Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Interpretacje, pisma ministerstwa
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 11 ][ 12 ]
beera10-12-2005 11:48:31   [#01]

Sluchajcie, potrzebujemy wątku z pismami od MEINu- do nas indywidualnie kierowanymi i interpretacjami przesylanymi tu i ówdzie, bądź zamieszczanych na róznych stronach.

Mamy te pisma i interpretacje porozrzucane po calym forum, czy w plikac, a one często sa potrzebne, a trudne do znalezienia.

Potrzebne są nam te interpretacje z wielu powodów. Nie musze chyba Nam tłumaczyć z jakich.

Wkleję dwie pierwsze- ciekawa rzecz o urlopach w OP przy szkołach
i kolejną- dotycząca urlopu zdrowotnego.

Ciekawi mnie przesledzenie skutków wdrażania tych interpretacji w naszych szkołach, itd...

beera10-12-2005 11:49:59   [#02]

Urlop w OP przy szkołach

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 lutego 2005 r. Nr KPZ.I.TG.028.34/05 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli wyraża następującą opinię:

    Zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola.
    Powyższe oznacza, iż w przedszkolu nie są przewidziane ferie szkolne, co w konsekwencji powoduje, iż do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu ma zastosowanie art, 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm,). Przepis ten określa, iż nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
    Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz, 2572 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. W opinii Departamentu do organizacji pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy stosować te same przepisy, co do organizacji pracy przedszkola. W związku z tym Departament wyraża stanowisko, iż nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej również mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.

beera10-12-2005 11:53:58   [#03]

Urlop DPZ

Wątpliwości  dotyczyły sytuacji czy w związku z ww. przepisem dopuszczalne jest przedłużenie urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na okres 3 miesięcy do okresu trwającego łącznie jeden rok?.

 

Zdaniem Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z faktu, iż ustawodawca określił maksymalną granice  długości urlopu nie można wyprowadzić twierdzenia, iż urlop przyznany na okres krótszy ma charakter otwarty. Ustawodawca bowiem nie przewidział w treści art. 73 odrębnego trybu w zakresie przedłużania urlopu. Powyższe oznacza, że dyrektor szkoły, otrzymując wniosek od nauczyciela o przedłużenie zakończonego urlopu, podejmuje stosowną decyzje kierując się stopniem spełniania warunków, o których mowa w przypadku złożenia wniosku o przyznanie kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Tu nie mamy źródła

i w komentarzu warto dodać, ze zastosowanie przepisu Art 73 skończyło się dla dyrektora przegraną sprawą w sądzie

Gaba10-12-2005 12:27:21   [#04]
np. wyjaśnienie - (dałam do wymiany skan odpowiedzi z MENiS - p. Igielskiej) o tym, że dyrektora w komisjach może zastępować wicedyrektor. KO miewały zgoła inne zdanie w tej materii.
krystyna10-12-2005 15:42:52   [#05]

wicedyrektor w komisjach - Gaba, pozwoliłam sobie dać tu:

Warszawa, 2005-06-22*

 

MINISTERSTWO                            

 

  EDUKACJI NARODOWEJ i SPORTU

Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Al. Szucha25 00-918 Warszawa

 

DPZN-WAZ-WE-1Z \ 3-70/05

 

 

 

Pani G. O.

Dyrektor Gimnazjum Nr ..im. .............. w ...................

W związku z Pani pismem z dnia 16 czerwca 2005 r. Nr G/M2/071/28/05 dotyczącym składu komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu — Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli uprzejmie wyjaśnia, co następuje.

Stan prawny obowiązujący w tym względzie determinują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

W świetle przepisu art. 9g ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powoływana jest w szkole. W skład komisji, jako jej przewodniczący, wchodzi dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Komisja egzaminacyjna oraz komisja kwalifikacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego są natomiast komisjami zewnętrznymi. W myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy przedstawicielem szkoły na zewnątrz jest jej dyrektor. W związku z powyższym zasadnym jest, iż w skład komisji egzaminacyjnej oraz komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego powoływany jest dyrektor szkoły (art. 9g ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela). W przypadku nieobecności dyrektora szkoły - w wykonywaniu wszelkich czynności i obowiązków - zastępuje go wicedyrektor szkoły. O powyższym przesądza obowiązujący równoważnie przepis art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Niezbędne jest podkreślenie, iż ustawodawca w żadnym miejscu przepisów ustawy - Karta Nauczyciela nie upoważnia właściwych organów powołujących w/w komisje do działania ograniczającego lub wyłączającego stosowanie wskazanych powyżej przepisów ustawy o systemie oświaty. Nie może zatem rodzić wątpliwości potencjalna możliwość powołania wicedyrektora szkoły lub placówki w skład komisji egzaminacyjnej oraz komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

•o/ZASTĘPCA DYREKTORA

gr Artur Kiaw$nek

krystyna10-12-2005 15:44:42   [#06]

wyjaśnienie MENiS o łączonych etatach:

Warszawa, 2003-11-24

 

MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
DPZN-WSW-1032/413/UK/2003

Pan
Sławomir Broniarz
Prezes
Zarządu Głównego
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szanowny Panie Prezesie!

W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa z dnia 8 października br. Nr ZSZ/52/137/WR/EO/03 w sprawie ustalenia pensum zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. Jednocześnie art. 42 ust. 3 ustawy przyporządkowuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz (pensum) - co do zasady - do określonego typu szkoły lub placówki. W świetle powołanego przepisu pensum zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla większości nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wynosi 18 godzin zajęć tygodniowo. Wyjątek stanowią m. in. wychowawcy świetlic szkolnych oraz nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych, dla których pensum wynosi odpowiednio 26 i 30 godzin tygodniowo.

W myśl art. 11 ustawy - Karta Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami. O możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym bądź niepełnym wymiarze zajęć przesądza - wynikający z arkusza organizacyjnego szkoły - tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uwzględniając zwiększanie się liczby mniejszych szkół w związku z utrzymującym się niżem demograficznym, w ustawie - Karta Nauczyciela przewidziano regulacje, umożliwiające równoczesne zatrudnienie nauczyciela w kilku szkołach, jeżeli w żadnej ze szkół nie jest możliwe zatrudnienie w wymiarze co najmniej 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
W świetle powyższego nie mogę podzielić poglądu, że coraz częściej zachodzi konieczność łączenia przez nauczycieli w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum. W mojej opinii ma to miejsce wyjątkowo, zwłaszcza w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Kompetencje do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze, na mocy art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela otrzymał organ prowadzący szkołę lub placówkę. Zadania organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wykonuje w tym przypadku odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa (art. 91 d pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela), każdorazowo po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zgodnie z art. 165 Konstytucji samodzielność jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie jest chroniona sądownie, w tym także przed ingerencją ministra właściwego do spraw oświaty             i wychowania.

Należy zatem zwrócić uwagę, iż do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum dochodzi wyjątkowo, wówczas gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy - Karta Nauczyciela (np. uzupełnianie pensum w innej szkole lub szkołach na podstawie art. 22 ustawy - Karta Nauczyciela) i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

Reasumując pragnę podkreślić, że nie znajduję podstaw dla zmiany zasad ustalania pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze. Jeżeli dochodzi w tym zakresie do niekorzystnego ustalania pensum dla nauczycieli, niezbędne jest doprecyzowanie w tym względzie zasad określonych w aktach prawa miejscowego, które każdorazowo stanowione są z uwzględnieniem opinii związków zawodowych.

W mojej opinii, w przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, w aktach prawa miejscowego możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

Zasadę powyższą ilustrują następujące przykłady:

1) nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego
9/18+13/26=1
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 22 godziny (brak godzin ponadwymiarowych);

2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego
6/18 + 21/26=1,14
jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 24 godziny (3 godziny ponadwymiarowe);

3) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego 15/18+10/26 = 1,22
jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 20 godzin
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 20 godzin (5 godzin ponadwymiarowych);

4) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego
10/18 + 5/26+12/30=1,15
jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,48 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 23 godziny
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 23 godziny (4 godziny ponadwymiarowe).

W mojej opinii, taki sposób ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu w ramach etatu zajęć o różnym pensum jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla nauczycieli. Pragnę jednak podkreślić, że opinia ta nie jest wiążąca dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Z poważaniem
w/z Ministra
Sekretarz Stanu
Franciszek Potulski
krystyna10-12-2005 15:46:33   [#07]

wymagania na dyplomowanego:

Warszawa, 25 kwietnia 2005 r.

 

W związku z zapytaniami kierowanymi przez niektórych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego, przedstawiamy poniżej porównanie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), określających wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz formę przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie tych wymagań.

Jak wynika jednoznacznie z poniższego zestawienia, zakres merytoryczny wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego nie uległ zmianie, wprowadzone korekty mają wyłącznie charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący. Dodano tylko jeden nowy wymóg, dotyczący uzyskania umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, jednakże jest to wymóg alternatywny. Nie zrezygnowano natomiast z żadnego z dotychczasowych wymogów. Nie zmieniła się także forma przedstawienia dokumentacji - doprecyzowano natomiast, że przedkładane przez nauczyciela opisy, analizy i sprawozdania winny wskazywać uzyskiwane w pracy efekty.

I. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r.

§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.

§ 5 ust. 2 pkt 1)
opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej;

§ 8 ust. 2 pkt 1)
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 KN (nauczyciele nieodbywający stażu: dyrektor szkoły, wizytator, związkowiec) - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
§ 8 ust. 2 pkt 2)
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

§ 5 ust. 2 pkt 2)
umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły;

§ 8 ust. 2 pkt 3)
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

§ 5 ust. 2 pkt 3) - wymagania alternatywne
realizacja co najmniej 4 z 8 zadań (a - h):

§ 8 ust. 2 pkt 4) - wymagania alternatywne
realizacja co najmniej 3 z 6 zadań (a - f):

a) opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, 

b) opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych za spełnienie tego zadania uznaje się także prowadzenie aktywnej działalności artystycznej,

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej,

c) prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym,

§ 8 ust. 2 pkt 3)
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

d) aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

e) wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej,

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

f) pełnienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty,

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

g) uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły,

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

h) wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

×

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym;

§ 5 ust. 2 pkt 4)
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywał jest zatrudniony.

§ 8 ust. 2 pkt 5)
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

II. Forma przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r.

§ 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.

1) opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2,

1) opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 - 3, ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno - wychowawczego;

2) pisemne sprawozdanie z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,

2) sprawozdanie z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4, oraz uzyskanych efektów;

×

3) dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) - Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.);

3) opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4;

4) opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5;

4) zaświadczeń i materiałów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w § 5 ust. 2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego;

5) zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w § 8 ust. 2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji;

III. Należy także stanowczo podkreślić, że nie uległy zmianie zasady odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego: zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli są identyczne, jak zasady dotychczasowe, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, która nastąpiła z dniem 8 grudnia 2004 r., nie skutkuje zatem koniecznością dokonywania zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, który rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed tym dniem.

 

krystyna10-12-2005 18:05:03   [#08]

postępowanie egzaminacyjne, skład komisji,

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań egzaminacyjnych

zgłaszane przez organy prowadzące szkoły

 

09.08.2005 r.

 

http://www.men.waw.pl/oswiata/awans/odpowiedzi_na_pytania.php

 

1)  Czy obydwaj eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnej powinni posiadać specjalność zawodową odpowiadającą typowi i rodzajowi szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel oraz specjalności zawodowej nauczyciela ubiegającego się o awans?

Czy w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego może wejść ekspert - specjalista w zakresie filologii rosyjskiej?

Organ prowadzący szkołę obowiązany jest do powołania komisji egzaminacyjnej w następującym składzie:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o awans;
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;
 • na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

»   Jeżeli nauczyciel ubiegający się o awans chciałby, żeby w skład komisji egzaminacyjnej wszedł przedstawiciel związku zawodowego, we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien wskazać właściwy związek zawodowy. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest wówczas zwrócić się do właściwego związku zawodowego o wskazanie swego przedstawiciela do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

 

»   W skład komisji egzaminacyjnej organ prowadzący szkołę obowiązany jest powołać dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - ogólnokrajowa lista ekspertów z podziałem na województwa dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (www.menis.gov.pl/oświata/sprawy nauczycieli/awans). Na liście podano telefony kontaktowe i adresy ekspertów, a także informację o ich specjalnościach zawodowych (kwalifikacjach) i doświadczeniu zawodowym.

 

»   Obaj eksperci powinni posiadać specjalność zawodową odpowiadającą:

 

Przykład:

2)  Czy w skład komisji egzaminacyjnej można powołać wicedyrektora szkoły? Czy wicedyrektor szkoły może wziąć udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej w zastępstwie dyrektora?

Konsekwentnie do regulacji zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, w myśl których dyrektor szkoły reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest przełożonym służbowym nauczycieli, w przepisach art. 9g ustawy ustanowiono obowiązek powołania dyrektora szkoły w skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa – Karta Nauczyciela nie wyłącza stosowania przepisów ustawy o systemie oświaty. Zgodnie zaś z przepisem art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w przypadkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

»   W świetle powyższego nie podlega dyskusji możliwość powołania w skład komisji egzaminacyjnej wicedyrektora, jeżeli np. dyrektor szkoły przebywa na urlopie, zwolnieniu lekarskim itp.

»   Nie ulega także wątpliwości, że dyrektor szkoły może upoważnić swojego wicedyrektora do reprezentowania go w komisji egzaminacyjnej, jeśli sam nie może wziąć udziału w jej pracach.

3)  Wśród wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) wskazano umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Czy komisja egzaminacyjna ma prawo żądać od nauczyciela potwierdzenia spełnienia tego wymogu poprzez przedłożenie zaświadczenia ukończenia kursu informatycznego zorganizowanego przez ośrodek doskonalenia nauczycieli?

Wykaz dokumentów, które nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego winien obligatoryjnie załączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zawarto w przepisach § 9 ust. 1 pkt 1 - 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. Zgodnie z tymi przepisami, dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:

1) oryginały lub poświadczone kopie aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, tj. kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska w danym typie szkoły,

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; jeżeli w okresie stażu nauczyciel zmienił miejsce zatrudnienia, winien przedłożyć świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, a jeśli to nie jest możliwe - zaświadczenie dyrektora szkoły, w której był poprzednio zatrudniony; analogicznie, w przypadku nauczyciela odbywającego staż w trybie określonym w art. 22 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela (przy równoczesnym zatrudnieniu w kilku szkołach), niezbędne jest przedłożenie świadectw pracy lub zaświadczeń dyrektorów z wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony,

3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,

4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia, także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Jak wynika z powyższego wykazu, komisja egzaminacyjna nie ma podstaw domagać się przedłożenia przez nauczyciela zaświadczenia o ukończeniu kursu informatycznego.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego winien wykazać się umiejętnością wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zatem w okresie stażu nauczyciel winien realizować takie zadania, by udowodnić posiadanie tej umiejętności (np. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, Internetu, poczty elektronicznej, itp.). Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w planie rozwoju zawodowego, jak również w sprawozdaniu z jego realizacji.

 

krystyna10-12-2005 18:08:16   [#09]

ramowe plany nauczania, godz. do dysp. dyr., zajęcia dodatkowe

Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych

(wyjaśnienia)

    W związku z sygnalizowanymi nadal wątpliwościami i nieporozumieniami dotyczącymi przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uprzejmie wyjaśnia.

    Rozporządzenie wprowadziło dwa pojęcia: "obowiązkowe zajęcia edukacyjne" "dodatkowe zajęcia edukacyjne". Obowiązkowe zajęcia edukacyjne wyszczególnione są w ramowych planach nauczania poszczególnych typów szkół. Dodatkowe zajęcia edukacyjne to te, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 i ust. 6.

Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi mogą być:

nieujęte w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, przy czym wymiar godzin będzie umożliwiał realizację podstawy programowej

    Wprowadzenie przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców - do szkolnego planu nauczania oznacza, iż uczęszczanie uczniów na te dodatkowe zajęcia jest obowiązkowe, ocenianie uczniów z tych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach, przy czym ocena końcoworoczna z tych zajęć nie ma wpływu ani na promocję, ani na ukończenie szkoły (patrz rozporządzenie w sprawie warunków i zasad oceniania ...), ani na średnią ocen. Końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się w przeznaczonym do tego odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.

    Tak np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, koła zainteresowań, koła przedmiotowe itp., nie są dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w rozumieniu wyżej omówionego rozporządzenia.

    Rozporządzenie wprowadziło górny pułap tygodniowej liczby godzin zajęć w poszczególnych typach szkół i etapach edukacyjnych (§ 2 ust. 7). Do limitu tych godzin wlicza się:

 • liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • liczbę godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • liczbę godzin zajęć religia / etyka.

    Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż do tygodniowego limitu nie wlicza się wszystkich godzin do dyspozycji dyrektora, ale tylko te godziny, które dyrektor przeznaczył na:

1) zwiększenie tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne.

    Jak powinien być opracowany szkolny plan nauczania? Weźmy dla przykładu szkołę podstawową w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI). Dysponując ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej i zakładając, że np. we wszystkich klasach kontynuowane będzie nauczanie drugiego języka obcego (dodatkowe zajęcie edukacyjne), szkolny plan nauczania mógłby być np. taki:

(tu tabela...)

    Tak opracowany szkolny plan nauczania spełnia wszystkie warunki, o których mowa w rozporządzeniu, przy czym w roku szkolnym 2002/2003 dyrektor może wykorzystać godziny pozostające do jego dyspozycji, np. na zwiększenie o 1 godzinę tygodniowo w każdej klasie któregoś z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Od roku szkolnego 2003/2004 będzie to niemożliwe, gdyż zostałby przekroczony limit 28 godzin (§ 2 ust. 7) i wtedy godziny te dyrektor szkoły może przeznaczyć na zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 3-5.

    Tak opracowany szkolny plan nauczania powinien obowiązywać dotąd, dopóki nie zmieni się ramowy plan nauczania dla tego etapu edukacyjnego.

    Czy tak opracowany szkolny plan nauczania jest również zgodny z § 9a pkt 1 omawianego rozporządzenia ?

Załóżmy, że obowiązującym w latach szkolnych 2000/2001 i 2001/2002 był następujący szkolny plan nauczania:

(tu tabele...)

    Mogło zdarzyć się np. tak, że zajęć technika nie było w dwu poprzednich latach. Wtedy obowiązkowo należy uwzględnić w klasie VI w nowym szkolnym planie nauczania co najmniej 1 godzinę tygodniowo na te zajęcia. Natomiast drugą godzinę tych zajęć można przewidzieć w nowym szkolnym planie nauczania w klasie V lub w klasie IV albo obie godziny w klasie VI.


W analogiczny sposób należy opracować nowy szkolny plan nauczania dla gimnazjum i sprawdzić spełnienie warunków określonych w § 9a pkt 2 rozporządzenia.

    W nowym szkolnym planie nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III) na kształcenie zintegrowane należy przewidzieć po 18 godzin tygodniowo.

    Innym przykładem może być szkolny plan nauczania w liceum ogólnokształcącym, w którym przewiduję się po 6 oddziałów w każdej klasie.

(tu tabela...)

    O przeznaczeniu godzin do dyspozycji dyrektora decydować powinien - zgodnie z nazwą tych godzin - sam dyrektor (oczywiście po konsultacjach z nauczycielami i wychowawcami klas). Żądania części organów prowadzących, by już w arkuszu organizacyjnym , który ma być opracowany do 30 kwietnia każdego roku, przewidzieć szczegółowe wykorzystanie tych godzin oraz równomierny podział tych godzin na poszczególne oddziały, są nieuzasadnione. Żaden przepis nie nakazuje dyrektorowi dzielenia tych godzin równomiernie na poszczególne klasy i oddziały. Podział winien być uzależniony przede wszystkim od konkretnych potrzeb poszczególnych oddziałów w każdym roku szkolnym.

    W każdym roku szkolnym (zgodnie z nowymi ramowymi planami nauczania) dyrektor ma do swojej dyspozycji (w szkole, w której jest tylko jeden oddział każdej klasy):

- w nauczaniu zintegrowanym (klasy I - III szkoły podstawowej)

-

12 godzin tygodniowo,

- w klasach IV - VI szkoły podstawowej

-

9 godzin tygodniowo,

- w klasach I - III gimnazjum

-

6 godzin tygodniowo,

- w klasach I - III trzyletniego liceum ogólnokształcącego

-

4 godziny tygodniowo,

- w klasach I - III trzyletniego liceum profilowanego

-

5 godzin tygodniowo,

- w klasach I - IV czteroletniego technikum

-

5 godzin tygodniowo,

- w klasach I - II (lub I - III) zasadniczej szkoły zawodowej

-

3 godziny tygodniowo.

