Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje nauczyciela współorganizującego
strony: [ 1 ]
Skimir09-05-2022 13:50:39   [#01]

Dzień dobry

Może ktoś mógłby pomóc...

Szukam dokumentu (kiedyś widziałem i czytałem) gdzie MEiN interpretuje kwalifikacje nauczyciela współorganizującego kształcenie.

MEiN w tym piśmie wskazał, że posiadanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej jest wystarczającym warunkiem spełnienia wymogów rozporządzenia. Nie ma znaczenie specjalizacja.

 

joljol09-05-2022 14:24:22   [#02]

tak jest w rozporządzeniu

szczegółowe kwalifikacje potrzebne są do rewalidacji

Skimir09-05-2022 14:28:25   [#03]

To wiem :-)

Jednak potrzebuję pismo sygnowane przez MEiN bo ktoś inny ma inną wersję...

Moltena09-05-2022 14:34:43   [#04]

Czy nauczyciel posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych IV- semestralne w zakresie Logopedii może być nauczycielem współorganizującym kształcenie.

Czy logopedia wchodzi w skład pedagogiki specjalnej? w szczegółowym opisie przedmiotów na świadectwie oprócz związanych z logopedią są diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu, tyflopedagogika itd. 

 

 

joljol09-05-2022 15:02:51   [#05]

nie, nie może

ma być pedagogika specjalna

Malmar6409-05-2022 18:29:03   [#06]

Ja mam podobne pytanie : czy nauczyciel , który skończył trzy semstralne studia podyplomowe : pedagogika specjalna z zakresu profilaktyki i resocjalizacji ma kwalifikacje do bycia nauczycielem współorganizujacym kształcenie? 

joljol09-05-2022 19:14:03   [#07]

 

Zgodnie z  § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w przedszkolach, szkołach i  ośrodkach wymienionych odpowiednio w ust. 1 pkt 1-9.

Na podstawie § 7 ust. 1-3 ww. rozporządzenia w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Zadania tych nauczycieli zostały określone w § 7 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Zgodnie ww. przepisami prawa nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne powinni posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Zatem, zgodnie z  § 7 ust. 1-3, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, mając kwalifikacje
z zakresu pedagogiki specjalnej, posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska, bez konieczności uzupełnienia wykształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

ale co kryje się pod pojęciem pedagogika specjalna z zakresu profilaktyki i resocjalizacji tego nie wiem, bardziej skłaniam się do resocjalizacji niż do specjalnej (ale to moje wewnętrzne ja tak mi mówi)

noe1910-05-2022 07:56:00   [#08]

ale przecież to proste :)

z zakresu pedagogiki specjalnej:

Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne[1]. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania, a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.

Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korektury pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji. Oprócz osób niepełnosprawnych pedagogika specjalna zajmuje się też ludźmi wybitnie zdolnymi.

Główne działy pedagogiki specjalnej to[2]:

za Dykcik W., Pedagogika specjalna. Poznań 2001, s. 24.

a to jest specjalista w swojej dziedzinie


post został zmieniony: 10-05-2022 07:56:51
Bona Fide12-05-2022 14:45:34   [#09]

Dyrektor chciał zatrudnić nauczyciela współorganizującego do dziecka z zespołem Aspergera, który posiada:

1) licencjat w zakresie pedagogiki socjalnej i resocjalizacyjnej,

2) magisterskie (2 letnie) na kierunku pedagogika,

3) kurs kwalifikacyjny -  z zakresu oligofrenopedagogiki  dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo - dający kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo,

4) kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej,

5) studnia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

KO orzekło brak kwalifikacji do pracy z dzieckiem z autyzmem oraz brak przygotowania pedagogicznego

 

 

joljol12-05-2022 14:57:25   [#10]

wg mnie na współorganizującego się nadaje

nie ma uprawnień do rewalidacji z ZA

Roman Langhammer12-05-2022 17:26:59   [#11]

Oczywiście, że może być współorganizującym. Ja bym się w tym przypadku kopał z KO.

Skimir12-05-2022 19:47:20   [#12]

KO orzekło w jakim trybie? Kontroli czy opinii w sprawie arkusz organizacyjnego?

Jak kontroli, to powinni podać przepis prawa, który takie zatrudnienie narusza. W przypadku opinii - ta nie jest wiążąca. Tak czy siak z podobnego powodu szukam interpretacji MEiN.

rzewa12-05-2022 21:09:28   [#13]

ba... zgodnie z istniejącymi przepisami prawa ten n-l ma kwalifikacje także do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem w tym ZA

AnJa13-05-2022 09:27:41   [#14]

Jeśli gdzieś w papierach nie zapisano, że ma kwalifikacje pedagogiczne to z tego zestawienia nie wynika, że je ma.

Roman Langhammer13-05-2022 10:55:21   [#15]

W naszych dywagacjach zakładamy, że ma pp. ;) Raczej skupiliśmy się na tym czy może być współorganizującym. :)

noe1913-05-2022 11:38:56   [#16]

"AnJa nie idź tą drogą" ;)

miałem dyskusje z wizytatorem, który podważył mi kwalifikacje nauczyciela po oligo do bycia współorganizującym kształcenie, bo nigdzie nie miał było zapisane, że ma kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

AnJa13-05-2022 12:24:07   [#17]

Chyba się zatrudnię w k.o.

noe1913-05-2022 13:01:57   [#18]

u mnie w delegaturze wakaty, ostatni zatrudniony wizytator wytrzymał 3 miesiące

AnJa13-05-2022 17:36:19   [#19]

Jestem uodporniony na pracę. I umiem budować relacje oparte na wartościach.

pelargonia16-05-2022 15:41:54   [#20]

#18 Chyba pracujemy na terenie tej samej delegatury :)

margo1331-05-2022 10:55:00   [#21]

czy nauczyciel na kierunku Pedagogika w specjalności psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna (licencjat) oraz pedagogika w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna  (mgr) może być nauczycielem wspomagającym.

joljol31-05-2022 12:00:28   [#22]

wg mnie, nie

AnJa31-05-2022 12:22:40   [#23]

Wg mnie też nie. Choć kompetencje być może wyższe o podyplomówki z oligo.

