Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Szkoła w świecie sztucznej inteligencji (wyzwania)
strony: [ 1 ]
JarTul05-03-2023 21:10:24   [#01]

Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji - upraszczając - w zakresie dostępu do wiedzy i jej przetwarzania. W ciągu najbliższych  5-10 lat - a może szybciej, AI, które jest dzisiaj w wieku dziecięcym, dojrzeje i "przeorze" nasz świat bardziej niż smartfony z całym zestawem dostępnych dotychczas na nich usług.
Jeżeli, jak "mówi" ChatGPT:
"Szkoła istnieje po to, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zdobycie wiedzy, umiejętności i wartości niezbędnych do życia w społeczeństwie oraz przygotować ich do dorosłego życia zawodowego i osobistego."
lub trochę szerzej:
"Szkoła jest instytucją edukacyjną, która ma za zadanie zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności i wartości niezbędnych do życia w społeczeństwie. Szkoła ma za zadanie nie tylko nauczyć uczniów matematyki, nauk przyrodniczych czy języków obcych, ale także kształtować ich osobowość, uczyć empatii i kreatywności oraz przygotować ich do dorosłego życia. Szkoła umożliwia także zdobywanie doświadczeń społecznych i kulturowych, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych i samodyscypliny. W ten sposób szkoła pomaga uczniom rozwijać swoje talenty i zainteresowania, a także zdobywać umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.",
to na ile współczesna polska szkoła realizuje te "zadania"?
Pytań nasuwa się więcej... ale na razie na tym poprzestanę.
Albo AI przyczyni się do szybkich zmian w systemie edukacji, albo za kilka, kilkanaście lat być może "wyprze" ją "OSOBISTY ASYSTENT EDUKACYJNY DZIECKA/CZŁOWIEKA".
 

JarTul05-03-2023 21:35:01   [#02]

"wyprze" ją - ją czyli szkolę...

JarTul07-03-2023 13:44:16   [#03]
Pytanie do ChatGPT:
Dlaczego nauczyciele nie chcą dyskutować na temat wyzwań stojących przed szkołą w obliczu rozwoju i upowszechniania dostępu do AI.

Odpowiedź:
Jako model językowy nie mogę mówić za wszystkich nauczycieli, ale istnieją pewne potencjalne przyczyny tego zjawiska.

Po pierwsze, niektórzy nauczyciele mogą nie być wystarczająco zaznajomieni z tematem sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływu na edukację, co może skłonić ich do unikania dyskusji na ten temat. Mogą oni również nie czuć się pewni w swojej wiedzy na ten temat i obawiać się popełnienia błędów lub wypowiedzenia się na temat, którego nie rozumieją dostatecznie.

Po drugie, nauczyciele często mają wiele obowiązków i ograniczony czas, co może skłonić ich do skupienia się na bardziej pilnych sprawach, takich jak przygotowanie lekcji lub egzaminów. Rozwój AI i jego wpływ na edukację to nowe zjawiska, które wymagają dodatkowej pracy i nauki, co może być trudne dla nauczycieli, którzy już mają wiele na głowie.

Po trzecie, istnieją pewne obawy i niepokoje związane z wykorzystaniem AI w edukacji, takie jak obawa przed zastąpieniem nauczycieli przez maszyny lub brakiem kontroli nad tym, co uczniowie uczą się i jakie wartości są promowane. Może to skłonić niektórych nauczycieli do unikania dyskusji na temat AI, aby uniknąć tych kontrowersyjnych kwestii.

Warto jednak pamiętać, że dyskusja na temat AI i jego wpływu na edukację jest ważna i potrzebna. Dlatego warto zachęcać nauczycieli do uczestnictwa w takich dyskusjach i oferować im wsparcie i narzędzia, które pomogą im lepiej zrozumieć tę tematykę i wykorzystać AI w sposób odpowiedzialny i efektywny.