    Może np. zdarzyć się tak, że po rozpoczęciu roku szkolnego w I klasie gimnazjum (liceum ogólnokształcącego lub profilowanego, technikum bądź zasadniczej szkoły zawodowej) lub w IV klasie szkoły podstawowej, w niektórych oddziałach tej klasy uczniowie mają spore kłopoty (zaległości) z jakichś obowiązkowych zajęć edukacyjnych (np. z matematyki). Dyrektor szkoły korzystając z godzin do swojej dyspozycji przeznacza na pierwsze półrocze w tych oddziałach po dodatkowej 1 godzinie w tygodniu na te zajęcia, a po pierwszym półroczu bądź dalej przyznaje po tej dodatkowej godzinie, bądź w przypadku wyrównania braków (zaległości) przeznacza te godziny na inne zajęcia. W takich przypadkach dopuszczalne jest okresowe (doraźne) przekroczenie o 1 godzinę limitu, o którym mowa w § 2 ust. 7.

    Niewłaściwym jest dodawanie - bez żadnego uzasadnienia - "dyrektorskich godzin" do wymiaru godzin zajęć obowiązkowych. Obowiązująca liczba godzin w cyklu nauczania na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne jest w zupełności wystarczająca na realizację każdego dopuszczonego do użytku szkolnego programu nauczania, który zawiera opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Gdyby prawodawca uznał, że w ramowym planie nauczania przewidziano za mało godzin na realizację podstawy programowej któregoś z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapewne przy okazji najbliższej nowelizacji odpowiedniego rozporządzenia zostałaby zwiększona liczba tych godzin (tak, jak to miało miejsce z językiem polskim w gimnazjum, bądź z techniką lub informatyką w szkole podstawowej i w gimnazjum przy okazji nowego rozporządzenia z dnia 12 lutego 2002 w sprawie ramowych planów nauczania).

Przy takim rozumieniu godzin do dyspozycji dyrektora:

1) może zdarzyć się tak (i będzie to naturalne i zgodne z prawem), że przysłowiowy Jaś Kowalski w ciągu swojego trzyletniego cyklu kształcenia np. w gimnazjum skorzysta tylko z 2 lub 3 lub 4 "godzin dyrektorskich" , a Kasia Malinowska w trzyletnim cyklu kształcenia np. w gimnazjum skorzysta z 7 lub 8 "godzin dyrektorskich",

2) nie powinno być narzekań np. na brak możliwości organizowania w szkole kół zainteresowań, kół przedmiotowych, chóru szkolnego, zespołu muzycznego, zajęć wyrównawczych itp.

Opracował: Zenon Frączek - naczelnik wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej

 

 

krystyna10-12-2005 18:11:13   [#10]

średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Mam pytanie w sprawie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

 

Przykład: w szkole realizowano zajęcia z techniki w klasach I i II gimnazjum. Na świadectwie ukończenia wpisuje się zgodnie z paragrafem 8 również ocenę z techniki z klasy II. Czy ocena ta jest wliczana do średniej wpływającej na ukończenie szkoły z wyróżnieniem (patrz paragraf 6)?  Czy dobrze odczytuje rozporządzenie?

Uprzejmie informuję, że właściwie odczytuje Pan tę część rozporządzenia, która dotyczy świadectw ukończenia z wyróżnieniem szkoły. Oceny uzyskane w klasach niższych wliczać należy do obliczania średniej ocen na świadectwie
ukończenia szkoły.
 
                                                                         
                   Zenon Frączek

bogna13-12-2005 22:55:36   [#11]
podniosę, żeby nie zginął nam ten wątek
Tarka16-12-2005 10:52:09   [#12]
A może zrobić osobne wejście w wymianie plików "interpretacja prawa oświatowego".Wątek się nie zgubi i łatwiej będzie to nieszczęsne prawo interpretować.
Bas16-12-2005 12:40:10   [#13]

zróbcie!

osobne wejście w wymianie. To b.dobry pomysł!
ewa16-12-2005 12:43:27   [#14]

już tam asia coś pokombinowała i nową robotę mam ;-))

napisze Wam pewnie o co chodzi niebawem :-)

beera18-12-2005 10:57:21   [#15]

w plikach

się nie da modyfikować

ale pozbieramy to powolutku. To i wyroki sądu- bo warto (może i Bogna pomoże?)

I Marek nam to zamieści na wtrynie- tak, by można bylo dodawać nowośći.

Swoją drogą- wklejam tu jeszcze to- nie jest to interpretacja ministerstwa, ale ciekawa rzecz- potem się to posegreguje i powkłada na właściwe półki na stronce

Warunkowo na rok

Dyrektorka jednej z podstawówek i czworo nauczycieli zapłacą na rzecz Fundacji św. Dominka Savio po kilkaset złotych, aby zrekompensować nieprawidłowości, których dopuścili się w swojej szkole.

Przypomnijmy, że prokuratura postawiła kilka tygodni temu zarzuty dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Za spowodowanie poświadczenia nieprawdy w dokumentach groziła jej kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sprawa wyszła na jaw pod koniec ubiegłego roku szkolnego. Osoby objęte nauczaniem indywidualnym w klasach 4-6 są zwolnione z wychowania fizycznego i informatyki. Inne przedmioty muszą zaliczyć. Okazało się, że w edukacji pięciu uczniów nie uwzględniono wychowania muzycznego, technicznego i lekcji plastyki. W czerwcu jednak sklasyfikowano te osoby do następnej klasy. Nauczyciele wystawili im oceny z tych przedmiotów, zarówno w dzienniku, jak i na świadectwie.

Okres próbny

Podczas środowej rozprawy prokuratura wnioskowała o umorzenie warunkowe dla nauczycieli, natomiast dyrektorka wnioskowała o umorzenie warunkowe sprawy w odniesieniu również do jej osoby. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

- W całości biorę winę na siebie. O nauczycielach, którzy wystawili te oceny, mam jak najlepsze zdanie - mówiła już wcześniej w rozmowie z nami dyrektorka. - Przyznaję, że rzeczywiście nie zostały sformalizowane pewne sprawy. Intencje zarówno nauczycieli, jak i moje były spowodowane tylko dobrem tych dzieci.

Sędzia i prokurator przychylili się do obu wniosków i sąd umorzył sprawę warunkowo na rok.

- Sąd wziął pod uwagę to, że jest to przypadek mniejszej wagi, a osoby te nie były wcześniej karane - mówi Kazimierz Syroka, przewodniczący wydziału karnego Sądu Rejonowego w Ełku. - Oznacza to, że przez ten roczny okres próbny te osoby nie mogą naruszyć prawa. Ponadto pani dyrektor musi zapłacić świadczenie społeczne w wysokości 300 zł, a nauczyciele 200 zł na rzecz Fundacji św. Dominika Savio w Ełku, aby w pewien sposób zrekompensować nieprawidłowości, których się dopuścili.

Bez zwalniania

Jeśli zapadłby wyrok skazujący, to zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciele straciliby pracę. Ustawa o systemie oświaty przewiduje z kolei, że w przypadku utraty zaufania do dyrektora szkoły, można go odwołać ze stanowiska, bez zwalniania z pracy w danej placówce. Wczoraj prezydent miasta nie odpowiedział nam na pytanie, co w tej sytuacji zrobi, ponieważ był zajęty.

Grażyna Merchelska

bogna18-12-2005 11:55:08   [#16]

może i Bogna pomoże?

chętnie :-)

tylko, że z wyrokami sądowymi będzie mały kłopot.

Te, które są dostępne na stronie SN lub NSA - to jasne, że tak.

Ale te, które mamy wyszukane za pomocą jakiegoś prawniczego serwisu - to niestety nie - bo łamalibyśmy w ten sposób umowy licencyjne.

AnJa18-12-2005 12:01:16   [#17]
e tam.

rozumiem legalizm w Wielkopolsce.

ale Konin to zdaje się Kongresówa
bogna13-01-2006 17:46:21   [#18]

emerytury

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Emerytury nauczycielskie dla instruktorów
 
Uczył młodzież zawodu zbyt wcześnie
Janusz Z., wieloletni instruktor w Instytucie Zootechniki, nie dostanie wcześniejszej emerytury nauczycielskiej, bo uczył zawodu, zanim dobrodziejstwa Karty nauczyciela rozciągnięto na instruktorów.

Tak orzekł we wtorek Sąd Najwyższy. Zgodnie z art. 88 Karty nauczyciela wcześniejsza emerytura przysługuje po trzydziestoletnim okresie zatrudnienia, w tym dwudziestu latach pracy nauczycielskiej. Z dobrodziejstw tej ustawy mogą również korzystać inne, podobne profesje, pod warunkiem, że zapisy Karty zostały na nie rozciągnięte. Obecnie obejmuje ona również (art. 1 ust. 1 pkt 2) instruktorów praktycznej nauki zawodu, jeśli prace te wykonują - tak jak nauczyciele - przynajmniej na pół etatu.

Janusz Z. ma dziesięć lat i osiem miesięcy pracy nauczycielskiej w szkole, a do wymaganych dwudziestu lat nauczycielskiego stażu chciał doliczyć pracę w latach 1969 - 1989 w Instytucie Zootechniki w Krakowie, gdzie, jak twierdzi, większość czasu zajmowała mu praca instruktora. ZUS nie zaliczył tych lat, podobnie oba krakowskie sądy.

- Nie da się pogodzić 22 godzin tygodniowo instruktorskich (tyle wymagało rozporządzenie MEN z 16 września 1998 r., które rozciągnęło przepisy Karty na instruktorów) z podobną liczbą godzin pracy badawczej, którą wykonywał Janusz Z. Przeczy temu po prostu doświadczenie życiowe - uznał Sąd Apelacyjny. Nie pomogły zeznania świadka ani zaświadczenie instytutu, że Janusz Z. mówi prawdę.

Jego pełnomocnik, mec. Elżbieta Polanowska, przekonywała SN, że oba te rodzaje pracy można było częściowo wykonywać jednocześnie, mianowicie w ramach szkolenia prowadzić prace badawcze. Poza tym obecnie nie wymaga się już 22 godzin, lecz połowy nauczycielskiego etatu (pensum). Wskazywała też na ogólną słabą finansową kondycję zatrudnionych w placówkach naukowo-badawczych oraz to, że odmowa wcześniejszej emerytury pogarsza ten niedowartościowany status zawodu.

