Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zapytanie dot. szczepień od Stow. KARTA99
strony: [ 1 ]
Dante13-01-2022 13:14:50   [#01]

Czy KTOŚ w otrzymał zapytanie  od Stow. Obrony Praw Człowieka KARTA99 dotyczące ,,szczepień uczniów i ich skutków"?


post został zmieniony: 13-01-2022 13:15:33
dorotagm13-01-2022 17:50:46   [#02]

Coś w temacie organizowania szczepień i udziału w tym dyrektora było w grudniu, ale nie znam nadawcy, nie wiem, czy to to stowarzyszenie

Marek Pleśniar13-01-2022 22:22:38   [#03]

odsyłać do kuratora - żeby działania stowarzyszeń przysłały program na 2 miesiące przed;-)

Roman Langhammer14-01-2022 10:09:17   [#04]

O tym samym pomyślałem. ;)

Marek Pleśniar16-01-2022 15:55:55   [#05]

nb. m.in. dlatego większość z nas zachęcała do tego żeby szczepienia wykonywały u siebie punkty szczepień


post został zmieniony: 16-01-2022 18:38:44
Robcio18-01-2022 11:12:46   [#06]

Czy robiliście już odpowiedz?

 

Adaa19-01-2022 15:39:34   [#07]

Propozycja odpowiedzi:

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana pismo nr DS/2/01/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r., informuję,
co następuje.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., nasza jednostka jest zobowiązana do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Zadania w zakresie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli wynikające m.in. z art. 68 ustawy  z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082), dyrektor jest zobowiązany realizować w powiązaniu z innymi, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. O ile wytyczne i rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego nie są elementem polskiego prawodawstwa, to obowiązek stosowania tych rekomendacji i wytycznych nakłada na naszą Szkołę §13c zaktualizowanego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.): „Dyrektor jednostki systemu oświaty uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

Stanowczo sprzeciwiam się tezie postawionej w Pana piśmie, że dyrektorom szkół narzuca się „stosowanie faktycznego przymusu szczepień dzieci w szkołach”. Pragnę poinformować, że nasza Szkoła działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a zadania jednostek oświatowych określają przede wszystkim: Prawo oświatowe (o którym mowa powyżej) oraz Ustawa
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327). Żaden z tych aktów prawnych, ani żadne z tzw. spec-rozporządzeń wydawanych w związku z trwającą pandemią, nie daje nam uprawnień do realizacji szczepień przeciwko COVID-19 ani do stosowania przymusu wobec uczniów w tym zakresie.

Zgodnie z § 1a zaktualizowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 2212), „szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez:

1) osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego;

2) higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Opieka zdrowotna dla uczniów naszej Szkoły jest realizowana przez podmiot mający uprawnienia medyczne, współpracujący ze Szkołą na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r.
o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) – wspomniana ustawa nie zakłada szczepień przeciw COVID-19, a nasza jednostka, ani jej pracownicy, nie prowadzą takich szczepień.

 Nie posiadamy również uprawnień do przeprowadzania jakichkolwiek eksperymentów medycznych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2021 poz. 790), „eksperymentem medycznym kieruje lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny, która jest szczególnie przydatna ze względu na charakter
lub przebieg eksperymentu, oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe”.
Nasza jednostka nie zatrudnia lekarzy, nie realizujemy żadnych działań zarezerwowanych wyłącznie dla podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia w zakresie medycyny. Nie zbieramy także zgód na przeprowadzanie eksperymentów medycznych, ani na naszych uczniach, ani jakichkolwiek innych osobach. W związku z powyższym, nie jestem w stanie spełnić Pana prośby o „poinformowanie wszystkich rodziców o eksperymencie medycznym wszystkich rodziców dzieci uczęszczających
do naszej Szkoły”,  ponieważ takie eksperymenty nie są przez nas realizowane.