JarTul09-03-2023 12:07:33   [#04]

Pytanie: Jakie zmiany w systemie oświaty niesie za sobą rozwój sztucznej inteligencji.
Odpowiedź ChatGPT: 

Rozwój sztucznej inteligencji (SI) niesie ze sobą wiele zmian w różnych dziedzinach życia, w tym w systemie oświaty. Poniżej przedstawione są niektóre z możliwych zmian:

 1. Personalizacja nauczania - Systemy SI mogą analizować dane o uczniach, takie jak ich preferencje, styl uczenia się i postęp w nauce. Na podstawie tych danych nauczyciele mogą dostosowywać materiał edukacyjny do indywidualnych potrzeb uczniów.
 2. Automatyzacja procesów administracyjnych - Systemy SI mogą pomóc w automatyzacji wielu procesów administracyjnych, takich jak ocenianie prac domowych, przydzielanie ocen czy raportowanie o postępach uczniów. To może pozwolić nauczycielom na skupienie się na bardziej kreatywnych zadaniach.
 3. Poprawa jakości nauczania - Systemy SI mogą być wykorzystywane do analizy danych z testów, dzięki czemu nauczyciele mogą dowiedzieć się, które metody nauczania są bardziej skuteczne i na tej podstawie zmodyfikować swoje podejście do nauczania.
 4. Udostępnianie zasobów edukacyjnych - Systemy SI mogą pomóc w udostępnianiu zasobów edukacyjnych, takich jak filmy, prezentacje czy ćwiczenia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.
 5. Zwiększenie dostępności edukacji - Systemy SI mogą pomóc w tworzeniu materiałów edukacyjnych w wielu językach, co może pomóc w zwiększeniu dostępności edukacji dla uczniów z różnych środowisk kulturowych i językowych.
 6. Ulepszanie procesów rekrutacji i selekcji nauczycieli - Systemy SI mogą być wykorzystane do analizy danych z testów, co może pomóc w identyfikowaniu najlepszych nauczycieli i dostosowywaniu procesów rekrutacji do indywidualnych potrzeb szkoły.

Należy jednak pamiętać, że rozwój SI niesie ze sobą także wiele wyzwań, takich jak ochrona prywatności uczniów, potrzeba szkolenia nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii i zagwarantowanie równości w dostępie do edukacji.

W zasadzie to samo pytanie: 10 najważniejszych zmian w systemie oświaty związanych rozwojem sztucznej inteligencji.

Odpowiedź: 

Poniżej przedstawiam 10 najważniejszych zmian w systemie oświaty związanych z rozwojem sztucznej inteligencji:

 1. Personalizacja nauczania - Dzięki wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji nauczyciele mogą dostosować proces nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, analizując ich styl uczenia się, predyspozycje i postępy w nauce.
 2. Automatyzacja oceniania - Systemy sztucznej inteligencji mogą pomóc nauczycielom w automatyzacji procesu oceniania prac domowych i testów, co pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na pracy z uczniami.
 3. Dostarczanie zindywidualizowanej pomocy - Systemy sztucznej inteligencji mogą dostarczać zindywidualizowane wsparcie uczniom, wskazując na ich błędy i sugerując sposoby na ich naprawę.
 4. Wykorzystanie interaktywnych narzędzi - Szkoły coraz częściej wykorzystują interaktywne narzędzia, takie jak gry edukacyjne, aby przyciągnąć uwagę uczniów i zachęcić ich do nauki.
 5. Rozszerzenie oferty edukacyjnej - Systemy sztucznej inteligencji umożliwiają szkołom oferowanie bardziej zróżnicowanej oferty edukacyjnej, w tym dostarczanie materiałów edukacyjnych w różnych językach.
 6. Zwiększenie skuteczności nauczania - Systemy sztucznej inteligencji mogą pomóc nauczycielom w identyfikacji słabych punktów w procesie nauczania i umożliwić wprowadzenie zmian, które zwiększą skuteczność nauczania.
 7. Otwarte zasoby edukacyjne - Szkoły mogą korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych, takich jak filmy, prezentacje i ćwiczenia, które są udostępnione za darmo, co pozwala na obniżenie kosztów edukacji.
 8. Ułatwienie komunikacji z rodzicami - Systemy sztucznej inteligencji mogą pomóc nauczycielom w lepszym komunikowaniu się z rodzicami uczniów, umożliwiając szybsze przesyłanie informacji o postępach i problemach w nauce.
 9. Ulepszanie procesu rekrutacji nauczycieli - Systemy sztucznej inteligencji mogą pomóc w procesie rekrutacji nauczycieli, umożliwiając dokładną analizę ich umiejętności i predyspozycji.
 10. Ochrona prywatności - Wraz z rozwijającym się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w oświacie, pojawiają się także kwestie związane z ochroną prywatności uczniów i gromadzeniem ich danych, co wymaga wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ochrony prywatności i zabezpieczenia danych uczniów. Szkoły i nauczyciele muszą stosować się do przepisów dotyczących ochrony prywatności i zapewnić, że dane uczniów są przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami prawa. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, kluczowe staje się także kształtowanie odpowiedniej kultury cyfrowej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, aby zminimalizować ryzyko nadużyć i nieodpowiedniego wykorzystania danych.

