Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowe przepisy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 10 ][ 11 ]
Leszek06-09-2002 20:18:25   [#51]

Cześć

Z tego co wyczytałem to szereg zmian dotyczących szkolnictwa artystycznego.

Pozdrawiam

HenrykB06-09-2002 21:01:48   [#52]

O artystycznych

będę pamiętał.
HenrykB09-10-2002 21:59:41   [#53]

I kolejne zmiany

Ustawa - ochrona przeciwpożarowa

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr203619&ver=-1&jedn=-1

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr203624&ver=-1&jedn=-1

HenrykB09-10-2002 22:08:04   [#54]

Zmiana: ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr204978&ver=-1&jedn=-1

HenrykB09-10-2002 22:12:42   [#55]

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr205734&ver=-1&jedn=-1

HenrykB09-10-2002 22:22:27   [#56]

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr205736&ver=-1&jedn=-1

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr206704&ver=-1&jedn=-1

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr206896&ver=-1&jedn=-1

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=166

HenrykB09-10-2002 22:23:38   [#57]
Skończono na Dz. U. 166/2002
HenrykB14-10-2002 22:26:08   [#58]
Skończono na Dz. U. Nr 169/2002
HenrykB29-10-2002 22:10:10   [#59]

Nowości

Znaki i sygnały drogowe.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr209365&ver=-1&jedn=-1

Zakończono 178/2002

Marek308-11-2002 18:53:05   [#60]

Zasady techniki prawodawczej

Piszącym statuty, regulaminy proponuję lekturę ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr191074&ver=-1&jedn=-1

Małgoś08-11-2002 19:32:24   [#61]

rozp. MENiS w sprawie szczegółowych form...

Ponoć jest w fazie projektu nowe rozporządzenie zawierające instrukcje dla szkół jak się zachować w syt. kryzysowych (np. interwencja policji, konieczność zabezpieczenia dowodów przestępstwa, przesłuchania uczniów itd.). Czyli to, co wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Czy ktoś zetknął się już jego "zarysem" lub ideą?

Gaba08-11-2002 19:37:49   [#62]
ustawa o nieletnich jest w fazie głębokiego projektu... podobno rewolucyjna - miałam spotkanie z policją.
Małgoś08-11-2002 19:44:04   [#63]
Wczoraj byłam na spotkaniu z Lidią Woć z Komendy Głównej, która wlała nam otuchę w serca, obiecując, że tworzą wręcz algorytmy postępowania dla dyrektorów szkół w sytuacjach naruszenia prawa przez uczniów i wobec uczniów
HenrykB08-11-2002 21:08:11   [#64]

Oby się MENiS za to nie brał

Bo od razu poprosimy o interpretację interpretacji.
HenrykB10-12-2002 15:57:12   [#65]

Wymagania dla dyrektorów - projekt

Ot i nowy projekt rozporządzenia:

http://www.menis.gov.pl/oswiata/projekty/rozp_2.htm

Marek z Rzeszowa10-12-2002 19:58:05   [#66]

Zauważyliście, że projekt (podobnie jak poprzednie rozporządzenie) dyskryminuje nauczycieli (osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi) w stosunku do innych kandydatów na dyrektora?

Nie-nauczyciel nie musi mieć oceny pracy pedagogicznej (bo i skąd?) a nauczyciel musi. Gdzie Związki Zawodowe, gdzie Trybunał Konstytucyjny? Przecież to jest nierówność wobec prawa - czyli ewidentna niezgodność z Konstytucją RP!

Nie było by to tak istotne, gdyby nie fakt wykorzystywania braku aktualnej oceny pracy do blokowania powoływania dyrektorów.

Poza tym wystarczy, że aktualny dyro "dobrze" pokieuje polityką ocen pracy a wykosi potencjalnych kontrkandydatów z grona. 

Może warto byłoby zająć się tym w OSKKO, w ramach konsultacji?

