Forum OSKKO - wątek

TEMAT: stypendium socjalne
strony: [ 1 ]
wisiak21-02-2005 20:15:03   [#01]
Czy ktoś z Was ma regulamin przyznawania stypendium socjalnego???Ratujcie bo OP "wyznaczył" nas do jego tworzenia a nie wiem jak się do tego zabrać:((((
OlaM22-02-2005 07:34:51   [#02]

Wisiak

wejdź na stronę internetową www.wom.opole.pl tam jest umieszczony regulamin wprawdzie jako prezentacja, ale możesz z niego skorzystać.
emeryt22-02-2005 09:41:31   [#03]

uwaga...uwaga...

Przeczytałem ten projekt z Kluczborka. Nie radził bym się wzorować. W większości jest powieleniem zapisów ustawowych.

Par. 118 "Zasad techniki prawodawczej" zakazuje powtarzania w akcie wykonawczym przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych.

Regulamin składający się z przepisów ustawy wydaje się bezwartościowy.

Co do wzoru wniosku - jakim zaświadczeniem potwierdzić wielodzietność lub alkoholizm i narkomanię?

Ogólnie mówiąc - brak konkretnych kryteriów: za co, ile, komu,na co.Wszystko ogólnikowo i w finale zupełna dowolność.

OlaM22-02-2005 09:47:42   [#04]

a to ciekawe

co piszesz Zdzisławie. Regulamin ten został dopracowany na zebraniu JST woj. opolskiego. Czyżby bubel:-)
emeryt22-02-2005 10:23:12   [#05]

bubel - to mocno powiedziane...

Wymaga doprecyzowania o:

-podstawowej wysokości stypendium szkolnego

- ustalenia progów dochodowych i odpowiadających tym progom wysokości stypendiów żeby wyeliminować uznaniowość (poniżej 316 zł wszyscy się kwalifikują a do jakiej wysokości stypendium (od 44.80 do 224 zł???)- kto o tym decyduje???Dyrektor Administracyjny sam??? A może potrzebna Komisja Stypendialna???

- ustalenia na jakie cele będą przeznaczone stypendia (np. dopłata do internatu, zwrot kosztów dojazdu- np biletów miesięcznych, zakup podręczników szkolnych (dla których klas ?? bo np. kl I podstawowa będzie objęta wyprawką szkolną), zakup pomocy szkolnych - jakich?? itd.itd.

- doprecyzowania jakie zdarzenia losowe będą wzięte pod uwagę np. pożar, kradzież z włamaniem, - winno to być połączone z potrzebami edukacyjnymi i stratami np. spalił się tornister albo komputer.

- gdzie, w jakiej formie i w jakim terminie będzie wypłacane stypendium lub zasiłek??? A formy rzeczowe?

OlaM22-02-2005 10:39:36   [#06]

dzięki Zdzisławie

Popatrzę na ten dokument dokładnie. Zobaczyłam to na stronach WOM dopiero wczoraj i nie analizowałam go tak dokładnie jak TY! Regulamin ten może być pomocny przy opracowywaniu własnego. Jeszcze raz dzięki:-)))
emeryt22-02-2005 12:01:29   [#07]

przygotowałem projekt i proszę o uwagi.....

Projekt

 

Uchwała Nr.................................

Rady Miejskiej w......................

z dnia...............................2005 r.

 

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w ........................ uchwala:

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ...........................

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa:

1)      sposób ustalania wysokości gminnego stypendium szkolnego,

2)      formy gminnego stypendium szkolnego,

3)      tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego,

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§ 2

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie gminne stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy................ uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział II. Sposób ustalania wysokości i formy gminnego stypendium szkolnego

 

§ 3

 1. Wysokość miesięcznego gminnego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
 2. Ustala się następujące grupy dochodowe
  1. I grupa – dochód na członka rodziny od 284 zł. do 316 zł.
  2. II grupa - dochód na członka rodziny od 253 zł. do 283 zł.
  3. III grupa - dochód na członka rodziny od 221 zł. do 252 zł.
  4. IV grupa – dochód na członka rodziny od 190 zł. do 220 zł.
  5. V grupa – dochód na członka rodziny od 158 zł. do 189 zł.
  6. VI grupa – dochód na członka rodziny poniżej 158 zł.
 3. Kwota stypendium, wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
  1. przy I grupie  - 45,00 zł.
  2. przy II grupie – 50,00 zł.
  3. przy III grupie – 56,00 zł.
  4. przy IV grupie – 62,00 zł.
  5. przy V grupie – 70,00 zł.
  6. przy VI grupie – 80,00 zł.

                  stypendium w pełnej wysokości.