Postawiony przed AI/SI problem: Napisz esej na temat zmian w systemie oświaty związanych z rozwojem sztucznej inteligencji:

Wynik "pracy":

Wraz z postępującym rozwojem technologii, sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej obecna w różnych dziedzinach życia, w tym w oświacie. Systemy sztucznej inteligencji umożliwiają wprowadzenie wielu zmian w procesie nauczania i przyczyniają się do poprawy jakości edukacji. Poniżej przedstawiam esej na temat zmian w systemie oświaty związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

Jednym z głównych obszarów, w których sztuczna inteligencja może pomóc w poprawie edukacji, jest personalizacja nauczania. Dzięki wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji nauczyciele mogą dostosować proces nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, analizując ich styl uczenia się, predyspozycje i postępy w nauce. Personalizacja nauczania umożliwia bardziej efektywne nauczanie i pozwala uczniom osiągać lepsze wyniki w nauce.

Kolejną korzyścią wynikającą z wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji jest automatyzacja oceniania. Systemy sztucznej inteligencji mogą pomóc nauczycielom w automatyzacji procesu oceniania prac domowych i testów, co pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na pracy z uczniami. Automatyzacja oceniania umożliwia także bardziej obiektywne i dokładne ocenianie prac uczniów.

Dostarczanie zindywidualizowanej pomocy to kolejny obszar, w którym sztuczna inteligencja może pomóc w poprawie edukacji. Systemy sztucznej inteligencji mogą dostarczać zindywidualizowane wsparcie uczniom, wskazując na ich błędy i sugerując sposoby na ich naprawę. Dzięki temu uczniowie mogą szybciej i skuteczniej przyswajać wiedzę, co przekłada się na ich postępy w nauce.

Wykorzystanie interaktywnych narzędzi to kolejna zmiana, która wprowadzona została dzięki sztucznej inteligencji. Szkoły coraz częściej wykorzystują interaktywne narzędzia, takie jak gry edukacyjne, aby przyciągnąć uwagę uczniów i zachęcić ich do nauki. Interaktywne narzędzia umożliwiają także nauczycielom dostosowywanie procesu nauczania do potrzeb uczniów, co przekłada się na lepsze wyniki w nauce.

Rozszerzenie oferty edukacyjnej to kolejna korzyść wynikająca z wykorzystania sztucznej inteligencji w oświacie. Systemy sztucznej inteligencji umożliwiają szkołom oferowanie bardziej zróżnicowanej oferty edukacyjnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczniów. Szkoły mogą wprowadzać kursy i programy nauczania, które odpowiadają specjalnym zainteresowaniom i predyspozycjom uczniów. Dzięki temu uczniowie mają większą swobodę w wyborze kierunku swojego rozwoju i mogą zdobywać wiedzę z dziedzin, które ich interesują.

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, pojawiają się także nowe wyzwania i problemy w systemie oświaty. Jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie bezpieczeństwa danych uczniów i ochrony prywatności. Szkoły muszą stosować się do przepisów dotyczących ochrony prywatności i zapewnić, że dane uczniów są przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami prawa.

Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej kultury cyfrowej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, kluczowe staje się kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w obszarze korzystania z internetu i nowych technologii. Szkoły muszą działać jako miejsca, w których uczniowie uczą się odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii, aby minimalizować ryzyko nadużyć i nieodpowiedniego wykorzystania danych.

