Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egzamin ósmoklasisty
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
iksik21-11-2022 11:12:26   [#51]

Czy zaznaczaliście uczniowi z Ukrainy w dostosowaniach odczytanie przez nauczyciela przed przystapieniem ucznia do pracy tekstów liczących po 250 wyrazów?

basiaj21-11-2022 11:24:08   [#52]

 Na szkoleniu nie mówiono o wnioskach dla  dzieci z Ukrainy  zaznaczamy tylko arkusz 0- C00 i zaznaczamy dostosowania (wniosek tyko dla tych dostosowań których nie ma w zarządzeniu) 

gula21-11-2022 11:46:49   [#53]

4. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Roman Langhammer21-11-2022 12:06:40   [#54]

I moim zdaniem "porozumienie" polega na zaznaczeniu dostosowania uczniowi. Bo we wnioskach tylko dostosowania nieujete w komunikacie. A to dostosowanie jest ujete w komunikacie dla dzieci ukrainskich.

Skimir21-11-2022 21:55:53   [#55]

Potwierdzam. Dziś dzwoniłem do OKE bo jakoś dziwnie mi system zaczął potrzebne płyty zliczać itp.

Z informacji:

- płyta do j.angielskiego jest taka sama jak dla wszystkich więc nie trzeba osobnej sali;

- w SIOEO trzeba zaznaczyć, że jest to uczeń z UA i wybrać arkusz C00;

- nie trzeba dodatkowo zaznaczać wydłużonego czasu bo samo wybranie C00 jest równoznaczne z wydłużonym czasem na j. polskim do 210 minut;

- uzgodnienie dostosowania zasad oceniania dotyczy tylko języka polskiego i to uzgodnienie ma formę zaznaczenia w SIOEO;

gosiaes221-11-2022 22:28:59   [#56]

Dziękuję wszystkim za rozwianie moich wątpliwości :) :* :) i wskazanie rozwiązania :)

Aglaja28-11-2022 11:24:23   [#57]

Dzień dobry, 

jaki powinien być rodzaj arkusza z języka angielskiego dla ucznia z Ukrainy C00 - cudzoziemcy czy 100 - standardowy? 

Mimo zaznaczenia w systemie j. obcy z poleceniami w j. ukraińskim oraz obywatel Ukrainy wciąż pojawia się  100 - standardowy.   

dziękuję

gosiaes228-11-2022 13:47:45   [#58]

#57 - u mnie też się tak pojawia.

grażka09-02-2023 20:14:57   [#59]

Pytanie o osobną salę - mam więcej niż jednego ucznia z dysleksją - czy przyznanie osobnej sali oznacza, że mogę ich posadzić razem w jednej sali - innej, niż dzieci bez dostosowań warunków? To jest 4 uczniów... 

Jeden z rodziców uważa, że oznacza to prawo do pojedynczej sali...

Ala12-02-2023 21:42:18   [#60]

mogą pisać razem w jednej sali, jeśli nie ma innych przesłanek np. nauczyciel wspomagający, albo pisanie na komputerze


post został zmieniony: 12-02-2023 21:42:52
grażka13-02-2023 00:53:29   [#61]

Dziękuję!

Jot13-02-2023 19:22:35   [#62]

Spotkałam się z opinią, że sposoby dostosowania warunków na egzaminie dla ucznia np z opinią o specyficznych problemach w uczeniu się mogą być ustalone wspólnie przez specjalistów, wychowawcę z dyrektorem tzn nie na radzie pedagogicznej. Czy tak jest zgodnie z prawem, skoro w komunikacie dyrektora CKE jest napisane:

"Do21listopada2022r.dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel
informuje na piśmie
(załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty ob
owiązującej w roku szkolnym 2022/2023)rodziców ucznia albo
pełnoletniego ucznia o
wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych
tego ucznia."

Rozumiem, że tam, gdzie w komunikacie jest wymieniona opinia rady pedagogicznej to rada odbyć się musi i to jest jasne dla mnie.

Ala15-02-2023 17:15:38   [#63]

Ustawa o systemie oświaty:

Art. 44zzr

10. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których mowa w ust. 1-7, polega odpowiednio na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo absolwenta;
2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza albo absolwenta;
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

11. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-7.

Ala15-02-2023 17:55:24   [#64]

i dalej:

13. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodziców, o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

14. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzice, składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 13, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.

