Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Poszukiwane świadectwo z 1994 roku
strony: [ 1 ]
Jaga16-11-2023 17:07:54   [#01]

W KO podano mi tylko wzór.

Czy ktoś posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 1994 roku o numerze MM-II/10 ? 

Mam podanie o wydanie duplikatu, ale nie mam takiego świadectwa :(

Dante16-11-2023 18:22:56   [#02]

Wydaje mi się, że duplikat nie powinien być na druku sprzed lat (nie jestem tego pewien).


post został zmieniony: 16-11-2023 18:23:42
rzewa16-11-2023 23:08:27   [#03]

§61 ust 4. W przypadku gdy w załączniku nr 3 do rozporządzenia określono wzór dokumentu, który jest zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 1, duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego dla tego dokumentu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

ust. 5. Na pierwszej stronie duplikatu, u góry, umieszcza się wyraz „Duplikat”, a na końcu dokumentu dodaje wyrazy „oryginał podpisali” i wymienia nazwiska osób, które podpisały oryginał dokumentu, dla którego jest wydawany duplikat, lub stwierdza nieczytelność podpisów oraz wpisuje się datę wydania duplikatu i opatruje odciskiem pieczęci urzędowej odpowiednio szkoły, szkoły polskiej, okręgowej komisji egzaminacyjnej albo kuratora oświaty. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

ust. 6. W przypadku gdy szkoła, szkoła polska, okręgowa komisja egzaminacyjna lub kurator oświaty posiada dokumentację, która stanowiła podstawę wydania danego dokumentu, dla którego ma być wydany duplikat, a w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie określono wzoru dokumentu, który byłby zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału tego dokumentu, duplikat wydaje się na poddruku duplikatu według wzoru odpowiednio nr 83-89 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przygotowanym przez szkołę, szkołę polską, okręgową komisję egzaminacyjną lub kuratora oświaty, na którym umieszcza się informacje zgodne z treścią oryginału danego dokumentu i wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału danego dokumentu, z tym że duplikat:
1) świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną wydaje się na poddruku duplikatu według wzoru nr 84 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wydaje się na poddruku duplikatu według wzoru nr 85 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Rozporządzenie MEiN z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1120)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]