Podsumowując, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji przynoszą wiele korzyści dla systemu oświaty, takich jak personalizacja nauczania, automatyzacja oceniania, dostarczanie zindywidualizowanej pomocy, wykorzystanie interaktywnych narzędzi czy rozszerzenie oferty edukacyjnej. Jednocześnie, wprowadzenie nowych technologii niesie ze sobą wiele wyzwań, takich jak ochrona prywatności uczniów czy kształtowanie właściwej kultury cyfrowej. Dlatego ważne jest, aby szkoły i nauczyciele stosowali się do przepisów dotyczących ochrony prywatności i korzystali z nowych technologii w sposób odpowiedzialny, aby zagwarantować najwyższą jakość edukacji dla uczniów.

Inaczej postawiony problem: Napisz artykuł prasowy na temat zmian w systemie oświaty związanych z rozwojem sztucznej inteligencji:

Wynik "pracy":

Warszawa, 9 marca 2023

Sztuczna inteligencja zmienia oblicze edukacji - jakie korzyści przynosi i jakie wyzwania stawia przed systemem oświaty?

Wraz z postępem technologicznym, coraz więcej dziedzin życia wchodzi w erę cyfrową, a edukacja nie jest wyjątkiem. Rozwój sztucznej inteligencji i związanych z nią technologii, takich jak uczenie maszynowe czy przetwarzanie języka naturalnego, przynosi wiele nowych możliwości i wyzwań dla systemu oświaty.

Jednym z najważniejszych trendów, jakie obserwujemy w edukacji, jest personalizacja nauczania. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, nauczyciele mogą indywidualnie dopasowywać materiał nauczania do potrzeb i zainteresowań uczniów, dostarczając im w ten sposób lepszych efektów nauki. W ten sposób uczniowie zyskują możliwość indywidualnego rozwoju, a szkoły i nauczyciele otrzymują narzędzie pozwalające na lepszą ocenę i wykorzystanie potencjału każdego ucznia.

Kolejnym ważnym trendem jest automatyzacja oceniania. Dzięki wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji, nauczyciele mogą przyspieszyć i ułatwić proces oceniania prac uczniów, jednocześnie minimalizując ryzyko błędów ludzkich. Systemy te są w stanie ocenić prace z dużą dokładnością, biorąc pod uwagę różne aspekty, takie jak poprawność językowa, stylistyka, czy poprawność matematyczna.

Innym trendem, jakie wprowadza sztuczna inteligencja, jest dostarczanie zindywidualizowanej pomocy. Szkoły i nauczyciele mogą wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak chatboty edukacyjne czy systemy automatycznej korekty błędów, aby pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym.

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, pojawiają się również nowe wyzwania i zagrożenia dla systemu oświaty. Jednym z głównych wyzwań jest ochrona prywatności uczniów i ochrona ich danych przed nieuprawnionym dostępem. Szkoły i nauczyciele muszą stosować się do odpowiednich przepisów dotyczących ochrony prywatności i korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i zgodny z wymaganiami prawa.

Innym wyzwaniem jest kształtowanie właściwej kultury cyfrowej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Ważne jest, aby szkoły były w stanie zapewnić odpowiednie szkolenia i wsparcie w zakresie korzystania z nowych narzędzi i technologii. Niezbędne jest również uświadamianie uczniów, nauczycieli i rodziców na temat korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji.

Podsumowując, sztuczna inteligencja przynosi wiele korzyści dla systemu oświaty, takich jak personalizacja nauczania, automatyzacja oceniania i dostarczanie zindywidualizowanej pomocy. Jednocześnie, wprowadza również nowe wyzwania i zagrożenia, które wymagają odpowiedzialnego i zgodnego z wymaganiami prawa korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w edukacji. Dlatego ważne jest, aby szkoły i nauczyciele byli dobrze przygotowani do wykorzystania sztucznej inteligencji i aby kontynuować rozwój i dostosowanie systemu oświaty do zmieniających się warunków technologicznych.

