Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Czy Rada Pedagogiczna może podjąć uchwały wstecz?
strony: [ 1 ]
krywio10-01-2022 00:01:27   [#01]

Jestem po kontroli dot. kompetencji RP. 

Kontrola wykazała, że RP nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia doskonalenia zawodowego nauczycieli. W zaleceniach jest:

Zaleca się by rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących ustaliła organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki  zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Termin realizacji: niezwłocznie od dnia przeprowadzonej kontroli.

Czy to znaczy, że RP ma podjąć uchwałę wstecz?

 

joljol10-01-2022 07:09:41   [#02]

nie

po prostu trzeba podjąć tę uchwałę w najbliższym możliwym czasie

edek10-01-2022 09:04:49   [#03]

Kiedy planowo RP winna podejmować taką uchwałę? Czy kontrola KO wskazała termin ?

nela210-01-2022 09:39:28   [#04]

A jak powinna brzmieć ta uchwała?

AnJa10-01-2022 10:18:52   [#05]

Się ze wstydem przyznaję, ze nie wiedziałem, ze ten relikt wdn wciaz w prawie oświatowym jest.

No bo ani w KN ani rozporządzeniu nie ma.

Jesli jednak jest, to pytanie podstawowe brzmi: czy RP ma obowiązek skorzystać z kazdej swojej kompetencji czy może jednak takiej uchwały nie podejmować?

Ponieważ jest zalecenie- zakładamy, ze musi być.

A jeśli tak, to poszedłbym w bardzo krótki i ogólny dokument - może tylko określający, które formy są dla nauczyciela nieodpłatne, a które tak oraz tryb formalizowania płatności za dofinansowane.

No, chyba, ze taki dokument powstaje już na zakończenie procesu- czyli po ustalenie przez OP planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnych kwot- wtedy to mógły być harmonogram udziału w takich formach.

JarTul10-01-2022 10:35:41   [#06]

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

Kontrolujący widać uznał, że zgodnie z tradycją (!!!) i powyższym rokrocznie rada winna podejmować uchwałę w tej kwestii.

Ala10-01-2022 10:52:52   [#07]

trochę w rozporządzeniu o tym jest :)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653)

§ 3. 1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając: uwzględniając:

1) wyniki nadzoru pedagogicznego;

2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”, lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;

4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel.

2. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki lub centrum, uwzględniając także szkolenia branżowe ujęte w harmonogramie, o którym mowa w § 8, finansowane ze środków, o których mowa w art. 70c ust. 11 pkt 3 ustawy.

§ 4. Dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.

AnJa10-01-2022 11:22:16   [#08]

Przecież nie napisałem, ze nie ma. 

Napisałem, ze  RP w tym nie ma - a zważywszy, ze w KN i rozporządzeniu jest na ten temat dużo (a nawet za dużo) to nie bardzo jest tu przestrzeń dla uchwały stanowiącej RP. Tzn. dla jej zawartości a nawet miejsca w chronologii zdarzeń.

 

Ala10-01-2022 12:07:46   [#09]

jest RP bo ma taką kompetencję stanowiącą tzn. uchwala organizację doskonalenia a dyrektora głowa w tym aby było to zgodne z potrzebami szkoły

potem na tej podstawie rozdziela środki otrzymane od OP

ja widzę taką kolejność:

  1. Dyrektor określa potrzeby zgodnie z § 3
  2. RP podejmuje uchwałę w sprawie organizacji doskonalenia
  3. Dyrektor występuje do OP o środki

to by wskazywało, że uchwała RP powinna być podjęta na początku roku szkolnego ale najpóźniej gdzieś w październiku 

ale to moja interpretacja przepisów, które jakie są każdy widzi ;)

 

Ala10-01-2022 12:13:00   [#10]

a wracając do pytania w tytule:

uchwałę trzeba podjąć z datą bieżącą

nie można wstecz

Marek Pleśniar10-01-2022 23:24:01   [#11]

to nie jest wstecz lecz dla przywrócenia stanu, jako tako, prawnego

Paweł3211-01-2022 09:54:02   [#12]

Podjęcie uchwały "przy okazji" końca półrocza też może mieć sens. Nie zawsze otrzymujemy od Organu tyle ile prosiliśmy na podstawie październikowych wniosków nauczycieli. Adekwatnie do przyznanych środków możemy jeszcze z Radą ustalić priorytety. Uchwały Organów zazwyczaj koniec stycznia, początek lutego.

AnJa11-01-2022 10:19:10   [#13]

No i o tym też pisaliśmy- kluczowe terminu takiej uchwały jest ustalenie jej zakresu.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]