 1. Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 32 zł.

 

 

§4

 1. Wysokość gminnego stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.
 2. Wysokość stypendium o którym mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć kwoty 1120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – kwoty 1008 zł.

 

§ 5

Gminne stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
 4. świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych

 

Rozdział III. Tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego

 

§ 6

1.      Wnioski o przyznanie gminnego stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w ............. – Biuro Obsługi Petenta  na dziennik podawczy.

 1. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 1. Organem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy w .......................
 2. W skład komisji wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie w liczbie .... osób.
 3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji wskazuje Burmistrz Miasta i Gminy w ....................., w dokumencie powołującym Komisję.
 4. Do zadań Komisji należy:
  1. sprawdzanie wniosków o przyznanie gminnego stypendium szkolnego pod względem poprawności formalnej,
  2. wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
  3. przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy w .................. propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium
  4. negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na rozpatrzenie
  5. rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym gminne stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu

 

 1. Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów niż wymienione w ust. 4.
 2. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem Miasta i Gminy.
 3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 4. Obsługę biurową Komisji zapewnia Referat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy.

 

§ 8

 1. Gminne stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt. 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu zajęcia te organizującego.
 2. Gminne stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt. 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę.
 3. Gminne stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt. 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinandowanie (dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.
 4. Gminne stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt. 4 jest wypłacane z góry pierwszego dnia roboczego miesiąca za który przysługuje, w formie gotówkowej, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w .................. w godzinach od 9.00 – 12.00.
 5. Dopuszcza się przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy za pisemną zgodą wnioskodawcy.

 

Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§ 9

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się ......% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę .................... w trybie określonym w art. 90r. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 10

Zdarzeniami losowymi uzasadniajacymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

 1. pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.
 2. kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.
 3. Inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego.

 

§ 11

 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy w ....................... propozycje formy w jakiej może zostać przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku.
 2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 12

 1. Wykonanie postanowień uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w ............................
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa .............................

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     w ............................

Projekt przygotował:...................................................

 

 

Sprawdził pod kątem prawnym:..................................

 

 

Zatwierdził:..................................................................

OlaM22-02-2005 13:10:18   [#08]

regulamin oparłeś na art 90 f UOSO czyli pozostałe rzeczy, które znajdują się w rozdziale 8 a (Pomoc materialna dla uczniów) pominołeś zgodnie z Par. 118 "Zasad techniki prawodawczej" zakazuje powtarzania w akcie wykonawczym przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych. (patrz Twój post # 3)

1. par. 6 - Uważam że wnioski powinny być składane w sekretariacie szkoły na dziennik podawczy, a szkoła przesyła wszystkie wnioski do komisji lub bezpośrednio składane w jednostce obsługującej szkoły (MZEAS).

2. Nie bardzo rozumiem w par. 7 pkt 4 lit. c

3. Patrząc na zadania komisji to brakuje mi zaopiniowanych pozytywnie wniosków przez Komisję i przedłożenia ich Burmistrzowi do akceptacji.

A teraz jeżeli możesz wytłumacz mi zapis art. 90 c 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Czy OP powinno mieć również regulamin pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym? Czy można uczniowi przyznać stypendium socjalne ale też motywacyjne?

emeryt22-02-2005 15:21:44   [#09]

więc wyjaśniam......

ad.1 - w szkole ma nastąpić tylko opiniowanie przez dyrektora. Stypendia są udzielane decyzją administracyjną przez Burmistrza i mogą być przyznane także uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom niektórych uczelni. Składanie wniosków w szkole uważam za bezcelowe.Ponadto złożenie wniosku rozpoczyna procedury określone w KPA dla sprawy. Składanie w szkole i następnie przesyłanie ich do gminy wydłuża cykl postępowania. Oczywiście w gwoli uproszczenia można by składać w szkołach ale tylko podległych danej gminie. Nie uważam tego za słuszne.

