Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Łączone pensum
strony: [ 1 ]
annapast4812-04-2022 11:15:21   [#01]

Mam taki przypadek:nauczyciel od września będzie miał 7/18 j.niemieckiego, 10/26 świetlicy i 5/20 zkk- pensum wychodzi mu uśrednione 21. Czy nauczyciel może mieć takie porozumienie do umowy, czy jednak powinien mieć jakieś obowiązki powyżej pół etatu? I druga sprawa z jakiego pensum mogę mu dać jeszcze rewalidację dodatkowo?

Bona Fide12-04-2022 15:25:04   [#02]

Coś mi tu nie gra:-)

Jeśli skrót "zkk" oznacza zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, to dlaczego są one liczone z pensum 18?

Zarówno zkk, jak i zajęcia rewalidacyjne powinny być liczone  z pensum nauczyciela.

Wg mnie 7/18 + 10/26 daje pensum 22, czyli jej etat w tym momencie wynosi 0,77. Dajesz jej te 5 zkk (5/22) i ma już cały etat.

Przydzielając jej dodatkowo rewalidację, to również z pensum 22 i będzie miała wówczas godziny ponadwymiarowe.

KaPi12-04-2022 17:22:51   [#03]

Ja dałabym zkk z pensum nauczyciela, czyli 18, bo jakie pensum dla korekty???

Czyli 12/18 i 10/26 daje 22/21

I rewalidacja dodatkowo, jeżeli będzie dodana później to z 21, ale jeżeli od razu w arkuszu to dałabym też z 18 

Bona Fide13-04-2022 08:32:04   [#04]

KaPi, ale pensum nauczyciela to 7/18 (j. niemiecki) + 10/26 (świetlica), czyli 22, a nie 18.

KaPi13-04-2022 09:01:13   [#05]

ale korekty nie mają swojego pensum - idą z pensum nauczyciela przedmiotu lub nauczyciela świetlicy - kwestia, czy zatrudniony jako nauczyciel przedmiotu czy świetlicy...

jeżeli korekty z nauczyciela - to tak jak napisałam

jeżeli korekty ze świetlicy - 7/18 i 15/26 daje 22/23

no i te rewalidacje jeszcze gdzieś...


post został zmieniony: 13-04-2022 09:12:44
tarek13-04-2022 09:32:38   [#06]

A korekcyjno-kompensacyjne nie są przypisane do zadań terapeuty pedagogicznego i z pensum ustalonego przez OP (nie większe niż 22)?

ergo13-04-2022 09:50:05   [#07]

#6 Są

 

§ 27. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin

post został zmieniony: 13-04-2022 09:54:26
KaPi13-04-2022 11:52:36   [#08]

ok, jeżeli w szkole jest zatrudniony terapeuta - jak nie ma, dostaje nauczyciel z kwalifikacjami ze swojego pensum

tak mamy, KO zatwierdza

 

tarek13-04-2022 11:58:44   [#09]

Ale KN mówi, że pensum się uśrednia nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy. Nie mówi o zatrudnieniu na danym stanoiwsku, tylko realizacji zadań określonych dla danego stanowiska. Czyli, jak myślę, jeśli polonista z pensum 18 realizuje zadania określone dla terapeuty pedagogicznego z pensum 22, to należy mu pensum uśrednić.

Bona Fide13-04-2022 12:07:28   [#10]

Do postu [#05]:

Nauczyciel ma przydzielone pensum łączone z wymiaru 18 i 26.To właśnie te dwa wymiary stanowią pensum nauczyciela i zgodnie z art. 42 ust 5c KN:

Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

... czyli 22


post został zmieniony: 13-04-2022 12:08:31
annapast4813-04-2022 12:13:01   [#11]

u nas OP ustaliło dla terapeuty pensum 20 dlatego zkk jest z 20, ale mnie już nie chodzi o to czy 21 czy 22 tylko czy może mieć nauczyciel takie porozumienie?

mam dwa zarzuty OP, że nie mogę dać tylu godzin z różnych pensum, bo to już nie jest na stanowisku nauczyciela i że powinnam wypowiedzieć umowę bo nie mam żadnego pensum powyżej pół etatu.

i drugi zarzut, że rewalidacja ma być z pensum nie uśrednionego tylko z takiego jak ma zatrudnienie czyli z 18

Co o tym sądzicie?

KaPi13-04-2022 12:24:13   [#12]

jeżeli już będzie to pensum uśrednione do 22, to rewalidacja będie z tego pensum, bo w tym momenciejest to pensum danego nauczyciela

Bona Fide13-04-2022 12:47:17   [#13]

Do [#11] jeśli jest to nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania to powinno być przeniesienie na podst. art. 18 KN, bo jest to ewidentna zmiana stanowiska.

Co do drugiej części postu  - wcześniej pisałaś, że zkk miało być z 18:-) ... ale nie wnikam.

Twój OP jest raczej w błędzie - pensum, tak jak pisałam w poście [#10] w tym przypadku musi być uśrednione:

pensum terapeuty 5/20 + pensum  świetlicy 10/26 + pensum j. niemiecki 7/18 = 21

Jego "zatrudnienie" jest z pensum 21, a nie 18. I to z tych 21 jest rewalidacja.

 

Bona Fide13-04-2022 13:29:12   [#14]

annapast48 czasem warto porozmawiać z nadzorem pedagogicznym, który będzie opiniować Twój arkusz.

Przedyskutuj sprawę ze swoim wizytatorem.

Przecież OP z koniem kopać się nie będzie:-)

annapast4815-04-2022 09:17:37   [#15]

Bona Fide- pisałam cały czas że 5/20 zkk, dziękuję Ci bardzo za wyjaśnienia. Jest to nauczyciel zatrudniony poprzez mianowanie i na jakie mogę przenieś go stanowisko na pods. Art18.? Dać mu więcej godzin zkk i przenieś go na stanowisko terapeuty?

Też jestem zdania, że rewalidacja z uśrednionego pensum i tak robiłam zawsze a tu nagle OP uważa inaczej.

Bona Fide15-04-2022 09:58:55   [#16]

Sama zmiana pensum oznacza zmianę stanowiska, bo np.: do tej pory n-l uczył tylko j. niemieckiego i miał pensum 18.
Od września będzie miał: j. niemiecki (7/18) + świetlicę (10/26) + zkk (5/20).
Wówczas jego przeniesienie powinno wyglądać następująco:

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) przenoszę Panią/Pana z dniem 1 września 2022 r. na stanowisko nauczyciela Szkoły ............................. z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć 21.

Nauczyciel ten nadal ma pełny wymiar, a w umowie nadal zostaje stanowisko "nauczyciel" chyba, ze w umowie miała/miał zapisane nauczyciel j. niemieckiego (tylko).

Przeniesienie z art. 18 KN jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela.

 

Jeśli przenosiłabyś nauczyciela np.: z 18 na 26, to pomijasz art. 42.ust.5 KN, bo on dotyczy pensum łączonego.

 


post został zmieniony: 15-04-2022 10:01:07

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]