Forum OSKKO - wątek

TEMAT: problemy szkolnictwa zawodowego
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 30 ][ 31 ][ 32 ] - - [ 34 ][ 35 ]
bogna02-07-2009 13:43:27   [#1501]

Komunikat w sprawie programu nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodu technik ekonomista

W dniu 20 maja 2008 r. Minister Edukacji Narodowej cofnął dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodu technik ekonomista nr programu: 341[02]/MEN/2008.02.07 i równocześnie dopuścił do użytku szkolnego ww. program po korekcie polegającej na: dostosowaniu aparatu pojęciowego do obowiązujących przepisów prawa oraz wzbogaceniu proponowanych ćwiczeń i uzupełnieniu wykazu literatury w poszczególnych przedmiotach zawodowych. W nowo dopuszczonym programie nauczania o numerze 341[02]/MEN/2008.05.20 liczba przedmiotów zawodowych, ich nazwy i zakres treściowy nie uległy zmianie, w związku z czym szkoły prowadzące kształcenie w tym zawodzie mogą sukcesywnie, bez zbytniego pośpiechu, zaopatrzyć się w nowy program. Wszystkie szkoły i placówki, które dokonały zakupu nieaktualnego już programu nauczania w Gospodarstwie Pomocniczym resortu, otrzymają nieodpłatnie program nauczania po korekcie i ponownym dopuszczeniu.

-------------

dobrze, że sobie gdzieś zapisałam ten komunikat

bo już chyba jest niedostępny na stronie MEN

Małgoś02-07-2009 13:55:19   [#1502]
dzięki serdeczne :-)
Tenia02-07-2009 16:44:02   [#1503]
proszę o link do ramowych planów nauczania dla technikum w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk
AnJa02-07-2009 16:45:52   [#1504]
to chyba w programach jest i raczej w necie nie występuje
bogna02-07-2009 18:30:10   [#1505]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi)

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie do rozporządzenia

Załącznik do rozporządzenia

dhausner02-07-2009 19:32:42   [#1506]
strona 320 technik rachunkowości ma bardzo ciekawe standardy na etapie praktycznym
no na 100% pomieszali strony
zgredek04-07-2009 00:33:12   [#1507]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

Rozporządzenie opublikowane w dniu 26 czerwca 2009 - Dz.U. Nr 99, poz. 828 (zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od daty publikacji w Dz.U.)

Treść rozporządzenia 

fredi04-07-2009 07:29:30   [#1508]
co się zmieniło ?
bogna17-07-2009 00:54:58   [#1509]
24.06.2009 Stanowisko VI Kongresu Rzemiosła Polskiego ws. reformy systemu kształcenia zawodowego pobierz
Zenon7517-07-2009 14:59:32   [#1510]
Czy można kształcić się w zawodzie: technik weterynarii - czy takie szkoły zostały już zlikwidowane?
bogna17-07-2009 15:38:08   [#1511]

można :)

jest świetna szkoła we Wrześni:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama http://www.zstio-wrzesnia.pl/news.phppost został zmieniony: 17-07-2009 15:38:50
Zenon7517-07-2009 16:04:30   [#1512]

dziękuję za odpowiedź - tak sądziłem, że Bogna będzie zorientowana :)

czy technik może wykonywać pracę bez nadzoru lekarza weterynarii, np. prowadząc przychodnię dla małych zwierzątek?post został zmieniony: 17-07-2009 16:08:16
bogna17-07-2009 17:05:37   [#1513]

nie wiedziałam jak z tymi uprawnieniami

ale poszperałam i trochę się dowiedziałam :)

Dz.U. 2004 nr 11 poz. 95  pdf D20040095Lj.pdf

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt  

Art. 3.

1. W zakładzie leczniczym dla zwierząt osoba, która posiada tytuł technika weterynarii, może wykonywać, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące czynności z zakresu świadczonych w nim usług weterynaryjnych:

1) pobieranie prób do badań laboratoryjnych;

2) czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych;

3) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:

a) niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia zwierzęcia,

b) zadławienia,

c) zranienia lub złamania,

d) porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego;

4) wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;

5) podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;

6) asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;

7) opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;

8) wykonywanie zabiegów sanitarno higieniczych i fizykoterapeutycznych.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7, są wykonywane pod nadzorem lekarza weterynarii.

