Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egzamin ósmoklasisty
strony: [ 1 ][ 2 ]
iksik21-11-2022 11:12:26   [#51]

Czy zaznaczaliście uczniowi z Ukrainy w dostosowaniach odczytanie przez nauczyciela przed przystapieniem ucznia do pracy tekstów liczących po 250 wyrazów?

basiaj21-11-2022 11:24:08   [#52]

 Na szkoleniu nie mówiono o wnioskach dla  dzieci z Ukrainy  zaznaczamy tylko arkusz 0- C00 i zaznaczamy dostosowania (wniosek tyko dla tych dostosowań których nie ma w zarządzeniu) 

gula21-11-2022 11:46:49   [#53]

4. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Roman Langhammer21-11-2022 12:06:40   [#54]

I moim zdaniem "porozumienie" polega na zaznaczeniu dostosowania uczniowi. Bo we wnioskach tylko dostosowania nieujete w komunikacie. A to dostosowanie jest ujete w komunikacie dla dzieci ukrainskich.

Skimir21-11-2022 21:55:53   [#55]

Potwierdzam. Dziś dzwoniłem do OKE bo jakoś dziwnie mi system zaczął potrzebne płyty zliczać itp.

Z informacji:

- płyta do j.angielskiego jest taka sama jak dla wszystkich więc nie trzeba osobnej sali;

- w SIOEO trzeba zaznaczyć, że jest to uczeń z UA i wybrać arkusz C00;

- nie trzeba dodatkowo zaznaczać wydłużonego czasu bo samo wybranie C00 jest równoznaczne z wydłużonym czasem na j. polskim do 210 minut;

- uzgodnienie dostosowania zasad oceniania dotyczy tylko języka polskiego i to uzgodnienie ma formę zaznaczenia w SIOEO;

gosiaes221-11-2022 22:28:59   [#56]

Dziękuję wszystkim za rozwianie moich wątpliwości :) :* :) i wskazanie rozwiązania :)

Aglaja28-11-2022 11:24:23   [#57]

Dzień dobry, 

jaki powinien być rodzaj arkusza z języka angielskiego dla ucznia z Ukrainy C00 - cudzoziemcy czy 100 - standardowy? 

Mimo zaznaczenia w systemie j. obcy z poleceniami w j. ukraińskim oraz obywatel Ukrainy wciąż pojawia się  100 - standardowy.   

dziękuję

gosiaes228-11-2022 13:47:45   [#58]

#57 - u mnie też się tak pojawia.

grażka09-02-2023 20:14:57   [#59]

Pytanie o osobną salę - mam więcej niż jednego ucznia z dysleksją - czy przyznanie osobnej sali oznacza, że mogę ich posadzić razem w jednej sali - innej, niż dzieci bez dostosowań warunków? To jest 4 uczniów... 

Jeden z rodziców uważa, że oznacza to prawo do pojedynczej sali...

Ala12-02-2023 21:42:18   [#60]

mogą pisać razem w jednej sali, jeśli nie ma innych przesłanek np. nauczyciel wspomagający, albo pisanie na komputerze


post został zmieniony: 12-02-2023 21:42:52
grażka13-02-2023 00:53:29   [#61]

Dziękuję!

Jot13-02-2023 19:22:35   [#62]

Spotkałam się z opinią, że sposoby dostosowania warunków na egzaminie dla ucznia np z opinią o specyficznych problemach w uczeniu się mogą być ustalone wspólnie przez specjalistów, wychowawcę z dyrektorem tzn nie na radzie pedagogicznej. Czy tak jest zgodnie z prawem, skoro w komunikacie dyrektora CKE jest napisane:

"Do21listopada2022r.dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel
informuje na piśmie
(załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty ob
owiązującej w roku szkolnym 2022/2023)rodziców ucznia albo
pełnoletniego ucznia o
wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych
tego ucznia."

Rozumiem, że tam, gdzie w komunikacie jest wymieniona opinia rady pedagogicznej to rada odbyć się musi i to jest jasne dla mnie.

Ala15-02-2023 17:15:38   [#63]

Ustawa o systemie oświaty:

Art. 44zzr

10. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których mowa w ust. 1-7, polega odpowiednio na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo absolwenta;
2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza albo absolwenta;
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

11. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-7.

Ala15-02-2023 17:55:24   [#64]

i dalej:

13. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodziców, o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

14. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzice, składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 13, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.

Jot22-02-2023 11:56:22   [#65]

Dzięki, czyli nic nie trzeba zmieniać.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]