Informuję także, że obowiązek „informowania rodziców lub opiekunów prawnych na temat działania stosowanych preparatów” w kontekście stosowania szczepionek przeciw COVID-19, spoczywa na podmiotach realizujących te szczepienia. Zgoda na ewentualne wykonanie szczepienia, wyrażana przez rodziców lub opiekunów danego ucznia, jest zbierana przez uprawnione podmioty medyczne realizujące szczepienie, na podstawie przepisów dotyczących tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Jednostki oświatowe nie są uprawnione do prowadzenia takiej dokumentacji.

Odnosząc się do zarzutów rzekomego wywierania „presji na dzieciach w szkołach w kierunku namawiania ich do przyjęcia preparatów” oraz  „selekcji dzieci ze względu na fakt poddania się tej procedurze lub wręcz wykluczenia ze wspólnych zajęć ze względu na niezaszczepienie się”, informuję, że organizacja naszej Szkoły nie przewiduje takich działań. Działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nie mamy możliwości żądania od uczniów i ich rodziców podania informacji,
czy ich dziecko jest zaszczepione – czy też nie. Takie szczegóły rodzice mogą podawać
nam dobrowolnie, ale nieprzyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, w związku z jej dobrowolnym charakterem, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest obecnie kryterium mogącym
w jakikolwiek sposób wykluczać ucznia z uczestnictwa w zajęciach. Takim kryterium może być natomiast fakt nałożenia izolacji lub kwarantanny na ucznia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Szanując Pana opinię w sprawie organizacji szczepień przeciw Covid-19, podkreślam, że nasza Szkoła, jako publiczna jednostka oświatowa, jest zobowiązana do realizacji zadań wskazanych
w przytoczonych wyżej obowiązujących przepisach prawa, niezależnie od indywidualnych opinii
– zarówno Pańskich, jak moich jako Dyrektora, pracowników naszej jednostki, czy też rodziców naszych uczniów. Jeżeli uznaje Pan, że wprowadzane w naszym kraju rozwiązania dotyczące szczepień przeciw Covid-19 naruszają obowiązujące przepisy prawa, należy w tej sprawie zwracać się bezpośrednio do podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i wprowadzanie tych rozwiązań. Zarówno Dyrektor jednostki oświatowej, jak i jej organy statutowe, nie są uprawnione, aby decydować o tym, czy przepisy prawa wprowadzane na skalę krajową są tworzone w sposób prawidłowy, czy nie.

Marek Pleśniar19-01-2022 19:03:00   [#08]

i bardzo dobrze i odpowiednio długo, żeby mieli co czytać :-)

NQla19-01-2022 19:37:12   [#09]

Dziękuję przyszłościowo za ten ,,gotowiec''. Mnie się przydarzyło to, co poniżej, zamieszczam moją autorską :-) odpowiedź, może nie jest tak dobrze obudowana prawem , konkretami ale może skorzystacie w innej sprawie :-). Nie załączam pisma rodziców, bo to był gotowiec krążący w internecie.

 

Szanowni Rodzice ...............

  1. W odpowiedzi na Państwa Zapytanie do dyrektora szkoły z dnia 14.12.2021r., odnosząc się do Państwa pytań:

  1. Na jakiej podstawie prawnej Dyrektor zamknął szkołę podstawową w okresie od 21.12.2021r. do 9.01.2022r.

Informuję, że jako dyrektor placówki publicznej jestem zobowiązana do przestrzegania prawa oświatowego ( nie jego interpretacji i opinii na ten temat), dyrektor nie wydaje rozporządzeń, nie działa na własną rękę, nie działa też na zasadzie dowolnego interpretowania przepisów; w tym przypadku podstawą ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH jest Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z powyższym opublikowanym rozporządzeniem MENiS zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

  1. Czy są robione badania pod kątem wpływu izolacji dzieci oraz braku dostępu do normalnego trybu edukacji w kontekście emocjonalnym, poziomu kształcenia oraz rozwoju psychofizycznego? Proszę o udostepnienie wyników badań.

O jakie badania Państwo pytacie? Na jakim poziomie robione? W szkole? W Polsce? W szkole nie przeprowadzamy takich badań.