 


post został zmieniony: 17-07-2009 17:09:55
Zenon7517-07-2009 17:15:23   [#1514]

bardzo dziękuję :)

PP

fredi01-08-2009 07:32:21   [#1515]

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 7098

w sprawie planowanej reformy szkolnictwa zawodowego

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Leszka Aleksandrzaka (nr SPS-023-7098/08) w sprawie planowanej reformy szkolnictwa zawodowego, uprzejmie wyjaśniam.

   Głównym wyznacznikiem zmian dla edukacji zawodowej w Polsce jest szybki wzrost gospodarczy połączony z rozwojem technologicznym oraz pogłębiająca się integracja europejska, które powodują, że szkolnictwo zawodowe jest ciągle konfrontowane z wymogami międzynarodowej konkurencji i globalizacji gospodarki. Z tej perspektywy wyrosła idea uczenia się przez całe życie (lifelong learning - LLL), zgodnie z którą do kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami poprzez kształcenie w trybie formalnym (szkolnym), pozaformalnym (dokształcanie, doskonalenie i szkolenie) i nieformalnym (samouczenie się oraz doświadczenie uzyskane w pracy).

   Nawiązując do pytania pana posła, czy przy realizacji reformy oświaty resort edukacji bierze pod uwagę opinie izb rzemieślniczych i przedsiębiorców dotyczące przyszłości kształcenia młodych ludzi w trzyletnich szkołach zawodowych, pragnę wyjaśnić, że planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany programowe i organizacyjne dotyczące szkolnictwa zawodowego, w tym wprowadzenie nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zostały ogólnie zarysowane w dokumencie ˝Reforma programowa. Opis zmian potrzebnych w systemie edukacji. Projekt do konsultacji. MEN, Warszawa, kwiecień 2008˝. Rozpoczęcie tego etapu jest planowane, zgodnie z kalendarzem wdrażania zmian programowych, od roku szkolnego 2012/2013. Etap ten poprzedza wprowadzanie zmian w szkołach podstawowych i gimnazjach od roku szkolnego 2009/2010.

   Zmiany w kształceniu zawodowym muszą być przygotowane szczególnie starannie, z uwzględnieniem opinii reprezentatywnych środowisk oraz w korelacji z treściami kształcenia ogólnego. Między innymi zakłada się, co nie przesądza o rozwiązaniu docelowym, że we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych, w tym również w szkołach zawodowych, pierwsza klasa będzie posiadała jednakowy zakres kształcenia ogólnego, obejmujący wszystkie podstawowe obszary wiedzy stanowiące fundament dalszej edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, jak również ewentualnego przekwalifikowania zawodowego.

   W modelu docelowym przewiduje się, że zasadnicza szkoła zawodowa będzie szkołą o 3-letnim cyklu kształcenia, przygotowującą do wykonywania konkretnego zawodu spośród ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Istota tej zmiany wynika również z powiązania programowego gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, co będzie prowadzić do bardziej racjonalnego i optymalnego zagospodarowania okresu nauki w systemie szkolnym. Przy takim podejściu koncentracja kształcenia ogólnego w 3-letniej szkole zawodowej będzie miała miejsce w pierwszym roku nauki, w trakcie którego będzie można ponadto zagospodarować pewną liczbę godzin na kształcenie ogólnozawodowe.

   Natomiast kolejne 2 lata podporządkowane będą realizacji kształcenia praktycznego w porównywalnym do aktualnego wymiarze godzin, co oznacza, iż kształcenie praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej powinno wynosić nie mniej niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe (rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.). Jest to zatem pewne minimum czasu potrzebne na kształtowanie umiejętności praktycznych (manualnych), których opanowanie i utrwalenie wymaga wielu czasochłonnych ćwiczeń i treningów. Do chwili obecnej nie ma definitywnych rozstrzygnięć, jak będzie wyglądał model kształcenia w 3-letniej szkole zawodowej.

