się co autor miał na myśli tworząc taki, a nie inny zpis...

przez ostatnie pół roku internat w sosw nazywałam "noclegownią"... bo sama nie mogłam pojąć, że go nie ma,

Jutro zeskanuję i wsadzę  tu to pismo MEN-u .... a jest to świeżynka ...

rzewa15-08-2006 20:24:57   [#57]

tak czytam i czytam...

i bardzo jakoś zaczęło mnie interesować w jakiej to szkole, Ewo_13, pracujesz?

Zajamujesz się bardzo różnymi rzeczami i to często dogłębnie... ale w każdym przypadku piszesz, że w takiej szkole nie pracujesz, ani nie dyrektorujesz...

To jak jest? Czyżbyś była następnym wizytatorem na naszym forum?
Leszek15-08-2006 20:26:48   [#58]

zgadzam się Ewo 13 z Tobą całkowicie co do pisania rozporzadzeń...

natomiast "świeżynka" kojarzy mi się z firmą produkującą farby (oczywiscie po drobnej przeróbce... ale to wszystko przez mój "urlop remontowy"...

pozdrawiam

Ewa 1315-08-2006 20:46:05   [#59]

rzewa...

każdy ma jakieś hobby ... jedni zbierają kwiatki, inni puszki, a ja gustuję teraz w prawie oświatowym... i to jest to... troszkę zawirowań życiowych... a i praca różna była... nauczyciel, wicek, dyrek.... i tak wkoło...

a czy trzeba pracować w danym typie szkoły/placówki, by wiedzieć na czym to polega.... a podyskutować lubię...

Moi znajomi, którzy są tu od dawna już wykryli mnie pewnie, ale jakoś dziwnie nie dają tego po sobie poznać... To się nazywa takt pedagogiczny....

Odpowiem Ci rzewa krótko - jestem nauczycielem - ... bez wględu na stanowisko jakie pełnię obecnie.... bo na stanowisku się bywa, a nauczycielem się pozostaje... a ja chcę być nauczycielem.... bynajmniej jeszcze....bo nie wiem, ile mój układ odpornościowy wytrzyma tych ostrych, oświatowych zakrętów..

Pozdrawiam :))

Leszek15-08-2006 21:21:07   [#60]

Ewo - rzewo,

jeśli Ewa 13 jest "nastepnym wizytatorem na naszym forum" to się z tego bardzo cieszę... bo to jest "nasze forum"...

nauczycielskie (nauczyciele, dyrektorzy, wizytatorzy, OP)...

pozdrawiam

Ewa 1316-08-2006 10:40:11   [#61]

zajęcia socjoterapeutyczne - pismo MEN

MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI

Departament

Kształcenia Ogólnego i Specjalnego
E - DKOS -                                                                                                                       Warszawa, 2006-04-27

 

nawiązując do pisma z 13 kwietnia 2006r. Nr SOSW 315 / 06 w sprawie możliwości zorganizowania zajęć socjoterapeutycznych w szkole podstawowej i gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z godzin przeznaczonych na zajęcia rewalidacyjne, uprzejmie wyjaśniam:

Ramowy plan nauczania, który określa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r.1, wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, w § 2 ust. 1 pkt. 5 wyodrębnia zajęcia socjoterapeutyczne, a tym samym nie ujmuje ich w grupie zajęć rewalidacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne zostały wyszczególnione w § 3 ust. 2 pkt. 1-5 cytowanego rozporządzenia i obejmują zajęcia: korekcyjne wad postawy, korekcyjne wad mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji oraz innych wynikających z programów rewalidacji.

W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji zajęć socjoterapeutycznych w ramach godzin rewalidacyjnych, które zostały ujęte w załącznikach do rozporządzenia1.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.2 § 5 ust. 2 pkt. 2 pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie zajęć specjalistycznych np. socjoterapeutycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.).

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 11, poz. 114 ).

 

str.2 pisma:

Ponadto w myśl § 4 pkt. 4, rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r.3, zapewnia się w szkole wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym etapie edukacyjnym, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego oraz rodzaju zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi.

W przytoczonych rozporządzeniach szkoła została zobligowana do organizowania zajęć m. in. socjoterapeutycznych, jeśli na terenie placówki zachodzi taka konieczność. Zajęcia socjoterapeutyczne mogą być realizowane np. z godzin do dyspozycji dyrektora lub z godzin dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący.

Jednocześnie informuję, że zajęcia socjoterapeutyczne w Szkole Zawodowej Specjalnej ( które realizujecie Państwo i macie wpisane w ramowe plany nauczania ) mogą być ujęte w ramowych planach nauczania za zgodą organu prowadzącego na zasadach wskazanych powyżej.

 Alina Sarnecka

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

Ewa 1316-08-2006 10:46:26   [#62]

art. 39 ust. 2a UoSO

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2006-05-10

 

w związku z pytaniami dotyczącymi interpretacji art. 39 ust. 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572. z późn. zm.) dotyczącego przeniesienia ucznia spełniającego obowiązek szkolny do innej szkoły, uprzejmie wyjaśniam:

Pomimo że w przepisie art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie odbywa się przeniesienie ucznia spełniającego obowiązek szkolny do innej szkoły, należy uznać, iż kurator oświaty w tej sprawie wydaje decyzję administracyjną.

Zgodnie z założeniami doktryny wola organu administracji publicznej w sferze praw i obowiązków jednostki musi być wyrażona w formie decyzji administracyjnej (rozumianej jako formalny przejaw woli) o ile przepisy prawa nie przewidują innej formy działania tego organu. Jeżeli istnieje wątpliwość co do formy załatwienia sprawy administracyjnej, należy przyjąć, że powinna być załatwiona w formie decyzji administracyjnej, jednakże koniecznym warunkiem przyjęcia takiego domniemania jest ustalenie, że istnieje sprawa administracyjna i organ administracji publicznej jest właściwy do jej załatwienia.

W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości, iż kurator oświaty jest organem właściwym w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły. Przenosząc ucznia do innej szkoły kurator oświaty rozstrzyga w jego indywidualnej sprawie o dalszej realizacji przez niego obowiązku szkolnego. A zatem rozstrzyga

str.2 pisma:

w zakresie wynikającym z przepisów prawa w sprawie o charakterze administracyjnym.

Należy również zaznaczyć, że w sprawie formy, w jakiej kurator oświaty przenosi ucznia do innej szkoły, wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 lutego 2000 r. (I SA 1463/99). Stwierdzał w nim, że decyzję w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły wydaje kurator oświaty.

Podstawą prawną wydania decyzji w omawianej sprawie jest art. 39 ust. 2a w związku z art. 31 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

 

Ewa 1316-08-2006 10:54:10   [#63]

"internaty" w sosw

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego

DKOS-


Warszawa, 2006 - 07 - 14


 


, uprzejmie

nawiązując do pisma :

wyjaśniam:

Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 2005 r.1)  w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół:

1)                szkoła podstawowa specjalna,

2)       gimnazjum specjalne,

3)       szkoła ponadgimnazjalna specjalna.

W rozporządzeniu nie wymienia się „internatu".

Miejscem zamieszkania i pobytu wychowanków jest specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy.

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.).

str. 2 pisma:

- 2 -

Nie ma zatem podstaw prawnych do tworzenia w ośrodku „internatu" i stanowiska „kierownika internatu". Dla zapewnienia właściwej organizacji pracy ośrodka, jego funkcjonowania i opieki wychowawczej wychowankom, dyrektor ośrodka może utworzyć NBP. stanowisko „wicedyrektora ośrodka."2)

Do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nie ma zastosowania rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.3)

Alina Sarnecka

2)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów
placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).