 

JarTul09-03-2023 12:23:02   [#05]

Kolejne "postawione: zadanie to jeden z tegorocznych jawnych tematów do matury z języka polskiego.

zadanie: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod 1. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

opracowanie: "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza to poemat romantyczny, który opowiada historię Litwina Konrada, który przyłącza się do zakonu krzyżackiego, aby pomścić swój lud i ostatecznie zostaje zdradzony przez swoich sojuszników i popełnia samobójstwo. Los bohatera jest tragiczny, ponieważ jest on uwikłany w sytuację, w której nie ma wyjścia i nie ma możliwości osiągnięcia swoich celów bez popełniania moralnie wątpliwych czynów.

W kontekście historii Polski, poemat Mickiewicza może być rozumiany jako komentarz na temat polskiego dążenia do wolności i niepodległości. Konrad, jako przedstawiciel Litwy, symbolizuje naród borykający się z uciskiem i poszukujący sposobów na walkę z wrogami. Wybór Konrada dołączenia do zakonu krzyżackiego może być postrzegany jako metafora polskiego sojuszu z Rosją, który miał na celu uzyskanie pomocy w walce z Niemcami. Jednak, tak jak w przypadku Konrada, sojusz z Rosją okazał się dla Polski niebezpieczny, ponieważ pozwolił Rosji na zwiększenie swojego wpływu na Polskę i doprowadził do dalszego osłabienia polskiej niepodległości.

W "Konradzie Wallenrodzie" Mickiewicz ukazuje tragiczny los bohatera, który poświęca wszystko, aby osiągnąć swoje cele, ale kończy samobójstwem. Los Konrada jest tragiczny, ponieważ jest on ofiarą swojego własnego wyboru i nie ma możliwości na uniknięcie konsekwencji swoich działań. Jednocześnie, los Konrada może być postrzegany jako symbolizujący los Polaków w walce o wolność i niepodległość, którzy wielokrotnie w historii byli ofiarami swoich własnych decyzji i działań.

W "Konradzie Wallenrodzie" Mickiewicz ukazuje, że tragedia losu bohatera jest nieunikniona, jeśli wybierze się drogę walki za wolność za wszelką cenę. Jednocześnie, Mickiewicz podkreśla, że w walce o wolność należy być ostrożnym i unikać działań, które mogą doprowadzić do jeszcze większej utraty wolności i niepodległości.

 Ponowione zdanie: Rozwiń powyższe zagadnienie ponownie.

"Nowe opracowanie":

Tragizm losu bohatera jest jednym z ważniejszych tematów w literaturze, w tym również w poezji romantycznej. W poemacie "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza, los bohatera jest tragiczny, ponieważ jest on uwikłany w sytuację, w której nie ma wyjścia i nie ma możliwości osiągnięcia swoich celów bez popełniania moralnie wątpliwych czynów. Konrad jest postacią tragiczną, ponieważ jego działania i decyzje prowadzą go do porażki i samobójstwa. Konrad, jako przedstawiciel Litwy, boryka się z uciskiem i szuka sposobu na walkę z wrogami. Wybiera dołączenie do zakonu krzyżackiego, aby pomścić swój lud i osiągnąć swoje cele. Jednakże, wkrótce Konrad zdaje sobie sprawę, że jego sojusznicy w zakonie krzyżackim nie są godni zaufania i nie mają zamiaru wspierać jego walki. Konrad jest zdradzony przez swoich sojuszników i zostaje osamotniony w swojej walce. Konrad nie może odwrócić swojej sytuacji i zmuszony jest do podjęcia moralnie wątpliwych działań, aby osiągnąć swoje cele. W końcu, kiedy zostaje odkryte, że Konrad jest szpiegiem, Konrad popełnia samobójstwo, aby uniknąć kary za swoje działania. Los Konrada jest tragiczny, ponieważ jest on ofiarą swojego własnego wyboru. Konrad wybiera drogę walki za wolność i niepodległość, ale jednocześnie popełnia błędy, które prowadzą go do porażki i samobójstwa. Jego los jest tragiczny, ponieważ jest on uwikłany w sytuację, w której nie ma wyjścia. W kontekście historii Polski, poemat Mickiewicza może być postrzegany jako komentarz na temat polskiego dążenia do wolności i niepodległości. Polacy wielokrotnie w historii byli ofiarami swoich własnych decyzji i działań, a los Konrada może być postrzegany jako symbolizujący ten los. Mickiewicz podkreśla, że walka za wolność i niepodległość jest ważna, ale należy być ostrożnym i unikać działań, które mogą doprowadzić do jeszcze większej utraty wolności i niepodległości. W "Konradzie Wallenrodzie" Mickiewicz ukazuje, że tragedia losu bohatera jest nieunikniona, jeśli wybierze się drogę walki za wolność za wszelką cenę. Jednocześnie, Mickiewicz podkreśla, że w walce o wolność należy być ostrożnym i unikać działań, które mogą doprowadzić do jeszcze większej utraty wolności i niepodległości. Takie podejście jest szczególnie ważne w kontekście historii Polski, która wielokrotnie borykała się z problemem walki o wolność i niepodległość w warunkach, które były niekorzystne dla Polaków. Ponadto, "Konrad Wallenrod" jest przykładem, jak literatura romantyczna ukazywała problematykę związana z tragizmem losu bohatera. W literaturze romantycznej często pojawiały się postacie tragiczne, które były ofiarą własnych działań i decyzji. Ten temat był ważny dla romantyków, ponieważ uważali oni, że życie jest nieprzewidywalne i nieuniknione są porażki, nawet dla ludzi o dobrych intencjach. Wnioski wynikające z analizy losu bohatera w "Konradzie Wallenrodzie" w kontekście historii Polski i literatury romantycznej są ważne także dzisiaj. Przypominają nam, że walka o wolność i niepodległość jest ważna, ale wymaga mądrości i umiejętności podejmowania właściwych decyzji. Pokazują, że czasem wybór drogi walki może prowadzić do sytuacji, w których trudno znaleźć wyjście i konieczne staje się popełnianie moralnie wątpliwych czynów. Jednakże, uważne przemyślenie i analiza sytuacji mogą pomóc w uniknięciu tragicznego losu bohatera.

