Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowe przepisy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] - - [ 10 ][ 11 ]
Renatka05-05-2003 09:43:15   [#101]

coś od sanepidu

badania do książeczek

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16995489&ver=-1&jedn=-1

kontrola wewnętrzna

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17000117&ver=-1&jedn=-1

 

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17005453&ver=-1&jedn=-1

 

 

miniumum sanitarne

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17006988&ver=-1&jedn=-1

 

próbki żywności

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17007032&ver=-1&jedn=-1

cd badań

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17022557&ver=-1&jedn=-1

bogna05-05-2003 16:50:27   [#102]

Heniu - wielkie dzięki za nowości :-)

Może wiecie gdzie znajdę załącznik do tego rozporządzenia (tutaj się nie otwiera, w abc też nie)?

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17016751&ver=-1&jedn=-1

bogna05-05-2003 17:06:39   [#103]

aha - jeszcze nie ma

Dowiedziałam się tutaj:

http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=05-05-2003&qindrodzaj=2&qindid=1763

że jeszcze nie ma :-(

no i fajnie - obowiązuje coś czego nie ma ;-)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 3 lutego 2003 r.

w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

(Dz. U. Nr 49, poz. 411) obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2003 r.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 3 lutego 2003 r.

 

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru i nie został jeszcze opublikowany.)

HenrykB06-05-2003 23:19:11   [#104]

A już myślałem, że nikt tego nie czyta.

;-)

Marek Pleśniar06-05-2003 23:32:53   [#105]
czytamy, czytamy
Marek z Rzeszowa06-05-2003 23:41:33   [#106]

I owszem...

Nawet korzystamy z tego czasem.

Marek

HenrykB07-05-2003 23:25:33   [#107]

No to czytamy dalej:

Zmiana: ustawa o języku polskim (dla wszystkich polonistów i nie tylko)

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=73

***************************************************

HenrykB07-05-2003 23:26:50   [#108]

 

I na deser - jak zabezpieczone będą lokale w czasie referendum w nocy:

poz. 677

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=75

Ela08-05-2003 07:24:18   [#109]
Henryku jesteś naszą podporą i nadzieją .Dziękujemy.
HenrykB28-05-2003 09:31:09   [#110]

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17027071&ver=-1&jedn=-1

***********************************************************

Zm.: ustawa o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawa o funduszu alimentacyjnym.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17027590&ver=-1&jedn=-1

***********************************************************

Warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacja i sposób działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakres ich działalności obowiązkowej oraz zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17027998&ver=-1&jedn=-1

**********************************************************

Zm.: rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=86

**********************************************************

Ochrona konkurencji i konsumentów.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=86

*********************************************************

Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=89

*********************************************************

Ramowy statut publicznej biblioteki pedagogicznej.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=89

*********************************************************

HenrykB28-05-2003 09:32:11   [#111]

 

WAŻNE!!!

Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=89

**********************************************************

HenrykB28-05-2003 09:35:14   [#112]

Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=90

***********************************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=90

**********************************************************

Zakończono na Dz. U. Nr 91/2003

Marek Pleśniar28-05-2003 09:38:09   [#113]
dzieki Heniu:-)
Marioola28-05-2003 19:21:54   [#114]
CZY JA JUŻ GDZIEŚ NIE PISAŁAM, ŻEJESTEŚ WIELKI ?
HenrykB09-06-2003 14:39:49   [#115]

Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

tp://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=96

**************************************

1. Polska Klasyfikacja Edukacji.

2. Warunki przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=98

***************************************

Zakończono na Dz. U. Nr 100/2003

HenrykB08-07-2003 22:59:02   [#116]

Legalne jednostki miar. Myślę, że ważne!!!

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17032500&ver=-1&jedn=-1

**********************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17032826&ver=-1&jedn=-1

**********************************************

Tekst jednolity: Ochrona zwierząt

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17033934&ver=-1&jedn=-1

HenrykB08-07-2003 23:01:10   [#117]

Zmiana: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17034860&ver=-1&jedn=-1

************************************************

HenrykB08-07-2003 23:02:00   [#118]

Ważne!!!

Powiadamianie przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywanie przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywanie zmian w takim wskazaniu.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17035304&ver=-1&jedn=-1

HenrykB08-07-2003 23:09:36   [#119]

Regulamin czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzór kwestionariusza tego wywiadu.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17035309&ver=-1&jedn=-1

*******************************************

Szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=112

HenrykB08-07-2003 23:13:53   [#120]

Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

Zmiana: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowe wymagania, którym musi odpowiadać protokół.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=116

Zakończono na Dz. U. Nr 116/2003

HenrykB10-07-2003 21:33:43   [#121]

Karta Nauczyciela.