3)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

beera16-08-2006 10:54:44   [#64]

matko

o zadziwiajace rzeczy ludzie pytają ten MEN

a na nasze niektore pytania odpowiedzi nie ma- pewnikiem za trudne;))

Ewa 1316-08-2006 10:59:07   [#65]

przepraszam...

ale coś ze skanem chyba się mi stało...

za wiele rzeczy chcę równocześnie robić .. i taki potem efekt...

pozostałe zrobię już na sokojnie, bez pośpiechu i wkleję porządnie

pozdrawiam

Ewa_13

Ps. Widzisz teraz Leszku, że troszkę to wygląda inaczej... szkoda mi tylko ośrodków, bo wątpię, czy OP dadzą im wicedyrektorów... a swoją drogą zapis z wickami w ośrodkach ("można utworzyć") jest też zabawny... całkowicie nie rozumiem jego sensu....

Ewa 1316-08-2006 11:06:09   [#66]

ale są asiu też czasami róźne odpowiedzi - ja w swych zbiorach mam takie dwie - tyle tylko, że w tej samej sprawie wypowiadały się dwa różne departamenty....

Odnośnie odp. z różnych ważnych instytucji, to nauczyłam się (dostałam taka podpowiedź od koleżanki) wysyłać "za potwierdzeniem odbioru" .. i z tego co wiem inni też tak robią... wtedy podobno odpowiedź jest gwarantowana....

ale tak na marginesie, to lubię sobie pozbierać takie róźne piwsma (jak chomik), bo czasem się przydają... i Ci co występują o róźne interpretacje znoszą mi kserokopie odp. i zapytań (bo dla mnie każda interpretacja odpowiedzi ma wtedy sens, gdy znam jakie było pytanie)...

Dla wszystkich przesyłam radosne promyki słonka, które uśmiecha się i kręci z podziwu głową, że siedzimy przy komp. zamiast spacerować w lesie....

bogna18-08-2006 14:57:51   [#67]

z innego wątku

Leszek 17.08.2006 16:08 [#302]

Nie wiem czy to ktoś już tu publikował...

pozdrawiam

----------------------------------------------------------------

Postanowienie NSA z dnia 24 lutego 2000 r. (I SA 1428/1999)

Egzamin dojrzałości to forma komisyjnej oceny poziomu wykształcenia ogólnego absolwentów szkół średnich z zakresu przedmiotów określonych regulaminem dojrzałości (vide: § 1 ust. 1 zarządzenia MEN z 30 listopada 1991 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dojrzałości Dz.U. MEN Nr 7, poz.35). W konsekwencji przyjąć należy, że oceny otrzymane z poszczególnych przedmiotów egzaminu dojrzałości (tak pisemnego, jak i ustnego) nie są decyzjami administracyjnymi, absolwentów natomiast przystępujących do tego egzaminu nie można uważać za strony w rozumieniu art. 28 kpa.

Niepublikowane

Uzasadnienie
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w K. - Marcin A. pismem z dnia 24 maja 1999 r. zwrócił się do Kuratora Oświaty w K. o unieważnienie co do niego pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki lub też zweryfikowanie otrzymanej przezeń oceny niedostatecznej z tego egzaminu.
W związku z tym wystąpieniem Kurator Oświaty w K. pismem z dnia 15 czerwca 1999 r. poinformował wyżej wymienionego, że nie istnieje prawna możliwość zmiany oceny zatwierdzonej przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej. Kurator Oświaty może natomiast unieważnić egzamin i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie w przypadku naruszenia przepisów regulaminu egzaminu dojrzałości, do czego jednak w odniesieniu zakwestionowanej sytuacji nie było podstaw.
Wobec negatywnego stanowiska Kuratora Oświaty w K., absolwent Marcin A. skierował pismo z dnia 21 czerwca 1999 r. do Ministra Edukacji Narodowej, w którym zakwestionował stopień trudności pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki w liceach ogólnokształcących o profilu matematyczno-fizycznym oraz w klasach autorskich z rozszerzonym programem nauczania matematyki - przeprowadzonego w Regionie w sesji wiosennej roku szkolnego 1998/99. Wniósł zarazem o unieważnienie przedmiotowego egzaminu dojrzałości.
Odpowiadając na wskazane pismo, Minister Edukacji Narodowej pismem z dnia 2 lipca 1999 r. uznał, że brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku.
Wobec takiego stanu rzeczy Marcin A. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę, w której zarzucił naruszenie prawa materialnego oraz przepisów postępowania administracyjnego i wniósł o "uchylenie zaskarżonej decyzji Ministra Edukacji Narodowej oraz decyzji Kuratora Oświaty w K. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania".
W odpowiedzi na skargę Minister Edukacji Narodowej wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej, gdyż rozstrzygnięcia podejmowane w ramach nadzoru pedagogicznego nie mają charakteru decyzji administracyjnych i nie stosuje się do nich procedur przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W toku postępowania w niniejszej sprawie skarżący ograniczył się do zakwestionowania samej oceny uzyskanej z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki, a to z uwagi na nadmierną, bo wykraczającą poza zakres obowiązującego programu nauczania, trudność tego egzaminu. Pozostaje zatem problem charakteru prawnego oceny egzaminacyjnej uzyskanej przez abiturienta.
Rozważając problem należy przede wszystkim zauważyć, że był on już przedmiotem wypowiedzi Naczelnego Sądu Administracyjnego. W postanowieniu z dnia 20 lutego 1985 r. sygn. akt SA/Gd 1174/84 (ONSA 1985/1/9) Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w G. wyraził mianowicie pogląd, że procedura rozstrzygnięcia przez organy administracji właściwe w sprawach oświatowych sporów wynikających ze stosowania przepisów regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie ma cech postępowania administracyjnego, a rozstrzygnięcie w tej mierze nie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Pogląd ten co prawda został sformułowany na gruncie poprzedniego stanu prawnego, niemniej jednak uznać go trzeba za miarodajny również w odniesieniu do obecnego stanu prawnego.
Podstawowym aktem prawnym regulującym sferę oświaty i wychowania jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.). W niniejszej sprawie znaczenie ma m.in. treść art. 35 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju. Bezpośredni natomiast nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi itp. sprawuje - w myśl art. 31 pkt 1 tej ustawy - kurator oświaty. W ramach zadań i kompetencji w zakresie oświaty na obszarze danego województwa kurator oświaty, w imieniu wojewody, wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie (art. 31 pkt 2 omawianej ustawy).
Zauważyć trzeba, że nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1991 r. o systemie oświaty). Co do tej kwestii minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (Minister Edukacji Narodowej) został upoważniony do ustalania stosownych zasad (art. 22 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy). W ramach tego upoważnienia Minister Edukacji Narodowej wydał zarządzenie nr 29 z dnia 30 listopada 1991 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dojrzałości (Dz. U. MEN Nr 7, poz. 35), którego załącznikiem jest regulamin egzaminu dojrzałości.
Zgodnie z § 2 ust. 1 tego regulaminu do Ministra Edukacji Narodowej należy ustalenie terminów przeprowadzania pisemnej części egzaminu oraz zakończenia całości egzaminów. Kurator oświaty natomiast ustala terminy egzaminów pisemnych, przy czym zakresy wymagań egzaminacyjnych powinny być dostosowane do obowiązujących programów nauczania (§ 4 ust. 1 regulaminu).
Problematyce związanej z samą oceną egzaminów poświęcone są paragrafy: 19-29. Na szczególną uwagę zasługuje treść § 29 omawianego regulaminu, według którego: "Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między absolwentem a komisją wynikające ze stosowania przepisów regulaminu egzaminu rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny". Z przepisów tego regulaminu wynika, że postępowanie egzaminacyjne (egzaminowanie i ocenianie) nie ma cech postępowania administracyjnego. Egzamin dojrzałości bowiem to forma komisyjnej oceny poziomu wykształcenia ogólnego absolwentów szkół średnich z zakresu przedmiotów określonych regulaminem dojrzałości (vide: § 1 ust. 1 zarządzenia MEN z 30 listopada 1991 r.). W konsekwencji przyjąć należy, że oceny otrzymane z poszczególnych przedmiotów egzaminu dojrzałości (tak pisemnego, jak i ustnego) nie są decyzjami administracyjnymi, absolwentów natomiast przystępujących do tego egzaminu nie można uważać za strony w rozumieniu art. 28 kpa.
Wszystko to oznacza, że pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 1999 r., objętego przedmiotową skargę, nie można traktować jako decyzji administracyjnej. Jeżeli tak, to tym samym nie podlega ono zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji (art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).
Ewa 1321-08-2006 09:55:31   [#68]

zwrot kosztów - nauczanie indywidualne

Warszawa, 2005-03-25

 