Marek

HenrykB14-12-2002 01:03:00   [#67]

Nowości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski. (Dz. U. z dnia 18 listopada 2002 r.)
HenrykB14-12-2002 01:08:05   [#68]

Minimalne wynagrodzenie za pracę.

http://bap.lex.pl/serpra/html/tresc_pdf.jsp?d02g79.pdf

HenrykB14-12-2002 01:10:33   [#69]

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.

http://bap.lex.pl/serpra/html/tresc_pdf.jsp?d02h22.pdf

HenrykB14-12-2002 01:13:06   [#70]

Zmiana ustawy o kulturze fizycznej.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=207

HenrykB14-12-2002 01:13:57   [#71]
Zakończono na Dz. U. 207/2002
HenrykB06-01-2003 00:34:34   [#72]

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16994217&ver=-1&jedn=-1

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16994221&ver=-1&jedn=-1

210/2002

HenrykB06-01-2003 00:36:13   [#73]

Wydatki budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16994413&ver=-1&jedn=-1

211/2002

HenrykB06-01-2003 00:40:05   [#74]

Zm.: ustawa o samorządzie gminnym oraz niektóre inne ustawy.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16994751&ver=-1&jedn=-1

Cytacik:

2)  art. 24h otrzymuje brzmienie:

"Art. 24h. 1.     Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1)                   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2)                   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3)                   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
4)                   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
2.                Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3.                Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1)                   radny - przewodniczącemu rady gminy,
2)                   wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
3)                   zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
4.                Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.
5.                Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
6.                Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
7.                Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
8.                Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
9.                W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
10.               W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
11.               Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
12.               Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:
1)                   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2)                   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3)                   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
13.               Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806).";
HenrykB06-01-2003 00:42:20   [#75]

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16994752&ver=-1&jedn=-1

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16994754&ver=-1&jedn=-1

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16994755&ver=-1&jedn=-1

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16994757&ver=-1&jedn=-1

214/2002

HenrykB06-01-2003 00:44:31   [#76]

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d02i60.pdf

221/2002

HenrykB06-01-2003 00:45:20   [#77]

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=222

222/2002

HenrykB06-01-2003 00:46:14   [#78]

Ramowy statut publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=223

223/2002

HenrykB06-01-2003 00:49:25   [#79]

Zm.: ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Określenie wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=233

233/2002

HenrykB06-01-2003 00:50:42   [#80]

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=234

234/2002

HenrykB06-01-2003 00:51:18   [#81]

Ustawa budżetowa na rok 2003.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=235

235/2002

HenrykB06-01-2003 00:53:02   [#82]

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Tryb uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacja prawna zdarzenia, wzór karty wypadku i termin jej sporządzenia.

Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=236

236/2002

HenrykB06-01-2003 00:54:35   [#83]

Szczegółowe zasady oraz tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz termin jej sporządzania.

Wykaz obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasady przeprowadzania i dokumentacji szczepień.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=102&nr=237

237/2002

HenrykB06-01-2003 00:57:51   [#84]

Zakończono na 241/2002

Całość rocznika 2002:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=102

HenrykB06-01-2003 01:04:27   [#85]

Roczniki:

2002:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=102

2001:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=101

2000:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=100

1999:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=99

1998:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=98

1997:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=97

1996:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=96

1995:

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_rocznika&wyd=9&rok=95

HenrykB14-01-2003 21:11:04   [#86]

Podnoszę wątek

żeby łatwiej było znaleźć zapisy o oświadczeniu majątkowym
HenrykB04-05-2003 13:08:19   [#87]

Zmiana: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16997681&ver=-1&jedn=-1

*********************************************

Szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16999046&ver=-1&jedn=-1

*********************************************

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16999048&ver=-1&jedn=-1

*********************************************

Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17000060&ver=-1&jedn=-1

********************************************

Uprawianie dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17000061&ver=-1&jedn=-1

********************************************

Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17000098&ver=-1&jedn=-1

********************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17000587&ver=-1&jedn=-1

*********************************************

Wzór formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17000588&ver=-1&jedn=-1

**********************************************

Zakres informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminy ich składania.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17002119&ver=-1&jedn=-1

*********************************************

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17002177&ver=-1&jedn=-1

*********************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17002178&ver=-1&jedn=-1

*********************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17002183&ver=-1&jedn=-1

*********************************************

Szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17002197&ver=-1&jedn=-1

Zakończono na Dz. U. Nr 13/2003

HenrykB04-05-2003 13:31:35   [#88]

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17002781&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Finanse publiczne. Tekst jednolity.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17003397&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zawody regulowane, dla których wykonywania wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17003258&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Wykonywanie przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17005207&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Już zmiana: rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17006037&ver=-1&jedn=-1