ad.2 - Jak widać w moim projekcie stypendium składa się z dwóch elementów - kwoty stypendium określanej na podstawie progów dochodowych i części uzupełniającej wynikającej z różnych przypadków określonych w art. 90 d ust. 1 (niepełnosprawność, choroba, niepełna rodzina itp). Uzupełniająca część jest uznaniowa do kwoty ściśle określonej tak, aby przy najwyższym stypendium zachować warunek  określony w art. 90d ust. 9 ( max. 112 zł). O tę część komisja może wnioskować, a decyzję ostateczną podejmuje Burmistrz w decyzji administracyjnej.

ad.3 - w pkt 7 par. 7 stoi, że komisja sporządza protokół. Tam będą zawarte ustalenia dotyczące opiniowania wniosków - pozytywnie lub negatywnie. Chociaż uwaga cenna i może to lepiej zapiszę.

Art 90c ust 1 w zakresie stypendium motywacyjnego dotyczy wyłącznie ust. 3 - całkowicie w gestii szkoły i jej dyrektora. Gmina w tym nie ma prawa mieszać. Zasady, kryteria i procedury są ściśle określone w ustawie.

sani22-02-2005 19:08:49   [#10]

zdzisławF

Bardzo ciekawa propozycja regulaminu. Pokazało się tu i ówdzie już kilka propozycji, ale rzeczywiście, większość z nich to wprost przytoczenie ustawowych zapisów.

Mam inne pytanie. W Twoim projekcie nie ma żadnego zapisu, który uzależniałby wysokość stypendium od wysokości dotacji celowej. Ustawa wprawdzie mówi, iż jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, ale przecież nie ma na ten cel zabezpieczonych żadnych środków w budżetach gmin na rok bieżący.  Co będzie, jeżeli dotacja okaże się niewystarczająca? Czy można wydać konkretną ilość decyzji administracyjnych określających konkretne kwoty stypendiów, zaciągając w ten sposób zobowiązanie?

emeryt23-02-2005 07:50:47   [#11]

sani....

No właśnie - dofinansowanie.

Jest kilka wyjść - jest to zadanie własne gminy(art 90p ust. 2 pkt 2).Nigdzie nie jest powiedziane, że ilość i wysokość stypendiów ma się zbilansować w kwotą dotacji. Ograniczenie powiązane z wysokością dotacji dotyczy zasiłków szkolnych (max 5% dotacji).Ale w ustawie pisze w art. 90b ust. 1 że uczniowi przysługuje prawo do pomocy, a w art. 90d ust.1, że stypendium może otrzymać uczeń...... - czyli nie ma tak, że jak złoży wniosek to obligatoryjnie dostaje. I tu można przysterować tak, żeby ewentualnie zmieścić się w dotacji.

A wogóle z tą dotacją to jest niezły bigos. MENiS ma określić zasady naliczania dotacji w Rozporządzeniu (taka jest delegacja ustawowa). Póki co to jest tylko projekt takiego rozporządzenia. Wg znanych mi informacji - nie zanosi się aby to szybko zostało podpisane i weszło w życie. Następnie cała procedura z naliczaniem kwoty dla gmin i przekazanie środków. Optymistycznie- koniec kwietnia. A do końca marca rady mają przyjąć regulaminy. W ciemno. Bez danych - ile dostaną. Żeby było jeszcze śmieszniej - ustawa przewiduje stypendium do 24 roku życia. We wzorze naliczania dotacji jest parametr ilości dzieci w gminie do 18 roku życia. Czyli dotacja tych powyżej 18 lat nie uwzględnia. I gmina dostaje w plecy.

Wprowadzenie regulaminu na pewno wiąże się ze zmianami w budżecie gminy. Po to między innymi jest tworzona rezerwa w budżecie - na takie nieprzewidziane wypadki.Ale jak skalkulować potrzeby??? na oko??? Np. w mojej gminie, patrząc tylko na dochody to może się zakwalifikować nawet 50% populacji 7-18 lat (tj. ok 1100 uczniów).

