Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Podział na grupy
strony: [ 1 ]
Nati13-04-2023 10:13:27   [#01]

witam,

mam w klasie 24 uczniów, chce dołączyć 25, czy konieczny muszę dokonać podziału na grupy??

Ala13-04-2023 18:19:12   [#02]

tak, w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania jest napisane kiedy podział na grupy jest obowiązkowy

 

§ 7. 1.  W klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
5) w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w tym programie;
6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe;
7) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe.

2. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność i oddziałach specjalnych, na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 7, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.


post został zmieniony: 13-04-2023 18:23:36
olaszyma18-09-2023 08:38:51   [#03]

Uczeń zgłosił się do szkoły 18 września . Jego przyjęcie spowoduje że w klasie będzie konieczny podział na grupy. Czy mamy obowiązek to zrobić , a jeżeli tak to czy od razu, czy jest na to jakiś wyznaczony czas. Rodzina nie jest zameldowana w obwodzie szkoły, ale zamieszkuje. 

wiadomo, że taki podział skutkuje dodatkowymi godzinami z języka obcego i zmiana planu .


post został zmieniony: 18-09-2023 08:41:08
rzewa18-09-2023 09:40:14   [#04]

jeśli zamieszkuje w obwodzie szkoły i jest w obowiązku szkolnym, to musicie go przyjąć

musicie też podzielić oddział na grupy -> nie ma wyznaczonego terminu na podział co oznacza, że należy to zrobić natychmiast

ponieważ procedura zatwierdzania aneksu AO  trwa 7 dni dopuszczalny jest tydzień zwłoki (w razie skargi na nieczynność jest możliwe, że SA uznał by iż do tej zwłoki nie ma podstaw)

olaszyma18-09-2023 10:29:01   [#05]

Dziękuje Rzewo. ;-)

 

Roman Langhammer11-02-2024 16:34:46   [#06]

Pytanie dotyczące łączenia na religii.

Przykład A) kl. 1a - 6 uczniów, klasa 1b - 10 uczniów - łączymy i jest grupa 16 uczniów

Przykład B) kl. 1a - 8 uczniów, klasa 1b - 8 uczniów - czy można połączyć?

malmar1511-02-2024 17:29:01   [#07]

u nas łączenie na religii, wf, edukacji plastycznej i muzycznej

rzewa14-02-2024 16:06:05   [#08]

do #06

przykład A: można połączyć, gdyż jeden z oddziałów liczy mniej niż 7 uczniów

przykład B: nie można połączyć, chyba że zgodzi się na to właściwy biskup, o ile to religia rzymsko-katolicka

na religii można dołączyć uczniów z innego oddziału do grupy gdy jest ich 6 lub mniej -> i można to zrobić zarówno międzyoddziałowo jak i międzyklasowo jak i międzyetapowo, czyli klasę 3 z 4 sp

Roman Langhammer14-02-2024 19:23:49   [#09]

Dziękuję.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]