 

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod 1. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 

Nassssy09-03-2023 13:48:29   [#06]

Zapytałem AI o pilne zadania w zakresie polityki oświatowej państwa. Wymówiła się co prawda, że jest sztuczna i niepolityczna i nie ma aktualnych danych ale zaraz po tym wskazała:

 1. Równość dostępu do edukacji

 2. Rozwój kompetencji cyfrowych

 3. Poprawa warunków pracy nauczycieli 

 4. Edukacja kulturowa i międzykulturowa 

 5. Dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy 

To co... AI na ministra edukacji od listopada?

JarTul26-03-2023 17:37:40   [#07]

Wizja współczesnej szkoły (według AI), która dobrze przygotowuje dziecko do życia we współczesnym świecie powinna uwzględniać kilka innych elementów:

 1. Różnorodność i inkluzja: Szkoła powinna być miejscem, gdzie każde dziecko, pochodzące od pochodzenia, płci, orientacji właściwej, rasy czy religii, będzie czuło się akceptowane i mile widziane. Dzięki temu uczniowie mogli nawiązywać relacje międzykulturowe i uczyć się na wzajem.

 2. Rozwój umiejętności miękkich: biorąc pod uwagę naukę w szkole, należy zwrócić uwagę na rozwój umiejętności miękkich, w tym jak komunikację, rozwój, myślenie, współpracę i adaptację do zmian. Te słowa są kluczowe dla sukcesu w życiu osobistym i osobistym.

 3. Technologia i innowacje: Szkoła umożliwiająca dostęp do nowoczesnej technologii i innowacyjnych metod nauczania, w tym jak programowanie, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość czy projekty interdyscyplinarne. Dzięki temu uczniowie mogli nabrać ochoty na wejście w świat.

 4. Edukacja globalna: Szkoła powinna kształtować uczniów jako globalnych uczniów, którzy rozumieją, jak działają na innych ludzi i na świat. W tym celu należy promować kulturę otwartości, empatii i odpowiedzialności.

 5. Współpraca z rodziną: Szkoła współpracująca z rodziną uczniów i angażująca ich w proces edukacyjny. Współpraca ta może być związana ze spotkaniami, informowaniem o postępach uczniów czy zapraszaniu rodziców do udziału w projektach szkolnych.

Współczesna szkoła, która skupia się na tych elementach, będzie dobrze przygotowywać dzieci do życia w osiąganiu sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.