Natomiast, mam nadzieję ,że nie umknęło to Państwa uwadze, po powrocie dzieci/uczniów ze zdalnego nauczania w ubiegłym roku szkolnym i pierwsze miesiące tego roku szkolnego poświęciliśmy szczególnie na dobrostan psychiczny uczniów. Jesteśmy profesjonalistami, nauczycielami, którzy nie tylko wykonują swoją pracę zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami, ale przede wszystkim jako baczni obserwatorzy, pedagodzy , wychowawcy, osoby wspierające pochylamy się nad każdym dzieckiem, jego potrzebami, problemami, talentami. Do tego nie są nam potrzebne badania, tylko uważne codzienne obserwacje dzieci.

  1. Czy są robione i przez kogo badania pod kątem wpływu na psychofizyczny rozwój dziecka nauczanego zdalnie? Proszę o udostepnienie wyników badań.

Odpowiedź jak wyżej. Nie. Nie jesteśmy instytucją prowadzącą badania.

Pytania 4) i 5). Nie jest to moim zadaniem ani kompetencją.

2. Odnośnie sformułowanego przez Państwa oczekiwania, ,, iż dyrektor tutejszej szkoły nie będzie działał na szkodę swoich podopiecznych i pracowników’’ : jest to poważny, nieuprawniony moim zdaniem, zarzut wobec mnie jako dyrektora. Proszę o podanie konkretnego przypadku, że działam na szkodę podopiecznych i pracowników.

3. Rozporządzenia, na które się Państwo powołujecie w dalszej części pisma, o zawieszaniu zajęć to są zupełnie odrębne akty prawne, nie mające zastosowania w tej sytuacji, proszę popatrzeć na daty tych rozporządzeń; dotyczą sytuacji , gdy wszędzie odbywa się nauka stacjonarna, a w szkole /przedszkolu np. brakuje wielu nauczycieli ( np. są na kwarantannie lub maja pozytywny wynik testu itp.) i nie ma komu pracować stacjonarnie.

4. Nikomu z Waszych dzieci nie zostało odebrane prawo do edukacji, ani nie został zabrany dostęp do szkoły. W tym wyjątkowym czasie pandemii konieczne są po prostu inne/ elastyczne rozwiązania, nie muszą się nam wszystkim podobać, każdy ma prawo do własnego prywatnego zdania, ale w przypadku placówki publicznej, której reprezentantem jest dyrektor, stosuje się aktualnie obowiązujące prawo . A dotyczy ono w tej sytuacji 6 dni nauki zdalnej.

5. Kolejna część Państwa pisma to uświadamianie mi , jako dyrektorowi, konsekwencji prawnych wynikających z Kodeksu Karnego ,, Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.’’ Dodatkowo przytaczają Państwo zapisy ustawy Karta Nauczyciela, Kodeks Karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks cywilny.

Proszę o konkrety, bo nie można bezpodstawnie oskarżać funkcjonariusza publicznego, to też może mieć swoje konsekwencje prawne.

6. Piszecie Państwo, że ,, skierowane przez rodziców do Pani pytania mają fundamentalne znaczenie dla zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły, jak również jako potencjalna podstawa Pani odpowiedzialności na podstawie powyżej przytoczonych przepisów’’.

Czy macie Państwo upoważnienie do występowania w imieniu pracowników Zespołu ........... w ...........? Jakie są konkretne zarzuty? Co się kryje pod powyżej zacytowanym stwierdzeniem?

Podsumowując:

Jako dyrektor wydaję zarządzenia, podejmuję decyzje, ale muszą one być zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu i z kompetencjami dyrektora zawartymi w obowiązujących aktach prawnych.

Mam 16-letnie bogate doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora , nie jestem tu przypadkowo. W tym doświadczeniu są także rozmowy z Państwem , rozwiązywanie różnych spraw, problemów organizacyjnych, ludzkich. Macie prawo mieć pytania, oczekiwania, nie zawsze każda odpowiedź, czy decyzja może Państwa satysfakcjonować, nie zawsze się musimy we wszystkim zgadzać. Zawsze kieruję się prawem , staram się logiką i ludzkim podejściem.