   Wyżej wymienione zagadnienia i inne obszary zmian w kształceniu zawodowym były przedmiotem dyskusji na naradzie służb oświatowych izb rzemieślniczych zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego, która miała miejsce w dniach 19.11-21.11.2008 r. w Kielcach, z udziałem dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. Oficjalne stanowisko środowiska rzemieślniczego w sprawie dyskutowanych zmian w systemie szkolnictwa zawodowego zostało przekazane do MEN w dniu 12 grudnia 2008 r. pismem znak: No-I-130/43/08, z intencją wykorzystania w pracach projektowych.

   Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy współudziale powołanego w czerwcu 2008 r. Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego, zintensyfikowało działania zmierzające do wypracowania do końca 2009 r. koncepcji zmian w systemie kształcenia zawodowego. W skład zespołu weszli przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów, organizacje pracodawców, w tym również przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, organizacje branżowe pracodawców, przedstawiciele środowisk samorządowych, oświatowych i naukowych. Jest to zatem reprezentatywne forum konsultacyjne, doradcze i dyskusyjne, które ma realny wpływ na kształt i zakres planowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego.

   Taka współpraca stworzyła szansę uzyskania wsparcia wszystkich sił politycznych i społecznych na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, a wartością dodaną jest efekt synergiczny, wynikający z rzetelnego podejścia wszystkich partnerów do opiniowania propozycji zmian. Dotychczas odbyły się 2 spotkania (zestawienie tematyki i terminów spotkań zawiera poniższa tabela). Tematyka kolejnego spotkania Zespołu, zaplanowanego na 19 lutego br., dotyczyć będzie m.in. opiniowania propozycji zmian dotyczących struktury i organizacji kształcenia zawodowego, w tym również kształcenia uczniów - młodocianych pracowników w 3-letnich szkołach zawodowych. Należy oczekiwać, iż na spotkaniu tym dojdzie do konfrontacji wielu stanowisk i argumentów, jakie za nimi stoją, po to, by uzyskać konsensus w przedmiotowej sprawie.

Tematyki spotkań Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego Termin
Spotkanie nr 1:
- Sylwetki absolwenta szkoły zawodowej.
- Doradztwo zawodowe w systemie oświaty.
- System egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
30.10.2008 r.
Spotkanie nr 2:
- Założenia do modernizacji klasyfikacji zawodów szkolnych i wyodrębniania kwalifikacji w zawodach.
- Doradztwo zawodowe w systemie oświaty.
- System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
18.12.2008 r.
Spotkanie nr 3:
- Struktura i organizacja szkolnictwa zawodowego.
- Oferta programowa i obudowa programowa dla zawodów.
- Kształcenie młodocianych pracowników i osób o specjalnych potrzebach.
19.02.2009 r.
Spotkanie nr 4:
- Zapewnienie dopływu profesjonalnych kadr nauczycieli i specjalistów do szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z systemem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
- Rozwój edukacji na odległość w kształceniu zawodowym.
- Promocja kształcenia zawodowego i ustawicznego.
16.04.2009 r.
Spotkanie Nr 5:
- Skuteczne mechanizmy zachęcające pracodawców do włączania się w proces planowania, realizacji i walidacji kwalifikacji zawodowych.
- Uelastycznienie mechanizmów i zasad finansowania kształcenia zawodowego.
18.06.2009 r.
Spotkanie nr 6:
- Prezentacja i ocena całościowego projektu zmian organizacyjnych i programowych jako dokumentu programowego zawierającego propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz skutki finansowe proponowanych zmian.
16.07.2009 r.
Spotkanie nr 7:
- Organizacja ogólnopolskiej konferencji - prezentacja prac Zespołu w zakresie projektowanych zmian w szkolnictwie zawodowym.
24.09.2009 r.