MINISTERSTWO

EDUKACJI NARODOWEJ i SPORTU  l

Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

 

DPZN-WSW-JGD

 

Pani

Dyrektor

 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia i 8 lutego 2005 r. Nr ZSS-III-1740/27/05 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli wyraża następującą opinię:

 

Na podstawie art. 775 Kodeksu pracy można stwierdzić, że pracownik odbywa podroż służbową wtedy, gdy na polecenie pracodawcy wykonuje zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługuje zwrot kosztów związanych z tą podróżą. Powyższy przepis ma zastosowanie również do nauczycieli, w związku z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z którym w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

 

Dla określenia, kiedy nauczyciel jest w podróży służbowej kluczowym jest ustalenie jego miejsca pracy. Zgodnie z art. 14 Karty Nauczyciela miejsce pracy nauczyciela powinno być określone w akcie mianowania albo umowie o pracę.

 

W przypadku, gdy jako miejsce pracy nauczyciela wskazano wyłącznie szkołę (placówkę), realizacja obowiązków związanych z nauczaniem indywidualnym w domu ucznia w innej miejscowości spełnia przesłanki podróży służbowej. Jednocześnie jednak Departament wyraża opinię, iż dopuszczalnym jest określanie miejsca pracy nauczyciela w sposób szerszy niż tylko siedziba szkoły, tak aby uwzględnić potencjalnie wszystkie możliwości, w tym np. przypadki indywidualnego nauczania.

 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących  pracownikowi   zatrudnionemu  w  państwowej   lub  samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:                            ,.

1)  0,4894 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;

2)  0,7846 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3;

3)  0,2161 zł-dla motocykla; 

4)  0,1297 zł-dla motoroweru.

 

Nauczanie indywidualne realizowane w domu ucznia w ramach godzin ponadwymiarowych, należy w opinii Departamentu, traktować jak realizację obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a zatem należy je rejestrować i rozliczać w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć w okresach tygodniowych, zgodnie z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela.

 

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Artur Klawenek

beera21-08-2006 10:03:02   [#69]

w sprawie NI wkleję dla równowagi inne pismo- PIPu

WYSTĄPIENIE

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 w związku z art. 21 pfct2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej

Inspekcji Pracy(Dz.U.z2001 r..Nrl24,poz.1362 z póź.zm.), wnoszę o:
1. Niezwłoczne wypłacanie nauczycielom, realizującym nauczanie indywidualne w domu ucznia, znajdującym się poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, zwrotu kosztów dojazdów za cały okres nieobjęty przedawnieniem.
2.  Przesłanie inspektorowi pracy kopii dokumentów potwierdzających wypłacenie ww. należności.

Uzasadnienie

Ad. 1, 2, Kontrola wykazała, że pracodawca nie zwraca pracownikom kosztów dojazdu do domu ucznia, w którym realizowane jest nauczanie indywidualne, mimo że znajduje się on poza miejscowością, w której jest siedziba pracodawcy.

Zgodnie z przepisami §2 rozporządzenia MENiS z 29 stycznia 2003 i. w sprawie sposobu i trybu organizacji indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz-U, nr 23, poz. 193) indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Cytowany przepis, wydanych na podstawie art, 71b ustawy o systemie oświaty nie zawiera żadnych postanowień dotyczących zwrotu kosztów dojazdu do domu ucznia, jak to miało miejsce w regulacjach sprzed 1991 r. Również w ustawie Karta nauczyciela nie ma odrębnych uregulowań dotyczących zasad zwrotu kosztów przejazdu wykonywanych przez nauczyciela na polecenie pracodawcy, W związku z powyższym na podstawie art. 9lc - w sprawach nieuregulowanych Kartą nauczyciela, mają zastosowanie ogólne przepisy prawa pracy, tj.: przepisy kodeksu pracy.

Zgodnie z przepisami art. 77 § l kp, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podrożą służbową.

Minister właściwy do spraw pracy określił, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podroży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie w szczególności określa wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym płacy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

W przypadku gdy układ zbiorowy procy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nic zawiera postanowień o warunkach zwrotu kosztów przejazdów noclegów i Innych wydatków, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub  samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236,  póź. 1990).                                                                     

Powszechnie przyjmuje się, że świadczenia wypłacane przez pracodawcę na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową pracownika nic są składnikiem wynagrodzeniu za wykonaną pracę, lecz stanowią zwrot  zwiększonych kosztów wynikających ze świadczenia pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy (por. wyr. SN z 15.02.2000 r., I PKN 536/99, OSNP 2001/ 3/443).                                                                                  

Przepis art. 77 § l k.p. zawiera wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem podróży służbowej. Podróżą służbową Jest każde udanie się pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe  miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego. Przyjąć można że podróż służbowa obejmuje czas dojazdu (dojścia) do miejsca wykonywania pracy, czas świadczenia pracy  oraz czas powrotu do stałego miejsca (np. miejsca zamieszkania pracownika) 

Pracownikowi służy roszczenie o zwrot kosztów podróży w wysokości wyższej niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli udowodni, że faktycznie poniósł z tego tytułu wyższe koszty, co było niezbędne do prawidłowego wykonania zadania służbowego.

Pracownikom stale wykonującym pracę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy koszty podróży służbowych mogą być rozliczane w wysokości zryczałtowanej.

 

O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy powiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

Pouczenie;

                Zgodnie z art. 21 J ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy adresat, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków.

Ewa 1321-08-2006 10:11:14   [#70]

łączenie klas z ZSZS

Warszawa, 2005-05-27

 

MINISTERSTWO

EDUKACJI NARODOWEJ 1 SPORTU

 

 

Szanowna Pani Dyrektor,

w  związku z   pismem z 28 kwietnia 2005r. Nr MOW IV / 203 / 05 w sprawie możliwości łączenia klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  uprzejmie wyjaśniam.

 

Nie ma przeszkód prawnych do połączenia klasy I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.

 

Podstawą funkcjonowania klasy łączonej jest arkusz organizacyjny szkoły, opracowany z uwzględnieniem odpowiednich planów nauczania stanowiących załączniki do rozporządzenia ] i zatwierdzony pr2e organ prowadzący.

 

Połączenie klas musi zapewnić uczniowi realizację zajęć dydaktycznych i praktycznej nauki zawodu, wynikających z planów nauczania.

 

Za prawidłową organizację i funkcjonowanie oddziałów odpowiada dyrektor szkoły.

 

Z poważaniem

 

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I SPECJALNEGO

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Wiesława Gorzelana-Gałązka

 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002 r.. Nr 15. poz. 142 z późn. zm ).

Ewa 1321-08-2006 23:13:52   [#71]
troszkę podniosę, bo zginie mi ten wątek... i nie będę miała gdzie wklejać tak ważnych pism
ejrut23-08-2006 09:03:47   [#72]
Ja teraz podnoszę..... coby Ewa miała gdzie wklejać....
Ewa 1323-08-2006 09:06:32   [#73]
dzięki ejrut.... w takim razie naszykuję na jutro materiał coby go poskanować i wkleić...
ejrut23-08-2006 09:11:09   [#74]
Ewo...obiecałaś wkleić o ...wicku...
beera23-08-2006 09:11:55   [#75]

ten wątek się podniesie gdy się coś w niego wklei nowego

a gdy nie ma nic nowego, to po co podnosić?