SN nie uwzględnił kasacji. - Sąd nie jest adresatem tak ogólnie sformułowanych zarzutów, musi orzekać w ramach ustawy (Karty nauczyciela) - powiedział w uzasadnieniu sędzia Zbigniew Korzeniowski. - Rozstrzygające w tej sprawie jest to, od kiedy dobrodziejstwa Karty objęły instruktorów - to zaś nastąpiło dopiero w 1998 r., na podstawie wspomnianego rozporządzenia MEN. Z dwudziestu lat pracy Janusza Z. w instytucie tylko rok może być zatem brany pod uwagę jako staż do emerytury nauczycielskiej. Wcześniejsze lata pracy dla celów tego świadczenia nie mają znaczenia.

Zdaniem SN sądy niższych instancji miały prawo nie uwzględnić jego pracy jako nauczycielskiej: dokonały tego rozstrzygnięcia w ramach sędziowskiej swobody, ale gdyby nawet potraktowali tę pracę na równi z nauczycielską, to nadal Janusz Z. miałby tylko jedenaście lat stażu.

Wyrok jest ostateczny (sygn. I UK 129/05).

bogna26-01-2006 16:21:22   [#19]

powołanie dyrektora

http://www.samorzad.pap.pl/?d=601251534582228

26.01.2006
Racja wójta

Trwały pół roku i wymagały pięciu orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego próby ustalenia kto ma powołać dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach. Ostatecznie NSA zdecydował, że leży to w kompetencjach wójta.

Były już wojewoda śląski - Lechosław Jarzębski w trybie rostrzygnięcia nadzorczego zakwestionował tryb powołania oraz wynik konkursu na dyrektora tej placówki. Sprawa ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał decyzje wojewody i zgodne z nimi postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego za niewłaściwe. "Wojewoda po prostu źle interpretował prawo. Prawo oświatowe mówi, że jest to kompetencja wójta, natomiast wojewoda stał na stanowisku, że jest to kompetencja rady gminy" - twierdzi dziś wójt gminy Herby Roman Banduch. Podkreśla, że już w lipcu, gdy rada podejmowała uchwałę o konkursie, radni znali pismo Ministra Edukacji i Sportu do marszałka Borowskiego, a także Ministra Edukacji i Sportu do wójta, w któym również można było znaleźć interpretację o kompetencjach wójta w tej dziedzinie. Radnych nie przekonało również pismo z Rządowego Centrum Legislacji.

Jeszcze sąd wojewódzki przyznawał rację wojewodzie - przypomina wójt Herbowa. Na szczęście NSA zablokował zbyt szeroką interpretację prawa - podkreśla. Wprawdzie ta decyzja zakończyła wątpliwości kompetencyjne, jednak na orzeczeniu nie kończą się kłopoty wójta, którego o naruszenie prawa oświatowego oskarża prokuratura rejonowa. Sam Roman Banduch najwyraźniej nie widzi jednak w tym żadnego problemu. "Jak będzie rozprawa, to powtórzymy te same argumenty po raz kolejny" - twierdzi.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 roku stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. W tym przypadku jest jednostka samorządu terytorialnego.

rzewa27-01-2006 04:20:16   [#20]

nie wiem o jakie tu problemy interpretacyjne chodzi

przecież art 5c UoSO stwierdza wyraźnie i jednoznacznie komu przysługuje kompetencja odwołania dyrektora:

Art. 5c. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:
1) art. 5 ust. 9, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 2, 4, 4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
3) art. 31 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 71b ust. 2b, art. 77 ust. 6, art. 82 ust. 1 i 3-5 oraz art. 85 ust. 3 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

O odwołaniu dyrektora mówi art 38 ust 1 UoSO i dotyczy to także dyrektora zespołu w związku z art 62 ust 2 UoSO..

Więc... w czym problem?

bogna08-02-2006 22:20:23   [#21]

TK o emeryturach

Nakaz rozwiązania stosunku pracy przed przejściem na emeryturę nie narusza konstytucji.

Każdy, kto chce pracować po przejściu na emeryturę, musi rozwiązać umowę o pracę (to warunek przyznania świadczenia), a następnie zawrzeć ją ponownie. Nieprzerwane kontynuowanie zatrudnienia powoduje zawieszenie świadczenia.

Zasada ta dotyczy także profesorów zatrudnionych na podstawie mianowania i oznacza dla nich konieczność wyboru: albo świadczenie emerytalne po ukończeniu 65 lat, albo praca na stanowisku profesorskim zagwarantowana do 70 lat. Wybór emerytury oznacza rozwiązanie stosunku mianowania i ewentualne zastąpienie go zwyczajną umową o pracę.

Taki jest efekt wtorkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał skargę dwóch znanych profesorów. ZUS wstrzymał im wypłatę emerytury, ponieważ kontynuowali zatrudnienie z mianowania. Ich zdaniem konieczność wyboru, przed jakim zostali postawieni, narusza m.in. ich ustawową gwarancję zatrudnienia do70. roku życia oraz prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego - obowiązkowego i uzależnionego od opłacanych składek.

Trybunał ocenił jednak, że przepis uzależniający pobieranie emerytury od rozwiązania umowy o pracę lub o mianowanie nie narusza gwarantowanego przez konstytucję prawa do zabezpieczenia społecznego i nie pozbawia minimum życiowego osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Sprawozdawcą w sprawie był sędzia Janusz Niemcewicz. Według Trybunału emerytura zastępuje, a nie uzupełnia wynagrodzenie za pracę, a istotą zabezpieczenia społecznego jest zapewnienie minimalnego poziomu świadczeń osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i zakończyły aktywność zawodową. Ustawodawca nie ma obowiązku zapewniania świadczeń emerytalnych osobom pracującym. Choć więc przepis zmusza do dokonania wyboru pomiędzy pracą zawodową u dotychczasowego pracodawcy a pobieraniem emerytury, to nie ingeruje w wolność wykonywania zawodu (sygn. SK 45/04).

bogna09-02-2006 22:52:31   [#22]

http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Uchwała z dnia 7 lutego 2006 r. (sygn. akt I PZP 4/05).
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z jego niezdolnością do dotychczasowej pracy i który z tego tytułu otrzymał odprawę pieniężną na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) nie przysługuje odprawa na podstawie art. 87 Karty Nauczyciela jeżeli nauczyciel przechodzi następnie na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

bogna09-02-2006 22:55:29   [#23]

http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Uchwała z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. akt II PZP 9/05).
Nauczyciel, zwolniony od pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej z prawem do wynagrodzenia w trybie przepisów art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 79, poz. 854 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) zachowuje u pracodawcy prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami).
 Uzasadnienie

bogna09-02-2006 22:58:08   [#24]
Uchwała z dnia 7 lipca 2005 r. (sygn. akt II PZP 5/05).
Podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed udzieleniem tego urlopu (art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jednol. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)
 Uzasadnienie
bogna17-02-2006 23:10:49   [#25]

umowy cywilnoprawne zawierane przez dyrektora

Niektóre aspekty ważności umów cywilnoprawnych zawieranych przez dyrektorów szkół publicznych

Pobierz

 

bogna14-03-2006 22:12:18   [#26]
Z nauczycielem mianowanym przechodzącym z likwidowanej szkoły publicznej do prywatnej trzeba rozwiązać umowę o pracę i wypłacić mu odprawę.

Tak stwierdził w czwartek Sąd Najwyższy w sprawie Haliny S. - nauczycielki w publicznej Szkole Podstawowej w Jabłówku. Gmina zlikwidowała tę placówkę. W tym samym budynku powstała szkoła niepubliczna. Halina S. objęła posadę jej dyrektorki. Uważała, że doszło do rozwiązania jej stosunku pracy zgodnie z art. 20 Karty nauczyciela i domagała się wydania świadectwa pracy oraz odprawy. Według tego przepisu w razie likwidacji szkoły z nauczycielem mianowanym trzeba rozwiązać umowę o pracę oraz wypłacić mu sześć miesięcznych pensji.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że nastąpiło przejście zakładu na innego pracodawcę w trybie art. 23 1 kodeksu pracy - i oddalił powództwo.

Według Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nie nastąpiło jednak przejście zakładu pracy. Obowiązki szkolne z placówki podstawowej zostały bowiem przeniesione zupełnie gdzie indziej, nie kontynuowała ich szkoła niepubliczna. Takie okoliczności, jak powstanie tej ostatniej dokładnie w tym samym miejscu co szkoła podstawowa i dysponowanie jej majątkiem, nie mają w tej sytuacji większego znaczenia.

Wobec tego nauczycielce należały się i świadectwo, i odprawa. Stanowisko to podzielił Sąd Najwyższy (sygn. II BP 6/05).

bogna27-03-2006 16:23:32   [#27]
Nienależnie pobrane emerytury i renty trzeba zwracać. Czy wszystkie? To zależy od tego, czy ubezpieczony wiedział, że mu się nie należą, i od tego, co mu powiedział ZUS

Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z 14 marca tego roku. Franciszek S., górnik, który prawie trzy lata pobierał wcześniejszą emeryturę, nie zwolniwszy się w innej pracy, musi zwrócić ZUS nienależnie pobraną emeryturę, choć tylko za rok. Musi zwrócić - gdyż został przez ZUS pouczony o obowiązku zwolnienia się przy przejściu na emeryturę w obu jego miejscach pracy.

Zwolnić się choć na jeden dzień

Przechodząc na emeryturę, nie zwolnił się z pracy w przykopalnianym ośrodku sportowym, gdzie pracował w niepełnym wymiarze. Naruszył więc wprowadzony do ustawy o emeryturach i rentach z FUS od 1 lipca 2000 r. warunek (art. 103 ust. 2a), by uzyskujący uprawnienia emerytalne zwolnił się z pracy. Może on ponownie się zatrudnić nawet u tego samego pracodawcy choćby następnego dnia, ale jeśli nie rozwiąże starej umowy, emerytura mu nie przysługuje. Pobraną zaś powinien zwrócić ZUS jako nienależne świadczenie.

Siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego podjął 10 listopada 2004 r. uchwałę, że emerytura zostaje zawieszona także wtedy, gdy emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed jej nabyciem (sygn. II UZP 9/04). Zasady te budzą krytykę, jeden ze znanych profesorów zaskarżył art. 103 ust. 2 do Trybunału Konstytucyjnego (sprawa czeka na termin), ale przepis obowiązuje.

ZUS przecież wiedział...

ZUS nakazał Franciszkowi S. zwrot emerytury za okres od 1 października 1999 r. do 18 czerwca 2002 r. Sąd Okręgowy ograniczył tę wypłatę do 12 miesięcy. Sięgnął po art. 138 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który mówi, że nie można żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli ZUS wiedział o okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do nich (tutaj o drugiej pracy).

