Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zatrudnienie bez kwalifikacji
strony: [ 1 ]
tusia123-11-2022 08:20:10   [#01]

Czy w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie można zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji do danego przedmiotu, a jeśli tak, jaka procedura i podstawa prawna?

mika23-11-2022 12:26:34   [#02]

Bez względu na to kto jest organem prowadzącym czyli czy szkoła to placówka publiczna, czy niepubliczna obowiązuje rozp. o kwalifikacjach czy nie można zatrudnić bez kwalifikacji. Możesz wystąpić do KO o zgodę, chociaż wiem, że tu są różne praktyki i interpretacje.

tusia123-11-2022 13:22:10   [#03]

Wiem, że obowiązuje rozporządzenie, ale nie wiem, czy stowarzyszeniowa też może występować do KO o zgodę.

mika23-11-2022 14:17:35   [#04]

Procedura dotyczy szkół, w których podstawą nawiązania stosunku pracy KN zatem jeśli masz nauczycieli zatrudnionych z KP to nie występujesz. Przyjrzeć się trzeba sprawie indywidualnie jeśli nie możesz znaleźć chemika a nauczyciel biologii mógłby uczyć to ja podjęłabym taką decyzję i szukała nadal nauczyciela chemii.

tusia123-11-2022 19:50:33   [#05]

Dziękuję za informację.

bosia23-11-2022 21:58:27   [#06]

Możesz także zastosować art. 15 ust. 2 ustawy prawo oświatowe 

2.W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

przepis ten stosuje się w szkołach publicznych, a także odpowiednio także w szkołach niepublicznych

 

rzewa24-11-2022 04:15:17   [#07]

do #04 -> niestety trzeba uzyskać zgodę kuratora na zatrudnienie takiej osoby - niezależnie od tego czy to zatrudnienie na podstawie KN czy k.p.

zgoda kuratora nie jest wymagana jedynie w przypadku zatrudnienia osób na podstawie art 15 ust 6 u.P.o., czyli zatrudnienia osób do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

tusia124-11-2022 09:14:56   [#08]

rzewa, z KO zadzwonili, żeby wycofać wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie bez kwalifikacji, bo zatrudnienie jest z k.p., więc, jak twierdza, w publicznej stowarzyszeniowej wszyscy muszą mieć kwalifikacje, bo oni im takiej zgody nie mogą wydać.

mika24-11-2022 09:44:22   [#09]

Dokładnie i wiele procedur ko zwiera właśnie taką informację, dlatego napisałam, że różna jest praktyka i interpretacja.

bosia24-11-2022 14:29:00   [#10]

W szkołach niepublicznych stosuje się art. 15 ust. 2, 4 i 6 na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 6 u.p.o.

art. 14 ust. 3 pkt 6: Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która:

6)  zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;

 

Art. 15 ust. 2, 4 i 5 u.p.o. dotyczy wszystkich szkół publicznych, także niesamorządowych

art. 15 jest w rozdziale 1 u.p.o.: Przepisy ogólne - przepisy dotyczą wszystkich szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty, jeśli nie ma wyraźnego wskazania, że dotyczą tylko określonych

Zgoda kuratora na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia ogólnego wynika z art. 15 ust. 2

Natomiast nie stosuje się art. 10 ust. 9 KN do szkół publicznych niesamorządowych i szkół niepublicznych - przepis ten dotyczy zgody na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]