;))

Ewa 1325-08-2006 19:47:16   [#76]

MEN w sprawie stanowiska wicedyrektora

Warszawa, 2002 - 03 - 22 DKOS-4030-

W nawiązaniu do pisma Or. …….. z dnia 4 marca br. Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej uprzejmie wyjaśnia:

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U, Nr 61, poa.624 z późn. zm) określono zasady tworzenia stanowisk kierowniczych w publicznej szkole podstawowej. Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia - w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

Oznacza to, iż w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów należy obowiązkowo utworzyć stanowisko wicedyrektora.

Powyższe przepisy wskazują na sytuację, w której istnieje obowiązek utworzenia w szkole stanowiska wicedyrektora (szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów) oraz sytuację, w której szkoła liczy mniej oddziałów, ale organ prowadzący uznając taką potrzebę wyraża zgodę na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora.

Natomiast z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn zm./ wynika jedynie, iż w szkole w której zgodnie z ramowym statutem utworzono stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

 

Ewa 1325-08-2006 20:13:32   [#77]

Prokurator Generalny do Trybunału w sprawie wicedyrektora

RZECZPOSPOLITA   POLSKA                                                    Warszawa, dnia   7- stycznia 2003 r,

PROKURATOR   GENERALNY

PR II 490/104/02 U 13/02

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

W związku z wnioskiem Rady ………… o orzeczenie niezgodności przepisów § 12 ust. 1 załącznika nr 2 oraz § 14 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) z art. 37 ust. 1 i z art. 60 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)

- na podstawie art. 27 pkt 5 w zw. z art. 33 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) -

przedstawiam następujące stanowisko:

przepis § 12 ust. 1 załącznika nr 2 - Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej oraz przepis § 14 ust. 1 załącznika nr 3 - Ramowy statut publicznego gimnazjum do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół .(Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) są zgodne z art. 60 ust. 2 i nie są niezgodne z art. 37 ust- 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

Uzasadnienie

W związku z uchwałą z dnia 24 czerwca 2002 r. Rada ………….. zwróciła się, z wnioskiem o orzeczenie niezgodności przepisów § 12 ust. 1 załącznika nr 2 oraz przepisu § 14 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. Nr 61, poz. 624) z art. 37 ust. 1 i z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

W ocenie Wnioskodawcy, zaskarżone przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, nakładające obowiązek utworzenia stanowiska wicedyrektora w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach liczących co najmniej 12 oddziałów, są niezgodne z upoważnieniem art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Minister Edukacji Narodowej bowiem, zdaniem Wnioskodawcy, upoważniony został wyłącznie do określenia w akcie wykonawczym „ogólnych zasad organizacji szkoły" oraz „zakresu spraw, które powinny być uregulowane w statucie". Ustawodawca nie upoważnił natomiast Ministra, zdaniem Wnioskodawcy, do określenia „konkretnego rozwiązania organizacyjnego", jakim jest nałożenie obowiązku utworzenia stanowiska wicedyrektora w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach liczących powyżej 12 oddziałów.

Zdaniem Rady ………, zakwestionowane przepisy są również niezgodne z art. 37 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Treść uzasadnienia wniosku wskazuje, że, w ocenie Wnioskodawcy, użyte w- tym przepisie określenie „zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko

wicedyrektora" wskazuje, iż w delegacji art. 60 ust. 2 ustawy Minister upoważniony został do określenia szkół i placówek,  w których stanowisko to może zostać utworzone, nie został zaś upoważniony do określenia szkół, w jakich stanowisko to tworzone jest obligatoryjnie.

Poglądu Wnioskodawcy nie można podzielić.

Zaskarżony przepis § 12 ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2002 r. - Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej stanowi:

„1. W szkole, która liczy co najmniej 12  oddziałów,  tworzy- się stanowisko wicedyrektora."

Stosownie zaś do § 14 ust. ł załącznika nr 3 do rozporządzenia - Ramowy statut publicznego gimnazjum:

2. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora."

Zakwestionowane przepisy zawierają normy nakładające obowiązek utworzenia w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach stanowiska wicedyrektora, jeśli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów.

Wnioskodawca upatruje niezgodności tych przepisów z zawartą, w art. 60 ust 2 ustawy o systemie oświaty delegacją dla Ministra Edukacji Narodowej do określenia ramowych statutów tych szkół oraz z art. 37 ust 1 tej ustawy, który — w jego ocenie - zawiera normą stanowiącą, iż w rozporządzeniu wydanym na podstawie wskazanego upoważnienia organ nie może nałożyć obowiązku utworzenia w szkole stanowiska wicedyrektora. Treść uzasadnienia wskazuje, iż, zdaniem Rady ………., rozporządzenie może określać jedynie ogólne warunki, jakie szkoła powinna spełniać, aby mogło w niej zostać utworzone takie stanowisko, i - w konsekwencji - zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy - decyzją o utworzeniu tego stanowiska pozostawiać organowi prowadzącemu szkołą.

Stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty:

„W szkole lub w placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanówko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze, powierzenia tych stanowisk dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.".

Przepis ten, określający organ właściwy do powierzenia stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego, tryb powierzania tych stanowisk oraz warunek, zawiera normę, adresowaną do dyrektora szkoły oraz placówki publicznej. Norma ta zobowiązuje dyrektora szkoły (placówki) do powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły (placówki), po wyczerpaniu określonego trybu postępowania w tej sprawie, jeśli w ramowym statucie sokoły (palcówki) przewidziane zostało utworzenie takiego stanowiska.

Nie można zatem podzielić poglądu Wnioskodawcy, iż w art. 37 ust. 1 ustawy zawarty jest zakaz określania w ramowym statucie obowiązku tworzenia stanowisk kierowniczych w szkołach lub w placówkach. Użyte bowiem w tym przepisie określenie „w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze" oznacza wyłącznie, a contrario, iż stanowiska kierownicze, w tym stanowisko wicedyrektora, w szkołach lub w placówkach nie mogą zostać powierzone, jeśli ramowy statut nie przewiduje ich utworzenia. Z tego względu, przepis ten nie jest adekwatnym wzorcem kontroli zakwestionowanych przepisów rozporządzenia.

W myśl art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

„Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty szkół i placówek publicznych, uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji szkoły

lub placówki, a także zakres spraw, które powinny być ustalone w statucie szkoły lub placówki.".

Upoważnienie do wydania przez właściwego ministra aktu wykonawczego w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek zawiera, zgodnie z wymaganiami art. 92 ust. 1 Konstytucji, wytyczne dla organu, co do treści tego aktu - uwzględnienie w rozporządzeniu w szczególności „ogólnych zasad organizacji szkoły" oraz „zakresu spraw, które powinny być uregulowane w statucie". Ustawodawca w delegacji zawartej w art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty określił więc w wytycznych, jakie ustawowe zasady i ustawowo określony zakres spraw Minister Edukacji Narodowej powinien mieć na względzie, określając ramowe statuty szkół i placówek. Nie można podzielić zatem poglądu Wnioskodawcy, w art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty organ upoważniony został wyłącznie do określenia zasad i spraw wymienionych w wytycznych do upoważnienia. Przeciwnie, zakres spraw przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym został przez ustawodawcę szeroko określony, przy wskazaniu, jakimi względami powinien kierować się organ wydający akt wykonawczy.

Analizując zakres sprawy przekazanych przez ustawodawcę do uregulowania w rozporządzeniu, nie można pominąć treści art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określającego sprawy, które powinny być uregulowane w statucie każdej szkoły, w tym publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum. Brzmienie tego przepisu wyraźnie wskazuje, iż ustawodawca w normie w nim zawartej określił ogólnie zakres spraw, które powinien regulować zarówno ramowy statut, jak i statut każdej szkoły. Jednym z wymaganych elementów statutu jest określenie w nim organizacji szkoły (art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy), zatem wewnętrznej struktury organizacyjnej szkoły, z którą wiąże się zapewnienie właściwego kierowania szkołą oraz podziału obowiązków i zastępstwa kierownictwa szkoły.