Tekst jednolity. Niestety, na razie w pdf. Plik ok. 3.5 MB.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=118

HenrykB10-09-2003 00:30:51   [#122]

Karta Nauczyciela - tekst jednolity

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17038329&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:32:13   [#123]

Książka obiektu budowlanego

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17039908&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:35:38   [#124]

Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17042531&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:38:41   [#125]

Rodzaje, organizacja oraz sposób działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17043325&ver=-1&jedn=-1

*****************************************************

Ramowe statuty: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17043326&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:42:35   [#126]

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17043831&ver=-1&jedn=-1

*****

"§ 1.       Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2004:
1)             za używanie odbiorników radiofonicznych w wysokości:
a)                 4,95 zł za jeden miesiąc,
b)                 9,65 zł za dwa miesiące,
c)                 14,40 zł za trzy miesiące,
d)                 19,20 zł za cztery miesiące,
e)                 24,00 zł za pięć miesięcy,
f)                 28,70 zł za sześć miesięcy,
g)                 33,40 zł za siedem miesięcy,
h)                 38,10 zł za osiem miesięcy,
i)                 42,70 zł za dziewięć miesięcy,
j)                 47,20 zł za dziesięć miesięcy,
k)                 51,70 zł za jedenaście miesięcy,
l)                 55,90 zł za rok,
2)             za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w wysokości:
a)                 15,40 zł za jeden miesiąc,
b)                 30,00 zł za dwa miesiące,
c)                 44,80 zł za trzy miesiące,
d)                 59,80 zł za cztery miesiące,
e)                 74,70 zł za pięć miesięcy,
f)                 89,30 zł za sześć miesięcy,
g)                 103,90 zł za siedem miesięcy,
h)                 118,50 zł za osiem miesięcy,
i)                 132,80 zł za dziewięć miesięcy,
j)                 146,90 zł za dziesięć miesięcy,
k)                 160,80 zł za jedenaście miesięcy,
l)                 173,90 zł za rok.";
§ 2. Opłaty wnoszone na poczet 2004 r. mogą być przyjmowane w 2003 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
HenrykB10-09-2003 00:44:00   [#127]

Zm.: ustawa o systemie oświaty oraz niektóre inne ustawy.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17045095&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:45:04   [#128]

Zm.: ustawa o rachunkowości.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17045539&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:45:35   [#129]

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17045552&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:48:04   [#130]

Zakres świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresy, w których te badania są przeprowadzane.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17045561&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:49:10   [#131]

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17046208&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:50:41   [#132]

Sposób dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakres koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwość w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17046273&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:52:50   [#133]

Określenie wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17046928&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:53:44   [#134]

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17046932&ver=-1&jedn=-1

HenrykB10-09-2003 00:54:56   [#135]

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d03e16.pdf

HenrykB10-09-2003 00:57:14   [#136]

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d03e49.pdf

HenrykB10-09-2003 01:00:18   [#137]

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d03e75.pdf

HenrykB10-09-2003 01:01:01   [#138]

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania.

http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d03e82.pdf

HenrykB10-09-2003 01:03:18   [#139]

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawo energetyczne.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=153

HenrykB10-09-2003 01:04:28   [#140]
Zakończono na Dz. U. Nr 155/2003
Gaba10-09-2003 03:31:39   [#141]
Heniu!
HenrykB10-09-2003 06:37:11   [#142]

Gaba znowu o 3 rano!

Cześć!

HenrykB23-09-2003 00:41:14   [#143]

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17049979&ver=-1&jedn=-1

HenrykB23-09-2003 00:42:35   [#144]

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=159

HenrykB23-09-2003 00:44:18   [#145]
Zakończono na Dz. U. 162/2003
HenrykB23-09-2003 22:01:48   [#146]

Zmiana: ustawa o zamówieniach publicznych (6000 euro)

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=165

 

Zakończono na Dz. U. Nr 165

HenrykB28-09-2003 22:43:44   [#147]

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=166

HenrykB28-09-2003 22:46:20   [#148]

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.

Od 1 stycznia 2004r. - 824 zł

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=167

 Zakończono na Dz. U. Nr 167/2003

HenrykB03-10-2003 01:30:19   [#149]

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=169

HenrykB03-10-2003 01:33:16   [#150]

Standardy kształcenia nauczycieli na studiach i studiach podyplomowych

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=170

Zakończono na Dz. U. Nr 170/2003

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] - - [ 10 ][ 11 ]