Pokażcie mi radę gminy, która podejmie uchwałę bez konkretnych założeń i danych finansowych, bez gwarancji pokrycia wydatków??

Myślę, że wiele rad po prostu uchwały nie podejmie do końca marca. Świat się nie zawali - ale oddźwięk społeczny??? Czytam posty i widzę co się dzieje z ilością wniosków - 1000 i więcej. A przecież bez regulaminu rozpatrzyć się ich nie da.

Ore Ore szabadaba da amore......

OlaM23-02-2005 08:06:36   [#12]

Zdzisławie

bardzo optymistycznie napisałeś, że rady gminy nie będą podejmowały uchwał. Już dziś pojawiają się w lokalnej prasie ogłoszenia o możliwości składania wniosków np do dnia 15 marca br. i przez kogo wniosek może być złożony.

Na marginesie. Zobacz jak z roku na rok gminom przybywa zadań, na które jest "niby" pokrycie w dotacji.

emeryt23-02-2005 08:16:02   [#13]

Oleńko...

Ja się tym ludziom dziwię, jak można tak w ciemno. Jakby nie wyciągali wniosków z tego co się od lat dzieje.
zdunia23-02-2005 08:58:39   [#14]
dzieki Zdzisławie za zrozumienie trudnej sytuacji organu prowadzącego, tzn. Rady. Jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem. Z jednej strony nalezy przestrzegac przepisów prawa, z drugiej strony są naciski ze strony rodziców (którzy też są czlonkami Rady). Nie mozna przyjąć, moim zdaniem, wniosku bez regulaminu. Wczoraj uchwalony został regulamin w bardzo uproszczonej formie i zawiera upoważnienie dla wójta do wydania zarzadzenia ze szczególami. Uprzedzamy wszystkich, wydając druki wniosków,  ze sa uprawnieni do ubiegania się o stypendium, a czy dostaną okaże się po otrzymaniu dotacji. Nie mamy ani grosza własnych pieniędzy na ten cel. Dopłacamy z własnych do prowadzenia szkół, gdyz subwencję nam obcięli w tym roku drastycznie.
karina23-02-2005 10:00:38   [#15]
Zdunia u nas jest podobnie.Subwencja obcięta pieniędzy nie ma a wniosków ok tys. na niewielką 16 tys. gminę
emeryt23-02-2005 10:09:55   [#16]

zdunia - tu bym polemizował

Mam w tej sprawie objaśnienie ( po szkoleniu), że zakres przedmiotowy regulaminu określa UOSO. Rada gminy, kierując się celami pomocy materialnej może zakres regulaminu rozszerzyć. Elementy unormowane w regulaminie muszą być ujęte w sposób wyczerpujący tam i tylko tam. W szczególności jest niedopuszczalne przekazywanie prawa do unormowania określonych kwestii wójtowi lub burmistrzowi w drodze subdelegacji.

To co ten wójt w zarządzeniu uszczegółowi i jaką to będzie miało moc prawną??

Pozatem przyjmując wniosek o stypendium nadajesz bieg sprawie. Kłania się KPA - niezwłocznie, 30 dni, 2 miesiące. A ten ostatni termin wymaga poinformowania klienta o przyczynach zmiany terminu rozpatrzenia. I będziesz się bawić w papierki ad morfem deffecatum.... czyli aż dostaniesz kasę z dotacji i czem prędzej będziesz nowelizować uchwałę rady. I wtedy dopiero będzie kocioł, płacz i odwołania. Jak to przy dzieleniu kasy.

zdunia23-02-2005 13:19:36   [#17]

dramat !

muszę nad tym pomysleć, dopiero dziś wyszły od nas pierwsze druki wniosków, ale rzeczywiście, masz rację, i już się boję tego, co będzie dalej

hanabi24-02-2005 08:57:04   [#18]

a jako pytanie dodatkowe

ja liczyc dochód w rodzinach rolniczych utrzymujących sie wyłącznie z gospodarstwa?
hanabi24-02-2005 09:17:30   [#19]

:-))

miało być "jak liczyć"
zdunia24-02-2005 10:57:01   [#20]
liczy się 194 złote miesięcznie z jednego hektara przeliczeniowego, na podstawie nakazu podatkowego na bieżący rok lub zaświadczenia gminy
hanabi24-02-2005 11:05:35   [#21]
  dziękuję
sani02-03-2005 12:37:07   [#22]

Wracam do regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym - już marzec, zbliża się ostateczny termin podjęcia uchwały w tej sprawie, a wątpliwości nie ubywa.

