Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wniosek nauczyciela o elastyczny czas pracy
strony: [ 1 ]
pkarlin27-11-2023 19:30:52   [#01]

Nauczycielka będąca rodzicem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności zwróciła się z wnioskiem o elastyczny czas pracy w godzinach, które nie będą kolidowały z koniecznością sprawowania opieki.

KN Art. 67f. stanowi "Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, nauczycielowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, z wyjątkiem art. 1881." (zapis o elastycznym czasie pracy)

Czy jest inna pp, która mnie obliguje do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

ps.

Mam zamiar się spotkać i omówić oczekiwania nauczyciela, jednak wiem, że nie jestem w stanie zapewnić jej czasu pracy do godziny 12.00

rzewa27-11-2023 20:26:03   [#02]

Nauczyciel może skorzystać tylko z takiej formy elastycznego czasu pracy jaka jest wskazana w art 67g KN

dlatego art 1881 k.p. jest dla n-li wyłączony

Macia30-11-2023 08:34:25   [#03]

a jest w KN taki art. bo nie znalazłam

ewa30-11-2023 10:51:25   [#04]

jest w KN, wprowadzony zmianą ustawy o zm. KP i innych ustaw z 9 marca 2023 r. poz. 641
w art. 2 są zmiany KN, które obowiązują od 26 kwietnia - 2023 r.

KN art. 67f. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, nauczycielowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, z wyjątkiem art.1881.

KN art. 67g. 1. Nauczyciel nieposiadający prawa do urlopu wychowawczego, opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;
2) przyczynę konieczności skorzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia.

 4. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzeby nauczyciela, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia, a także potrzeby i możliwości wynikające z organizacji pracy szkoły.

5. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły informuje nauczyciela w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania obniżonego wymiaru zatrudnienia niż wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem.

Macia30-11-2023 13:03:25   [#05]

faktycznie jest przeoczyłam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]