   Powyższe działania ilustrują, w jaki sposób resort edukacji współpracuje z zainteresowanymi środowiskami, aby wypracować racjonalne rozwiązania i w przyszłości wdrożyć je do systemu kształcenia zawodowego. Kompleksowy zakres prac projektowych, omawiany i dyskutowany podczas spotkań zespołu, wiąże się z drugim pytaniem pana posła, czy projekt dotyczący zmian edukacyjnych przewidywać będzie dostosowanie jakości kształcenia do wciąż zmieniającego się rynku pracy w Polsce.

   Naszym dążeniem jest, aby w modelu docelowym szkoła zawodowa była szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, do czego zachęcają: Program ˝Edukacja i szkolenie 2010˝, który został przyjęty przez ministrów edukacji oraz Komisję Europejską w 2002 r., oraz zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 14 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Istotą tego zalecenia jest utworzenie wspólnych ram odniesienia, które będą służyć jako mechanizm porównywania między różnymi systemami kwalifikacji i ich poziomami zarówno w kształceniu ogólnym i wyższym, jak i kształceniu i szkoleniu zawodowym. Dzięki temu poprawi się przejrzystość, porównywalność i możliwość przenoszenia kwalifikacji obywateli, uzyskanych zgodnie z praktykami stosowanymi w poszczególnych państwach członkowskich UE. Każdy poziom kwalifikacji zasadniczo powinien być możliwy do osiągnięcia z wykorzystaniem różnych ścieżek kształcenia.

   Instrumentem sprzyjającym podnoszeniu jakości kształcenia w polskich szkołach jest system oceniania zewnętrznego, w tym m.in. zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Aktualnie do tego egzaminu przystępować mogą wyłącznie absolwenci szkół zawodowych w celu dokonania sprawdzenia i oceny pełnego zestawu kwalifikacji zawodowych w wyuczonym zawodzie. W nieodległej przyszłości przewiduje się jednakże możliwość potwierdzania odrębnie każdej kwalifikacji ˝cząstkowej˝, będącej składową zestawu kwalifikacji specyficznych dla danego zawodu - niezależnie od trybu, szkolnego lub pozaszkolnego, w jakim ta kwalifikacja została osiągnięta. Przy takim podejściu klasyfikacja zawodów szkolnych posiadałaby wyodrębnione i nazwane kwalifikacje ˝cząstkowe˝, które oddzielnie lub łącznie stanowiłyby przedmiot potwierdzania w ramach zewnętrznych egzaminów zawodowych. Ponadto, każda z wyodrębnionych kwalifikacji ˝cząstkowych˝ docelowo powinna być przypisana do odpowiedniego poziomu w ramach europejskich i krajowych ram kwalifikacji oraz zdefiniowana przez elementy - deskryptory opisujące efekty uczenia się, tj.: wiedzę, umiejętności i kompetencje.

   W tym kontekście niezwykle ważne jest trwałe zbliżanie edukacji i rynku pracy oraz większe zaangażowanie pracodawców w projektowanie zmian oraz kształcenie przyszłych pracowników. Wsparciem dla rozwoju i poprawy jakości systemu kształcenia zawodowego będą działania podejmowane w Programie Operacyjnym ˝Kapitał ludzki˝ na lata 2007-2013. Miedzy innymi zaprojektowane zadania obejmują:

   Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty:

   - Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji.

   - Modernizacja podstaw programowych pod kątem wymogów rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

   - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu doradztwa zawodowego w Polsce wraz z budową systemu informacji edukacyjno-zawodowej oraz internetowego aktywnego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

   - Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

   - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

   - Model systemu wdrażania i upowszechniana kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie.

   - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego.

   - Projekty dotyczące modernizacji systemu egzaminów zawodowych

   oraz projekty realizowane w priorytecie IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

   Aktywny i konstruktywny udział różnych podmiotów zainteresowanych rozwojem edukacji zawodowej, w tym również izb rzemieślniczych i przedsiębiorców, w projektach systemowych, konkursowych i regionalnych Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝ niewątpliwie przyczyni się do permanentnego doskonalenia jakości kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy w Polsce.