Marek Pleśniar26-03-2023 22:36:17   [#08]

https://www.youtube.com/watch?v=C36-s56rQaM&ab_channel=OSKKO

 

JarTul03-11-2023 13:37:23   [#10]

Nadciągają zmiany. Czy uwzględnią poniższe sugestie?
Najważniejsze kierunki działania - wyzwania - współczesnej szkoły nakierowane na ucznia w świecie współczesnym, w tym w dobie sztucznej inteligencji (według AI).

 1. Rozwijanie kreatywności i stymulowanie aktywności twórczej uczniów: Współczesna szkoła powinna kłaść nacisk na rozwijanie kreatywności i stymulowanie aktywności twórczej uczniów, aby przygotować ich do sprostania wyzwaniom XXI wieku.
 2. Wychowanie człowieka innowacyjnego: Współczesna szkoła powinna kształcić uczniów w duchu innowacyjności, aby byli w stanie prowadzić twórczy styl życia.
 3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji w dobie sztucznej inteligencji: Współczesna szkoła powinna zapewnić odpowiedni poziom edukacji w dobie sztucznej inteligencji, aby uczniowie byli w stanie zrozumieć i wykorzystać potencjał tej technologii.
 4. Stymulowanie rozwoju umiejętności cyfrowych: Współczesna szkoła powinna stymulować rozwój umiejętności cyfrowych uczniów, aby byli w stanie korzystać z nowoczesnych technologii w sposób świadomy i efektywny.
 5. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji w zakresie ochrony danych osobowych: Współczesna szkoła powinna zapewnić odpowiedni poziom edukacji w zakresie ochrony danych osobowych, aby uczniowie byli w stanie chronić swoją prywatność w dobie cyfrowej.
 6. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa: Współczesna szkoła powinna zapewnić odpowiedni poziom edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby uczniowie byli w stanie chronić swoje dane i prywatność w dobie cyfrowej.
 7. Rozwijanie umiejętności miękkich: Współczesna szkoła powinna kłaść nacisk na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca, kreatywność, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, aby uczniowie byli w stanie sprostać wyzwaniom XXI wieku.
 8. Wspieranie różnorodności kulturowej: Współczesna szkoła powinna wspierać różnorodność kulturową, aby uczniowie byli w stanie zrozumieć i szanować różnice między ludźmi.
 9. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji w zakresie zdrowia psychicznego: Współczesna szkoła powinna zapewnić odpowiedni poziom edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, aby uczniowie byli w stanie radzić sobie ze stresem, presją i innymi wyzwaniami emocjonalnymi.
 10. Wspieranie rozwoju umiejętności przedsiębiorczych: Współczesna szkoła powinna wspierać rozwój umiejętności przedsiębiorczych, aby uczniowie byli w stanie prowadzić własne interesy i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.

post został zmieniony: 03-11-2023 13:41:53
JarTul03-11-2023 13:49:39   [#11]

Nadciągają zmiany. Czy uwzględnią poniższe sugestie.
Najważniejsze kierunki działania - wyzwania - współczesnej szkoły nakierowane na ucznia w świecie współczesnym, w tym w dobie sztucznej inteligencji