Sąd Apelacyjny był jeszcze łagodniejszy i w ogóle zwolnił Franciszka S. ze zwrotu.

...ale źle powiedział

Uznał mianowicie, że w okresie, gdy pobierał on emeryturę (i pracował w ośrodku), warunek zwolnienia się w innych miejscach pracy nie był oczywisty - aż do wspomnianej uchwały SN z 10 listopada 2004 r. A ZUS tylko cytował przepisy. A warunkiem uznania świadczenia za nienależne jest uprzednie pouczenie o okolicznościach o tym decydujących.

W uzasadnieniu SA powołał się na wywód SN z jednego z wyroków, że ponieważ pouczenie kierowane jest do osób o różnej sprawności psychicznej czy poziomie intelektualnym, wymaga indywidualizacji.

SN mniej wymagający

Sąd Najwyższy nie stawiał aż tak wysokich wymagań pouczeniu. W uzasadnieniu przytoczył wywody z wyroku SN z 11 stycznia 2005 r. (I UK 136/04), że pouczenie nie może odnosić się indywidualnie do pobierającego świadczenie, gdyż nie da się przewidzieć, które z okoliczności opisanych w licznych przepisach wystąpią u konkretnego świadczeniobiorcy. Wystarczające jest więc przytoczenie treści przepisów określających te okoliczności.

W konsekwencji SN uznał za słuszne rozstrzygnięcie sądu okręgowego, że należy się zwrot emerytury, ale tylko za 12 miesięcy. Wyrok jest ostateczny (sygn. I UK 161/05).

/Marek Domagalski/
-----------------------------
Zwrot nienależnych świadczeń

Nie można żądać ich zwrotu za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli świadczeniobiorca zawiadomił ZUS o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty, w pozostałych zaś wypadkach za okres dłuższy niż 3 lata.

ZUS może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń lub zawiesić ich dokonywanie na okres do 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Nienależnie pobrane świadczenia to:

> wypłacone mimo okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca je była pouczona o braku prawa do ich pobierania,

> przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych wypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez świadczeniobiorcę,

> wypłacone z przyczyn niezależnych od ZUS osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu. 

---------------------

 Komplikacje podatkowe

Zwrot nienależnych świadczeń pociąga za sobą komplikacje podatkowe. Problem polega na tym, że takie świadczenia, jak renty, emerytury, zasiłki chorobowe, obciążają podatek od dochodów osobistych. Płatnik (ZUS, KRUS) potrąca od nich zaliczkę na ten podatek. Wypłaca je w wysokości netto. Osoba, które je niesłusznie pobrała, musi je natomiast oddać w wysokości brutto. Skoro jednak nie należało się świadczenie, to i podatek od niego. Można go odzyskać przez odliczenie nienależnego świadczenia w wysokości brutto od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym (art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zwrócone do ZUS renty i emerytury pobrane nienależnie (np. wskutek przekroczenia w danym roku limitu dodatkowego dochodu powodującego zawieszenie lub ograniczenie prawa do tych świadczeń) odlicza teraz od dochodu sam ZUS. W takim oczywiście wypadku dodatkowe odliczenie go w samodzielnie składanym zeznaniu rocznym jest już niedopuszczalne.

bogna16-05-2006 23:11:08   [#28]

http://www.sn.pl/orzecznictwo/2_3.html

Uchwała z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt III PZP 3/06).
Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie. (art.1551§ 1 pkt 1 k.p. w związku z art.64 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zm.).

bogna29-06-2006 09:04:22   [#29]

Instruktor jak nauczyciel

Karta Nauczyciela pozwala na przyznanie emerytury nauczycielskiej instruktorom praktycznej nauki zawodu.

Marek Ch. – wnioskodawca – od stycznia 1978 r. do czerwca 2002 r. pracował jako kierownik praktycznej nauki zawodu. Była to praca dydaktyczna w wymiarze od 4 do 6 godzin dziennie. W 2002 roku jego umowa o pracę została rozwiązana z powodu likwidacji warsztatów. Marek Ch. złożył wniosek o przyznanie emerytury nauczycielskiej. ZUS odmówił mu tego świadczenia, argumentując, że przyznanie emerytury byłoby niezgodne z art. 88 ust. 1a oraz art. 20 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112). Przepisy te pozwalają na przejście na emeryturę nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu likwidacji szkoły, a nadto mającym trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze. ZUS stwierdził, że wnioskodawca nie pracował w szkole – dlatego przepis go nie obejmuje. Sąd I instancji poparł stanowisko ZUS-u. Natomiast sąd II instancji, wskazał, że Karta Nauczyciela nie mówi o tym, że stosunek pracy musi być rozwiązany na podstawie art. 20, lecz jedynie w okolicznościach wynikających z tego przepisu. Chodzi więc o rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – tak jak to miało miejsce w przypadku wnioskodawcy – z powodu likwidacji warsztatu. ZUS zaskarżył to orzeczenie kasacją, argumentując, że art. 88 ust. 1a oraz 20 Karty Nauczyciela nie można rozciągać na nauczycieli zatrudnionych w innych zakładach pracy niż w szkołach.

Sąd Najwyższy oddalił kasację. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że Karta Nauczyciela w ograniczonym zakresie dotyczy także osób, które nie mają statusu nauczyciela. Przepis art. 1 ust. 2 pkt 4 Karty mówi o pracownikach „pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu”. Osoby te podlegają przepisom ustawy w zakresie wskazanym w Karcie. Między innymi dotyczą ich przepisy odnoszące się do emerytury nauczycielskiej. Prawidłowa wykładnia ustawy w odniesieniu do takich osób prowadzi do wniosku, że instruktorzy praktycznej nauki zawodu pełniący funkcje dydaktyczne mają prawo do emerytury nauczycielskiej w wypadku likwidacji placówki, w której uczą.

Sygn. akt I UK 300/05
 /Maria Sankowska/

rzewa29-06-2006 09:23:35   [#30]

bogna

masz dostęp do pełnego tekstu uchwały z postu #28?

Bo mi się coś nie zgadza: co ma do treści uchwały art 64 ust 2 KN i jak to się ma do
art 65 KN?
bogna29-06-2006 09:32:02   [#31]

nie mam dostępu,

a też bardzo jestem ciekawa....

bogna14-07-2006 08:53:20   [#32]
Samo zwolnienie z pracy, nawet z naruszeniem prawa, nie daje podstawy do odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego

Przekonała się o tym Zofia Ch., była dyrektorka gimnazjum w Żurominie. W lecie 2003 r. brała udział w konkursie na następną kadencję, ale przegrała.

Zaproponowano jej tylko połowę pensum. Nie zgodziła się, wypowiedziano jej więc stosunek pracy, po czym przeszła na wcześniejszą emeryturę (od końca października 2003 r.).

Sięgnęła po kodeks cywilny, bo wcześniej przegrała sprawę o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie, ale z powodów formalnych. Pozew złożyła bowiem po roku (bez jednego dnia) od wypowiedzenia, tymczasem pracownik ma na to tylko 7 dni.

Wytoczyła więc kolejną sprawę - tylko o odszkodowanie, które wyliczyła na 158 tys. zł. Odjęła mianowicie od średniej pensji nauczyciela mianowanego swą obecną (wcześniejszą) emeryturę i policzyła straty za 10 lat - do uzyskania 65 lat.

Jako podstawę wskazała art. 415 k.c.: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Na wytoczenie sprawy są trzy lata, ale trzeba wykazać zawinienie (delikt), które uzasadniałoby odpowiedzialność deliktową.

Zawinienie szkoły polegać miało na tym, że zwalniając ją (jako przyczynę podano zmiany organizacyjne w szkole uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczycielki w pełnym wymiarze), naruszono Kartę nauczyciela. Jej art. 20 ust. 3 mówi, że rozwiązanie stosunku pracy z ww. przyczyn następuje z końcem roku szkolnego, po trzymiesięcznym wypowiedzeniu. A zatem mogli jej wręczyć wypowiedzenie ze skutkiem na 31 sierpnia 2004 r.

Sąd Okręgowy oddalił jej pozew, bo nie widział możliwości dochodzenia odszkodowania z innej podstawy niż kodeks pracy. Uznał, że pierwszym procesem wyczerpała swe prawa i sprawa jest osądzona. Sąd Apelacyjny nie był tak stanowczy.

- Można żądać odszkodowania na tej drodze, ale powód musiwskazać delikt, z którego wywodzi roszczenia. Samo zwolnienie z pracy, nawet z naruszeniem prawa, nie daje takiej podstawy - powiedziała sędzia.

Zdaniem Zofii Ch. za jej zwolnieniem stoją rozgrywki personalne w gminie, była bowiem przeciwnikiem obecnego burmistrza w wyborach. Szkoła temu oczywiście przeczy, a nauczycielka np. dyskryminacji nie wykazała.

Wyrok jest prawomocny, ale służy kasacja (sygn. III APa 99/03).

MAREK DOMAGALSKI

Odwołania pracownika

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy.

Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (art. 264 kodeksu pracy).

beera14-08-2006 09:04:15   [#33]

szukalam czegoś

i znalazłam nowe o kwalifikacjach na stronach ZNP

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SEKRETARZ STANU

Mirosław Orzechowski

DN-l-AD-712-41/06                                                                       Warszawa 2O czerwca 2006 r.


 

Pan

Sławomir Broniarz

Prezes

 

 

 

 

£

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szanowny Panie Prezesie

 


 

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 maja 2006 r. nr ZPE/079/92/JG/06 dotyczące kwestii kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w tym kwalifikacji uznanych na podstawie przepisów o „kierunku zbliżonym" uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

I.   Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu - na  posiedzeniu w   dniu 12 maja 2004 r. -

wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności § l pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić  nauczycieli  niemających  wyższego  wykształcenia  lub  ukończonego  zakładu

kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288) w zakresie, w jakim powierza on kuratorowi oświaty ustalenie czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz z art. 92 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzekł, że przepis powyższy jest niezgodny_z art. 9 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz z art. 92 ust l Konstytucji RP.

Z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 31 maja 2004 r. kuratorzy oświaty nie posiadają kompetencji do ustalania, na podstawie przepisów § l pkt 4 ww. rozporządzenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć.


 

W dalszym ciągu obowiązują natomiast przepisy ww. rozporządzenia stanowiące (w § 2, 3 i 4), iż kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach posiada m.in. osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne. Termin „kierunek zbliżony" zdefiniowany jest w § l pkt 4 rozporządzenia.