Rozumiem frustrację spowodowana sytuację pandemiczną, która dotyczy przecież nas wszystkich. Rozumiem państwa Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki podczas zdalnego nauczania. Ale faktem jest , że dzieci teraz chorują (nie wiemy na co), przenoszą też, nie z własnej przecież winy, wirusa na np. domowników. Dlatego zasadne jest , aby było jak najmniej okazji do przenoszenia i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, szczególnie przed świętami.  I faktem jest, że to każdy rodzic indywidualnie zwraca się do dyrektora w sprawie swojego dziecka, nie jest istotne, czego to dotyczy. Jestem zaskoczona , że podważacie moje kompetencje jako dyrektora, czego przykładem jest sugerowanie, zarzucanie, że łamię prawo, że nie dbam o zdrowie i życie osób , za które jestem odpowiedzialna. Jest mi po ludzku przykro, że wytoczyliście takie ciężkie działa.

 

 

ZADZIAŁAŁO.

Daniel120820-01-2022 08:56:05   [#10]

Rozumiem, że odpowiedź nie jest obowiązkowa?

Nie mogę znaleźć tego maila ....

Poppy20-01-2022 14:56:59   [#11]

A dziś mamy dalszy ciąg.

 

”Szanowni Państwo,

Działając w obronie praw dzieci jako sygnaliści społeczni zwracamy się  do Dyrektorów wszystkich szkół w Polsce  z prośbą o zapoznanie się z
treścią niniejszego maila i potraktowanie go jako zgłoszenia sygnalistów naruszeń prawa zgodnie z obowiązującą w całej UE od 17.12.2021  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o sygnalistach naruszeń prawa   . Prosimy o natychmiastowe przekazanie
niniejszego dokumentu w załączniku do wszystkim nauczycielom
pracującym w Pana/Pani placówce.

O czynnościach w tym zakresie , a także potwierdzenie   doręczenia
niniejszego maila prosimy o poinformowanie nas w korespondencji w terminie 7 dni zgodnie z terminami działań następczych zgłoszenia sygnalisty określonego w  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937&qid=1642111364139
mailowej pisząc na adres e-mail: karta99warszawa@gmail.com"


Z wyrazami szacunku

Poppy20-01-2022 14:58:13   [#12]

Problem w tym, że to się ma nijak do dyrektywy ( o nieobecnej ustawie szkoda mówić).

Robcio20-01-2022 16:15:13   [#13]

#12 -to prawda.

U mnie wysłaliśmy inf., że pismo wpłynęło (zgodnie z "procedurą dot. sygnalistów").

Ze wstępnej analizy wynika, że Karta99 nie ma prawa występować w roli "sygnalisty"-i taka będzie odpowiedz.

 #11 do nas wpłynęły te pisma razem


post został zmieniony: 20-01-2022 16:17:19
Marek Pleśniar21-01-2022 06:16:10   [#14]

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sab-ke-138-21-postanowienie-wojewodzkiego-sadu-523365274

oczekiwana przez skarżącego odpowiedź na "list", która miałaby faktycznie dotyczyć konfrontacji jego ocen i poglądów ze stanowiskiem ŚILw przedmiocie - ogólnie rzecz ujmując - wartości zdrowotnej szczepień przeciwko (...), nie stanowi informacji publicznej,

Poppy21-01-2022 10:26:55   [#15]

Po konsultacji z prawnikiem (powiedział prawie to samo co #14) idealnym miejscem dla "tego czegoś" okazał się kosz:)

Miłego dnia:)

Robcio21-01-2022 11:20:24   [#16]

#15-uważa że do momentu kiedy ponownie zostało wysłane pismo "z dopiskiem o sygnalistach"

Poppy21-01-2022 19:12:36   [#17]

#16 i prawnik i specjaliści ”od sygnalistów”, których też zapytałam, poradzili nie odpowiadać.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]