   Ważnym zadaniem, związanym z rozwojem i poprawą jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce, jest również stworzenie systemu oceny i uznawania efektów uczenia się innego niż formalne (tzw. systemu walidacji) poprzez rozwój mechanizmów służących uznawaniu i potwierdzaniu efektów uczenia uzyskanych w trybie pozaformalnym i nieformalnym. Wsparciem dla systemu walidacji będzie adaptacja na gruncie polskim Europejskiego Systemu Transferu Punktów w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) do 2011 r., a następnie wdrożenie go poprzez powiązanie z opracowanymi Krajowymi Ramami Kwalifikacji. System ten docelowo ułatwi gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji, rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia. W tym obszarze niezbędne wydaje się stworzenie nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych w zakresie koordynacji uznawania i certyfikowania kwalifikacji zawodowych. Również i to zadanie będzie realizowane w ścisłym współdziałaniu z innymi resortami oraz zainteresowanymi stowarzyszeniami zawodowymi i organizacjami gospodarczymi.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Krystyna Szumilas

   Warszawa, dnia 13 stycznia 2009 r.

bogna25-08-2009 16:30:13   [#1516]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych oraz do partnerów społecznych)

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie do rozporządzenia

Opinia dotycząca Oceny Skutków Regulacji

bogna25-08-2009 16:31:22   [#1517]
uzasadnienie nie od tego rozp. wrzucili
fredi25-08-2009 20:30:18   [#1518]

3a. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.”;


kto dołacza ten program ?( kto płaci za ten program ?)

bogna28-08-2009 16:43:55   [#1519]

z właściwym już uzasadnieniem

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych oraz do partnerów społecznych)

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie do rozporządzenia

Opinia dotycząca Oceny Skutków Regulacji

---------------

cieszy mnie propozycja odejścia od wymogu

posiadania przez instruktora PNZ świadectwa dojrzałości,

na rzecz świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Proponowaliśmy takie rozwiązanie, przy okazji konsultowania rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli :)

------------------

Natomiast nadal jakoś nie potrafię zrozumieć wymogu posiadania stażu pracy w zawodzie dla instruktorów PNZ,

dla których praca dydaktyczna nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli,

mających wykształcenie wyższe.

Wymaganie takie nie jest sformułowane wobec instruktorów PNZ,

dla których praca dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie - powinni oni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli,

czyli wystarczające są kwalifikacje określone w § 2 ust. 2 rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli..:

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne.

-----------------

 

rozp. w sprawie PNZ (zapisy, które nie ulegają zmianie w projekcie)

§ 10. 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.

2. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić:

1) pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, określonym w odrębnych przepisach,

2) pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy

- zwani dalej "instruktorami praktycznej nauki zawodu".

3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach.

5.  Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w ust. 4, oraz

4) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

 


post został zmieniony: 28-08-2009 16:45:05
bogna03-09-2009 22:12:17   [#1520]

zapytam jeszcze tutaj o godziny z art. 42 KN:

jak umieszczacie godziny karciane w arkuszu organizacyjnym CKPu?

bogna10-09-2009 15:45:06   [#1521]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk – mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych oraz do partnerów społecznych)

Więcej »

bosia10-09-2009 19:59:04   [#1522]

chyba bogna jeszcze nie wklejała

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog i technik papiernictwa

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=515%3Arozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztacenia-w-zawodach-gornik-eksploatacji-podziemnej-gornik-odkrywkowej-eksploatacji-zo-monter-instalacji-gazowych-monter-instrumentow-muzycznych-monter-sieci-komunalnych-stolarz-technik-hydrolog-technik-instrumentow-muzycznych-technik-meteorolog-i-technik-papiernictwa&catid=26%3Aakty-prawne-obowizujce&Itemid=49

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=505%3A-rozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztacenia-w-zawodach-garbarz-skor-kelner-kowal-lakiernik-mechanik-automatyki-przemysowej-i-urzdze-precyzyjnych-monter-elektronik-monter-mechatronik-operator-urzdze-przemysu-chemicznego-technik-informacji-naukowej-i-technik-obuwnik&catid=26%3Aakty-prawne-obowizujce&Itemid=49

fredi14-09-2009 21:04:36   [#1523]
http://www.obserwatorium.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/praktyczna-nauka-zawodu/praktyczna_nauka_zawodu.pdf
bogna14-09-2009 21:21:53   [#1524]
fredi, dzięki za ten ciekawy materiał :)
bogna26-09-2009 18:21:50   [#1525]

Będzie ktoś z Was tu? i zda nam relacje?