Oceny kwalifikacji nauczyciela w każdym przypadku dokonuje zatrudniający go dyrektor szkoły lub placówki. Dotyczy to również oceny kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć uzyskanych w trakcie studiów na kierunku, który nie jest ścisłym odpowiednikiem nauczanego przedmiotu, ale może być uznany za zbliżony.

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, których kwalifikacje zostały uznane za zbliżone (przez kuratorów oświaty lub dyrektorów szkół - w zależności od okresu kiedy to nastąpiło), posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć i nie ma powodów do ich kwestionowania.

Wyjaśnić należy ponadto, iż przepisy art. 7 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, póz. 239 z późn. zm.) mają charakter przepisów przejściowych i odnoszą się tylko i wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w dniu 6 kwietnia 2000 r. na stanowiskach, do zajmowania których nie mieli

"<

wymaganych kwalifikacji.

Przez pojęcie „wymagane kwalifikacje" należy rozumieć kwalifikacje określone w obowiązującym w momencie wejścia w życie przepisów ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, póz. 433 z późn. zm.). Przy czym uwzględnić należy fakt, iż § 12 rozporządzenia dotyczył nauczycieli spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów i zatrudnionych na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie przepisów rozporządzenia. Na podstawie przepisów § 12 nauczyciele ci posiadają wymagane kwalifikacje. Warunku


 

tego nie spełniają natomiast nauczyciele zatrudnieni wprawdzie na podstawie mianowania, ale niespełniający wymagań kwalifikacyjnych wynikających z obowiązujących wcześniej przepisów, tj. tacy, których zatrudnienie na podstawie mianowania nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.

Nauczyciele spełniający wskazane wyżej wymagania, w tym również wymagania określone w § 12 ww. rozporządzenia, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i stosunek pracy z nimi nie wygasa na podstawie przepisów art. 7 ust. l ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą brzmienia art. 9 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, wprowadzoną ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, póz. 1845), Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Projekt rozporządzenia został przygotowany i będzie podlegał uzgodnieniom wewnętrznym, a po ich zakończeniu zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i ze związkami zawodowymi.

Najistotniejszą zmianą zawartą w projekcie rozporządzenia w stosunku do obecnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli jest odejście od uznawania kierunku zbliżonego do nauczanego przedmiotu (prowadzanych zajęć).

Wymagania w tym zakresie sformułowano jako konieczność ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych zgodnych z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, a w przypadku przedmiotu lub zajęć niemających odpowiednika w kierunku lub specjalności studiów - studiów magisterskich lub zawodowych, zapewniających merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół lub podstawą programową kształcenia w zawodzie. Doprecyzowano i uporządkowano również wymagania kwalifikacyjne obowiązujące obecnie.


 

W sposób bardziej precyzyjny zapisano te wymagania, które dotychczas budziły najwięcej wątpliwości interpretacyjnych.

W związku z kwestiami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego uprzejmie wyjaśniam, że:

l. Zasady stanowienia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są zdeterminowane postanowieniami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674 ), w tym w szczególności treścią art. 30 ust. 2 i ust 5. Na mocy wskazanych przepisów wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest:

1) od stopnia awansu zawodowego,

2) posiadanych kwalifikacji,

3) wymiaru zajęć obowiązkowych.

Powyższe rygory ustawowe zostały wykonane przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w oparciu o treść:

- najpierw rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, póz. 455 ze zm.),

- a następnie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, póz. 181 ze zm.).


 

W przepisach tych dwa pierwsze wskazane powyżej rygory ustawowe w zakresie stanowienia o wynagrodzeniu zasadniczym realizowane są przez układ i konstrukcję tabeli stawek różnicującą j e w zależności od:

- poziomu wykształcenia,

- stopni awansu zawodowego.

Zróżnicowanie płacy zasadniczej w zależności od wymiaru zajęć obowiązkowych następuje natomiast w konsekwencji realizowania przez nauczyciela wyższego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na zasadach, o których mowa w art. 42 ust 4a Karty Nauczyciela (tzw. „podwyższone pensum") lub zatrudnienia w niepełnym wymiarze zajęć.

Poziom   wykształcenia   oraz   wysokość   stawek   w   przywołanych   przepisach   zostały zhierarchizowane celowo wg obecnie niezbędnych i pożądanych kwalifikacji nauczyciela -wg następującego porządku: Posiadane wykształcenie:

1 grupa (najwyższa):

- tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

2 grupa:

- tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego,

- tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym,

3 grupa:

- tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego

- dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych,

4 grupa:

- pozostałe wykształcenie

Takie usystematyzowanie służy wspieraniu i promowaniu za pomocą mechanizmów płacowych najbardziej oczekiwanego przygotowania zawodowego w zakresie poziomu wiedzy i kwalifikacji nauczycieli w nowoczesnej i stale rozwijającej się szkole społeczeństwa informacyjnego. Regulacja ta w żadnym stopniu nie odnosi się natomiast do oceny pracy i osiągnięć nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych typach szkół i placówek.


 

2. Konstrukcja tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego weszła w życie w roku 2000 wraz z fundamentalną reformą systemu oświaty, którą zainicjowano m.in. na skutek negatywnych ocen dotychczasowego poziomu kształcenia uczniów (teza potwierdziła się w badaniu PISA 2000 r.). Elementarnym założeniem tej reformy było wprowadzenie mechanizmów służących podwyższeniu kwalifikacji przez nauczycieli i w ślad za tym wynagrodzeń. W konsekwencji, m.in. nauczycielskie wynagrodzenia zasadnicze tylko w roku 2000 wzrosły na poziomie ok. 20%, czyli dwukrotnie wyżej niż dla pozostałych pracowników sektora finansów publicznych.

Odnosząc się szczegółowo do treści tego przepisu, o którym mowa w piśmie Pana Prezesa, należy przede wszystkim wskazać, iż jest to tzw. przepis przejściowy, przyjęty w 2000 roku celem ochrony nauczycieli, których poziom wykształcenia już wówczas był stosunkowo niski. Najpierw zatem w § 8 rozporządzenia z 11 maja 2000 r., a następnie § 11 rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. przesądzono, iż nauczycielom którzy legitymują się jedynie istniejącymi już w 2000 r. dwuletnimi formami kształcenia, jak:

- studium nauczycielskie (wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego)

- pedagogiczne studium techniczne,

do dnia 31 sierpnia 2006 r. będzie się ustalać identyczne stawki płacowe wynagrodzenia zasadniczego, jak dla nauczycieli legitymujących się licencjatem bez przygotowania pedagogicznego, czy dyplomem ukończenia trzyletnich kolegiów nauczycielskich, mimo iż nie legitymują się oni porównywalnym poziomem wykształcenia. Jak wynika z powyższego, dla nauczycieli, którzy już w 2000 r. nie legitymowali się pożądanym standardem wykształcenia, powołano aż sześcioletni okres przejściowy na niezbędne uzupełnienie kwalifikacji, bez negatywnych konsekwencji finansowych.

 

Należy zwrócić uwagę, że wskazany okres na uzupełnienie kwalifikacji był wystarczająco długi. Wystarczyłoby np. w tym okresie ukończyć trzyletnie studia licencjackie, aby z dniem 31 sierpnia 2006 r. nie tylko nie zostać przeszeregowanym do niższej grupy, ale uzyskać podwyżkę. Według stawek obecnie obowiązujących, dla nauczyciela mianowanego, od dnia uzyskania dyplomu licencjata byłaby to dla nauczyciela legitymującego się ukończeniem studium wychowania przedszkolnego dodatkowa comiesięczna podwyżka (ponad waloryzację) w wysokości 205 zł., a po dniu 31 sierpnia 2006 r. - 423 zł.


 

W konsekwencji obecnie nie planuje się nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...)• Wydaje się bowiem, iż w obszarze bezspornie szczególnym, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży, nie znajduje uzasadnienia pogląd o potrzebie odzwierciedlania i premiowania w placowych przepisach powszechnych takich form kształcenia, które obecnie nie mogą być uznawane za pożądany standard wykształcenia, choć były takim wcześniej. W mojej opinii nic zaistniały obecnie przesłanki odwołujące się do celu edukacyjnego, jakim jest jakość kształcenia i wychowania, aby w szczególny sposób premiować w przepisach płacowych formy wykształcenia nauczycieli nieoparte na wykształceniu wyższym.

Takie działanie nie sprzyjałoby konieczności podtrzymywania i inicjowania mechanizmów wspierających podnoszenie kwalifikacji przez nauczyciela, a ponadto rodziłoby słuszne protesty innych nauczycieli, którzy w celu uzyskania porównywalnych stawek placowych ukończyli bardziej rozbudowane formy kształcenia (kolegium nauczycielskie lub studia licencjackie). Należy tu podkreślić, iż doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji w żadnym z innych zawodów nie jest bardziej oczywiste i niezbędne, niż w przypadku nauczycieli.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż po zrealizowanej w 2000 r. fundamentalnej reformie w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, przepisy w tym względzie nabrały charakteru otwartego, a co za tym idzie umożliwiają uwzględnianie szczególnych, zindywidualizowanych przypadków.

*

3. Pragnę dodatkowo poinformować, iż funkcjonujące od 2000 roku przepisy powszechne spełniły swe zadanie i obecnie z danych zebranych w ramach Systemu Informacji Oświatowej wynika, iż liczba nauczycieli, których może dotyczyć wskazany przepis, kształtuje się na poziomie 14 606 etatów. Grupa ta stanowi zaledwie 2,4% populacji nauczycieli. Z pewnością część z nich uzyska jeszcze wymagany poziom wykształcenia w terminie do dnia 3 1 sierpnia 2006 r., a część zamierza przejść na tzw. wcześniejszą emeryturę.

beera14-08-2006 09:09:44   [#34]

a czy ktos ma

dostep do tego pisma

pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departament. Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, nr DN-1-AD-7012-50/06, z 26 czerwca. 2006 r

 i może je tu wkleić?

Ewa 1314-08-2006 09:11:59   [#35]

Czy te wszystkie pisma nie mogą się znajdować w jakimś jednym konkretnym folderze na stronie MEN??? - tylko każdy ich szuka po stronach internetowych...

dla zainteresowanych - jest jeszcze pismo MEN z 26 czerwca 2006 r. do Kuratorów Oświaty - też o kwalifikacjach.. ale nie ma tam mowy o wynagrodzeniu

Ewa 1314-08-2006 09:12:55   [#36]
ja mam za chwilę wkleję
beera14-08-2006 09:17:25   [#37]

yhm

wklej

potem je będzie tu latwo znaleźć

jesli masz to z 9 maja, to też- ja mam we fragmencie

Ewa 1314-08-2006 09:24:46   [#38]

MINISTERSTWO

EDUKACJI NARODOWEJ

Departament Kształcenia

i Doskonalenia Nauczycieli

DN-1 -AD-7012-50/06 Warszawa, 26 czerwca 2006 r.