Konstytucja RP, w art. 70 ust. 1, gwarantuje każdemu prawo do nauki, zaś nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Zapewnienie każdemu obywatelowi prawa do nauki oznacza, iż również dzieci i młodzież wykonujące obowiązek szkolny mają prawo pobierać naukę, na równych prawach. Na organach władzy publicznej, zgodnie z art. 70 ust. 4 Konstytucji, ciąży obowiązek zapewnienia powszechnego i równego dostępu do wykształcenia.

Zważyć należy, iż jednym z podstawowych zadań systemu oświaty, stanowiącego jednolitą całość na terenie kraju, jest zapewnienie dzieciom i młodzieży nie tylko równego dostępu do nauki, ale także do wychowania i do opieki w szkole. Istotnym elementem systemu oświaty jest zatem stworzenie równych organizacyjnych warunków funkcjonowania szkół, w których dzieci i młodzież wykonują obowiązek szkolny. Prawidłowe zaś funkcjonowanie szkoły, aby mogły być realizowane w niej zadania systemu oświaty, nie może być zapewnione bez stworzenia warunków dla właściwego kierowania szkołą, które powinien wykonywać nie tylko dyrektor szkoły, lecz również - w przypadku szkół o licznych oddziałach, a tym samym o dużej liczbie uczących się dzieci i młodzieży - inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

Z tych względów, nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy, iż zakwestionowane przepisy rozporządzenia są niezgodne z art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Ewa 1325-08-2006 20:16:46   [#78]

urlop dla poratowania zdrowia

MINISTERSTWO                                                                                                Warszawa, 2004-9-24

EDUKACJI NARODOWEJ i SPORTU

Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

DPZN-WSW-

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 8 września br. Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wyraża następującą opinię:

Urlop dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy -Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) stanowi integralną część uprawnień wynikających z pracy w zawodzie nauczyciela.

1) Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlop dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku.

Szczególnego rodzaju ograniczenia ustawodawca wprowadził w stosunku do nauczycieli, którzy zamierzają kontynuować wcześniej udzielony urlop. W świetle znowelizowanego ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy -Kata Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) art. 73 ust. 8 Karty Nauczyciela, nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

Z przedstawionego w piśmie przykładu wynika, iż nauczyciel zamierza skorzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia bezpośrednio po zakończeniu wcześniejszego urlopu.

Departament wyraża opinie, iż w związku z art. 73 ust. 6 Karty Nauczyciela nauczyciel ten nie jest uprawniony do urlopu dla poratowania zdrowia przez okres roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Jednocześnie należy podkreślić, iż wskazania lekarza prowadzącego o bezpośredniej konieczności udzielenia kolejnego urlopu, w świetle regulacji Karty Nauczyciela, nie są wiążące dla dyrektora szkoły, który stosownego urlopu udziela.

2) Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

Departament wyraża opinię, iż przez inną działalność zarobkową należy rozumieć osiąganie jakiegokolwiek przychodu na podstawie stosunku pracy, a także wszelkich umów cywilnoprawnych.

Należy jednocześnie podkreślić, iż dla możliwości odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia nie ma znaczenia moment nawiązania odrębnego stosunku prawnego, będącego dla nauczyciela źródłem dodatkowego dochodu, a jedynie fakt jego istnienia w momencie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.

ejrut26-08-2006 20:55:38   [#79]
Dzięki Ewo...że pamiętałaś...
Ewa 1326-08-2006 21:10:38   [#80]
pamiętałam, ale byłam troszkę zabiegana ostatnio... przepraszam ejrut jeśli to trwało dość długo
hania28-08-2006 08:08:47   [#81]

Warszawa, 24 sierpnia 2006 r.

Rozpoczęcie roku w przedszkolach

W związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 141, poz. 999) dotyczącego daty rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, informujemy, że rozporządzenie to nie dotyczy przedszkoli.

Zgodnie z przepisem § 10 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) – publiczne przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola przez organ prowadzący.

Zatem pojawiające się w prasie informacje są bezpodstawne.

Rzecznik prasowy Ministra
Kaja Małecka
beera31-08-2006 22:19:12   [#82]

list nauczycieli świetlic do MENIS i odpowiedź

Szanowny Panie Ministrze!

Jesteśmy grupą nauczycieli - wychowawców świetlic szkolnych Krakowa.
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się problemami związanymi z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.
Brak szczegółowych uregulowań prawnych dotyczących organizacji pracy świetlic, warunków lokalowych oraz sposobów finansowania, sprawia, że miejsce to nie spełnia oczekiwań zarówno dzieci i ich rodziców, jak i nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.
Zbyt duża liczebność dzieci w jednej sali powoduje nadmierny hałas, narastanie agresji, zmęczenie, co nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
Specyfika pracy wychowawcy świetlicy polega na prowadzeniu zajęć z dziećmi w zróżnicowanym wieku, o różnorodnych zainteresowaniach, potrzebach i temperamencie.
Dodatkowym problemem jest duża rotacja uczniów, co utrudnia prowadzenie jednolitych zajęć i sprzeczne jest z realizacją funkcji czasu wolnego ( rozrywka, relaks i rozwijanie zainteresowań ).
Pod naszą opieką znajdują się również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, które ze względu na swoje ograniczenia potrzebują pomocy nauczyciela wspomagającego.
Mimo wykonywania pracy wychowawczej z grupą, jesteśmy pozbawieni dodatku za wychowawstwo, a trudne warunki pracy powodują dużą rotację wśród nauczycieli-wychowawców świetlic.
Jesteśmy specyficzną grupą nauczycieli, podobnie jak bibliotekarze, czy pedagodzy szkolni, jednak ich zadania są jasno sprecyzowane w odpowiednich rozporządzeniach, natomiast zadania świetlicy szkolnej i zakres obowiązków wychowawcy nie jest określony żadnymi przepisami.
W związku z tym są nam powierzane w szkołach różnorodne zadania, często nie związane z pracą opiekuńczo-wychowawczą, a należące do zadań pracowników kuchni i administracji.
Specyfika pracy świetlicy jest pomijana przez autorów opracowań metodycznych, stąd brak odpowiednich opracowań metodycznych przydatnych w pracy.
Brakuje nam również wsparcia doradców metodycznych, którzy są powoływani przez nieliczne organy prowadzące.

W związku z powyższym wnioskujemy o uzupełnienie rozporządzeń w tym zakresie.
Ze swojej strony przedstawiamy te obszary naszej pracy, w której odczuwamy brak jednolitych przepisów.

1. Ujednolicenie obowiązującej i wymaganej dokumentacji pracy świetlicy.
? wzór dziennika zajęć z grupą wychowawczą w świetlicy szkolnej
? karty zapisu dziecka do świetlicy
? sposób dokumentowania obecności wychowanków
? roczny plan pracy
? ramowy rozkład dnia
? regulamin świetlicy.

2. Określenie zadań świetlicy szkolnej jako placówki opiekuńczo ? wychowawczej
organizującej dzieciom czas wolny przed lekcjami i po lekcjach na terenie szkoły, która
zapewnia:
? opiekę i bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w świetlicy
? warunki do nauki własnej i pomoc w nauce
? możliwości uczestniczenia w różnorodnych zajęciach
? rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
? warunki do rozwoju społeczno-emocjonalnego

3. Określenie zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy.
? prowadzenie dokumentacji świetlicy
? organizowanie i prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy świetlicy
? współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły
? dbałość o odpowiednie i bezpieczne wyposażenie pomieszczeń świetlicy, oraz jego estetykę

4. Zmniejszenie wysokości pensum wychowawcy świetlicy, który jest zobowiązany
do bezpośredniej pracy z uczniami przez 26 godzin zegarowych w tygodniu.
Zagwarantowanie wychowawcy świetlicy przerw wliczonych do czasu pracy, obecnie
praca wychowawcy to ponad 5 godzin dziennie bez możliwości skorzystania
z przerwy na wypoczynek czy posiłek, z jakich korzystają nauczyciele ? dydaktycy .
Proponujemy wprowadzenie dwudziestominutowej przerwy.

