Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Podróże z klasą
strony: [ 1 ]
gosiaes212-06-2024 09:07:42   [#01]

Czy program przewiduje wycieczki jednodniowe? 

Zgodnie z komunikatem mowa jest o poniższych formach...

12. Kwota przyznanej dotacji celowej nie może przekroczyć:
1) w przypadku wycieczki dwudniowej – 20 000 zł;
2) w przypadku wycieczki trzydniowej – 30 000 zł;
3) w przypadku wycieczki czterodniowej – 40 000 zł;
4) w przypadku wycieczki pięciodniowej – 50 000 zł.


post został zmieniony: 12-06-2024 09:09:06
Roman Langhammer12-06-2024 09:15:37   [#02]

Nie.

gosiaes212-06-2024 09:33:19   [#03]

szkoda :(

olaszyma12-06-2024 14:14:17   [#04]

Czy orientujecie się może w jakim terminie musi odbyć się wycieczka, której dofinansowanie się wnioskuje? Czy jeżeli na wniosku jest data 2024 , to znaczy, że wycieczka musi się odbyć i zostać rozliczona do końca tego roku kalendarzowego?

gosiaes212-06-2024 18:35:43   [#05]

Realizacja wycieczek od 1 września do 15 grudnia 2024 roku.

Dante12-06-2024 20:20:36   [#06]

https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa

Dante12-06-2024 20:45:29   [#07]

Aby ułatwić składanie wniosków, resort przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z przygotowaniem dokumentów i realizacją zadania. 

Pytania i odpowiedzi

Czy finansowaniu podlegają też wycieczki jednodniowe?
Jednodniowe wycieczki szkolne NIE podlegają dofinansowaniu lub finansowaniu. Przyznanie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” obejmuje:
wycieczki dwudniowe – do 20 000 zł;
wycieczki trzydniowe – do 30 000 zł;
wycieczki czterodniowe – do 40 000 zł;
wycieczki pięciodniowej– do 50 000 zł

Czy realizując przedsięwzięcie „Podróże z klasą” można zrobić przesunięcie środków finansowych np. z ubezpieczenia na wyżywienie czy nocleg?
Dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w trakcie realizacji zadania na poziomie 20 proc. Zapis ten będzie regulowała umowa lub porozumienie.

Czy jest gdzieś dostępny wykaz punktów, które mogą być odwiedzane w ramach projektu?
Przedsięwzięcie „Podróże z klasą” nie narzuca zamkniętego wykazu punktów edukacyjnych. Wnioskodawca sam wybiera miejsca w Polsce do których zorganizuje wycieczkę. Odwiedzone punkty muszą być zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87). Są to: muzea; galerie sztuki; teatry; opery; filharmonie; centra nauki; skanseny; inne  instytucji kultury.

Czy finansowane są koszty wstępu np. do parków narodowych, oceanarium, zoo?
W ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” nie są finansowane koszty wstępu do parków narodowych, oceanarium, zoo. Można natomiast połączyć wyjście do parku narodowego ze zwiedzaniem muzeum. Np. Wycieczka została zaplanowana do Zakopanego. Jednego dnia planowany jest spacer po Tatrzańskim Parku Narodowym. Można połączyć spacer ze zwiedzeniem Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Czy w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” wycieczka może odbyć się za granicę RP?
W ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” finansowaniu i dofinansowaniu podlegają wycieczki organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w trakcie realizacji wycieczki planowany jest wyjazd poza granice kraju powinien on zostać sfinansowany z wkładu własnego. Należy jednak pamiętać o wypełnieniu obowiązku odwiedzenia obowiązkowego punktu edukacyjnego w Polsce w dniu trwania wycieczki. Np. Wycieczka została zorganizowana na 5 dni (od poniedziałku do piątku) do Karpacza. W środę został zaplanowany wyjazd do Pragi. Aby postąpić zgodnie z zasadami przedsięwzięcia „Podróże z klasą” należy w środę odwiedzić na terenie RP jeden punkt edukacyjny oraz wrócić na noc do bazy noclegowej. Natomiast koszt wyjazdu do Czech musi zostać opłacony ze środków własnych.

Czy finansowane są usługi przewodnickie?
Koszt usługi przewodnickiej może być poniesiony tylko w ramach wkładu własnego. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
1) koszt przejazdu;
2) bilety wstępu do obowiązkowych punktów edukacyjnych wskazanych we wniosku;
3) koszt zakwaterowania;
4) koszt wyżywienia;
5) ubezpieczenie uczestników wyjazdu. 
Koszty przewodnika czy prowizja biura podróży, poniesiona w ramach wkładu własnego, powinna być wykazana we wniosku. 

Czy bezpośrednio z rachunku organu prowadzącego powinny być opłacane faktury i muszą być one wystawione wyłącznie na organ prowadzący czy dopuszczalne jest, aby faktura była wystawiona Nabywca: Organ Prowadzący, Odbiorca: Szkoła i opłacana z rachunku szkoły z zastosowaniem stosownej analityki?
Poniesione koszty muszą być zarejestrowane w wyodrębnionej ewidencji księgowej i dokumentacji finansowo-księgowej organu prowadzącego szkołę i opisywanej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120, z późn. zm.). Odbiorcą może być szkoła, a nabywcą organ prowadzący jeśli jest to zgodne z wewnętrzną polityką rachunkową organu prowadzącego. Należy pamiętać, że w przypadku kontroli organ prowadzący będzie zobowiązany wykazać wewnętrzną politykę rachunkowości zezwalającą na takie płatności.
Dodatkowo należy pamiętać, że finansowanie lub dofinansowanie zostanie przekazane na wyodrębniony rachunek księgowy przeznaczony do realizacji zadania. 