Kuratorzy Oświaty

wszyscy

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli w kontekście przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19. poz. 239 z późn. zm.) Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Przepisy art. 7 ust. 1 i 6 ww. ustawy mają charakter przepisów przejściowych i odnoszą się tylko i wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w dniu 6 kwietnia 2000 r. na stanowisku, do zajmowania którego nie mieli wymaganych kwalifikacji.

Przez pojęcie „wymagane kwalifikacje"' należy rozumieć kwalifikacje określone w obowiązującym w momencie wejścia w życie przepisów ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433 z późn. zm.). Przy czym uwzględnić należy fakt, iż § 12 ww. rozporządzenia dotyczył nauczycieli

spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów i zatrudnionych na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie przepisów rozporządzenia.

Na podstawie przepisów § 12 nauczyciele ci posiadają wymagane kwalifikacje. Warunku tego nie spełniają natomiast nauczyciele zatrudnieni wprawdzie na podstawie mianowania ale niespełniający wymagań kwalifikacyjnych wynikających z obowiązujących wcześniej

przepisów, tj. tacy, których zatrudnienie na podstawie mianowania nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.

Nauczyciele spełniający, wskazane wyżej wymagania, w tym również wymagania określone w § 12 ww. rozporządzenia, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i stosunek pracy z nimi nie wygasa na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Podstawę prawną oceny czy nauczyciel spełnia obecnie wymagania kwalifikacyjne stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288).

Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli przedstawia wyjaśnienia w kwestiach dotyczących ww. rozporządzenia, stanowiących najczęstszy przedmiot pytań:

Kierunek zbliżony

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu - na posiedzeniu w dniu 12 maja 2004 r. - wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288) w zakresie, w jakim powierza on kuratorowi oświaty ustalenie czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzekł, że przepis powyższy jest niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 31 maja 2004 r. kuratorzy oświaty nie posiadają kompetencji do ustalania, na podstawie przepisów § 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć. W dalszym ciągu obowiązują natomiast przepisy ww. rozporządzenia stanowiące (w § 2, 3 i 4), iż kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach posiada m.in. osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne. Termin „kierunek zbliżony" zdefiniowany jest w § 1 pkt 4 rozporządzenia.

Oceny kwalifikacji nauczyciela w każdym przypadku dokonuje zatrudniający go dyrektor szkoły lub placówki. Dotyczy to również oceny kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć uzyskanych w trakcie studiów na kierunku, który nie jest ścisłym odpowiednikiem nauczanego przedmiotu, ale może być uznany za zbliżony.

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, których kwalifikacje zostały uznane za zbliżone (przez kuratorów oświaty lub dyrektorów szkół - w zależności od okresu kiedy to nastąpiło), posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Szkoły i placówki specjalne

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiada osoba, która:

1) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki, lub

2) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych:

a) na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki, lub

b) w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły ub rodzaju placówki, określone odpowiednio w § 2-4 i 10, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki,

albo

4) legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu lub prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone odpowiednio w § 2-4 i 10, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

Ponadto przepisy § 5 ust. 3-6 rozporządzenia określają, że:

1) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1, posiada również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów;

2) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach zasadniczych specjalnych, zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1, posiada również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych:

a) na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów,

lub

b) w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów;

3) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach zasadniczych specjalnych, zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów;

4) kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do nauczania języków obcych w danym typie szkoły, określone odpowiednio w § 11 ust. 2 - 4 .

Jednakże w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ww. przepisów, tj. 8 października 2002 r. mają zastosowanie inne wymagania kwalifikacyjne.

Zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Zgodnie z przepisami obowiązujących wcześniej rozporządzeń w sprawie kwalifikacji z 1982 r., 1989 r. i 1991 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej posiadała m. in. osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności odpowiadającej rodzajowi niepełnosprawności uczniów lub wychowanków. W związku z powyższym, nauczyciele legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności odpowiadającej rodzajowi niepełnosprawności uczniów posiadali kwalifikacje do nauczania przedmiotu i prowadzenia zajęć wychowawczych. Obecnie nauczyciele ci zachowują swoje kwalifikacje również do nauczania przedmiotu na podstawie przepisów § 20.

Wyjaśnić również należy, że na podstawie przepisów § 5 ust. 2 kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w internatach ośrodków specjalnych posiadają nauczyciele legitymujący się zarówno przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności odpowiadającej rodzajowi niepełnosprawności wychowanków, jak i nauczyciele legitymujący się dyplomem studiów w zakresie np. pedagogiki opiekuńczej a ponadto świadectwem studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności odpowiadającej rodzajowi niepełnosprawności wychowanków.

Kwalifikacje nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu określa § 10 ww. rozporządzenia stanowiący, iż kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w szkołach zasadniczych i średnich zawodowych, a także w zasadniczych szkołach zawodowych, liceach profilowanych, technikach i szkołach policealnych, w tym również w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2, lub

2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub

3) posiada świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej odpowiedniego kierunku - wraz z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego, zgodnego z rodzajem prowadzonych zajęć, i przygotowanie pedagogiczne, a ponadto:

a) ukończyła kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) ma co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub tytuł robotnika (pracownika) wykwalifikowanego albo

4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne.

Zatem nauczyciele praktycznej nauki zawodu, legitymujący się wykształceniem średnim oraz spełniający wskazane wyżej wymagania, posiadają kwalifikacje w rozumieniu obowiązujących obecnie przepisów.

Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli języków obcych

Zgodnie z przepisami § 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym, osoby uzyskujące kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języków obcych poprzez egzaminy z zakresu danego języka, wymienione w załączniku do rozporządzenia muszą posiadać także przygotowanie pedagogiczne odpowiednie do nauczanego przedmiotu, tj. studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania danego języka obcego.

Kwalifikacje nauczycieli bibliotekarzy

Przepis § 15 pkt 2 ww. rozporządzenia dopuszcza do zajmowania stanowiska nauczycielabibliotekarza również osobę, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela dowolnego przedmiotu lub zajęć w tej szkole, a ponadto ukończyła jedną z trzech

wymienionych niżej form:

1) studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa;

2) kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekarstwa;

3) pomaturalne studium bibliotekarskie.

Kwalifikacje nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej

W przypadku nauczycieli wychowania fizycznego, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne - w ocenie Ministerstwa - możliwe jest uznanie - na podstawie przepisów o kierunku zbliżonym

- kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej - o ile w trakcie studiów realizowane były zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i legitymujących się świadectwem dojrzałości i świadectwem ukończenia studium pedagogicznego

Przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 29, poz. 206) stanowił, iż w terminie do dnia 31 sierpnia 1990 r. kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych można uzyskać również przez uzyskanie świadectwa dojrzałości i ukończenie studium pedagogicznego.

Wskazana w rozporządzeniu data dotyczyła wyłącznie możliwości uzyskania w tej formie kwalifikacji do nauczania w szkole podstawowej, ale nie stanowi ona cezury dla uznawania tych kwalifikacji. W związku z powyższym, nauczyciele legitymujący się przygotowaniem, o którym tu mowa, i spełniający pozostałe warunki określone w § 20 rozporządzenia z dnia 10 września 2002 r. posiadają wymagane kwalifikacje.

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Arciszewska

Ewa 1314-08-2006 09:28:13   [#39]

pismo MEN z 9.05.2006r. dot.kwalifikacji

Warszawa, 2006-5-09

Ministerstwo

Edukacji Narodowej

Departament Pragmatyki

Zawodowej Nauczycieli

DPZN-WSW-4/06                                           

 

 

 

Szanowni Państwo

Kuratorzy Oświaty

(wszyscy)

 

W nawiązaniu do występujących wątpliwości dotyczących działań kadrowo-organizacyjnych w szkołach i placówkach w związku z przygotowaniem organizacji roku szkolnego 2006/2007 Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli wyraża następującą opinię:

1. Zgodnie z przepisami:

- art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239 z późn.zm.);

- z art. 27 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 111, poz. 1194 z późn.zm.);

a) nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r., tj. w dniu 6 kwietnia 2000 r., na podstawie mianowania na stanowisku, do którego nie mieli wymaganych kwalifikacji, uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego i stali się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania. Nauczycielom tym stosunek pracy wygasa jednak z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcześniej nauczyciele ci nie uzupełnią kwalifikacji lub nie zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy w odrębnym trybie;

b) nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r., tj. w dniu 6 kwietnia 2000 r., na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie posiadali wymaganych kwalifikacji, uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela stażysty. Nauczycielom tym stosunek pracy wygasa jednak z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcześniej nauczyciele ci nie uzupełnią kwalifikacji i nie uzyskają stopnia nauczyciela kontraktowego lub nie zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy w odrębnym trybie;

c) nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowanie przed dniem 6 kwietnia 2000 r. zgodnie z kwalifikacjami, jednak w dniu 6 kwietnia 2000 r. zatrudnieni w szkole na stanowisku, do którego zajmowania nie posiadali wymaganych kwalifikacji, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r., tj. z dniem21 sierpnia 2001 r. uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego. Z dniem 31 sierpnia 2006 r. wygasają stosunki pracy z tymi nauczycielami, jeżeli do 31 sierpnia 2006 r. nie uzupełnią oni kwalifikacji.

Należy podkreślić, że przywołane przepisy mają charakter przepisów przejściowych i odnoszą się tylko do ściśle określonej grupy nauczycieli – nauczycieli zatrudnionych w dniu 6 kwietnia 2000 r. na stanowiskach, do zajmowania których nie mieli wymaganych kwalifikacji i ich nie uzupełnili do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Odpowiednio więc nie mogą być one podstawą prawną do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy z innymi nauczycielami, choćby nie spełniali oni wymogów kwalifikacyjnych.

2. Ocenę, czy w przypadku danego nauczyciela ma zastosowanie przepis art. 7 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. lub art. 27 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r., należy rozpocząć od zbadania czy w dniu 6 kwietnia 2000 r. nauczyciel spełniał wymagania kwalifikacyjne w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy, tj. przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia (Dz.U. Nr 98, poz. 433 z późn.zm.). Należy podkreślić iż spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez nauczycieli było w większości przypadków zbadane już w 2000 r. przed wydaniem nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Stosowane informacje w tym zakresie mogą więc być już zgromadzone w aktach osobowych nauczycieli.