Roman Langhammer06-07-2022 12:47:38   [#24]

Chcę się upewnić - proszę o odpowiedź.

 

Nauczyciel tzw. wspomagający w przedszkolu, grupa ogólnodostępna - orzeczenia różne. ;)

 

Wykształcenie nauczyciela:

- Wiedza o społeczeństwie, studia podyplomowe

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika, studia podyplomowe

- Pedagogika, studia magisterskie

- Historia, studia magisterskie

 

Może być wspomagającym w przedszkolu?

joljol06-07-2022 14:01:39   [#25]

wspólorganizujący ma mieć pedagogikę specjalną:)

 

ten nauczyciel nie ma wykształcenia do danego typu szkoły, tu przedszkola

Żaden z tych kierunków nie daje mu uprawnień

które orzeczenie wskazuje na zatrudnienie takowegoż?

 


post został zmieniony: 06-07-2022 14:07:54
Roman Langhammer06-07-2022 14:24:04   [#26]

No właśnie odnosząc się do kwalifikacji wspomagającego (bo nie ma ich wydzielonych w rozporządzeniu):

 

§ 4. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, z zastrzeżeniem § 12–24, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 lub

2) ukończyła:

   a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

   b) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

   c) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i lit. b oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

   d) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub

   e) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

 

Odnosiłbym się do tego co zaznaczone na czerwono:

- ma inne studia niż stricte do przedszkola, ale ma również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika wchodzi w zakres pedagogiki specjalnej). Nauczyciel ten nie ma prowadzić zajęć wychowania przedszkolnego, ale ma być wspomagającym w grupie czyli, moim zdaniem, spełniony jest warunek o zakresie prowadzonych zajęć.

joljol06-07-2022 14:58:12   [#27]

bardziej mi chodzi o to jakie masz dzieci, z którego orzeczenia wynika konieczność zatrudnienia tego nauczyciela

zajęć przedszkolnych nie będzie prowadził ale ma wspólorganizować proces kształcenia

niektórzy nauczyciele ze starszych etapów edukacji maja problem z odnalezieniem sie w przedszkolu

a jest jeszcze rewalidacja w jego obowiązkach

Roman Langhammer06-07-2022 15:12:30   [#28]

Konieczność nie wynika. OP "dał" wspomaganie. Są tylko dwa orzeczenia o niepelnosprawnosci ruchowej, ale zalecenia może moim zdaniem taki wspomagający realizować, gdyż głównie należy skupić się na motoryce małej, rozwoju poznawczym, uspołecznianiu itp. Rewalidacje zaś będzie prowadził logopeda (zalecenia do rewalidacji pod kątem afazji). 

Ten nauczyciel w dzieciach młodszych się odnajdzie. Dotychczas w ostatnich latach pracował w innej szkole jako wspomagający w klasie pierwszej i wychowawca świetlicy.


post został zmieniony: 06-07-2022 15:13:55
rzewa06-07-2022 16:12:43   [#29]

a ta pedagogika, to jakiej specjalizacji jest?

ale bez względu na odpowiedź na powyższe uważam, ze ten n-l ma formalne kwalifikacje na stanowisko n-la współorganizującego także w przedszkolu a jeśli zdaniem dyrektora ma też kwalifikacje faktyczne, to nie ma przeszkód by na tym stanowisku pracował

Roman Langhammer06-07-2022 16:52:07   [#30]

Oligo.

joljol06-07-2022 17:57:33   [#31]

afazja to nie upośledzenie

 

Roman Langhammer06-07-2022 18:44:54   [#32]

Zgadza się. Ale logopedia nie jest pedagogiką specjalną, a pokażcie mi nauczyciela z pedagogiką lecznicą. :)

rzewa06-07-2022 22:53:04   [#33]

to po co ona robiła studia podyplomowe z oligo?

w #24 piszesz, że ma mgr pedagogiki i o specjalizacje tej pedagogiki pytałam

Roman Langhammer07-07-2022 04:50:39   [#34]

Przepraszam, faktycznie w #24 obcięło przy kopiowaniu, a nie zrozumiałem Twojego wcześniejszego pytania. ;) Te drugie magisterskie to pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

rzewa07-07-2022 08:33:52   [#35]

zatem ma kwalifikacje do przedszkola - § 4 ust  2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli

Roman Langhammer07-07-2022 09:20:55   [#36]

Dziękuję. :)

juasia11-07-2022 20:43:57   [#37]

a czy nauczyciel, który ma  studia podyplomowe  w zakresie kształcenia uczniów z autyzmem ma kwalifikacje do bycia nauczycielem współorganizującym kształcenie uczniów niepełnosprawnych?

mala101-08-2022 23:00:27   [#38]

Pytanie przy okazji

Czy nauczycielka, która ukończyła  studia magisterskie pedagogika ogólna z resocjalizacją oraz studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej, ma kwalifikacje do pracy w przedszkolu?

 

joljol03-08-2022 10:15:44   [#39]

do #38

nie, nie ma, ma do EW

mirzer06-08-2022 15:50:25   [#40]

Dzień dobry

Czy nauczyciel, który ukończył studia mgr na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe: diagnoza, terapia, wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma kwalifikacje do bycia nauczycielem współorganizującym kształcenie uczniów niepełnosprawnych??

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]