Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Statut
strony: [ 1 ]
Klarysa05-09-2022 12:18:11   [#01]

W dobie wielu zmian w statucie, co robicie, robicie statut od nowa, czy dokładacie do starego tekstu jednolitego.

:)

genia1709-09-2022 08:57:51   [#02]

dołożyliśmy i   ujednolicamy

DYREK09-09-2022 10:10:07   [#03]

W praktyce szkolnej często opracowywane są teksty ujednolicone statutów, które błędnie nazywane są tekstami jednolitymi.

Tekst ujednolicony nie jest zdefiniowany w przepisach prawa ale praktycznie stosowany. Nie jest aktem prawnym. Jest tylko praktycznym sposobem na korzystanie z aktu prawnego, w którym wielokrotnie dokonywano zmian.

Tekstu ujednoliconego nie uchwala się. RP może w swojej uchwale nowelizującej statut zobowiązać dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu -> wg mnie uprawnienie do opracowywania i publikowania tekstu ujednoliconego warto w statucie przypisać na stałe dyrektorowi szkoły.

 

Przykład zapisu w statucie:

 

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe 

§ 51.1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

2. Statut jest opublikowany w formie pisemnej, dostępny dla każdego ucznia, nauczyciela i rodzica.

2. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z zapisami niniejszego statutu.

§ 52.1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu rady.

2. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, dyrektor opracowuje tekst ujednolicony.

§ 53.1. Traci moc Statut Szkoły Podstawowej w ……………………………z dnia 1 września 20….. r.

2. Od dnia 1 września 20..... r obowiązuje niniejszy statut.


post został zmieniony: 09-09-2022 10:20:04
Skimir09-09-2022 15:14:37   [#04]

Uważam, że RP ani dyrektor nie mają kompetencji do stwierdzenia, że statut utracił moc i obowiązuje nowy.

Praktyka jest taka, że robi się takie rzeczy w celu wyczyszczenia statutu ale...

rzewa09-09-2022 17:20:42   [#05]

bo tego §53 w statucie być nie powinno -> natomiast uchwała rs (rp) w sprawie statutu powinna mieć § o tym, że uchwala się treść statutu jak w załączniku nr 1 do uchwały oraz taki § "uchwała wchodzi w życie z dniem ...."

raz nadany statut funkcjonuje cały czas -> zmienia się jedynie jego treść, a te zmiany mogą polegać na tym, że zostanie zmieniona CAŁA jego treść

JarTul09-09-2022 20:56:00   [#06]

Art. 72. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.
Art. 80
2. Rada szkoły lub placówki (...), a także:
1) uchwala statut szkoły lub placówki;

Macia03-10-2022 09:19:45   [#07]

Ja jeszcze w kwestii zmian. Ponieważ mój statut ma podstawę prawną która jak wiemy często ulega zmianie moje pytanie brzmi:

  1. czy przy dokonywaniu zmian  w treści uchwały dodawać nowe akty prawne , które się pojawiły
  2. czy nanosić zmiany DZ. U. przepisów, których treść uległa zmianie albo pojawiły sie teksty jednolite
DYREK03-10-2022 10:34:29   [#08]

najlepiej (o ile to możliwe) nie używać w treści statutu zapisów z podaniem konkretnych przepisów z podaniem Dz.U .....

polecam zapis w stylu:

"regulują to odrębne przepisy"  

poli23-11-2022 10:56:12   [#09]

podpowiedzcie, czy statut powinien być podpisany/ opieczętowany, jeśli jest załącznikiem do uchwały? czy powinien to być przewodniczący Rady Pedagogicznej? 

rzewa24-11-2022 04:01:50   [#10]

nie musi, o ile jest publikowany łącznie z uchwałą i/lub zawiera zapis, że jest załącznikiem do uchwały nr ...

poli24-11-2022 08:44:12   [#11]

super, dziękuję bardzo !

DorotaN12-01-2023 13:02:08   [#12]

Witam, czyli podstawą prawną w zarządzeniu o publikacji  jest uchwała?

rzewa12-01-2023 15:02:24   [#13]

nie ma potrzeby wydawania zarządzenia o publikacji...

statut z samej swojej istoty jest dokumentem publicznym i jako taki, zaraz po uchwaleniu, powinien być dostępny co najmniej wszystkim zainteresowanym,

a niezwłocznie powinien być umieszczony na BIP szkoły

DorotaN13-01-2023 11:05:18   [#14]

Dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]