Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Sprzedaż mienia szkolnego
strony: [ 1 ]
Skimir04-01-2022 16:09:27   [#01]

Dzień dobry

Czy jest możliwość odsprzedaży wyposażenia szkoły na wolnym rynku?

Jest w szkole trochę rzeczy, które od lat zalegają lub na skutek postępu technicznego straciły swoje zastosowanie. Przykład - uszkodzone pianino - koszt naprawy duży, nikt z niego nie korzysta bo są już elektroniczne. Może dla kogoś miałby to jakąś wartość - szkoda wyrzucić a nawet jeśli to dodatkowo trzeba by płacić za utylizację i transport. Telewizory - w dobie ekranów interaktywnych to nawet w miarę współczesne LCDki stały się przestarzałe - skasowanie i utylizacja = dodatkowy koszt (a może ktoś by za parę groszy wziął).

edek04-01-2022 17:06:32   [#02]

Nie wiem czy Ci to pomoże ale jakiś czas temu wglądało to tak ...

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego nie posiada własnego mienia, lecz dysponuje jedynie mieniem przekazanym przez organ prowadzący na podstawie pełnomocnictwa. Sprawdź, czy dyrektor szkoły, który ma upoważnienie do dokonywania w imieniu organu prowadzącego czynności prawnych w sprawach zwykłego zarządu mieniem szkoły może zbywać środki trwałe (likwidacja lub przekazanie składnika majątku szkoły)?

Szkoła publiczna tylko dysponuje mieniem należącym do gminy

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego jest jednostką budżetową. Nie jest więc samodzielną osobą prawną co m daleko idące konsekwencje na gruncie prawa cywilnego, a więc głównie w odniesieniu do spraw majątkowych. Jako, że nie jest osobą prawną nie ma też osobowości prawnej i formalnie nie przysługuje jej m.in. prawo własności, w obrocie prawnym występuje natomiast niejako korzystając z osobowości prawnej organu prowadzącego np. gminy. Używane zatem potocznie określenie „mienie szkoły” nie oznacza mienia (nieruchomości i mienia ruchomego), którego szkoła jest właścicielem lecz mienia, w które wyposażył je organ prowadzący w znaczeniu, że oddał do dyspozycji, oddał w zarząd. Konsekwencją tego jest, że kierujący szkołą dyrektor nie dysponuje „mieniem szkoły” jak właściciel a jego prawne możliwości działania - rozporządzania mieniem ogranicza zakres umocowania wyznaczony przez właściciela. To, że w jakiś składnik mienia została wyposażona szkoła przez organ prowadzący nie oznacza, że przestał on być jego właściciele, a więc to, czym dysponuje szkoła gminna jest w istocie własnością gminy.

Wójt może udzielić pełnomocnictwa do gospodarowania mieniem komunalnym

Do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Oczywiście przepis ten nie oznacza, że każdą sprawą związaną z gospodarowaniem mieniem komunalnym wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma zajmować się samodzielnie, może bowiem umocowywać do określonych działań pracowników podległego urzędu, czy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, takich jak na przykład szkoły. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje zwykłe, codzienne czynności

Instytucja pełnomocnictwa regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego - części ogólnej. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności (art. 98 Kodeksu cywilnego). Pojęcie czynności zwykłego zarządu nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. Przyjmuje się jednak powszechnie, że zwykły zarząd dotyczy czynności polegających na zwykłej, codziennej eksploatacji rzeczy, na dokonywaniu czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych, a więc na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, najmu, płaceniu podatków itd.

Likwidacja środków trwałych w świetle ustawy o finansach publicznych

Jeśli chodzi natomiast o kwestię likwidacji środków trwałych to trzeba mieć na względzie również przepisy dotyczące finansów publicznych. I tak, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Niewątpliwie przy ustalaniu zasad zagospodarowania zbędnych składników majątkowych istotne jest uwzględnienie, że kierownik jednostki zobowiązany jest do realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Koresponduje to zresztą z zasadą wyrażoną w art. 50 ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

Organ prowadzący może ustalić wewnętrzne zasady gospodarowania mieniem - trzeba się z nimi zapoznać

W zakresie gospodarowania mieniem, w tym także w odniesieniu do postępowania ze zbędnymi składnikami mienia będącymi środkami trwałymi mogą obowiązywać także na terenie Państwa gminy przepisy regulujące zasady zarządu mieniem. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy. Przepisy te muszą być respektowane przy wykonywaniu czynności zwykłego zarządu przez osoby dysponujące pełnomocnictwem ogólnym. Z przepisów tych może wynikać na przykład obowiązek uzyskania zgody wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na likwidację albo przekazywanie innym jednostkom składników mienia oddanego w zarząd szkole.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, przy czym zwykły zarząd dotyczy czynności polegających na zwykłej, codziennej eksploatacji rzeczy, na dokonywaniu czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych. Działania podejmowane przez dyrektora szkoły gminnej na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powinny uwzględniać także przepisy dotyczące zasad gospodarowania mieniem gminy wydane przez organy gminy, które mogą nakładać dodatkowe wymagania do dokonania określonych czynności np. uzyskanie zgody wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
DYREK09-01-2022 13:26:30   [#03]

Warto sprawdzić, czy OP (jst) ma opracowane wewnętrzne procedury regulujące postępowanie z majątkiem. -> zazwyczaj w formie zarządzenia Prezydenta, Wójta .... .

W jednostkach państwowych (skarbu państwa) reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe -> zazwyczaj jednostki samorządu terytorialnego (jst) posiłkują się tym rozporządzeniem przy opracowywaniu własnych procedur.

 

Skimir09-01-2022 14:10:00   [#04]

Dziękuję za podpowiedź w jakim kierunku szukać. Rzuciłem pytaniem do OP no i nastąpiło lekkie zdziwienie  - „faktycznie, ale, trzeba się zastanowić”.

Sprawa może nie jest warta zachodu jednak trochę mnie to zastanowiło w kontekście tego, że możemy kasować elementy mienia szkolnego (przynajmniej te nie wchodzące w zakres środków trwałych) w dosyć prosty sposób - komisja, ewentualna „ekspertyza” poświadczająca o przestarzeniu technologicznym lub kosztach naprawy przewyższającej wartość - no i sprzęt do utylizacji. Problem w tym, że za tą utylizację musimy jeszcze płacić…

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]