 1. Rozwijanie kreatywności i stymulowanie aktywności twórczej uczniów: Współczesna szkoła powinna kłaść nacisk na rozwijanie kreatywności i stymulowanie aktywności twórczej uczniów, aby przygotować ich do sprostania wyzwaniom XXI wieku.
 2. Wychowanie człowieka innowacyjnego: Współczesna szkoła powinna kształcić uczniów w duchu innowacyjności, aby byli w stanie prowadzić twórczy styl życia.
 3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji w dobie sztucznej inteligencji: Współczesna szkoła powinna zapewnić odpowiedni poziom edukacji w dobie sztucznej inteligencji, aby uczniowie byli w stanie zrozumieć i wykorzystać potencjał tej technologii.
 4. Stymulowanie rozwoju umiejętności cyfrowych: Współczesna szkoła powinna stymulować rozwój umiejętności cyfrowych uczniów, aby byli w stanie korzystać z nowoczesnych technologii w sposób świadomy i efektywny.
 5. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji w zakresie ochrony danych osobowych: Współczesna szkoła powinna zapewnić odpowiedni poziom edukacji w zakresie ochrony danych osobowych, aby uczniowie byli w stanie chronić swoją prywatność w dobie cyfrowej.
 6. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa: Współczesna szkoła powinna zapewnić odpowiedni poziom edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby uczniowie byli w stanie chronić swoje dane i prywatność w dobie cyfrowej.
 7. Rozwijanie umiejętności miękkich: Współczesna szkoła powinna kłaść nacisk na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca, kreatywność, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, aby uczniowie byli w stanie sprostać wyzwaniom XXI wieku.
 8. Wspieranie różnorodności kulturowej: Współczesna szkoła powinna wspierać różnorodność kulturową, aby uczniowie byli w stanie zrozumieć i szanować różnice między ludźmi.
 9. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji w zakresie zdrowia psychicznego: Współczesna szkoła powinna zapewnić odpowiedni poziom edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, aby uczniowie byli w stanie radzić sobie ze stresem, presją i innymi wyzwaniami emocjonalnymi.
 10. Wspieranie rozwoju umiejętności przedsiębiorczych: Współczesna szkoła powinna wspierać rozwój umiejętności przedsiębiorczych, aby uczniowie byli w stanie prowadzić własne interesy i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.

post został zmieniony: 03-11-2023 13:50:04
JarTul03-11-2023 13:50:28   [#12]

 

Wnuczka właśnie rozpoczęła swoją „przygodę z edukacją… jak się ma rozwijanie kreatywności i stymulowanie aktywności twórczej uczniów w polskiej szkole do poniższej „wizji” (wg AI)?

Rozwijanie kreatywności i stymulowanie aktywności twórczej uczniów to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed współczesną szkołą nakierowaną na ucznia w świecie współczesnym, w tym w dobie sztucznej inteligencji. Kreatywność jest uznawana za podstawę działań poprzez pokonywanie rutyny, schematów i nawyków. Najlepszym sposobem samorealizacji jest twórczość. Teoretycy twierdzą, że prawie wszyscy ludzie są potencjalnie zdolni do podejmowania problemów twórczych oraz osiągania sukcesów w tej działalności, natomiast realizuje te możliwości zaledwie ok. 2 % tych ludzi.

Współczesna pedagogika szczególną rolę w procesie uczenia się rozwoju przypisuje aktywności własnej wychowanka. Jej organizowanie i stymulowanie stanowi najważniejsze zadanie edukacyjne szkoły. Celem twórczej aktywności jest odchodzenie od posiadanych informacji i tworzenie czegoś nowego, wartościowego z punktu widzenia twórcy. Człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza się do powtarzania, naśladowania, lecz gdy daje coś od siebie. Osoby myślące w sposób twórczy mają dużo pomysłów, odkrywają więcej nowatorskich rozwiązań. Charakterystyczną cechą myślenia twórczego jest umiejętność zestawiania zagadnień różniących się i łatwość dostrzegania tego, co dla innych jest niezauważalne1.

W odniesieniu do uczniów w procesie rozwoju kreatywnego działania niezwykle ważne jest pozytywne oddziaływanie otoczenia – nauczycieli w szkole, a w domu rodziców. To oni w dużej mierze mogą przyczyniać się do wzrostu poziomu twórczości dziecięcej. Współczesna szkoła powinna kłaść nacisk na rozwijanie kreatywności i stymulowanie aktywności twórczej uczniów, aby przygotować ich do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Współczesna pedagogika szczególną rolę w procesie uczenia się rozwoju przypisuje aktywności własnej wychowanka. Jej organizowanie i stymulowanie stanowi najważniejsze zadanie edukacyjne szkoły. Celem twórczej aktywności jest odchodzenie od posiadanych informacji i tworzenie czegoś nowego, wartościowego z punktu widzenia twórcy. Człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza się do powtarzania, naśladowania, lecz gdy daje coś od siebie. Osoby myślące w sposób twórczy mają dużo pomysłów, odkrywają więcej nowatorskich rozwiązań. Charakterystyczną cechą myślenia twórczego jest umiejętność zestawiania zagadnień różniących się i łatwość dostrzegania tego, co dla innych jest niezauważalne.

 


post został zmieniony: 03-11-2023 13:50:50

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]