Forum OSKKO - wątek

TEMAT: błąd w dacie urodzenia w świadectwie z 1977 roku POMOCY
strony: [ 1 ]
KasiaZS519-06-2024 12:54:09   [#01]

Prosze o pomoc.

Absolwent z roku 1977 prosi o poprawę swojego świadectwa ukończenia szkoły ponieważ dopatrzył się błędu w dacie urodzenia....

na potwierdzenie przysłał mi ksero swojego dowodu osobistego...

co i jak mam zrobić? na oryginale poprawić? kto podpisuje?

czy może wydac na zasadzie duplikatu?

KasiaZS521-06-2024 07:34:50   [#02]

ktoś coś? .....

mou21-06-2024 07:44:51   [#03]

jak dla mnie - wydajesz duplikat

joljol21-06-2024 10:01:46   [#04]§ 59.

 

1. Szkoła, szkoła polska, a także szkoła i zespół szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia, absolwenta, rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki w treści odpowiednio świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie. Jeżeli szkoła albo szkoła polska została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe, a w przypadku szkoły polskiej albo szkoły i zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub podległa mu jednostka organizacyjna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Sprostowania dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu wpisuje się adnotację "Dokonano sprostowania" i datę oraz opatruje czytelnym podpisem odpowiednio dyrektora szkoły, szkoły polskiej, szkoły i zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, albo osoby przez niego upoważnionej albo organu, o którym mowa w ust. 1, i odciskiem pieczęci urzędowej odpowiednio tej szkoły albo organu.

3. Informację o dokonaniu sprostowania wpisuje się w arkuszu ocen.

4. Nie dokonuje się sprostowania w treści świadectwa ukończenia szkoły i dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4, a także duplikatów tego świadectwa i dokumentu.

5. Świadectwo ukończenia szkoły i dokument, o którym mowa w § 4 ust. 4, zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie za zwrotem dokumentu zawierającego błąd lub omyłkę.

KasiaZS524-06-2024 09:12:41   [#05]

ok rozumiem ze świadectwa ukończenia podlegają wymianie ale nie mam ówczesnego druku i nie ma osób wtedy pracujących do podpisu.

joljol24-06-2024 11:54:28   [#06]

ale szkoła trwa dalej i jest obecnie dyrektor, który jest upoważniony do reprezentowania jej

duplikat wydaje się wg ówczesnego wzoru ale można go wypisać ręcznie

 


 

KasiaZS524-06-2024 12:28:45   [#07]

ale to ma być duplikat? zrozumiałam że następuje tylko wymiana. Czy trzeba pobrać opłatę?

 

rzewa25-06-2024 14:44:34   [#09]

w szkole publicznej nie można pobrać w takiej sytuacji jakiejkolwiek opłaty

to ma być nowe (wymienione) świadectwo -> podpisuje je obecny dyrektor, w miejscu podpisu wychowawcy wpisuje się imię i nazwisko ówczesnego wychowawcy poprzedzone znakiem (-) a jeśli nie wiadomo jakie ono było, to stwierdzenie "podpis nieczytelny" i data na pierwszej stronie jest ta sama co w błędnie wypisanym świadectwie

ja bym napisała u dołu drugiej strony: "data wystawienia:" i bieżącą datę

KasiaZS526-06-2024 08:26:04   [#10]

dziękuję Rzewo.

W miejscu pieczęci taka formułka jak przy duplikacie czy wstawić aktualną pieczęć? mamy 3 szkoły w zespole szkół :)

I czy dobrze rozumiem, że robię je na poddruku wg wzoru obowiązującego?

 

rzewa26-06-2024 12:07:38   [#11]

aktualna pieczęć urzędowa tej szkoły -> zespół nie może posługiwać się pieczęcią urzędową

tak - poddruk taki jak w oryginale

a jak nie masz to obecny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]