Po długich dyskusjach podjęliśmy ostateczną decyzję, że absolutnie nie da się powiązać wysokości wypłacanego stypendium ani też warunkować przyznania stypendium w zależności od wysokości dotacji celowej. (A propos, czy ktoś ma juz jakieś informacje na temat konkretnej kwoty przyznanej konkretnej gminie?) Chyba więc pójdziemy w kierunku określenia w regulaminie "widełkowych" kwot - do uznania komisji stypendialnej.

Bardzo pomogła nam propozycja regulaminu przygotowana i przedstawiona przez ZdzisławaF. Tylko - po konsultacjach z prawnikami - odstąpiliśmy od definiowania "zdarzenia losowego". Prawnicy twierdzą, iż ustawa nie daje delegacji do precyzowania tego pojęcia, a w przypadku zasiłku socjalnego gmina określić ma tylko tryb i sposób jego udzielania.

Czy ktoś ma już uchwalony regulamin?

emeryt02-03-2005 12:57:45   [#23]

moja wersja po szkoleniu.....

Byłem na specjalistycznym szkoleniu z udziałem prawnika i nieco zmodyfikowałem swój projekt.

Uchwała Nr.................................

Rady Miejskiej w ............................

z dnia...............................2005 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w ...................................... uchwala:

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ............................

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa:

1)      sposób ustalania wysokości gminnego stypendium szkolnego,

2)      formy gminnego stypendium szkolnego,

3)      tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego,

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to postanowienia niniejszej uchwały,
 2. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami),
 3. Uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), zamieszkujące na terenie gminy .....................,
 4. Stypendium – rozumie się przez to gminne stypendium szkolne,
 5. Zasiłku – rozumie się przez to gminny zasiłek szkolny.

 

§ 3

 

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy ....................uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział II. Sposób ustalania wysokości oraz formy gminnego stypendium szkolnego

 

§ 4

 

 1. Wysokość miesięcznego gminnego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym  jest uzależniona od dochodu, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593 ze zmianami).
 2. Dochody winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami, przedłożonymi wraz z wnioskiem.
 3. Wysokość miesięczna stypendium wynosi:
  1. do 200 % kwoty (112 zł) określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r. poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 25 % kwoty ( 79 zł), o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze zmianami),
  2. do 175% kwoty (98 zł)określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r. poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 26 % do 50% kwoty (82 – 158 zł), o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze zmianami),
  3. do 120 % (67 zł.)kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r. poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 50 % do 65 % kwoty (159 – 205 zł), o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze zmianami),
  4. od 100 % do 120 % kwoty (56 – 67 zł.) określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r. poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 65 % do 85 % kwoty ( 160 – 269 zł), o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze zmianami),
  5. od 80 % do 100 % kwoty ( 45 – 56 zł.) określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r. poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 85 % do 100 % kwoty (269 – 316 zł.), o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze zmianami),

 

§5

 

 1. Wysokość gminnego stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 4.
 2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria dochodowe określone w § 4 pkt.2 będzie większa, niż liczba stypendiów do rozdysponowania – pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będą mieli uczniowie z rodzin, w których występują przypadki określone w art. 90 d ust. 1 Ustawy.

 

§ 6

 

Gminne stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

 

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.
 3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, plecaków (tornistrów), strojów sportowych i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę.
 4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności: zakwaterowania w bursie lub internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.
 5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt. 1 – 3 a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w formie określonej w pkt. 4 nie jest zasadne lub możliwe.
 6. Świadczenia pieniężnego dla słuchacza kolegium nauczycielskiego,nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt. 1 – 4 nie jest zasadne lub możliwe.

 

Rozdział III. Tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego

 

§ 7

 

1.      Wnioski o przyznanie gminnego stypendium szkolnego oraz gminnego zasiłku szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w .......................– Biuro Obsługi Petenta  na dziennik podawczy.