I EUROPEJSKI KONGRES SZKÓŁ ROLNICZYCH

bogna01-10-2009 21:25:33   [#1526]

Projekty EFS w KOWEZiU:

 

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. Projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w latach 2009-2013 przez KOWEZiU w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.3 –  Poprawa jakości kształcenia, Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe.
Czytaj dalej...


Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej.
Projekt systemowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2009-2012 w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie.
Czytaj dalej...


Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego.
Projekt systemowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2008 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia

Czytaj dalej...

fredi09-10-2009 19:13:26   [#1527]

Organizację nauczania na zajęciach praktycznych w II semestrze roku szkolnego
2007/2008 oraz w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 ustalono bez zachowania
dopuszczalnej liczebności grup, co było niezgodne z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 12
lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2008/p_08_076_200906051017531244189873/llu/id_jk_llu_p_08_076_200906051017531244189873_id1/px_remote_llu_p_08_076_200906051017531244189873_id1_01

jest pkt 6?

Jak dzielicie na grupy ?

fredi09-10-2009 19:40:25   [#1528]

tzn. jest obowiązkowe ?

Kto ma zapłacić ?

W w.w. Wystąpieniu pokontrolnym NIK wnosiła o:
1. Zlecanie okresowych kontroli osobom posiadającym waŜne świadectwa do ich
wykonywania.
2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów odbywających
praktyczną naukę zawodu.

bogna15-10-2009 22:29:30   [#1529]

Przedstawiaj

ąc powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

2. Respektowanie dopuszczalnej liczebności grup zajęciowych.

ciekawa jestem, kształcili w tym CKPie wg programów modułowych, że NIK mówi o dopuszczalnej liczebności grup?

bogna15-10-2009 22:30:49   [#1530]

Mit zawodówki

W mit pewnego zatrudnienia po zawodówce wierzyć się nie opłaca. Bo chociaż są branże, w których pracowników brakuje, to dotyczy to głównie ludzi z doświadczeniem. Absolwenci muszą starać się jak wszyscy inni.

Praca zaraz po szkole zasadniczej i to dla każdego absolwenta? Niektórzy wciąż w to wierzą. Ta wiara może jednak skończyć się gorzkim rozczarowaniem. Bo o ile można mówić o branżach, w których o pracę po zawodówce łatwiej, to nigdy nie można być pewnym, że znajdzie się firma, która będzie chciała zatrudnić młodego absolwenta...

bosia15-10-2009 22:32:08   [#1531]
bogna coś tak rozjechała to forum?
bogna15-10-2009 22:35:55   [#1532]
przepraszam, już na siebie pokrzyczałam za to ;)
bosia15-10-2009 22:37:47   [#1533]

e, tam zaraz krzyczeć

powiedz lepiej jak to się robi;-)

bogna15-10-2009 22:39:52   [#1534]
samo się tak zrobiło przez kopiuj-wklej :(
bosia16-10-2009 09:48:18   [#1535]

dostępna jest już od jakiegoś czasu podstawa programowa w zawodzie technik pojazdów samochodowych

interwencja bardzo szybka

http://www.zst.edu.pl/podstawa/technik_poj_sam.pdf


post został zmieniony: 16-10-2009 10:00:13
Małgoś16-10-2009 21:43:27   [#1536]

chciałabym wiedzieć... ;-)

jak to jest, że są zawody, które kształcimy nie mając oparcia w podstawie programowej?