**************************************************

Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17006038&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Przeciwdziałanie narkomanii. Tekst jednolity.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17006030&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17006968&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17006967&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Szczegółowe formy działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17006969&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17006985&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17009711&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17009738&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Określenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17009694&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Określenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17009695&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17009698&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

 Zakończono na Dz. U. Nr 38/2003

beera04-05-2003 13:41:12   [#89]

jacie;-))

Heniu- tak długo Cię nie było:-)

a tu powrót w towarzystwie miliarda nowości :-)

HenrykB04-05-2003 13:44:33   [#90]

Zmiana: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17012263&ver=-1&jedn=-1

*****************************************************

Wymagania, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunki wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17014286&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17015587&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17016751&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17016752&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17017668&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Odbywanie stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzanie testu umiejętności.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17017669&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zmiana: ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17018509&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17019610&ver=-1&jedn=-1

***************************************************

Szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17020198&ver=-1&jedn=-1

**************************************************

Zakończono na Dz. U. Nr 56/2003

HenrykB04-05-2003 13:49:57   [#91]

Referendum ogólnokrajowe.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17020240&ver=-1&jedn=-1

*****************************************************

Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Tekst jednolity.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17020514&ver=-1&jedn=-1

****************************************************

Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17020519&ver=-1&jedn=-1

****************************************************

Zakończono na Dz. U. Nr 60/2003

HenrykB04-05-2003 13:56:06   [#92]

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17022542&ver=-1&jedn=-1

**************************************************

Zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

http://bap.lex.pl/serpra/html/tresc_pdf.php?d03613.pdf

**************************************************

Zmiana: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

http://bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=akty_numeru&wyd=9&rok=103&nr=69

**************************************************

Zakończono na Dz. U. Nr 71/2003

beera04-05-2003 15:04:12   [#93]

HENIU!!!!

Przystopuj!!!

bo nie zdążymy czytać :-)))

Marek Pleśniar04-05-2003 15:43:51   [#94]
:-)
beera04-05-2003 16:14:49   [#95]

no nie..

Heniu znikł jak sen jaki zloty

ani mu czlek nie zdążył podziękować :-)

Zola04-05-2003 19:03:08   [#96]

trzeba było nie strofować ;-))

Heniu dziękujemy :-))))

beera04-05-2003 19:10:43   [#97]

masz rację Zolu :-)

KAJAM SIĘ!!!

właśnie czytam te nowości- sa swiadectwa, a juz myslalam, że  rozporządzenie wejdzie dopiero we wrześniu ;-)

No i warto poczytac o prawie drogowym. jak te sześciolatki moga po tych drogach- w świetle ewentualnego obowiązku .

No i jeszcze wyprawki...

no i NI

no i..

o rany :-))

beera04-05-2003 19:14:34   [#98]

MATKO!!!!

§ 5. Ośrodek pomocy społecznej, po przyznaniu uczniom części wyprawki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, przekazuje środki przeznaczone na zakup przedmiotów wchodzących w skład tej części wyprawki na rachunek szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczał uczeń.

§ 6. Uczeń otrzymuje wyprawkę w szkole w terminie do dnia 20 czerwca 2003 r.
 
 
Faaajnie- malo pracy w czerwcu, to jeszcze i to :-)
 
czyli jeszcze nas czekają zakupy....
 
RAAAATunku!!!!
Gaba04-05-2003 19:20:51   [#99]

no tak, tak, tak

osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej, co najmniej na szczeblu gminnym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - co najmniej na szczeblu powiatowym.

 

a jak się ma gminę na prawavch powiatu - to co? co to znaczy "powiatowym"? czy to znaczy "rejonowym"?

 

Cyba zwariuję

beera05-05-2003 08:46:32   [#100]

słuchajcie

naprawde szukam tego o poruszaniu się po drogach dzieci do lat siedmiu..

Powiedzcie, gdzie jest napisane o tym?

Przejrzalam ruch drogowy i ni ma.

pewnie jest w innym oczywistym miejscu- jak ktos wie, niech pomoże.

Nie chodzi mi nawet o ewentualnie obowiązkową klasę 0

ale o obecną sytuację, w ktorej też przecież dowożę sześciolatki do OP

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 10 ][ 11 ]