Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ]
Skimir07-06-2023 13:53:05   [#01]

Dzień dobry,

Mam kilka pytań w tej kwestii bo wcześniej tego nie robiłem a być może będzie taka konieczność...

1. Decyzję o wydłużeniu podejmuje RP po uzyskaniu opinii zespołu (tego co do IPETu) oraz po uzyskaniu zgody rodzica.

Jaki dokument otrzymuje rodzic?

Decyzję dyrektora Szkoły? Chyba nie, skoro decyzję podejmuje RP. Chyba, że decyzja dyrektora a w uzasadnieniu - decyzja RP?

Co ze świadectwem i arkuszem ocen?

margo1308-06-2023 12:38:50   [#02]

Klasyfikacja ucznia, któremu wydłużono okres nauki na danym etapie

Uczeń, któremu wydłużono okres nauki na danym etapie edukacyjnym nie podlega klasyfikacji końcoworocznej w roku przedłużenia nauki. W związku z tym nie wypełnia się arkusza ocen w kolumnie wyniki klasyfikacji rocznej. Natomiast na pierwszej stronie arkusza ocen umieszcza się informację o przedłużeniu uczniowi okresu nauki w danym roku szkolnym (data i numer uchwały rady pedagogicznej w sprawie przedłużenia okresu nauki).

Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia wydaje się zaświadczenie o przebiegu nauczania. Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zaświadczenie o przebiegu nauczania wydaje się na druku według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia (numer wzoru: 77, symbol: MEN-I/77).

Dyrektor wydaje decyzję z uzasadnieniem np.

UZASADNIENIE

 Decyzja o przedłużeniu okresu nauki została podjęta w uzgodnieniu z rodzicami ucznia i po zapoznaniu się ze szczegółową analizą osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonaną przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu .................. .


post został zmieniony: 08-06-2023 12:42:29
rzewa08-06-2023 16:50:30   [#03]

dyrektor szkoły ogólnodostępnej nie wydaje decyzji o przedłużeniu -> taką decyzję tzn. uchwałę podejmuje RP, a dyrektor jedynie, jako przewodniczący RP, informuje ucznia(jego rodziców) o uchwale RP (podając nr, datę podjęcia oraz treść wraz z uzasadnieniem) oraz o terminach klasyfikacji śródrocznej/ych takiego ucznia

czyli na koniec roku, w którym taka decyzja zapadła uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej -> brak wpisu w arkuszu ocen i brak świadectwa

Jot19-06-2023 18:01:22   [#04]

Tzn w arkuszu wpis, że ma przedłużony etap ed o 1 rok, jak rozumiem i tyle? A w dzienniku elektronicznym v to gdzie trzeba zaznaczyć ten fakt?

anemi19-06-2023 22:17:37   [#05]

Kariera ucznia, w zakładce specjalne potrzeby dodać wpis w części dotyczącej indywidualnego traktowania (wybrać z listy rozwijalnej - przedłużony okres nauki a w dodatkowych informacjach podać numer uchwały)

Jot20-06-2023 17:45:58   [#06]

Pięknie dziekuje!:-)

Jot22-06-2023 01:37:49   [#07]

Uczeń z niepełnosprawnością może mieć wydłużony etap tylko w ostatniej klasie danego etapu tj III, VIII? Nie może się to zadziać w kl.I, czy II?

 

 

Roman Langhammer22-06-2023 04:51:06   [#08]

W dowolnym momencie może mieć wydłużony etap edukacyjny.

Jot28-06-2023 10:48:59   [#09]

Czy w tym roku jeszcze tj w roku, kiedy podejmujemy uchwałę o przedłużeniu etapu edukacyjnego nalezy zaznaczyć w karierze tak jak pisze anemi, czy dopiero w kolejnym roku szkolnym ?

Jot28-06-2023 11:14:22   [#10]

Jeszcze się upewniam, żeby nie popełnić błędu:-) Rozumiem, że w miejscu, gdzie na arkuszu jest o przedłużeniu piszemy tylko nr uchwały z dnia i nic więcej? "Uchwała rady pedagogicznej  nr .....z dnia ......."Czy dopisywać, że wydłużenie dotyczy I etapu edukacyjnego na poziomie danej klasy  ?

Dan6715-02-2024 18:00:12   [#11]

Witam

W obwieszczeniu Min. Ed. z dn. 27.12.23 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół jest zał. 1 – rozp. z dn. 03.04.23 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w § 5. 1. 2)13) w szkole ponadpodstawowej: a) o dwa lata – w przypadku gdy uczniom tym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym,

czy uczniowi szkoły branżowej I st, który w szk. 23/24 jest w kl. II  /nie miał przedłużenia na I etapie/można mu przedłużyć w kl. II /miał już przedłużenie w kl. I SB

Ala15-02-2024 18:15:10   [#12]

można, o ile nie miał przedłużenia na I i II etapie edukacyjnym

SB to III etap

więc w SB można w sumie 2 lata


post został zmieniony: 15-02-2024 18:16:49
Dan6707-03-2024 09:55:22   [#13]

Bardzo proszę o radę jeszcze w innym przypadku:

uczeń w szkole specjalnej - na drugim etapie edukacyjnym miał tylko raz przedłużenie w kl. VII, przyjdzie do naszego ośrodka jako uczeń kl. VIII. Czy w kl. VIII może mieć przedłużenie /w związku z tym, że nie miał w kl. IV - VI?

joljol07-03-2024 11:11:52   [#14]

na II etapie można wydłużyć o dwa lata 

II etap to klasy 4 - 8

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]