5. Określenie zasad finansowania świetlic przez rodziców i organ prowadzący szkołę.
Proponujemy wprowadzenie stałej opłaty miesięcznej pobieranej od rodziców na konto
świetlicy szkolnej, które zostaną przeznaczone na :
? sprzęt audiowizualny
? elementy wyposażenia sali
? artykuły biurowe
? artykuły i pomoce do zajęć plastycznych, muzycznych, czytelniczych, ruchowo ? sportowych , itp.
? gry planszowe, zabawki
? finansowanie imprez organizowanych w świetlicy, nagrody w konkursach
? napoje i kubeczki jednorazowe

6. Ustalenie norm powierzchni sal zajmowanych przez świetlicę szkolną w zależności od
ilości zapisanych dzieci, odpowiednie wyposażenie sal ? opracowanie standardów.
? wskazane jest, żeby świetlica posiadała minimum dwie sale przeznaczone do zajęć ?cichych? i ?głośnych?, położone w bezpośrednim sąsiedztwie
? ilość i wielkość sal przeznaczonych wyłącznie do użytku świetlicy powinna być dostosowana do liczby zapisanych dzieci
? niezbędnym elementem wyposażenia świetlicy są odpowiednio dobrane meble, dywan, tablice na ekspozycje prac , rolety lub zasłony, materiały i sprzęt do zajęć oraz umywalka z bieżącą wodą i toaleta przylegająca do pomieszczeń świetlicy
? możliwość korzystania z odpowiednio wyposażonych terenów rekreacyjno ? sportowych przy szkole

7. Opracowanie procedur postępowania z dziećmi, które nie są odebrane przez rodziców
w godzinach pracy świetlicy i z opiekunami prawnymi często spóźniającymi się po
dzieci.
Zagwarantowanie w regulaminie świetlicy możliwości zawieszenia lub skreślenia przez
zespół, w skład którego wchodzi dyrektor, wychowawcy świetlicy, pedagog, z listy
uczestników, dziecka zagrażającego bezpieczeństwu swojemu lub innych.

8. Prowadzenie w świetlicach szkół z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych
grup wychowawczych o mniejszej liczebności.
Pracę w takiej grupie prowadzi dwóch nauczycieli.

9. Utworzenie stanowiska kierownika ? koordynatora pracy świetlicy odpowiedzialnego za
sprawy organizacyjno ? finansowe oraz określenie jego zakresu obowiązków i sposobu
wynagradzania.

10. Ustalenie jednolitych norm zatrudnienia wychowawców świetlicy w zależności od liczby
zapisanych uczniów.
Rozporządzenie z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół mówi, że :
?W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w
grupie nie powinna przekraczać 25.?

Powyższy zapis jest interpretowany dowolnie przez poszczególne gminy, dla przykładu
przytaczamy fragment Zarządzenia nr 644/2006 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2006
roku dotyczący omawianego problemu.
?Liczba etatów wychowawców w świetlicy szkolnej uzależniona jest od liczby grup i czasu
przebywania dzieci w świetlicy, liczba dzieci w grupie powinna wynosić 25. Grupy
organizuje się w oparciu o plan lekcji uczniów faktycznie uczęszczających d świetlicy.?

Liczba uczniów zapisanych do świetlicy Liczba etatów wychowawców i godzin
do 25 uczniów 1,0 etat - 26 godzin
od 26 do 51 uczniów 1,5 - 39
52 - 78 2,0 - 52
79 -104 2,5 - 65
105 -130 3,0 - 78
131 -155 3,5 - 91
156 -181 4,0 - 104
182 -207 4,5 - 117
208 -233 5,0 - 130

11. Oddzielenie spraw dożywiania uczniów w stołówce szkolnej od zadań opiekuńczo-
wychowawczych świetlicy.

Nasze pismo powstało na podstawie dyskusji prowadzonych podczas spotkań znacznej grupy wychowawców świetlic zorganizowanych w jednej z krakowskich szkół podstawowych, analizy ankiet przeprowadzonych na tych spotkaniach oraz wymiany opinii na forum internetowym wychowawców świetlic portalu edukacyjnego Interklasa.pl.
Problemy związane z funkcjonowaniem świetlic wymagają rozwiązań systemowych, które zaczną obowiązywać w całym kraju i uniemożliwią dowolność w interpretacji istniejących przepisów, dlatego prosimy o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań.

Z poważaniem
wychowawcy świetlic szkolnych


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I odpowiedź:

MINISTERSTWO Warszawa, 2006-06-Ą;
EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT MŁODZIEŻY I WYCHOWANIA
DMW-JK-048/11/06
Szanowna Pani,
w związku z pismem nauczycieli - wychowawców świetlic szkolnych Krakowa z dnia 24 kwietnia 2006 T. uprzejmie wyjaśniani.
Podstawę dla zorganizowania świetlicy szkolnej w szkole podstawowej i w gimnazjum, a w związku z tym powołania stanowiska wychowawcy świetlicy szkolnej stanowi §7 zał nr 2 oraz §9 zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, póz. 624 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
Wychowawcy świetlicy są nauczycielami w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.), a zatem ich obowiązki i prawa, w tym wynagrodzenie, określają przepisy w/w ustawy. W obecnym systemie wynagradzania nauczycieli, wprowadzonym nowelizacją ustawy - Karta Nauczyciela w 2000 r., określono m.in. dodatek funkcyjny przysługujący nauczycielom, którym powierza się stanowisko kierownicze w szkole lub sprawowanie dodatkowej funkcji. Do uzyskania dodatku funkcyjnego, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, póz. 181 z późn. zm.) uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
» stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
•    sprawowanie funkcji:
- wychowawcy klasy,
- doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
- opiekuna stażu.
Powołanie w tych przepisach, w grupie dodatków funkcyjnych tytułu „sprawowanie funkcji wychowawcy klasy", wiąże się z faktem, iż nauczyciel, któremu powierzono wychowawstwo klasy (opiekę nad oddziałem) zobligowany jest do wykonywania dodatkowych zadań, związanych ze specyfiką tej funkcji, wykraczających poza zakres zadań właściwy dla zajmowanego stanowiska. Oznacza to, iż dodatek taki przysługiwałby nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku wychowawcy świetlicy, gdyby dodatkowo powierzono mu opiekę nad jednym z oddziałów w szkole. W innych przypadkach dodatek taki wychowawcy świetlicy nie przysługuje.
Ministerstwo Edukacji Narodowej podziela pogląd o konieczności wzmocnienia oddziaływań wspierających w zakresie upowszechniania pomocy metodycznej dla wychowawców świetlic szkolnych (np. książek, poradników, opracowań, odpowiednich form doskonalenia zawodowego itp.). Państwa postulat w tym względzie zostanie przekazany do Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.
Odnosząc się do pozostałych kwestii poruszanych w piśmie Ministerstwo prezentuje następujące stanowisko:
Nie wydaje się zasadne określanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wzorów dokumentacji świetlic szkolnych. To szkoła jest zobowiązana przygotować dokumentację niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego i zachowania bezpieczeństwa uczniów.
Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły realizującej w odniesieniu do uczniów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.), zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Nie znajduje zatem uzasadnienia propozycja wydzielenia ze struktury szkoły świetlicy oraz określenia dla niej odrębnych zadań. Regulamin świetlicy, w tym prawa i obowiązki uczniów korzystających ze świetlicy powinny być zatem określone w statucie szkoły.
Jak wskazano wyżej prawa ł obowiązki wychowawców świetlicy jako nauczycieli określa ustawa - Karta Nauczyciela. Natomiast szczegółowy zakres zadań wychowawcy świetlicy powinien zostać określony w statucie szkoły. Bowiem w myśl § 11 zał. nr 2 i § 13 Zał. Nr 3 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników. Zakres zadań wychowawców świetlic szkolnych oraz organizacja pracy świetlicy muszą być dostosowane do potrzeb uczniów i uwarunkowań lokalnych.
Czas pracy nauczycieli zdefiniowany jest w ustawie - Karta Nauczyciela. Stosownie do treści art. 42 ust. l i 2 ustawy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (przez godziny pracy nauczyciela rozumie się godziny zegarowe). W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany do realizacji:
- zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 Karty Nauczyciela (pensum) - w przypadku wychowawców świetlic szkolnych jest to 26 godzin, - innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem   zajęć   opiekuńczych   i   wychowawczych   wynikających   z   potrzeb i zainteresowań uczniów, - zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Należy podkreślić, iż odrębną kwestią w stosunku do wymiaru czasu pracy nauczyciela jest zdefiniowany w przepisach czas trwania zajęć lekcyjnych. Zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia godzina lekcyjna trwa 45 min.
Ustawa - Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji dotyczących przerw przeznaczanych na wypoczynek lub posiłek dla nauczycieli. Należy zatem w tym względzie odnieść się do przepisów Kodeksu pracy. Przerwę wliczaną do czasu pracy pracownika gwarantują przepisy art 134 Kodeksu. Przepis ten ustanawia obowiązek dla pracodawcy zapewnienia pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi, co najmniej 6 godzin, przerwy wliczanej do czasu pracy i wynoszącej 15 minut. Realizacja tego uprawnienia pozostaje w gestii dyrektora szkoły. Jednakże należy mieć na uwadze, iż organizacja przerw musi uwzględniać specyfikę działalności szkół}' i związany z tym obowiązek zagwarantowania uczniom opieki przez cały czas przebywania w szkole, nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych.
W opinii Ministerstwa nie znajduje uzasadnienia propozycja finansowania przez rodziców wyposażenia świetlic szkolnych. W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki zabezpieczane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 5a ustawy). Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia szkoły umożliwiającego realizację zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, w tym prowadzenia świetlicy szkolnej.
Zasadna wydaje się propozycja określenia liczby uczniów w grupie wychowawczej, w świetlicy szkoły integracyjnej, jeśli ze świetlicy korzystają uczniowie niepełne sprawni. Stosowna regulacja prawna zostanie zaproponowana przy najbliżej zmianie rozporządzenia o statutach szkół.
Odnosząc się do kwestii utworzenia w szkole stanowiska kierownika - koordynatora pracy świetlicy, należy zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych do powoływania przez dyrektora szkoły, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dodatkowych stanowisk kierowniczych w szkole, w tym kierownika świetlicy.
Brak jest podstaw prawnych do określenia norm zatrudnienia w szkołach. Dyrektor szkoły określa w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny liczbę nauczycieli przewidzianą do
realizacji zajęć wynikających z organizacji szkoły oraz szkolnych planów nauczania. W ocenie Ministerstwa liczba zatrudnianych w szkołę wychowawców świetlicy wynika wprost z liczby uczniów korzystających ze świetlicy (z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół stanowiących., iż liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy nie powinna przekraczać 25) oraz czasu pracy świetlicy.
7, poważaniem
Ewa 1331-08-2006 22:27:53   [#83]

list Ministra - rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przekazujemy Państwu list Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o odczytanie go w dniu 4 września podczas szkolnych uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007. (to od KO)

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy,

Pracownicy szkół,

Rodzice

i wreszcie Wy Drodzy Uczniowie!

 

Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny. Pierwszy raz mam zaszczyt przeżywać ten dzień jako Minister Edukacji Narodowej. To zaszczyt, ale też odpowiedzialność za ogromne dziedzictwo, jakim jest polska szkoła.

Wiemy, jaka polska szkoła była podczas zaborów - podczas okupacji hitlerowskiej, kiedy walczyła o przetrwanie i sowieckiej, kiedy stawała się terenem walki ideologicznej. Dlatego pamiętając o przeszłych zagrożeniach, w jakich się znalazła, musimy otoczyć ją szczególną troską i wspólnymi siłami naprawić system edukacji oraz przywrócić prestiż zawodu nauczyciela. Głęboko wierzę, że jest to możliwe przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich, którym szkoła jest droga.

W polskiej tradycji nie brakuje wzorców służby dobru wspólnemu naszego Narodu. Te przykłady odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy wielu Rodaków, którzy bezinteresownie ratowali polską szkołę, gdy była poddawana najcięższym próbom.

Szkoła przecież obok rodziny pełni najważniejszą rolę w wychowywaniu i kształtowaniu postaw młodych Polaków. Młodzież i dzieci są przyszłością Narodu, są tą przyszłością właśnie w oparciu o rodzinę i szkołę.

Uzdrowienie polskiej szkoły chcemy rozpocząć od wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela poprzez nadanie mu statusu funkcjonariusza publicznego. Kolejnym ważnym zadaniem jest wzmocnienie roli szkoły w zakresie programu wychowania patriotycznego. Jestem przekonany, że gruntowniejsze poznanie naszej historii i jakże bogatego dorobku kulturowego Polski będzie kształtowało postawę patriotyczną młodzieży, jak i ułatwi jej podejmowanie śmiałych i mądrych decyzji w przyszłości. Ministerstwo Edukacji Narodowej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie nadzorowało przygotowanie nowych podręczników do nauki historii oraz do nauki języka polskiego. Będziemy też realizować narodowy program wyjazdów młodzieży do miejsc historycznych i miejsc pamięci narodowej.

Szkoła musi być także miejscem bezpiecznym. Dlatego dla bezpieczeństwa naszych dzieci chcemy wprowadzać program monitorowania wejść na teren szkoły. W szkolnych komputerach będą instalowane programy zabezpieczające przed szkodliwymi treściami w Internecie.

Zachęcamy też dyrektorów do wprowadzania jednolitego stroju dla uczniów. Mundurki szkolne nie tylko zwiększą bezpieczeństwo w szkołach i wprowadzą ład w ubiorze, ale jesteśmy pewni, że staną się piękną tradycją i dumą każdej szkoły.

Kolejną inicjatywą, jaką podjęliśmy, jest przywrócenie gabinetów lekarskich w szkołach, aby dzieci zostały objęte profilaktyką medyczną. Trwają już prace nad tym projektem w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Ponadto zmienią się niektóre zasady egzaminu maturalnego, m.in. system oceniania prac. Skróci się też czas oczekiwania na wyniki. W roku szkolnym 2008/2009 wprowadzimy obowiązkową matematykę na maturze.

W całym kraju rozpoczyna się w tym roku pilotażowy program nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

To tylko niektóre ze zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cztery miesiące mojej obecności w resorcie były bardzo pracowite. Mogę dziś Państwa zapewnić, że polska szkoła zmieni się na lepsze. Wiem, że polscy nauczyciele to wspaniali pedagodzy, którzy zasługują na docenienie, a nie stwarzanie im biurokratycznych barier. Dlatego już w niedługim czasie zostaną zniesione uciążliwe procedury tzw. oceny wewnętrznej. W tej sprawie w ciągu najbliższych tygodni zostanie wydane stosowne rozporządzenie.

 

Wszystkim życzę dobrego, pracowitego i owocnego roku szkolnego.