2.      Wnioski o przyznanie gminnego stypendium szkolnego oraz gminnego zasiłku szkolnego wraz z załącznikami dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę .............................mogą być składane także w szkołach podstawowych lub gimnazjum, do których uczeń uczęszcza. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum w terminie 3 dni od daty wpływu wniosku przekazuje zaopiniowany wniosek do Urzędu Miasta i Gminy – Biuro Obsługi Petenta na dziennik podawczy.

3.      Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy w .........................., wydając decyzję administracyjną.

4.      Od decyzji administracyjnej, o której mowa w pkt. 2 służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 1. Wzór wniosku o przyznanie gminnego stypendium oraz zasiłku szkolnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Gminne stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 pkt. 1 i 2 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu zajęcia te organizującego.
 3. Gminne stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 6 pkt. 3, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałow faktur lub rachunków.
 4. Gminne stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt. 4 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z przyznającym stypendium.
 5. Gminne stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt. 5 i 6 jest wypłacane z góry kwartalnie, pierwszego dnia roboczego miesiąca za okres za który przysługuje, w formie gotówkowej, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w .........................w godzinach od 9.00 – 12.00. lub w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy za pisemną zgodą wnioskodawcy.

 

Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§ 8

 

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 2 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę ..............................w trybie określonym w art. 90r. ust. 1 ustawy.

 

§ 9

 

Zdarzeniami losowymi uzasadniajacymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

 1. pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.
 2. kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.
 3. Inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego. ( np:śmierć rodziców lub prawnych opiekunów, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, urodzenia dziecka przez uczennicę).

 

§ 10

 

 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się kryteria dochodowe określone w § 4 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną i losową ucznia indywidualnie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

 

§ 11

 

 1. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu przez Gminę ................... dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 Ustawy.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2004/2005, złożone do dnia 31 stycznia 2005 r. podlegają rozpatrzeniu z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały i mogą być udzielone za okres od 1 stycznia 2005 r.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2004/2005 złożone od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 29 kwietnia 2005 r. podlegają rozpatrzeniu z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały i mogą być udzielone za okres od 1 kwietnia 2005 r.
 4. Wykonanie postanowień uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w ......................
 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ................................

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     

 

 

 

bogna23-06-2005 23:25:14   [#24]

 Interpretacja ministra edukacji sprzeczna z prawem

SYSTEM OŚWIATY. POMOC MATERIALNA
Interpretacja ministra edukacji sprzeczna z prawem

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, widząc, że dofinansowanie, które samorządy otrzymały na stypendia socjalne, jest zbyt małe i nie wystarczy dla wszystkich uprawnionych, ogłosiło, że rady gmin mogą obniżyć kryterium dochodowe, umożliwiające otrzymanie pomocy. Zdaniem prawników i samorządowców ustawa o systemie oświaty nie daje im takiego prawa. Oznacza to, że każdy uczeń, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł, musi otrzymać pomoc.


 

Rada gminy w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów może ustalić próg przyznawania stypendium socjalnego obowiązujący na terenie gminy – powiedział Mirosław Sawicki, minister edukacji narodowej i sportu podczas jednej z konferencji po posiedzeniu rządu.

– Minister wprowadził nas w błąd – skarży się Małgorzata Małuch, sekretarz gminy Sękowa w województwie małopolskim. Nasza gmina z budżetu państwa otrzymała 62 tys. zł, z tego 5 proc. musimy przeznaczyć na zasiłki. Stypendium powinno dostać 409 dzieci. Na dziecko wypada zatem 145 zł na 10 miesięcy. Aby przyznać jak największą pomoc, tym najbardziej potrzebującym, zastanawialiśmy się nad obniżeniem kryterium do 250 zł na osobę. Po konsultacji z radcą prawnym zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania. Pomoc przyznamy wszystkim, ale na 2-3 miesiące po 44,8 zł.

Artykuł 90d pkt 7 ustawy z 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty stanowi, że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001 i nr 273, poz. 2703), czyli 316 zł. – Przepis wyraźnie mówi, że nie ma sztywnego kryterium dochodowego, a zatem ustawa określa tylko próg maksymalny – wyjaśnia Mieczysław Grabianowski, rzecznik Ministerstwa Edukacji.