Czy we wniosku szkoły o dofinansowanie należy wpisywać dokładne nazwy odwiedzanych punktów edukacyjnych np. Muzeum Narodowe w Warszawie czy też można wskazać ogólnie miejsce np. muzeum? 
We wniosku należy wpisywać pełne i prawidłowe nazwy miejsc, do których planuje się zrealizować wycieczkę.

Czy jeśli szkoły są małe to można mieszać grupy wiekowe, np. klas I-III razem z klasami IV-VI?
Przedsięwzięcie zakłada podział na 4 grupy wiekowe:
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
Powyższych grup wiekowych nie można mieszać, jednak na wycieczkę mogą jechać uczniowie z różnych oddziałów i klas w danej grupie wiekowej. Dla przykładu jedną wycieczkę mogą tworzyć np. uczniowie z klas IV, V oraz VI. Nie mogą jednak na nią pojechać już uczniowie z klasy VII.

Wycieczki powinny być organizowane zgodnie z założeniami ujętymi w Komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia „Podróże z klasą”

1) dla szkoły podstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż trzy wnioski (w tym nie więcej niż jeden wniosek dla klas I-III, jeden wniosek dla klas IV-VI i jeden wniosek dla klas VII i VIII);
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków (w tym nie więcej niż dwa wnioski dla klas I-III, dwa wnioski dla klas IV-VI i dwa wnioski dla kas VII i VIII);
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż dziewięć wniosków (w tym nie więcej niż trzy wnioski dla klas I-III, trzy wnioski dla klas IV-VI i trzy wnioski dla klas VII i VIII);

2) dla szkoły ponadpodstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski;
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski;
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków.

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

Czy w przedsięwzięciu „Podróże z klasą” mogą wziąć udział szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat?
Tak, szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat są uprawnione do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

Czy z udzielonej dotacji MEN można finansować koszty noclegu, wyżywienia i biletów dla opiekunów oraz kierowcy?
Dofinansowanie lub finansowanie obejmuje również opiekunów wycieczki. Co oznacza, że planując kosztorys wycieczki należy uwzględniać liczbę uczniów wraz z opiekunami. Nocleg oraz wyżywienie kierowcy również może być finansowane z dotacji celowej MEN.

Czy w momencie realizacji wycieczki można zmienić punkt edukacyjny podany we wniosku?
Tak, w uzasadnionych przypadkach można zmienić punkt edukacyjny wybrany we wniosku dyrektora szkoły na inny spełniający wymagania komunikatu. Jednakże należy pisemnie wyjaśnić powód zmiany, np. brak dostępnych biletów na czas wyjazdu, zamknięcie danego punktu w terminie wycieczki lub inne przyczyny niezależne od organizatora.

Czy do wniosku o wycieczkę szkolną składaną w systemie teleinformatycznym należy dołączyć skan wniosku dyrektora szkoły?
Tak, zgodnie z komunikatem o ustanowieniu przedsięwzięcia skan wniosku dyrektora szkoły lub wniosek dyrektora szkoły w wersji elektronicznej (w postaci pliku pdf) musi być dołączony do wniosku o finansowanie wycieczki składanym przez organ prowadzący w systemie teleinformatycznym.

petrus12-06-2024 21:50:19   [#08]

I to jest wyrównywanie szans? Kl. VII-VIII łacznie 16 uczniów. Jesteśmy małą wiejską szkołą. 

 

 

kasik19-06-2024 07:14:28   [#09]

I znowu fikcja. W pomorskim system został zablokowany z powodu wyczerpania środków jeszcze przed oficjalnym naborem. Gratuluję nocnym "markom" czuwania. Przypominają się czasy nocnych kolejek, szkoda słów.

poek19-06-2024 08:52:01   [#10]

OP może składać wnioski dopiero od godz. 10 ;)

malmar1519-06-2024 09:03:08   [#11]

kasik,

Nabór wniosków rusza 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Formularz elektroniczny składa organ prowadzący przez stronę http://strefa.ksdo.gov.pl

 

 na chwilę obecną faktycznie pojawia się komunikat o braku środków, ale wszystko jest w formie nieedytowalnej, trzeba czekać do 10


post został zmieniony: 19-06-2024 09:09:18
kasik19-06-2024 09:24:30   [#12]

No to czekam, mam pełnomocnictwo OP do złożenia wniosków.

gosiaes219-06-2024 10:26:44   [#13]

60 mln rozdysponowano w 10 min :(((((

malmar1519-06-2024 10:33:31   [#14]

ciekawe w jaki sposób to zrobiono

po raz kolejny widzę, że nie warto tracić czasu, wydzwaniać po firmach, pisać po godzinach

 

 

tusia119-06-2024 11:36:22   [#15]

Zrobiłam screen, że o 7.35 nie było już środków.

Slaw19-06-2024 11:58:29   [#16]

Niestety. Pięć minut po dziesiątej. Brak środków.

 

gosiaes219-06-2024 12:13:00   [#17]

tusia1 o 7.35 rano???

Według informacji wnioski można wprowadzać było od 10.00 więc......szkoda słów

barbara7119-06-2024 12:18:37   [#18]

Szkoda czasu i atłasu....

malmar1519-06-2024 12:42:18   [#19]

ktoś z nas zrobił wariata

malmar1519-06-2024 12:57:41   [#20]

to chyba jakiś żart

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-ministerialny-program-hitem-po-12-minutach-wyczerpano-pule,nId,7584194

gosiaes219-06-2024 13:11:12   [#21]

naprawdę motywujące.... 
:(
Żenada...


post został zmieniony: 19-06-2024 13:11:22

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]