W przypadku stwierdzenia, że w dniu 6 kwietnia 2000 r. nauczyciel był zatrudniony na stanowisku, do zajmowania którego nie posiadał wymaganych kwalifikacji, należy następnie, jeszcze przed dniem 31 sierpnia 2006 r. dokonać wstępnej oceny czy nauczyciel uzupełnił kwalifikacje, bądź czy jest szansa, że zdąży je uzupełnić do tego dnia.

Podstawę prawną dla określenia, czy nauczyciel spełnia już wymagania kwalifikacyjne stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155, poz. 1288).

3.Rozstrzygnięcie dotyczące rozwiązania stosunku pracy w tym wypadku wynika z mocy w/w ustaw, a co za tym idzie, nie wymaga się w takim przypadku stosowania procedury dotyczącej wypowiadania przez pracodawcę stosunku pracy. Niezależnie od powyższego, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i nauczyciela wskazane jest, by w sytuacjach, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią przesłanki powodujące wygaśnięcie stosunku pracy, dyrektorzy szkół uprzedzili pisemnie zainteresowanych nauczycieli o tym fakcie. Informacja powinna przedstawiać im szczegółowo stan faktyczny, w jakim się znajdują, tj. zawierać informacje dotyczące:

-        stanowiska, jakie nauczyciel zajmował w 2000 r.,

-        wymaganych kwalifikacji do pracy na tym stanowisku,

-        dokumentów dotyczących kwalifikacji znajdujących się w dyspozycji pracodawcy w roku 2000 oraz obecnie, wraz z konkluzją o niespełnieniu wymagań kwalifikacyjnych,

-        faktu, iż nieuzupełnienie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji będzie skutkowało wygaśnięciem stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2006 r.

Działanie takie umożliwi nauczycielowi właściwe odczytanie stanu faktycznego i prawnego, a co za tym idzie podjęcie działań zmieniających ten stan rzeczy np. poprzez uzupełnienie dokumentacji lub też – gdy jego zdaniem ocena kwalifikacji dokonana przez dyrektora, jest wadliwa – podjęcie dodatkowych działań wyjaśniających (np. zebranie innych opinii w tej kwestii, odwołanie się do sądu pracy). Informacja o stanie faktycznym i prawnym nie jest aktem administracyjnym i nie przysługuje od takiej informacji odwołanie w rozumieniu prawa administracyjnego.

4. Odnosząc się do sytuacji nauczycieli, którzy nie uzupełnili kwalifikacji z uwagi na planowane skorzystanie z uprawnień emerytalnych na podstawie art.88 ust. 1 Karty Nauczyciela, należy przede wszystkim wskazać, iż z zainicjowaniem procedury ubiegania się o emeryturę nie powinni czekać aż do momentu wygaśnięcia stosunku pracy z mocy ustawy.

Przesłanką do skorzystania z nauczycielskiej emerytury przysługującej bez względu na wiek jest również rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek. Stosownych informacji w tym zakresie również winien nauczycielom udzielić dyrektor szkoły.

Jednocześnie należy przypomnieć, że w sytuacji gdy nauczyciel nabywa prawo do emerytury nauczycielskiej po dniu 31 sierpnia 2006 r., a do dnia 31 grudnia 2006 r., przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. i art. 27 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. przewidują wygaśnięcie stosunku pracy dopiero z dniem 31 grudnia 2006 r.

5. Status nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji po dniu 6 kwietnia 2000 r. powinien być rozpatrywany przez pryzmat przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 118, poz. 1112 z późn.zm.). Nawiązanie stosunku pracy z naruszeniem warunków określonych w tej ustawie w art.10 i 11 stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie art. 26 ust.1 pkt 5 Karty Nauczyciela Należy przy tym zauważyć, że wszelkie ujawniane nieprawidłowości związane z zatrudnieniem nauczycieli powinny być na bieżąco wskazywane dyrektorowi szkoły i organowi prowadzącemu w trybie nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez kuratora oświaty.

 Jednocześnie należy zauważyć, że w szkołach mają miejsce sytuacje, gdy nauczyciel co do zasady jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami, ale uzupełnia tygodniowy wymiar zajęć na stanowisku do zajmowania którego nie ma kwalifikacji. W świetle przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2000 r., taka sytuacja jest niedopuszczalna. Jeżeli w trakcie istnienia stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania wystąpi sytuacja uniemożliwiająca przyznanie nauczycielowi zajęć, do prowadzenia których posiada wymagane kwalifikacje, stosuje się przepis art.22 ustawy – Karta Nauczyciela. Oznacza to, iż organ prowadzący szkołę powinien nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Jeżeli nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole, stosuje się zasadę ograniczenia zatrudnienia nauczyciela do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia zatrudnienia. W razie braku zgody nauczyciela na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia stosuje się art. 20 ustawy – Karty Nauczyciela, tj. dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy i wypłaca mu odprawę w wysokości przewidzianej w art. 20 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela.

W stosunku do nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony nie mają zastosowania w/w przepisy w zakresie wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia. Jeśli więc nie ma możliwości dalszego zatrudnienia tego nauczyciela w szkole, a także brak jest możliwości do uzupełnienia dotychczasowego wymiaru zajęć w innej szkole na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, stosunek pracy powinien być rozwiązany w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Można ewentualnie rozważyć wręczenie nauczycielowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy, na podstawie art.91 c ust.1 Karty Nauczyciela.

Z poważaniem

p.o.DYREKTORA DEPARTAMENTU

mgr Dorota Igielska

bogna14-08-2006 10:34:35   [#40]

powtórzę uchwałę SN z [#28], bo pojawiło się uzasadnienie

Uchwała z dnia 10 maja 2006 r. (sygn. akt III PZP 3/06).
Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie. (art.1551§ 1 pkt 1 k.p. w związku z art.64 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zm.).
 Uzasadnienie

bogna14-08-2006 10:43:33   [#41]
moim zdaniem - bardzo pokrętne to uzasadnienie
bogna14-08-2006 10:49:52   [#42]

i dla uchwały SN z [#22] też jest uzasadnienie

Uchwała z dnia 7 lutego 2006 r. (sygn. akt I PZP 4/05).
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z jego niezdolnością do dotychczasowej pracy i który z tego tytułu otrzymał odprawę pieniężną na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) nie przysługuje odprawa na podstawie art. 87 Karty Nauczyciela jeżeli nauczyciel przechodzi następnie na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 Uzasadnienie

beera14-08-2006 11:54:55   [#43]

bogna?

mozesz to wyjąc i mi przeslać?

nie wiem czemu, ale mi się czasem zawiesza kompek na niektorych pedefach

beera14-08-2006 11:56:31   [#44]

wrzucę z innego wątku

MINISTERSTWO

EDUKACJI  NARODOWEJ

DKOS-1/DJ-5029-191/06

Warszawa, 2006-08-07

 

 

 

                        Szanowni Państwo

                        Kuratorzy Oświaty

                        wszyscy

 

 

odpowiadając na liczne telefony dotyczące wprowadzenia od 1 września 2006r. języka angielskiego do klas I szkoły podstawowej, uprzejmie informuję:

 

 • język angielski realizowany będzie jako przedmiot dodatkowy w liczbie 2 godzin tygodniowo na oddział (bez podziału na grupy) na zasadach określonych w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), przy czym godziny te będą przyznawane poza godzinami do dyspozycji dyrektora;

 

 • obowiązkowa podstawa programowa kształcenia zintegrowanego nie zawiera treści dotyczących nauczania języka obcego. Dlatego też nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego winni sami opracować, zgodnie z Obowiązującymi w tym zakresie przepisami program nauczania, który powinien zostać włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Mogą też skorzystać z zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej programów nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej;

 

 • zgodnie z § 2 ust. 7 cytowanego wyżej Rozporządzenia tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii/etyki w klasach I-III nie może przekroczyć łącznie – 23 godzin. Godziny do dyspozycji dyrektora muszą więc być zaplanowane w taki sposób, aby tego wymiaru nie przekroczyć (dyrektorzy mogą je przeznaczyć np. na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy rekreacyjno-sportowe.

 

Zatrudnianie nauczycieli odbywa się w trybie Karty Nauczyciela, zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela. Kwota 43 zł (brutto) za godzinę była kwotą przybliżoną, służącą wyłącznie Ministerstwu do oszacowania skutków finansowych wprowadzania języka angielskiego w klasach I. Nie służy ona do obliczania ewentualnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zamieszczenie powyższych informacji na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów oświaty

 

 

                        Z szacunkiem

 

                                                   Departament

Kształcenia Ogólnego i Specjalnego

        p.o. Zastępcy Dyrektora

   Alina Sarnecka

ola 1314-08-2006 12:18:45   [#45]
No i trochę jaśniej. Dzięki Asiu.
słonko14-08-2006 18:37:01   [#46]

#33 http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=13370#FBK

*

3. Pragnę dodatkowo poinformować, iż funkcjonujące od 2000 roku przepisy powszechne spełniły swe zadanie i obecnie z danych zebranych w ramach Systemu Informacji Oświatowej wynika, iż liczba nauczycieli, których może dotyczyć wskazany przepis, kształtuje się na poziomie 14 606 etatów. Grupa ta stanowi zaledwie 2,4% populacji nauczycieli. Z pewnością część z nich uzyska jeszcze wymagany poziom wykształcenia w terminie do dnia 3 1 sierpnia 2006 r., a część zamierza przejść na tzw. wcześniejszą emeryturę.

słonko14-08-2006 18:40:29   [#47]
przepraszam, powyższe nie tu wkleiłam...
Ewa 1314-08-2006 22:51:24   [#48]

Czy interesują Was również interpreyacje MEN w następujących sprawach:

- w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych nie tworzy się internatów (co do tej pory było normą), a tym samym nie ma funkcji kierownika internatu;

- zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych;

- zwrotu kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne?

Ewa 1314-08-2006 22:53:14   [#49]
a ... i jeszcze w sprawie obowiązku tworzenia stanowiska wicedyrektora w szkole/placówce, która liczy co najmniej 12 oddziałów..
bogna14-08-2006 23:08:45   [#50]

do stanowiska wicka też była jakaś interpretacja?

to tak jednoznacznie określone jest w rozp. o ramowch statutach...

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 11 ][ 12 ]