Kto z uprawnionych do ubiegania się o stypendium nie może go otrzymać, powinny określać już regulaminy uchwalone przez rady gminy – dodaje. Jednak zgodnie z art. 90f. wymienionej ustawy, regulamin rady gminy określa sposób ustalania wysokości stypendium, formy, w jakich będzie przyznawane, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy, oraz tryb i sposób jego udzielania. Słowem nie wspomina o tym, że rada gminy może obniżyć kryterium dochodowe.

Z sondy przeprowadzonej przez „GP” wynika, że wydziały nadzoru urzędów wojewódzkich nie spotkały się z przepisem stanowiącym, że na terenie danej gminy prawo do przyznania stypendium mają tylko uczniowie, których dochód na osobę w rodzinie jest mniejszy od np. 100 zł. – Gdyby jednak interpretacja MENiS okazała się wiążąca, to w praktyce mogłoby dojść do absurdu – wyjaśnia Cezary Widomski z Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Gminy mogłyby wówczas obniżyć próg nawet do złotówki. – Żadna z gmin na pewno tak nie zrobi – zapewnia Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie), współprzewodniczący Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

– Jeżeli jednak ustawodawca nałożył na gminę obowiązek przyznawania stypendiów socjalnych, to w ślad za tym powinien przyznać odpowiednie środki finansowe – podkreśla Małgorza Masternak-Kubiak, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Zdajemy sobie sprawę, że pieniędzy jest za mało na zaspokojenie wszystkich potrzeb, ale przypominam, że to parlament, mimo protestu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, nie zwiększył środków na stypendia szkolne – wyjaśnia Mieczysław Grabianowski.

Przy konstruowaniu planu budżetu na 2006 r. będziemy zabiegać o znaczne zwiększenie wydatków na pomoc materialną. Czy skutecznie, okaże się za kilka miesięcy. Dlatego wcześniej warto pomyśleć o zmianie ustawy o systemie oświaty, tak aby ze skromnych funduszy skorzystali rzeczywiście najbardziej potrzebujący.

 /Jolanta Góra/
----------------------------
OPINIA

prof. Michał Kulesza, Uniwersytet Warszawski

Jak zwykle, rząd chce zrobić dobrze ludziom, przerzucając ciężar finansowania pomocy na gminy, a na dokładkę propaguje błędną interpretację przepisów prawa. W ustawie o systemie oświaty bowiem nie ma żadnej delegacji uprawniającej radę gminy do określenia niższego kryterium dochodowego od wskazanego w ustawie. Ustawa daje gminom jedynie prawo do regulowania wysokości stypendium. W regulaminach można co najwyżej zapisać, że osoby o najniższym dochodzie otrzymają stypendium o najwyższej wysokości i na odwrót. Ustawa bowiem wyraźnie podaje próg, przy którym można ubiegać się o pomoc. W efekcie jednak osoby, które go przekroczą mają prawo do otrzymania pomocy, choćby w minimalnym wariancie. Gmina zatem musi określić takie warunki ustalania wysokości stypendium, na jakie ma pieniądze z budżetu państwa.

sani24-06-2005 12:33:25   [#25]

W wyjaśnieniu, jakie przysłało nam MENiS w odpowiedzi na pismo z wnioskiem o zwiększenie dotacji na stypendia socjalne znalazło się stwierdzenie, iż ustawa określa próg dochodowy dla osób uprawnionych do ubiegania się o stypendia socjalne, co nie jest równoznaczne z prawem do uzyskania stypendium. Ponadto zwrócono nam uwagę na edukacyjny charakter pomocy, a więc konieczność weryfikowania zasadności potrzeb wskazanych we wnioskach.

Z jednej podpowiedzi skorzystaliśmy: stypendium można przyznać maksymalnie na okres 10 miesięcy w roku szkolnym, minimum nie jest określone. Zdecydowaliśmy więc, że teraz dostaną wszyscy kwalifikujący się do pomocy ze względu na kryterium dochodowe, ale nie za 6, tylko za 3 miesiące. W ten sposób rozdzieliliśmy dotację na wszystkich.

Marek Pleśniar24-06-2005 12:34:19   [#26]
o, ładny materiał
emeryt24-06-2005 13:23:13   [#27]

u nas decyzja zapadła...