Jot22-02-2023 11:56:22   [#65]

Dzięki, czyli nic nie trzeba zmieniać.

emes04-04-2023 21:06:38   [#66]

Jestem świeżo po szkoleniu OKE i znowu nikt nie rozwiał moich wątpliwości, bo oczywiście z maszyną nie da się porozmawiać. 

Moje wątpliwość to moment zakończenia egzaminu. Zgodnie z procedurami, po upływie czasu przeznaczonego na egzamin PZN poleca uczniom sprawdzić poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (wyznacza na ten cel dodatkowe 5 minut). Również bezpośrednio przed egzaminem PZN informuje uczniów o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

I teraz, czy w czasie tych 5 minut, w momencie gdy uczeń znajdzie błąd w przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi, to może poprawić to błędne przeniesienie? Czy jest to może tylko czas na to, by sprawdzić i jak znajdzie błąd to ma już tylko wiedzę o tym błędzie?

Skimir05-04-2023 00:19:49   [#67]

Poważnie, taki dylemat? :-)

Jak ktoś doczeka w ławce do końca egzaminu to dostaje dodatkowe 5 minut na sprawdzenie czy przeniósł wszystkie odpowiedzi na kartę odpowiedzi… Kto będzie stać nad każdym uczniem i patrzeć mu na ręce co robi, czy przenosi czy poprawia czy uzupełnia.

Ot, pięć minut aby pracy z rąk ucznia gwałtownie nie wyrywać :-)

malmar1505-04-2023 09:06:25   [#68]

chyba ktoś nas czyta, bo przed momentem na szkoleniu w poznańskiej OKE pan wyraźnie powiedział, że przez 5 minut uczeń nie może rozwiązywać zadań ;-)

AnJa05-04-2023 10:57:55   [#69]

Rozwiązywanie zadań a poprawienie błędne przeniesionej na kartę odpowiedzi odpowiedzi to jednak trochę coś innego.

Skimir05-04-2023 11:26:24   [#70]

Jak komplikować to komplikować... :-)

Czy zaznaczanie brakujących na karcie odpowiedzi na chybił-trafił (bo przez cały czas egzaminu uczeń nie miał pomysłu co zaznaczyć aby było dobrze) jest rozwiązywaniem zadań czy skorygowaniem nieprawidłowego przeniesienia / braku przeniesienia? :-)

PS: Swoją drogą to nie wiem jaki jest cel takich fikuśnych rozwiązań proceduralnych określanych przez CKE. Kiedyś był czas na rozwiązywanie zadań, przed upływem czasu ktoś z zespołu ZN informował, że do końca pozostało... i tyle. Za chwilę podzielą czas egzaminu na czas czytania, czas wymyślania odpowiedzi, czas pisania odpowiedzi, czas sprawdzania co się napisało i czas czas sprawdzania czy jest napisane to co się wymyśliło ale niekoniecznie napisało...


post został zmieniony: 05-04-2023 11:34:18
olaszyma05-04-2023 13:30:43   [#71]

#68,69,70 . Ten proceduralny fikołek obowiązuje już długo - jeszcze w czasach gimnazjum. Służy do sprawdzenia poprawności przeniesienia na karcie, czyli jak uczeń stwierdzi, że się pomylił przy zaznaczaniu, to zamalowuje inny kwadracik. nie pisze już w arkuszu wypracowania, nie wykonuje obliczeń matematycznych , nie pisze odpowiedzi do zadań otwartych. Te 5 minut obowiązują tylko dla uczniów, którzy PRZENOSZĄ odpowiedzi na kartę. Pozostali, a więc ci z dostosowaniami do dysleksji i arkuszami dostosowanymi nie mają tych 5 minut.

emes05-04-2023 20:05:37   [#72]

#67 Taki dylemat, bo nie jest jasno wytłumaczony, a co PZN to inna opinia i inny pomysł. A do końca egzaminu potrafi dotrwać połowa uczniów albo i więcej.

#68 Ja też OKE Poznań i też na tym nagraniu szkolenia to mówił, ale mi chodzi czy może zmieniać odpowiedź.