 

 

Minister Edukacji Narodowej

 

 

P.S. Przy okazji dziękuję tym wszystkim, którzy przesłali mi kartki z życzeniami i pozdrowieniami z wakacji.

zgredek31-08-2006 22:30:00   [#84]
e, nie zaglądam na forum do poniedziałku;-)
zgredek31-08-2006 22:30:45   [#85]
w ramach patriotycznego wychowania przeczytać?
irwin31-08-2006 22:31:37   [#86]

Przy okazji dziękuję tym wszystkim, którzy przesłali mi kartki z życzeniami i pozdrowieniami z wakacji

Tym dwóm?

fredi31-08-2006 22:32:11   [#87]
IPS TEż
zgredek31-08-2006 22:32:40   [#88]

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy,

Pracownicy szkół,

Rodzice

i wreszcie Wy Drodzy Uczniowie!

Ewa 1331-08-2006 22:39:54   [#89]
zgredek.... jesteś BOSKA za to wreszcie... uśmiałam się do siebie i już lżej mi się zrobiło.... DZIĘKUJĘ CI
Majka31-08-2006 23:33:39   [#90]
Czy naprawdę uczniowie powinni usłyszeć na rozpoczęcie roku coś takiego ?
"Uzdrowienie polskiej szkoły chcemy rozpocząć od wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela poprzez nadanie mu statusu funkcjonariusza publicznego"

Minister podniesie mi prestiż zapisem w Karcie, że mi podnosi???
I to początek ozdrowienia oświaty?
Gaba01-09-2006 04:16:54   [#91]

językoznawczo i tak na chłoski rozum

to stary problem... do kogo są adresowane np. podręczniki, a ta ww. wypowiedź - na pewno nie do adresatów określanych w nagłówku w ww. rolach - kolejność zdradza, że są to tylko zastępniki.

Kolejność jest znamienna... a dyrektor szkoły jak normalny, to nie potrzebuje na tej wierchuszce politycznej w nagłówku sobie stać... - wolałabym inną kolejność uczniów i rodziców oraz nas kadrę szkolną. Bez ucznia szkoła jest bez sensu, tylko on musi w szkole być, reszta w zależności od koncepcji... jest mniej lub bardziej zbędna (piszę to prowokacyjnie)

Ton wypowiedzi mówi, że jest to kolejna agitacja wyborcza, od której szkoła winna być wolna.

Pan minister mówi do wyborców ponad głowami wreszcie zauważanych uczniów. Mówiąc o ozdrowieniu dokopuje nam jeszcze bardziej - przychodzą różni potem dyskutanci i marudzą, są w przeświadczeniu, ze np. w mojej szkole to jest takie dziadostwo, taki kryzys, że tylko cudotwórca nas może z doła wyciągnąć.

A u nas jest porządek i wszyscy zdrowi... (i babcia też)

- to jak to? pyta się klient szkoły: zdrowiście?,

- tak kliencie szkoły... na ciele i umyśle...

To jest nie tylko nie jasna, pokrętna, wręcz bełkotliwa wypowiedź, ale niezdarna i... niegrzeczna. Mojej szkoły nie trzeba ozdrawiać - a dać mi 450 tys. na podłogi. Bo ja wiem, co mam robić, jakie mam zadania.

Z ozdrawiania mi nic jeszcze nie przyszło, a z roboty ciężkiej... po pachy - tak.

Pan minister mi pomoże, jak pozozdawia własna pracę, a każdy się zajmie swoim - np. pan minister będzie ogłaszał we właściwym czasie terminy, np. egzaminu gimnazjalnego, wtedy ozdrowienie (samouleczenie) u mnie nastąpi, gdyż nie będę musiała na zapalenie płuc poprawiać kalendarza roku, przydziały czynności będą w sierpniu przedyskutowane.

W naszej szkole zaburzono odgórnie planowanie - tak nieprzygotowanego roku jeszcze nie widziałam. By u nas działało wszystko muszę to obgadać, a tego czasu zostało już nie wiele.

Szkolnictwo jest nieprzewidywalne i to toczy polską oświatę - zmienność nieuzasadniona, szaleństwo, brak szacunku do ludzi stojących niżej - robienie wszystkiego na wczoraj.

Ja życzę, by Pan minister pojawiał się w ministerstwie, dbał o terminowe wydawanie terminów, tego ja Panu ministrowi życzę, jeśli mogę i proszę jakikolwiek pomysł doprowadzić do końca.

 

PS. Takiego bałaganu to jeszcze nie było. Łybacka bełkotała swoim pajdokratycznym tonem i wprowadzała łybację prawa, tu zaś jest pomysłów kupa i politykowanie - ale roboty takie codziennej brak.

AnJa01-09-2006 07:38:04   [#92]
wyjątkowo chyba- ale się z przedmowczynią zgadzam

we wrześniu dzieciaki muszą złożyć deklaracje maturalne - ino nie wiadomo jak matura bedzie wyglądała (terminy egzaminów to mi wiszą - i tak nauczyciele do końca stycznia musza "zrealizować program")
Nassssy01-09-2006 08:01:20   [#93]

Gabusiu miła, gorączka cie bierze gdy słowa romana czytasz - rozumiem.
A mnie smutno sie robi, bo ostatnio mój kurator na spotkaniu dyrektorów, dając popisy swej nieudolnosci  w zakresie zarządzania, lał w nasze uszy hektolitry autopromocji. I tak też widze list Romana - autopromocja za każdą cenę.
Tak sie stało w naszym kraju, że wróciła wiara w magię słów, zaklęć. Wystarczy mówić coś a to się staje. Wystarczy mówić o swych sukcesach a one realnieją wyłaniają sie z niebytów gdzie ich miejsce, nabierają tresci, puchną od przymiotników, konkretnieją w szpaltach gazetowo portalowych i już są.
I to działa. Trochę przeraża, że robi sie to już zupełnie bezpardonowo. Kiedyś trójka lansowała hasło " co innego widzisz co innego słyszysz" Dzisiaj mamy to codziennie również w naszym ministerstwie.

Nasi wieszcze zawsze marzyli o magii słów, stwarzaniu bytów, głosie który prowadzi naród. I stało się. Chociaż pewno inaczej to sobie wyobrazali. Dziś gdy zamiast narodu mamy hordy konsumentów mamy też innych wieszczów.

Cóż, chyba czaaas się napić. na smutno, (proponuje mały krakowski zlocik w sobote).

AnJa01-09-2006 09:07:30   [#94]
a ja już dostałem wersję tradycyjną

na papierze jakby kredowym i z kolorkami pieknymi:-)
Majka01-09-2006 10:26:33   [#95]
A portret wieszcza był?
AnJa01-09-2006 15:09:53   [#96]
nie pamiętam - na jakośc papieru uwagę zwróciłem tylko:-)

sąsiedzi nie dostali przesyłki i prosili, coby się podzielic - to oddałem jedyny egzemplarz :-)

naprawdę!
hania16-09-2006 18:25:47   [#97]
jest jakś interpretacja MEN odnośnie dodatku za wychowawstwo w przedszkolach?
rzewa16-09-2006 18:55:39   [#98]

ja wiem tylko o tej,

która była oficjalnie przedstawiona na Konfeencji Dyrektorów Przedszkoli w Miętnem:

w oddziałach przedszkolnych dodatek za wychowawstwo nie należy się.
mitikas17-09-2006 22:16:09   [#99]

czy to jest kompromitacja dla szkoły?

Czy to jest kompromitacja dla szkoły (dyrektora), że uczniowie klasy maturalnej, liczącej 24 osoby zwracają się do organu prowadzącego z prośbą o podział na grupy na języku, z którego będą zdawać maturę? Dodam, że klasa ta przez trzy lata była dzielona, grupy (uczone przez dwóch nauczycieli)  są na różnym poziomie. Aż tu nagle, pod koniec edukacji, klasa się skurczyła (ciąża, ojcostwo, itp.) i dowiaduje się, że podziału nie będzie. Dzieciaki robią, co mogą, żeby móc się przygotować do matury jak najlepiej.
Co Wy na to?
Marek Pleśniar17-09-2006 22:17:43   [#100]
wot życie;-)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 12 ][ 13 ]