pierwszy raz mam takie coś

udało nam sie uruchomić w tym roku technika organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej - fajny kierunek, bo fajni nauczyciele (dzieki ci MEN za mozność zatrudniania fachowców z filmu i TV bez uprawnierń pedagogicznych!) i fajni słuchacze :-)

mam program nauczania, ale podstawy nie mam

dziwne to jakies takie ;-)

bosia16-10-2009 21:46:36   [#1537]

e, tam dziwne

mam tak cały czas

do tego trzeba dopuścić program zgodny z podstawą, której nie ma

a poważnie, ona musi być skoro są programy na niej sie opierające

tylko nie wiadomo gdzie

teoretycznie powinna być opublikowana w rozporządzeniu, ale mnie nawet wystarczyłoby jakby była na stronie MEN

Małgoś16-10-2009 21:53:55   [#1538]

Bosia, ale nie ma :-(

Jak to jest mozliwe, że jest zawód w klasyfikacji MEN bez podstawy programowej?

Jak on tam sie znalazł?

bosia16-10-2009 21:56:03   [#1539]

toż Ci mówię, że jest tylko nie wiadomo gdzie;-)

o tego technika pojazdów pytałam ostatnio na kongresie, bo zawód jest od zeszłego roku wpisany

jeszcze szukam do nowego żywienia-też pytałam

zgredek16-10-2009 21:58:36   [#1540]
Małgoś - ale to nie jedyny zawód, dla którego brak podstawy programowej
Małgoś16-10-2009 21:59:42   [#1541]

Bosia, jeśli podstawa jest, musi być w rozp. MEN - bo przecież nie w szufladzie biurka urzędnika MEN

jeśli nie ma takiego rozp. MEN to znaczy, że podstawy nie ma

albo ja głupia jestem... :-(

Małgoś16-10-2009 22:00:42   [#1542]

no Zgredku mi wytłumacz - w/g czego naucza sie takiego zawodu?

Tylko w/g programu?

bosia16-10-2009 22:02:19   [#1543]

oj, Małgoś;-)

tak jak Ci zgredek napisała: to nie jedyny zawód

zgredek16-10-2009 22:02:47   [#1544]

juz tłumaczę

na tej stronie są z sufitu wzięte podstawy programowe:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=547%3Apodstawy-programowe-ksztacenia-w-zawodach&catid=56%3Apodstawy-programowe-i-programy-nauczania&Itemid=81

nie wszystkie z sufitu , bo niektóre były w rozporządzeniach

jesli Cię to interesuje, to mogę podać które


post został zmieniony: 16-10-2009 22:03:21
zgredek16-10-2009 22:06:26   [#1545]

i z sufitu jest ten twój:

http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_313_07.pdf

Małgoś16-10-2009 22:06:46   [#1546]

Zgredku Kochany!!!!

co za cud stronka!

i mój techniK organizacji prod. film. i telewiz. tez jest!!!

ja szukAłam, wizytatorka szukała - i nic!

a Zgredziu ot tak sobie raz dwa trzy z rękawa wytrząsnął!!!

WIELKIE - BARDZO WIELKIE DZIEKI!

:-)

Marek Pleśniar16-10-2009 22:09:21   [#1547]
uczysz czegoś co sie nazywa "technik organizacji prod. film. i telewiz." ???
Małgoś16-10-2009 22:10:25   [#1548]

ano uczę :-)

tzn. ...zarządzam nauczaniem :-)

Małgoś16-10-2009 22:15:57   [#1549]

a jakie fajne przedmioty mają:


Historia sztuk audiowizualnych
Organizacja i ekonomika produkcji filmowej
Organizacja i ekonomika produkcji telewizyjnej
Technika i technologia produkcji filmowej
Technika i technologia produkcji telewizyjnej
Encyklopedia prawa mediów
Podstawy prawne działalności gospodarczej
Ekonomika pracy w filmie i telewizji
Podstawy zastosowania komputerów
Technologia produkcji krótkich form filmowo-telewizyjnych
Współczesne metody rejestracji utworów audiowizualnych
Teoria i praktyka reklamy
Dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych
Specjalizacja

Podstawy przedsiębiorczości


bosia16-10-2009 22:29:46   [#1550]
a skąd nauczyciele?
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 30 ][ 31 ][ 32 ] - - [ 34 ][ 35 ]