#71 Dziękuję, o takie rozjaśnienie właśnie mi chodziło :-)

 

 


post został zmieniony: 05-04-2023 20:05:47
Skimir06-04-2023 09:19:00   [#73]

Olaszyma, z ciekawości bo już trochę tych egzaminów przerobiłem i za gimnazjum i za SP. Kiedy te 5 minut dodali, pamiętam, że w gimnazjum (przynajmniej z 10 lat temu) tego nie było. Pojawiło się w pewnym momencie.

olaszyma14-04-2023 12:48:59   [#74]

Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale co najmniej 4 lata egzaminów gimnazjalnych z tymi 5 minutami były.

jurkoz19-04-2023 09:09:11   [#75]

13 kwietnia 2023 r. do ósmej klasy został przyjęty uczeń z Ukrainy (uchodźca).

Jaka jest procedura zgł0szenia do egzaminu? Czytam, że uczniowie przyjęci po 30 września mogą być zgłaszani w terminie do 15 marca.

Co z tymi przyjętymi po 15 marca?

zoza20-04-2023 08:37:30   [#76]

Wczoraj otrzymaliśmy informację od rodzica ósmoklasisty, że w pierwszym tygodniu maja uczeń wyjeżdża do USA (wyjazd służbowy rodzica na kilkuletni kontrakt). Dziecko nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty ani w terminie majowym ani w dodatkowym.

Czy można ten przypadek potraktować jako "szczególny przypadek losowy" i wystąpić o zwolnienie z egzaminu?


post został zmieniony: 20-04-2023 08:38:10
olaszyma20-04-2023 09:00:36   [#77]

#76 A dlaczego? Dlaczego miałby mieć zaliczony egzamin do którego nie przystąpił ? Przecież jedno z rodziców może poczekać dwa tygodnie i polecieć z dzieckiem po egzaminie.W ostateczności 14 latek może polecieć sam, a do egzaminu być u babci, cioci ...

olaszyma20-04-2023 09:31:14   [#78]

Wydaje się, że rodzicom powinno zależeć, żeby ich dziecko miało skończony etap edukacyjny w Polsce, by w USA mogło kontynuować naukę w tamtejszym systemie. Jeżeli to kilka lat, to zdąży tam skończyć liceum i być może zacząć studia...

Roman Langhammer20-04-2023 11:54:46   [#79]

@olaszyma, myślę, że żaden dyrektor nie jest instytucją władną do takiego oceniania decyzji rodzica. Byłaby to zbyt duża ingerencja w prawa dziecka i rodziców.

Co do samego pytania #76, to uważam, że należałoby skonsultować się z właściwą oke, ale moim zdaniem są to podstawy do zwolnienia z egzaminu. 

Dziecko powinno być z rodzicem, a jak sytuacja jest taka, że rodzic musi wyjechać, to dziecko jak najbardziej powinno z nim pojechać i powinno być zwolnione z egzaminu (który nota bene, w ogóle powinien być zlikwidowany).

zoza20-04-2023 12:37:51   [#80]

Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze odpowiedzi. Nie będę oceniała decyzji rodziców bo nie znam wszystkich okoliczności.

Zwrócimy się OKE.

Pozdrawiam

olaszyma20-04-2023 12:39:27   [#81]

Oczywiście, masz rację Roman, że nie mamy prawa w to ingerować, ale taką miałam refleksję i chyba bym rodzicom zaproponowała poszukanie rozwiązania innego, niż zwolnienie z egzaminu.

A swoja drogą, ciekawa jestem czy OKE uzna wniosek i zwolni.

zoza25-04-2023 12:46:08   [#82]

Dzwoniłam do OKE. Otrzymałam informację by złożyć wniosek o zwolnienie plus podanie i wyjaśnienia rodziców z dokumentacją potwierdzającą opisaną sytuację. 

Dam znać jakie dostaniemy decyzję.

grażka01-05-2023 13:39:13   [#83]

Czy członkiem zespołu egzaminującego może być nauczyciel - emeryt? Zgodnie z zapisem, że może być nauczyciel niezatrudniony w szkole lub placówce.

AnJa01-05-2023 22:40:54   [#84]

Onegdaj na maturze nie mógł być.Bo nie był nauczycielem. Dopytaj w OKE.

grażka02-05-2023 10:34:45   [#85]

Dziękuję! 

Zapytam na wszelki wypadek - właśnie znalazłam kolegę z kilkoma godzinami w szkole... :)

krywio05-05-2023 23:35:26   [#86]

Po wygenerowaniu ,,Wykazu zdających w sali..."  z polskiego i matematyki mam ucznia z Ukrainy z typem arkusza nr C00-cudzoziemcy (przybył po wybuchu wojny).