Skorzystaliśmy z regulaminowych preferencji dla dzieci z rodzin niepełnych i rodzin zastępczych. (mamy taki zapis, że jeżeli środków na stypendia jest mniej niż środków potrzebnych na realizację z zachowaniem wymogów ustawowych - 316 zł, to stosujemy preferencje pierwszej kolejności.

Następnie skorzystaliśmy z zapisu dającego możliwość składania wniosków po terminie 31.01.2005 - w regulaminie rada określiła termin graniczny składania wniosków na rok szkolny 2004/5 na koniec kwietnia. Summa summarum - na 370 złożonych wniosków 57 pozytywnych na okres maj - czerwiec 2005.

bogda424-06-2005 13:39:44   [#28]

Zdzisławie, to u Ciebie brane było pod uwagę 316 zł?

Nasz op obniżył tę kwote do 200 zł. Czytam  tu i ówdzie,że bezprawnie.

maria124-06-2005 14:16:01   [#29]

ach te stypendia

Sporo zamieszania wywołały te stypendia. mam "przyjemność" zajmować się nimi w Urzędzie Gminy. My jeszce nie wydajemy decyzji, w naszym regulaminie preferujemy rodziny wielodzietne. Jesli macie wzory decyzji prześljicie proszę.
maria124-06-2005 14:19:55   [#30]

pytanie do ZdzisławaF:

z jakiego miesiąca bierzecie dochód -jeśli składali u was wnioski np w kwietniu -  z marca?

emeryt24-06-2005 14:25:19   [#31]

no bo bezprawie....

Jak można samowolnie zmienić postanowienia ustawowe??

Chociaż jak tak się dobrze wczytać, to te 316 zł uprawnia tylko do ubiegania się o stypendium, a nie stanowi podstawy do jego przyznania.

Czyli można skonstruować progi dochodowe tak, że np. przy dochodzie od 0,00 zł do 315 zł wysokość stypendium wynosi 45 zł a od 315 do 316 zł - 44,80 zł. Ale tych 316 zmienić nie wolno.

I w tym przypadku dopiero analizować potrzeby edukacyjne (toż to obłęd) - przeważnie wszyscy piszą we wnioskach, że brakuje na odzież, jedzenie, ojciec pijak itd.itd. Potrzeby edukacyjne są na szarym końcu. Miałem już kilka interwencji żeby przyznać, bo dziecko idzie do komunii i jest brak pieniędzy na przyjęcie.

Nie mówiąc już o takich kwiatkach, jak dochód 0,00 a po złożeniu wniosku rodzic wsiada do wypasionej toyoty.

W sejmie jest już poprawka do ustawy wykreślająca zakaz przekazania spraw stypendialnych do Ośrodków Pomocy Społecznej. I tam jest właśnie wiarygodne źródło (wywiady środowiskowe) o faktycznych potrzebach. Na razie w społeczeństwie jest mit, że jest rozdawnictwo pieniędzy. A potrzeby edukacyjne winna wskazać szkoła a dyrektor opiniuje mi wnioski pisząc , że popiera wniosek o dofinansowanie zakupu jedzenia.

klemur25-09-2017 11:54:45   [#32]

Od września 2017r. "dołożyli mi" stypendia szkolne - pomóżcie

jak wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego, czy mogę odliczyć całą miesięczną  część  opłaconej składki KRUS (131 zł), czy tylko część tej składki  -  tj. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie (42 zł) ?

gimnazjum30-04-2019 12:13:45   [#33]

w X 2018r. wydano decyzje o przyznaniu stypendium matce dzieci( trójka ). W lutym br matka zabrała 1 dziecko i wyprowadziła się od partnera, zmieniła miejsce zamieszkania a dziecko szkołę( inna gmina). Pozostała dwójka dzieci została w naszej szkole i zamieszkuje z ojcem.Teraz decyzje zmieniające maja być na wypłaty stypendiów w VI 2019r. Co powinniśmy zrobić i jak postępować bo rodzice konfliktowi zwłaszcza ojciec. Proszę o porady.

gimnazjum09-05-2019 07:36:00   [#34]

podnoszę

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]