 

Zaczynam się martwić, czy  to dobry arkusz:((( 

Ma dostosowanie zasad oceniania, a nie ma zaznaczonego ,,przedłużenia czasu" - wg systemu. 

 

Czy była możliwość zaznaczenia arkusza U-C00? Była na forum dyskusja w tej sprawie.

 

Co mogę jeszcze coś w tej kwestii zrobić? 

Pomóżcie

 

 

Dan6709-05-2023 05:46:16   [#87]

Witam

Czy w szkole specjalnej podczas egzaminu klasy 8 /jest to klasa łączona  VII - VIII/

może być wolny dzień z puli dyrektorskich tylko dla tej klasy, a pozostałe kasy się uczą /mamy klasy mieszane uczniowie z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością, większość w opiece całodobowej/

zoza11-05-2023 17:32:00   [#88]

W nawiązaniu do #76 i #82, obiecałam dać znać.

Mamy decyzję OKE - uczeń zwolniony z E8.

Raz jeszcze dziękuję:).

grażka15-05-2023 09:29:44   [#89]

Czy nauczyciel wspierający faktycznie nie może być przewodniczącym zespołu nadzorującego w szkole w której pracuje? Punkt 3.5.15. "informacji o sposobie organizacji..."

Dla mnie to najlepsza osoba na przewodniczącego, bo przedmiotowiec może prowadzić zajęcia - w naszej małej szkole inne klasy mają lekcje.

Jaki w ogóle sens takiego wyłączenia?


post został zmieniony: 15-05-2023 09:30:23
olaszyma15-05-2023 10:58:22   [#90]

Co z uczniem , który nie pojawi się na egzaminie a będzie miał pozytywne oceny w klasyfikacji końcowej? Mamy rodzica, który chciałby by dziecko powtórzyło ósmą klasę....


post został zmieniony: 15-05-2023 10:59:08
noe1915-05-2023 11:28:39   [#91]

warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu, jeżeli nie przystąpi to nie może skończyć szkoły

rzewa15-05-2023 11:29:31   [#92]

czyli wtedy będzie powtarzał klasę ósmą, tak jak chce rodzic

olaszyma15-05-2023 14:38:34   [#93]

Inne pytanie : W którym miejscu wykazu zdających w danej sali należy zaznaczyć oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających? (sekcja 6.1 pkt 2 .1 procedury egzaminacyjnej) Na wykazach uczniów drukowanych z SIOEO nie ma takiej rubryki - oddanie arkusza. wiem, ze dawniej, na egzaminie gimnazjalnym taka kolumna była. Sprawdzałam , od 2020 nie ma. No chyba że czegoś nie widze :-(

 

Roman Langhammer15-05-2023 19:20:03   [#94]

Uczeń zgłoszony do standardowego egzaminu. Złamał palec ręki, którą pisze i na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydłużamy mu czas - to będzie jedyne dostosownie w uzgodnieniu z rodzicami. Czy uczeń taki musi pisać w osobnej sali czy może w głównej i tylko zostaje dłużej?

Ala15-05-2023 20:21:55   [#95]

może w głównej

Ewa 198216-05-2023 17:53:18   [#96]

olaszyma - to samo w kwestii wykazu zdających mnie zastanawia.... 

Dodatkowo, mam laureata. W wykazie zdających na ten dzień (angielski) mam wpisać nieobecny??? To, że zaświadczenie do koperty należy zapakować - wiem.


post został zmieniony: 16-05-2023 17:53:43
olaszyma17-05-2023 07:25:31   [#97]

Wyjaśniłam to w OKE. Przepis w procedurach został sprzed lat, a wykazy w SIOEO są juz inne, więc nie odnotowuje się oddania arkusza, bo nie ma gdzie.

Co do laureata to na wykazie zaznacza się go literką L ( w kolumnie do zaznaczania obecności jest cała seria oznaczeń z której należy wybrać (O/N/L/F/P/U) i wpisać . O to obecny itd...

edithael17-05-2023 18:38:26   [#98]

W SIOEO: w deklaracji ucznia, który jest laureatem, zaznaczasz "laureat" i na wykazie uczniów od razu ma wpisane "L" w kolumnie obecności (kolumna H).

 

bialy196722-05-2023 13:19:07   [#99]

Spokoju dla nas i powodzenia dla uczniów!

gosiaes222-05-2023 13:30:28   [#100]

W jakim programie wskazać pisanie egzaminu z polskiego?

Notatnik, czy Word???

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]